Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0105(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0390/2008

Predložena besedila :

A6-0390/2008

Razprave :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Glasovanja :

PV 19/11/2008 - 7.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0551

Sprejeta besedila
PDF 428kWORD 157k
Sreda, 19. november 2008 - Strasbourg
Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja *
P6_TA(2008)0551A6-0390/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. novembra 2008 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (KOM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0306),

–   ob upoštevanju členov 36 in 37 Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0242/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenja Odbora za regionalni razvoj (A6-0390/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1
(1)  V okviru ocene izvajanja reforme skupne kmetijske politike (SKP) iz leta 2003 so bili kot bistveni novi izzivi za evropsko kmetijstvo opredeljeni podnebne spremembe, energija iz obnovljivih virov, upravljanje z vodami in biotska raznovrstnost.
(1)  V okviru ocene izvajanja reforme skupne kmetijske politike (SKP) iz leta 2003 so bili kot bistveni novi izzivi za evropsko kmetijstvo opredeljeni podnebne spremembe, energija iz obnovljivih virov, upravljanje z vodami, biotska raznovrstnost in opustitev mlečnih kvot.
Sprememba 2
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5
(5)  Pomembno je dodatno okrepiti dejavnosti, povezane s temi prednostnimi nalogami, v programih razvoja podeželja, odobrenimi v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005.
(5)  Kadar obstoječi programi za razvoj podeželja v državah članicah ne vključujejo zadostnih in ustreznih ukrepov, opredeljenih v Prilogi II, je pomembno dodatno okrepiti dejavnosti, povezane s temi prednostnimi nalogami, v programih razvoja podeželja, odobrenimi v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005.
Sprememba 3
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)  Raziskava Eurobarometra iz leta 2007 z naslovom "Odnos državljanov EU do dobrega počutja živali" je pokazala, da velika večina (72 %) državljanov EU meni, da bi bilo treba kmetom povrniti povečane stroške, ki lahko nastanejo zaradi višjih standardov za dobro počutje živali. Poleg tega Protokol o zaščiti in dobrem počutju živali, ki je priložen Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti z Amsterdamsko pogodbo, zahteva, da morajo Skupnost in države članice pri oblikovanju in izvajanju politike na področju kmetijstva v celoti upoštevati potrebe po dobrem počutju živali.
Sprememba 4
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6
(6)  Zaradi pomembnosti teh prednostnih nalog Skupnosti je treba določiti obveznost za države članice, da v programih razvoja podeželja predvidijo dejavnosti, povezane z novimi izzivi.
(6)  Zaradi pomembnosti teh prednostnih nalog Skupnosti bi morale države članice zagotoviti, da v programih razvoja podeželja predvidijo večji del dejavnosti, povezanih z novimi izzivi, vendar le, če države članice tem prednostnim nalogam Skupnosti še niso pripisale dovolj velikega pomena.
Sprememba 5
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7
(7)  Člen 10 Uredbe (ES) št. 1698/2005 določa da, se lahko zlasti zaradi upoštevanja večjih sprememb pri prednostnih nalogah Skupnosti strateške smernice za razvoj podeželja (programsko obdobje 20072013), sprejete s Sklepom Sveta 2006/144/ES, revidirajo. Zaradi tega je treba določiti splošno obveznost za države članice, da revidirajo nacionalne strateške načrte po reviziji strateških smernic Skupnosti, da se uredi okvir za spremembo programov.
(7)  Člen 10 Uredbe (ES) št. 1698/2005 določa da, se lahko zlasti zaradi upoštevanja večjih sprememb pri prednostnih nalogah Skupnosti strateške smernice za razvoj podeželja (programsko obdobje 20072013), sprejete s Sklepom Sveta 2006/144/ES, revidirajo. Zaradi tega bi bilo treba spodbuditi države članice, ki še niso sprejele ustreznih ukrepov, da revidirajo nacionalne strateške načrte po reviziji strateških smernic Skupnosti, da se uredi okvir za spremembo programov.
Sprememba 6
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9
(9)  Zaradi novih obveznosti je treba prilagoditi vsebinske zahteve za programe razvoja podeželja. Predvideti je treba neizčrpen seznam vrst dejavnosti, da bi državam članicam pomagali opredeliti ustrezne dejavnosti, povezane z novimi izzivi na področju pravnega okvira za razvoj podeželja.
(9)  Zaradi novih obveznosti je treba po potrebi prilagoditi vsebinske zahteve za programe razvoja podeželja. Predvideti je treba neizčrpen seznam vrst dejavnosti, ki se lahko naknadno podaljša glede na potrebe držav članic, da bi državam članicam pomagali opredeliti ustrezne dejavnosti, povezane z novimi izzivi na področju pravnega okvira za razvoj podeželja.
Sprememba 7
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)  Prav tako bi bilo treba prilagoditi Uredbo (ES) št° 1698/2005 glede plačil zaradi omejenih možnosti na gorskih območjih in plačil v drugih prikrajšanih območjih. Sedanjo ureditev, ki temelji na Uredbi Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS)1, katere veljavnost je bila podaljšana do leta 2009, bo bilo treba podaljšati do konca sedanjega programskega obdobja.
________
1UL L 160, 26.6.1999, str. 80.
Sprememba 8
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10
(10)  Da bi zagotovili dodatne spodbude za upravičence za uvedbo dejavnosti, povezanih z novimi prednostnimi nalogami, je treba dati možnost za določitev višjih zneskov in stopenj podpore za take dejavnosti.
(10)  Da bi zagotovili dodatne spodbude za upravičence za uvedbo dejavnosti, povezanih z novimi prednostnimi nalogami, je treba dati možnost za določitev podpore za take dejavnosti brez dodatnega nacionalnega sofinanciranja. Enako možnost bi morale imeti države članice za prenos inovacij, ki so rezultat aplikativnih raziskav.
Sprememba 9
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11
(11)  V skladu s členom 9(4) in členom 10(4) Uredbe Sveta (ES) št. XXXX/XXXX z dne XX/XX/2008 [o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete] se finančna sredstva, zbrana s pomočjo dodatne modulacije, uporabijo za podporo za razvoj podeželja. Primerno je zagotoviti, da se znesek, ki je enak zneskom navedenih finančnih sredstev, uporabi za podporo dejavnosti, povezanih z novimi izzivi.
(11)  V skladu s členom 9(4) in členom 10(4) Uredbe Sveta (ES) št. XXXX/XXXX z dne XX/XX/20071 [o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete] se finančna sredstva, zbrana s pomočjo dodatne modulacije, kadar jih ne zagotavljajo že tiste države članice, ki uporabljajo nacionalno prostovoljno modulacijo v okviru Uredbe Sveta (ES) 378/20071, uporabijo za podporo za razvoj podeželja. Primerno je zagotoviti, da se znesek, ki je enak zneskom navedenih finančnih sredstev, uporabi za podporo obstoječim ter novim dejavnostim, povezanih z novimi izzivi v skladu z odločitvami vsake države članice. Vendar je treba paziti, da se kmetijske proizvodnje ne ovira tam, kjer je njen prispevek za razvoj podeželja bistven.
___________
1Uredba Sveta (ES) št. 378/2007 z dne 27. marca 2007 o pravilih za prostovoljno modulacijo neposrednih plačil, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L 95, 5.4.2007, str. 1).
Sprememba 10
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)  Te dejavnosti bi morale biti usklajene s tistimi, ki se financirajo iz drugih pomoči Skupnosti, zlasti iz strukturnih skladov (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad).
Sprememba 11
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12
(12)  Glede na dodatno, posebno in zavezujočo uporabo teh zneskov, ki so enaki navedenim finančnim sredstvom, ne sme biti prizadeto vzpostavljeno ravnotežje med cilji podpore za razvoj podeželja.
(12)  Glede na dodatno in posebno uporabo teh enakih zneskov ne sme biti prizadeto vzpostavljeno ravnotežje med cilji podpore za razvoj podeželja. Tudi pri uporabi sredstev, namenjenih za nove prednostne naloge, bi moralo zato biti zagotovljeno ravnotežje med cilji iz člena 17 Uredbe (ES) št. 1698/2005.
Sprememba 12
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 a (novo)
(12a)  Da bi zagotovili ustrezna sredstva za programe za razvoj podeželja, bi bilo treba vpeljati večjo prožnost, s čimer bi omogočili tudi, da bi se v ta namen v državi članici uporabila neporabljena sredstva iz strukturnih skladov (razdelek 1b).
Sprememba 28
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 5 – odstavek 7
(-1) V členu 5 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:
"7. Države članice zagotovijo, da so dejavnosti, ki jih financira EKSRP, skladne s Pogodbo in z vsemi akti, ki so bili sprejeti na njeni podlagi. V ta namen so vse dejavnosti, ki jih financira EKSRP, namenjene neposredno kmetom."
Sprememba 13
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 12 a – odstavek 1
1.  Vsaka država članica revidira v skladu s postopkom iz člena 12(1) svoj nacionalni strateški načrt po reviziji strateških smernic Skupnosti, kakor je navedeno v členu 10.
1.  Vsaka država članica je po posvetovanju z regionalnimi in lokalnimi organi in v skladu s postopkom iz člena 12(1) pozvana, naj revidira svoj nacionalni strateški načrt po reviziji strateških smernic Skupnosti, kakor je navedeno v členu 10.
Sprememba 14
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del
1.  Od 1. januarja 2010 države članice v svojih programih za razvoj podeželja v skladu s svojimi posebnimi potrebami določijo vrste dejavnosti z naslednjimi prioritetami, kakor je opisano v strateških smernicah Skupnosti in podrobneje določeno v nacionalnem strateškem načrtu:
1.  Kadar to ni že prej zagotovljeno, države članice od 1. januarja 2010 v svojih programih za razvoj podeželja v skladu s svojimi posebnimi potrebami predstavijo vrste dejavnosti z naslednjimi prednostnimi nalogami, ki so opisane v strateških smernicah Skupnosti in podrobneje določene v nacionalnem strateškem načrtu:
Sprememba 15
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (d)
(d) biotska raznovrstnost.
(d) ohranitev in trajnostna uporaba biotske raznovrstnosti.
Sprememba 29
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Vse dejavnosti so namenjene neposredno kmetom.
Sprememba 16
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – pododstavek 2
Države članice lahko temeljijo svojo odločitev na okvirnem seznamu vrst dejavnosti, določenih v Prilogi II k tej uredbi in/ali katerih koli drugih vrstah dejavnosti, pod pogojem, da so te dejavnosti povezane s prednostnimi nalogami iz prvega podstavka in je njihov cilj doseči potencialne učinke, navedene v Prilogi II.
Po posvetovanju z regionalnimi in lokalnimi organi države članice lahko temeljijo svojo odločitev na okvirnem seznamu vrst dejavnosti, določenih v Prilogi II k tej uredbi, in/ali katerih koli drugih vrstah dejavnosti, vključno z dejavnostmi na področju ribolova v celinskih vodah, pod pogojem, da so te dejavnosti povezane s prednostnimi nalogami iz prvega pododstavka in je njihov cilj doseči potencialne učinke, navedene v Prilogi II.
Sprememba 17
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
Države članice zagotovijo, da se sinergije dosežejo s podobnimi dejavnostmi, ki se financirajo iz drugih virov Skupnosti, zlasti iz strukturnih skladov, in po potrebi razvijejo celostne pristope za strategije, ukrepe in financiranje.
Sprememba 18
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 16 b (novo)
(3a)  Vstavi se naslednji člen:
"Člen 16b
Inovacije in prenos znanja iz aplikativnih raziskav
1.  Od 1. januarja 2010 države članice v svojih programih za razvoj podeželja v skladu s svojimi posebnimi potrebami določijo vrste dejavnosti za prenos inovacij iz aplikativnih raziskav na kmetijsko gospodarstvo.
2.  Od 1. januarja 2010 se za vrste dejavnosti iz odstavka 1 lahko stopnje intenzitete pomoči iz priloge I povečajo za 10 odstotnih točk."
Sprememba 19
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 30
(4a)  Člen 30 se nadomesti z naslednjim:
"Člen 30
Infrastrukture, vezane na razvoj in prilagajanje kmetijstva in gozdarstva
Pomoč iz člena 20(b)(v) lahko krije operacije, vezane na dostop do kmetijskih in gozdnih površin, komasacijo in izboljšavo zemljišč, dobavo energije, dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter upravljanje vode."
Sprememba 20
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 b (novo)
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 36 – točka (a) – uvodni del
(4b)  V členu 36(a) se uvodni del nadomesti z naslednjim:
"(a) ukrepe, ki so namenjeni trajnostni rabi kmetijskih zemljišč, vključno s površinami za ribolov v celinskih vodah, in vključujejo:"
Sprememba 30
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 c (novo)
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 39 – odstavek 5 a (novo)
(4c)  V členu 39 se doda naslednji odstavek 5a:
"(5a) Zagotovi se lahko tudi podpora za ohranjanje kmetijskih pridelkov in živali, ki so dragocene s kulturno-zgodovinskega vidika za dejavnosti, ki jih ne zajemajo določbe v odstavkih od 1 do 4."
Sprememba 21
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 69 – odstavek 5 a
(5a)  Znesek, ki je enak zneskom, ki so posledica uporabe obvezne modulacije po členih 9(4) in 10(4) Uredbe (ES) [št. XXXX/2008 (nova uredba o shemi neposredne podpore)], države članice porabijo v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2015 kot podporo Skupnosti v okviru tekočih programov razvoja podeželja za dejavnosti vrst iz člena 16a te uredbe, odobrenih po 1. januarju 2010.
(5a)  Znesek, ki je enak zneskom, ki so posledica uporabe obvezne modulacije po členih 9(4) in 10(4) Uredbe (ES) [št. XXXX/2008 (nova uredba o shemi neposredne podpore)], države članice v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2015 namenijo kot podporo Skupnosti v okviru tekočih programov razvoja podeželja za obstoječe in nove dejavnosti, povezane z novimi prednostnimi nalogami v skladu z odločitvijo posamezne države članice.
Sprememba 32
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 69 – odstavek 5
b
(5b)  Če je ob zaključku programa skupni znesek, porabljen za dejavnosti iz odstavka 5a tega člena, nižji od zneska iz člena 16a(3)(b), država članica povrne v proračun Skupnosti razliko do zneska, za katerega so bila presežena skupna dodeljena sredstva na voljo za dejavnosti, razen za dejavnosti iz člena 16a.
črtano
Sprememba 22
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 a (novo)
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 70 – odstavek 4 b (novo)
(7a)  V členu 70 se vstavi naslednji odstavek (4b):
"(4b) Ne glede na zgornje meje, določene v odstavku 3, se znesek, ki je enak zneskom, ki so posledica uporabe obvezne modulacije na podlagi členov 9(4) in 10(4) Uredbe (ES) [št. XXXX/2008 (nova uredba o shemi neposredne podpore)] lahko uporabi brez dodatnega nacionalnega sofinanciranja."
Sprememba 23
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 93
(9a)  Člen 93 se nadomesti z naslednjim besedilom:
"Člen 93
Razveljavitev
[...] Uredba (ES) št 1257/1999 se razveljavi z veljavnostjo od 1. januarja 2007, razen členov 13(a) in 14(1) ter prvih dveh alinej člena 14(2), člena 15, členov 17 do 20, 51(3) in 55(4) ter dela Priloge I, kjer so določeni zneski na podlagi člena 15(3) [...]
Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.
Uredba (ES) št 1257/1999 se še naprej uporablja za ukrepe, ki jih pred 1. januarjem 2007 odobri Komisija v okviru navedene uredbe.[...]"
Sprememba 24
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 1698/2005
Priloga – Preglednica 1 – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

(aa) Vrstica 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

22, odstavek 2

Pomoč za nastanitev (*)

75 000

(*) Pomoč za nastanitev je lahko dodeljena v obliki enkratne premije v znesku, ki ne presega 50 000 EUR, ali v obliki subvencioniranja obresti, katerih kapitalizirana vrednost ne presega 50 000 EUR. Ko se obe obliki pomoči kombinirata, skupni znesek ne presega 75 000 EUR.

Sprememba 25
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 1698/2005
Priloga II – Prednostna naloga: obnovljivi viri energije – vrstica 4 a (novo)

Sprememba

Proizvodnja in uporaba sončne, vetrne, geotermične energije ter soproizvodnja toplote

Člen 26: posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Člen 53: diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

Člen 54: podpora ustanavljanju in razvoju podjetij

Člen 56: osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo

Nadomestitev fosilnih goriv

Sprememba 26
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 1698/2005
Priloga II – Prednostna naloga: upravljanje z vodo – vrstica 1 a (novo)

Sprememba

Obvladovanje poplavne ogroženosti

Člen 39: kmetijsko okoljska plačila

Člen 41: neproizvodne naložbe

Izboljšanje zmožnosti za upravljanje voda v primeru poplav

Sprememba 27
Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št. 1698/2005

Prednostna naloga: opustitev mlečnih kvot

Vrsta dejavnosti

Ukrepi

Možni učinki

Posodobitev in tržno usmerjena proizvodnja

Večletni programi za opustitev mlečnih kvot

Krepitev konkurenčnosti

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov