Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0105(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0390/2008

Predkladané texty :

A6-0390/2008

Rozpravy :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 19/11/2008 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0551

Prijaté texty
PDF 554kWORD 165k
Streda, 19. novembra 2008 - Štrasburg
Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka *
P6_TA(2008)0551A6-0390/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. novembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (KOM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0306),

–   so zreteľom na články 36 a 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0242/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0390/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1
(1)  V súvislosti s posúdením realizácie reformy SPP z roku 2003 Komisia označila zmenu klímy, obnoviteľné druhy energie, hospodárenie s vodou a biodiverzitu za rozhodujúce nové problémy pre európske poľnohospodárstvo.
(1)  V súvislosti s posúdením realizácie reformy SPP z roku 2003 Komisia označila zmenu klímy, obnoviteľné druhy energie, hospodárenie s vodou, biodiverzitu a zrušenie kvót na mlieko za rozhodujúce nové problémy pre európske poľnohospodárstvo.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5
(5)  Je dôležité, aby sa činnosti súvisiace s týmito prioritami ďalej posilňovali v programoch rozvoja vidieka schválených v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005.
(5)  Ak prebiehajúce programy členských štátov v oblasti rozvoja vidieka neobsahujú dostatočné a vhodné opatrenia uvedené v prílohe II, je dôležité, aby sa činnosti súvisiace s týmito prioritami ďalej posilňovali v programoch rozvoja vidieka schválených v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Prieskum verejnej mienky s názvom Postoje občanov EÚ k dobrým životným podmienkam zvierat, ktorý uskutočnil Eurobarometer v roku 2007, ukázal, že veľká väčšina občanov EÚ (72 %) sa domnieva, že chovatelia by mali získať platby v prípade, že majú zvýšené náklady, ktoré môžu vyplývať z prísnejších noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Podľa Protokolu o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva Amsterdamskou zmluvou sa určuje, že Spoločenstvo a členské štáty sú pri tvorbe a zavádzaní politík v oblasti poľnohospodárstva povinné dbať na požiadavky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6
(6)  Vzhľadom na dôležitosť týchto priorít Spoločenstva by sa členským štátom mala ustanoviť povinnosť zabezpečiť v programoch rozvoja vidieka činnosti spojené s novými úlohami.
(6)  Vzhľadom na dôležitosť týchto priorít Spoločenstva by sa členským štátom mala ustanoviť povinnosť začleniť do programov rozvoja vidieka väčšiu časť činností spojených s novými úlohami, ale iba v prípade, ak členské štáty doteraz nevenovali dostatočnú pozornosť týmto prioritám Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7
(7)  V článku 10 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa ustanovuje, že na účel zohľadnenia predovšetkým hlavných zmien v prioritách Spoločenstva sa môžu strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programové obdobie plánovania 2007 až 2013) prijaté nariadením Rady 2006/144/ES prehodnotiť. Preto by sa členským štátom mala ustanoviť všeobecná povinnosť prehodnotiť národné strategické plány na základe prehodnotenia strategických usmernení Spoločenstva, aby sa zabezpečil kontext pre úpravu programov.
(7)  V článku 10 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa ustanovuje, že na účel zohľadnenia predovšetkým hlavných zmien v prioritách Spoločenstva sa môžu strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programové obdobie plánovania 2007 až 2013) prijaté nariadením Rady 2006/144/ES prehodnotiť. Preto by sa členské štáty, ktoré ešte neprijali príslušné opatrenia, mali povzbudzovať k tomu, aby prehodnotili národné strategické plány na základe prehodnotenia strategických usmernení Spoločenstva, aby sa zabezpečil kontext pre úpravu programov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9
(9)  Vzhľadom na nové povinnosti by sa mali prispôsobiť požiadavky na náplň programov rozvoja vidieka. Mal by sa zostaviť nevyčerpávajúci zoznam druhov činností s cieľom pomôcť členským štátom identifikovať relevantné činnosti súvisiace s novými úlohami v súvislosti s právnym rámcom pre rozvoj vidieka.
(9)  Vzhľadom na nové povinnosti by sa v prípade potreby mali prispôsobiť požiadavky na náplň programov rozvoja vidieka. Mal by sa zostaviť nevyčerpávajúci zoznam druhov činností s cieľom pomôcť členským štátom identifikovať relevantné činnosti súvisiace s novými úlohami v súvislosti s právnym rámcom pre rozvoj vidieka, zoznam, ktorý sa môže neskoršie doplniť podľa požiadaviek každého členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Nariadenie (ES) č. 1698/2005 je tiež vhodné upraviť, pokiaľ ide o platby viažuce sa na znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach, ako aj v iných znevýhodnených regiónoch. Súčasný systém na základe nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF)1, ktorého platnosť bola predĺžená až do roku 2009, by mal byť predĺžený až do konca súčasného programového obdobia.
1 Ú. v. EÚ L 160, 26.6.1999, s. 80.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10
(10)  S cieľom poskytnúť príjemcom pomoci dodatočnú motiváciu na zavádzanie a vykonávanie činností súvisiacich s novými prioritami by sa mala zabezpečiť možnosť stanoviť vyššie sumy a miery podpory pre takéto činnosti.
(10)  S cieľom poskytnúť príjemcom pomoci dodatočnú motiváciu na zavádzanie a vykonávanie činností súvisiacich s novými prioritami by sa mala zabezpečiť možnosť poskytnúť podporu pre takéto činnosti bez dodatočného vnútroštátneho spolufinancovania. Rovnakú možnosť by mali členské štáty uplatňovať na šírenie inovácií z aplikovaného výskumu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11
(11)  V súlade s článkom 9 ods. 4 a s článkom 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. XXXX/XXXX z XX. XX. 2008 [ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory a zavádzajú sa niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov] sa finančné zdroje vytvorené doplnkovou moduláciou majú použiť na podporu rozvoja vidieka. Je vhodné zabezpečiť, aby sa suma rovnajúca sa týmto finančným zdrojom použila na podporu činností spojených s novými problémami.
(11)  V súlade s článkom 9 ods. 4 a s článkom 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. XXXX/XXXX z XX. XX.2008 [ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory a zavádzajú sa niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov] sa finančné zdroje vytvorené doplnkovou moduláciou majú použiť na podporu rozvoja vidieka, ak to členské štáty, ktoré uplatňujú dobrovoľnú moduláciu, ešte neurčili v súlade s nariadením (ES) č. 378/2007¹. Je vhodné zabezpečiť, aby sa suma rovnajúca sa týmto finančným zdrojom použila na podporu súčasných aj nových činností spojených s novými problémami, v súlade s rozhodnutiami každého členského štátu. Je však potrebné zabezpečiť, aby to neodrádzalo od poľnohospodárskej produkcie, ak je jej prínos pre rozvoj vidieka nevyhnutný.
___________
1 Nariadenie Rady (ES) č. 378/2007 z 27. marca 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Tieto činnosti by sa mali byť zlučiteľné s činnosťami financovanými z iných zdrojov Spoločenstva, najmä zo štrukturálnych fondov (Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12
(12)  Vzhľadom na ďalšie, osobitné a záväzné používanie týchto súm rovnajúcich sa finančným zdrojom by nemal vzniknúť žiadny vplyv na existujúcu rovnováhu medzi cieľmi podpory rozvoja vidieka.
(12)  Vzhľadom na ďalšie a osobitné používanie týchto rovnakých súm nesmie vzniknúť žiadny vplyv na existujúcu rovnováhu medzi cieľmi podpory rozvoja vidieka; preto by sa počas čerpania súm určených na nové priority mala zabezpečiť rovnováha medzi cieľmi stanovenými v článku 17 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Na účely primeraného financovania programov rozvoja vidieka by sa mala zlepšiť pružnosť, ktorá by navyše umožnila využívať v rámci členského štátu aj nevyčerpané prostriedky zo štrukturálnych fondov (okruh 1b).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 5 – odsek 7
-1.   V článku 5 sa odsek 7 nahrádza takto:
"7. Členské štáty zabezpečujú, aby operácie financované EPFRV boli v súlade so zmluvou a všetkými aktmi, ktoré sa podľa nej prijali. Na tento účel sú všetky operácie financované EPFRV zamerané priamo na poľnohospodárov."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 12 a – odsek 1
1.  Každý členský štát prehodnotí, v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 1, svoj národný strategický plán na základe prehodnotenia strategických usmernení Spoločenstva uvedených v článku 10.
1.  Po konzultácii s regionálnymi a miestnymi orgánmi, je každý členský štát vyzvaný prehodnotiť, v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 1, svoj národný strategický plán na základe prehodnotenia strategických usmernení Spoločenstva uvedených v článku 10.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 16 a – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
1.  Od 1. januára 2010 budú členské štáty ustanovujú vo svojich programoch rozvoja vidieka, v súlade so svojimi osobitnými potrebami, druhy činností s týmito prioritami opísané v strategických usmerneniach Spoločenstva a ďalej špecifikované v národnom strategickom pláne: Tieto priority sú:
1.  Ak toto ustanovenie nebolo ešte prijaté, od 1. januára 2010 členské štáty predstavia vo svojich programoch rozvoja vidieka, v súlade so svojimi osobitnými potrebami, druhy činností s týmito prioritami opísané v strategických usmerneniach Spoločenstva a ďalej špecifikované v národnom strategickom pláne:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 16 a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d
d) biodiverzita.
d) zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 16a – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Všetky operácie sú zamerané priamo na poľnohospodárov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 16 a – odsek 1 – pododsek 2
Členské štáty môžu vychádzať z orientačného zoznamu druhov činností uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu a/alebo z akýchkoľvek iných druhov činností za predpokladu, že tieto činnosti sú spojené s prioritami uvedenými v prvom pododseku a sú zamerané na dosiahnutie potenciálnych účinkov uvedených v prílohe II.
Členské štáty môžu po konzultácii s regionálnymi a miestnymi orgánmi vychádzať z orientačného zoznamu druhov činností uvedeného v prílohe II k tomuto nariadeniu a/alebo z akýchkoľvek iných druhov činností vrátane v oblasti vnútrozemského rybolovu za predpokladu, že tieto činnosti sú spojené s prioritami uvedenými v prvom pododseku a sú zamerané na dosiahnutie potenciálnych účinkov uvedených v prílohe II.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 16 a – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Členské štáty zabezpečia dosiahnutie synergie s podobnými činnosťami financovanými z iných zdrojov Spoločenstva, a to najmä zo štrukturálnych fondov, a v prípade potreby vyvinú integrovaný prístup k stratégiám, opatreniam a financovaniu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 16 b (nový)
3a.  Vkladá sa tento článok 16b:
"Článok 16b
Inovácia a šírenie know-how z aplikovaného výskumu
1.  Od 1. januára 2010 členské štáty ustanovia vo svojich programoch rozvoja vidieka, v súlade so svojimi osobitnými potrebami, druhy činností zamerané na šírenie inovácií z aplikovaného výskumu do vidieckeho hospodárstva.
2.  V prípade druhov činností uvedených v odseku 1 sa miera intenzity pomoci stanovená v prílohe I môže od 1. januára 2010 zvýšiť o 10 percentuálnych bodov."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 30
4a. Článok 30 sa nahrádza takto:
"Článok 30
Infraštruktúry súvisiace s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Pomoc stanovená v článku 20 písm. b) v) sa môže vzťahovať najmä na operácie, ktoré súvisia s prístupom k poľnohospodárskej a lesnej pôde, s pozemkovými úpravami a zúrodňovaním pôdy, dodávkou energie, s prístupom k informačným a komunikačným technológiám a s vodohospodárstvom."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 36 – písmeno a – úvodná časť
4b.  V článku 36 písm. a) sa úvodná časť nahrádza týmto:
"a) Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy vrátane plôch určených na vnútrozemský rybolov prostredníctvom:"
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 39 – odsek 5 a (nový)
4c. Do článku 39 sa dopĺňa tento odsek 5a:
"5a. V prípade operácií, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 4, sa môže poskytnúť podpora na účely zachovania kultúrno-historicky cenných poľnohospodárskych plodín a zvierat."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 69 – odsek 5 a
5a).  Sumu rovnajúcu sa sumám vyplývajúcim z uplatňovania povinnej modulácie podľa článku 9 ods. 4 a článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) [č. XXXX/2008 (nové nariadenie o režimoch priamej podpory)] členské štáty vynaložia v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015 ako podporu od Spoločenstva v rámci priebežných programov rozvoja vidieka na druhy činnosti uvedené v článku 16a tohto nariadenia schválené po 1. januári 2010.
5a.  Sumu rovnajúcu sa sumám vyplývajúcim z uplatňovania povinnej modulácie podľa článku 9 ods. 4 a článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) [č. XXXX/2008 (nové nariadenie o režimoch priamej podpory)] členské štáty pridelia v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015 ako podporu od Spoločenstva v rámci priebežných programov rozvoja vidieka na druhy existujúcich a nových činností súvisiacich s novými výzvami vyplývajúcimi z rozhodnutia, ktoré prijme každý členský štát.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 69 – odsek 5 b
(5b)  Ak celková suma vynaložená na činnosti uvedené v odseku 5a tohto článku je pri ukončení programu nižšia ako suma uvedená v článku 16a ods. 3 písm. b), členský štát uhradí rozdiel do rozpočtu Spoločenstva až do sumy, o ktorú boli prekročené celkové pridelené finančné prostriedky dostupné pre činnosti okrem činností uvedených v článku 16a.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 7 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 70 - odsek 4 b (nový)
7a. V článku 70 sa vkladá tento odsek 4b:
"4a. Bez ohľadu na stropy stanovené v odseku 3 sa môže suma, ktorá sa rovná finančným prostriedkom vyplývajúcim z uplatňovania povinnej modulácie ustanovenej v článkoch 9 ods. 4 a 10 ods. 4 nariadenia (ES) [č. XXXX/2008 (nové nariadenie o režimoch priamej podpory)], použiť bez dodatočného vnútroštátneho spolufinancovania."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 93
9a.  Článok 93 sa nahrádza takto:
"Článok 93
Zrušenie
[...] Nariadenie (ES) č. 1257/1999 sa od 1. januára 2007 zrušuje, s výnimkou článku 13 písm. a), článku 14 ods. 1, dvoch prvých zarážok článku 14 ods. 2, článku 15, článkov 17 a 20, článku 51 ods. 3 a článku 55 ods. 4 a časti prílohy I, kde sa určujú sumy stanovené podľa článku 15 ods. 3. [...]
Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.
Nariadenie (ES) č. 1257/1999 sa naďalej uplatňuje na činnosti schválené Komisiou podľa daného nariadenia do 1. januára 2007. [...]"
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10 − písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Príloha - tabuľka - riadok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) Prvý riadok sa nahrádza týmto:

"22 ods. 2

Pomoc pri začatí činnosti (*)

75 000

(*) Podpora začatia činnosti mladých poľnohospodárov sa môže vyplácať v podobe jednej prémie až do výšky 50 000 EUR a v podobe bonifikácie úrokov, ktorých kapitalizovaná hodnota nesmie presiahnuť 50 000 EUR. Pre obe formy podpory spolu nesmie maximum presiahnuť 75 000 EUR."

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Príloha II – Priorita: obnoviteľné energie – riadok 4 a (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výroba a využívanie solárnej, veternej, geotermickej energie a kogenerácie tepla.

Článok 26: modernizácia poľnohospodárskych podnikov

Článok 53: diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

Článok 54: podpora na zriaďovanie a rozvoj podnikania

Článok 56: základné služby pre hospodárstvo a obyvateľstvo vidieka

Nahradenie fosílnych palív

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Príloha II – Priorita: vodohospodárstvo – riadok 1 a (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Riadenie povodňového rizika

Článok 39: agroenvironmentálne platby

Článok 41: neproduktívne investície

Zlepšenie kapacít vodohospodárstva v prípade povodní

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Príloha II – Nová priorita

Priorita: Zrušenie kvót na mlieko

Druhy činností

Opatrenia

Potenciálne účinky

Modernizácia a výroba pre trh

Viacročný program zrušenia kvót na mlieko

Posilňovanie konkurencieschopnosti

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia