Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0084(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0394/2008

Indgivne tekster :

A6-0394/2008

Forhandlinger :

PV 20/11/2008 - 4
CRE 20/11/2008 - 4

Afstemninger :

PV 20/11/2008 - 6.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0553

Vedtagne tekster
PDF 227kWORD 176k
Torsdag den 20. november 2008 - Strasbourg
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) ***I
P6_TA(2008)0553A6-0394/2008
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (KOM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0244),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 280, stk. 4, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0228/2006),

-   der henviser til udtalelse nr. 7/2006 fra Revisionsretten(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0394/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 8 af 12.1.2007, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
P6_TC1-COD(2006)0084

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 280,

under henvisning til forslag fra Kommissionen║,

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten(1),

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Europa-Parlamentet har opfordret Kommissionen til straks at gå i gang med en konsolidering af lovteksterne vedrørende administrative fællesskabsundersøgelser. Denne konsolidering skal styrke effektiviteten i Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ("kontoret") og klarlægge de retlige rammer for dets opgaver.

(2)  Det bør sikres, at kontorets ansatte kan udføre deres opgaver i fuld uafhængighed. Med henblik herpå bør der etableres en forvaltning af de menneskelige ressourcer, der i højere grad er tilpasset kontorets operationelle behov, særligt ved at tilstræbe en bedre balance mellem faste og midlertidigt ansatte.

(3)  Under henvisning til, at alle Kommissionens tjenestegrene og Den Europæiske Unions og De Europæiske Fællesskabers øvrige institutioner, organer, kontorer og agenturer ("institutioner, organer, kontorer og agenturer") har et medansvar for beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser, og i anerkendelse af betydningen af præventive foranstaltninger ved udformningen af en europæisk politik på dette område, der også omfatter bekæmpelse af svig og bestikkelse, bør kontorets arbejdsområde udvides til også at omfatte disse aspekter. Udformningen af de lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger på europæisk plan bør være baseret på kontorets operationelle praksis på dette område.

(4)  I betragtning af de mange fællesskabsmidler, der fordeles på området ekstern bistand, antallet af undersøgelser fra kontorets side på dette område og det internationale samarbejde i forbindelse med undersøgelserne bør der fastlægges et retsgrundlag, der gør det muligt for Kommissionen af sikre bistand fra tredjelandenes kompetente myndigheder og fra internationale organisationer i udførelsen af kontorets opgaver.

(5)  Der bør opstilles klare regler, der bekræfter den primære kompetence, som kontoret har til at foretage interne undersøgelser, men som samtidig indfører mekanismer, der giver institutioner, organer, kontorer og agenturer mulighed for hurtigt at overtage efterforskningen i sager, hvor kontoret beslutter ikke at foretage sig noget.

(6)  Det bør gøres klart, at kontorets indledning af en undersøgelse er underlagt opportunitetsprincippet, hvilket betyder, at kontoret kan beslutte ikke at indlede en undersøgelse i mindre vigtige tilfælde og i tilfælde, der ikke indgår i den prioritering af undersøgelser, der årligt fastsættes af kontoret. Sådanne tilfælde bør fra nu af for interne undersøgelsers vedkommende behandles af institutionerne og for eksterne undersøgelsers vedkommende af de kompetente nationale myndigheder efter de i den enkelte medlemsstat gældende regler.

(7)  Det er nødvendigt, at det så hurtigt som muligt fastslås, om de oplysninger, der fremsendes til kontoret i forbindelse med dets opgaver, er pålidelige. Det bør derfor præciseres, at institutioner, organer, kontorer og agenturer skal give kontoret øjeblikkelig og automatisk adgang til databaser for forvaltning af fællesskabsmidler og til alle andre relevante databaser og oplysninger.

(8)  Det er nødvendigt, at kontoret pålægges en præcis forpligtelse til tidligt at underrette institutioner, organer, kontorer og agenturer om igangværende undersøgelser, hvis et medlem, en leder, en tjenestemand, en øvrig ansat eller et andet medlem af personalet er personligt impliceret i de forhold, der undersøges, eller hvor det kunne blive nødvendigt at træffe administrative foranstaltninger for at beskytte Unionens interesser.

(9)  For at gøre kontorets undersøgelsesindsats mere effektiv bør man i lyset af de af institutionerne foretagne evalueringer af kontorets arbejde, blandt andet Kommissionens evalueringsrapport fra april 2003 og Revisionsrettens særberetning nr. 1/2005 om forvaltningen af kontoret(3), afklare visse aspekter og forbedre visse foranstaltninger, som kontoret kan træffe under gennemførelsen af sine undersøgelser. Kontoret bør således ║ dels kunne foretage den kontrol og inspektion, der er omhandlet i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder(4), som led i interne undersøgelser og i tilfælde af svig i tilknytning til kontrakter vedrørende fællesskabsmidler, dels have adgang til de oplysninger, som institutioner, organer, kontorer og agenturer ligger inde med, i forbindelse med eksterne undersøgelser.

(10)  Kontorets operationelle praksis er i høj grad afhængig af samarbejdet med medlemsstaterne. Det er hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne over for kontoret angiver, hvilke af deres kompetente myndigheder der råder over personale, som kan være kontoret behjælpeligt i udførelsen af dets opgaver, især i de tilfælde hvor en medlemsstat ikke har oprettet en særskilt myndighed til koordinering på nationalt plan af bekæmpelsen af svig med fællesskabsmidler.

(11)  Med henblik på at forbedre de operationelle, retlige og administrative rammer for bekæmpelsen af svig er det vigtigt, at kontoret har kendskab til, hvordan dets undersøgelser følges op. Medlemsstaternes kompetente myndigheder, institutioner, organer, kontorer og agenturer samt tredjelandenes og de internationale organisationers myndigheder bør derfor med Kommissionens medvirken forpligtes til regelmæssigt at forelægge kontoret en rapport om de fremskridt, der er gjort, for så vidt angår opfølgningen på kontorets afsluttende undersøgelsesrapport.

(12)  Da det er vigtigt, at samarbejdet mellem kontoret, Den Europæiske Politienhed (Europol) og Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) styrkes, er det nødvendigt at indføre et retsgrundlag, der gør det muligt for kontoret at indgå aftaler med disse to agenturer. Med henblik på at udnytte Eurojusts, kontorets og medlemsstaternes kompetente myndigheders respektive beføjelser, for så vidt angår forhold, der kan give grundlag for at rejse tiltale, opfordres kontoret til at underrette Eurojust, hvis der er tegn på ulovlig aktivitet, som kan skade Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser, som tyder på alvorlig kriminalitet, og som vedrører mindst to medlemsstater.

(13)  Det har af hensyn til retssikkerheden vist sig nødvendigt i denne forordning at kodificere de grundlæggende processuelle garantier i forbindelse med kontorets undersøgelser, interne såvel som eksterne. Dette bør ikke berøre en mere omfattende beskyttelse, der eventuelt måtte følge af reglerne i traktaterne, af protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (vedtægten) og af enhver anden gældende national bestemmelse.

(14)  De processuelle garantier og de undersøgte personers legitime interesser skal respekteres og anvendes, uden at dette fører til forskelsbehandling i forhold til kontorets forskellige undersøgelsesformer.

(15)  Med henblik på at sikre størst mulig gennemsigtighed i forbindelse med kontorets operationelle aktiviteter, især principperne for undersøgelsesproceduren, de pågældende personers legitime rettigheder og de processuelle garantier, bestemmelserne vedrørende databeskyttelse, politikken for meddelelse af oplysninger om visse aspekter af kontorets operationelle aktiviteter, kontrollen med lovligheden af undersøgelsesdokumenterne og de pågældende personers klagemuligheder, bør der fastlægges et retsgrundlag, der giver kontoret mulighed for at etablere en forskriftsprocedure for OLAF-undersøgelser. Denne procedure bør offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(16)  Med henblik på i hele undersøgelsesforløbet at sikre overholdelse af de processuelle garantier er det nødvendigt at sørge for, at der i kontoret findes en funktion til udøvelse af legalitetskontrol. Legalitetskontrollen sker navnlig før indledningen og afslutningen af en undersøgelse og før hver fremsendelse af oplysninger til medlemsstaternes kompetente myndigheder. Den foretages af juridiske eksperter, som kan udøve en dømmende funktion i en medlemsstat, og som arbejder i kontoret. Generaldirektøren bør ligeledes søge disse eksperters udtalelse i forbindelse med kontorets undersøgelses- og forretningsudvalg (forretningsudvalget).

(17)  For at øge retsbeskyttelsen af personer, der er genstand for en undersøgelse, bør en person, der er personligt impliceret, for så vidt andet ikke følger af artikel 90a i vedtægten ║ og de beføjelser, som Domstolen for De Europæiske Fællesskaber har i henhold til traktaten, på sidste trin i en undersøgelse have ret til at få konklusionerne og henstillingerne i den afsluttende undersøgelsesrapport ▌.

(18)  Af hensyn til større åbenhed er det nødvendigt at sikre, at anmelderen bliver underrettet i passende omfang om den indledende beslutning om, hvorvidt der skal indledes en undersøgelse, og, når den pågældende udtrykkeligt har anmodet om det, om det endelige resultat af de foranstaltninger, der er truffet på grundlag af den pågældendes oplysninger.

(19)  Med henblik på at give de europæiske skatteborgere objektive oplysninger og for at sikre pressefriheden, bør alle EU-organer, som medvirker i en undersøgelse, respektere princippet om beskyttelse af journalisters kilder i overensstemmelse med national lovgivning.

(20)  De erfaringer, der er gjort i praksis, har vist, at det kan være nyttigt at lade kontorets generaldirektør have mulighed for at uddelegere nogle af sine funktioner til en eller flere ansatte på kontoret i et skriftligt dokument, som fastsætter betingelserne for denne uddelegering og grænserne herfor.

(21)  De berørte personers grundlæggende rettigheder bør være sikret på ethvert tidspunkt, især i forbindelse med fremsendelsen af oplysninger. De grundlæggende principper for kontorets kommunikationspolitik bør klarlægges. Formidlingen af oplysninger til Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten vedrørende kontorets undersøgelser - bilateralt eller inden for rammerne af samrådsproceduren - skal ske med respekt for undersøgelsernes fortrolighed, de berørte personers legitime rettigheder og i givet fald under overholdelse af nationale bestemmelser vedrørende retslige procedurer. Det er nødvendigt at indføre et retsgrundlag, der gør det muligt for kontoret at indgå aftaler med de berørte institutioner om formidlingen af oplysninger. Generaldirektøren bør sørge for, at enhver fremsendelse af oplysninger til offentligheden overholder principperne om neutralitet og upartiskhed. Forskriftsproceduren for OLAF-undersøgelser bør præcisere konsekvenserne af en ubeføjet viderebringelse af oplysninger.

(22)  Det har vist sig ønskeligt at klarlægge Overvågningsudvalgets rolle og revidere kriterierne og proceduren for udnævnelsen af dets medlemmer. På tidspunktet for deres udvælgelse bør kandidaterne bestride et ledende hverv af dømmende eller undersøgelsesmæssig karakter eller tilsvarende. Deres mandat bør være på fem år og ikke kunne forlænges. For at sikre ekspertisen i udvalget, bør udvælgelsen af visse af medlemmerne ske forskudt.

(23)  Der bør ske en udvidelse og styrkelse af Overvågningsudvalgets mandatbundne opgaver og en sikring af kontorets uafhængighed i forbindelse med dets undersøgelser. Udvalget bør overvåge de fremskridt, der gøres vedrørende de processuelle garantier og undersøgelsernes varighed. Det bør underrettes om undersøgelser, der varer over 12 måneder, og afgive udtalelse til generaldirektøren og om nødvendigt til institutionerne om undersøgelser, der ikke er afsluttet inden for 18 måneder. Det bør understreges, at Overvågningsudvalget ikke må gribe ind i igangværende undersøgelser.

(24)  Der bør foretages en evaluering af de retslige, institutionelle og operationelle rammer for bekæmpelsen af svig, bestikkelse og enhver anden form for aktivitet til skade for De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Med henblik herpå bør institutionerne opfordres til at samordne deres aktioner og gøre sig overvejelser om de vigtigste aspekter i den europæiske strategi til bekæmpelse af svig. Der bør etableres en samrådsprocedure mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Samrådet bør vedrøre en række elementer af samarbejdet på dette område mellem kontoret og medlemsstaterne og EU-institutionerne og forbindelserne til tredjelande og internationale organisationer, kontorets undersøgelsespolitik og Overvågningsudvalgets rapporter og analyser. Kontorets generaldirektør og formanden for Overvågningsudvalget deltager i samrådet, som finder sted mindst en gang om året.

(25)  For at Overvågningsudvalget kan udføre sine opgaver effektivt, i fuld uafhængighed og målrettet er det vigtigt, at kontoret garanterer, at der skabes de nødvendige betingelser for, at Overvågningsudvalgets sekretariat kan arbejde uafhængigt alene underlagt udvalgsformandens og udvalgets medlemmers kontrol.

(26)  For at styrke den fulde uafhængighed, ledelsen af kontoret har i sit hverv, bør generaldirektøren udpeges for en periode på fem år, som ▌kan forlænges én gang. På tidspunktet for udvælgelsen bør kandidaterne bestride eller have bestridt en ledende dømmende funktion eller et ledende hverv i forbindelse med undersøgelser og have mindst ti års praktisk erfaring i bekæmpelse af svig i en stilling med et stort forvaltningsansvar. En betydelig del af denne erfaring bør være erhvervet i forbindelse med bekæmpelse af nationalt svig eller svig med fællesskabsmidler. Udnævnelsesproceduren bør ikke strække sig over mere end ni måneder. Generaldirektøren bør udpeges efter fælles aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og udnævnes af Kommissionen.

(27)  Da der er tale om en følsom stilling, bør det sikres, at kontorets generaldirektør i overensstemmelse med artikel 16 i vedtægten underretter Kommissionen, hvis vedkommende agter at udøve erhvervsvirksomhed inden for to år efter sin udtræden af tjenesten. Denne oplysning bør være indeholdt i Kommissionens årsrapport om bekæmpelse af svig.

(28)  For at styrke overholdelsen af de processuelle garantier bør alle, der underkastes en undersøgelse fra kontorets side, have mulighed for at klage til Overvågningsudvalget. Klagerne bør behandles af en høringskonsulent, som er fuldstændig uafhængig, og som er udnævnt af generaldirektøren efter forslag fra Overvågningsudvalget. Høringskonsulenten bør afgive sin udtalelse i løbet af 30 arbejdsdage og fremsende den til klageren, kontorets generaldirektør og Overvågningsudvalget.

(29)  Efter en periode på fire år bør anvendelsen af denne forordning underkastes en evaluering. Kommissionen bør forelægge Parlamentet og Rådet en rapport vedføjet en udtalelse fra Overvågningsudvalget. Forordningen bør kunne revideres på baggrund af denne evaluering. Under alle omstændigheder bør forordningen revideres efter oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed.

(30)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999(5) bør derfor ændres.

(31)  Ved nærværende forordning afklares og styrkes kontorets handlemuligheder i forbindelse med eksterne undersøgelser kun på enkelte punkter, hvor det har vist sig, at der er retlige lakuner i det nuværende system, og hvor det kun kan sikres, at de eksterne undersøgelser bliver pålidelige og brugbare for medlemsstaternes myndigheder, gennem en mere effektiv indsats fra kontorets side. Desuden må de processuelle garantier udvides til også at omfatte eksterne undersøgelser, således at der bliver ensartede retlige rammer for alle kontorets undersøgelser. Denne forordning overholder fuldt ud subsidiaritetsprincippet som omhandlet i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(32)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 47 og 48║ -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1073/1999 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 1, stk. 1 og 2 affattes således:"

1.  "1. Med henblik på at styrke bekæmpelsen af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser, udøver Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, oprettet ved Kommissionens afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom ("kontoret"), de undersøgelsesbeføjelser, der er tillagt Kommissionen ved fællesskabslovgivningen, i medlemsstaterne og, i overensstemmelse med de gældende samarbejdsaftaler, i tredjelande.

Svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser, herunder uregelmæssigheder, er definerede i Fællesskabets retsakter og de aftalemæssige bestemmelser, der er gældende på området.

2.   Kontoret formidler Kommissionens bistand til medlemsstaterne med henblik på at tilrettelægge et snævert, løbende samarbejde mellem deres kompetente myndigheder for at samordne indsatsen for at beskytte Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser mod svig. Kontoret bidrager til udformning og udvikling af metoder til forebyggelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser.".

"

2)  Artikel 3 affattes således:"

Artikel 3

Eksterne undersøgelser

1.  Kontoret udøver den beføjelse, der er tillagt Kommissionen ved forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 til at foretage kontrol og inspektion på stedet i medlemsstaterne og i tredjelande og internationale organisationer i overensstemmelse med gældende aftaler.

Som led i sin undersøgelsesfunktion foretager kontoret kontrol og inspektion i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 og til reglerne for de enkelte sektorer nævnt i artikel 9, stk. 2, i samme forordning, i medlemsstaterne og, i overensstemmelse med gældende samarbejdsaftaler, i tredjelande og i internationale organisationer.

2.  For at fastslå, om der foreligger svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet som omhandlet i artikel 1 i forbindelse med en støtteaftale, en støtteafgørelse eller en kontrakt om fællesskabsfinansiering, kan kontoret efter bestemmelserne i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 foretage kontrol på stedet hos erhvervsdrivende, der direkte eller indirekte er berørt af en sådan finansiering.

Medlemsstaterne vedtager og gennemfører alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kontoret udøver den undersøgelsesfunktion, der er nævnt i denne artikel. De tilbyder kontoret deres støtte i forbindelse med kontrol og inspektion på stedet efter bestemmelserne i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 hos erhvervsdrivende, der direkte eller indirekte er berørt af en fællesskabsfinansiering.

3.  Under en ekstern undersøgelse kan kontoret i det omfang, det er ▌nødvendigt for at kunne fastslå, om der foreligger svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet som omhandlet i artikel 1, få adgang til de relevante oplysninger, som institutioner, organer, kontorer eller agenturer er i besiddelse af vedrørende de forhold, der er genstand for undersøgelsen. Artikel 4, stk. 2 og 4, finder herved anvendelse.

4.  Når kontoret, inden der indledes en undersøgelse, råder over oplysninger, der giver anledning til formodning om, at der foreligger svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet som nævnt i artikel 1, underretter kontorets generaldirektør ▌de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater herom, og disse foretager, uden at det berører reglerne for de enkelte sektorer, en passende opfølgning og foranstalter eventuelt undersøgelser i overensstemmelse med gældende national ret, hvori kontorets ansatte kan deltage. De kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater underretter kontorets generaldirektør om de trufne foranstaltninger, og de resultater, der er opnået på grundlag af disse oplysninger.

5.  Beslutter kontoret ikke at indlede en undersøgelse, underretter det Eurojust om fremsendelse til medlemsstaternes kompetente myndigheder af oplysninger, der giver anledning til formodning om, at der foreligger svig, bestikkelse eller anden ulovlig aktivitet som nævnt i artikel 1, der udgør alvorlig kriminalitet og vedrører mindst to medlemsstater. Kontoret underretter ligeledes Eurojust, hvis en af kontorets undersøgelser sorterer under dens myndighed i henhold til bestemmelserne i samarbejdsaftalerne mellem de to organer.

"

3)  Følgende artikel indsættes:"

Artikel 3a

Kontorets samarbejde med Eurojust, Europol og andre internationale organisationer

Kontoret kan under udøvelsen af de beføjelser, det er tillagt ved denne forordning, indgå samarbejdsaftaler med Eurojust og Europol. Formålet med disse aftaler er at klarlægge disse organers respektive beføjelser og fastlægge deres samarbejde inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Kontoret kan ligeledes indgå samarbejdsaftaler med andre internationale organisationer.

"

4)  Artikel 4 ændres således:

a)  Stk. 1, andet afsnit, affattes således:"

"De interne undersøgelser foretages under overholdelse af bestemmelserne i traktaterne, særlig protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, under overholdelse af vedtægten og på de betingelser og særlige vilkår, der er fastsat i nærværende forordning og i beslutninger, som hver enkel institution, organ, kontor og agentur vedtager, uden at dette fører til forskelsbehandling, for så vidt angår de processuelle garantier og de berørte personers legitime rettigheder, i forhold til eksterne undersøgelser."

"

b)  Stk. 3 affattes således:"

Efter bestemmelserne i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 kan kontoret foretage kontrol på stedet hos erhvervsdrivende, der er berørt direkte eller indirekte, for at få adgang til oplysninger af relevans for de forhold, som er genstand for den interne undersøgelse.

"

c)  Stk. 5 ophæves.

5)  Artikel 5 affattes således:"

Artikel 5

Indledning af undersøgelser

1.  Kontoret kan indlede en undersøgelse, når der er en tilstrækkeligt begrundet mistanke om, at der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter som nævnt i artikel 1. Når der træffes beslutning om, hvorvidt der skal indledes en undersøgelse, skal der tages hensyn til, hvad der prioriteres i kontorets politik på undersøgelsesområdet og dets arbejdsprogram for undersøgelser som fastsat i henhold til artikel 11a og artikel 12, stk. 6. Anonyme oplysninger kan ligeledes tages i betragtning, hvis mistanken er tilstrækkeligt begrundet.

2.  Undersøgelser indledes på grundlag af en beslutning truffet af kontorets generaldirektør efter høring af kontorets forretningsudvalg og i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 14 om legalitetskontrol.

3.  Eksterne undersøgelser indledes på grundlag af en beslutning truffet af kontorets generaldirektør, som handler på eget initiativ eller efter anmodning fra en berørt medlemsstat eller fra en af De Europæiske Fællesskabers eller Den Europæiske Unions institutioner.

De interne undersøgelser indledes på grundlag af en beslutning truffet af kontorets generaldirektør, som handler på eget initiativ eller på grundlag af en anmodning fra en af De Europæiske Fællesskabers eller Den Europæiske Unions institutioner , hvor undersøgelsen skal foretages.

Så længe kontoret foretager en intern undersøgelse i henhold til nærværende forordning, kan institutioner, organer, kontorer og agenturer ikke indlede en parallel administrativ undersøgelse af de samme forhold.

4.  Når en institution, et organ, et kontor eller et agentur påtænker at indlede en undersøgelse i medfør af deres administrative beføjelser, anmoder den eller det kontoret om at oplyse, om de pågældende forhold allerede er genstand for en intern undersøgelse. Kontoret meddeler senest 15 arbejdsdage efter at have fået denne anmodning, om der allerede er indledt en undersøgelse, eller om kontoret påtænker at indlede en undersøgelse i medfør af stk. 5. Hvis der ikke bliver givet noget svar, anses dette for kontorets beslutning om ikke at indlede en intern undersøgelse.

5.  Beslutningen om, hvorvidt der skal indledes en undersøgelse, træffes senest to måneder efter, at kontoret har modtaget en anmodning som omhandlet i stk. 3 eller 4. Beslutningen meddeles straks den institution, det organ, det kontor, det agentur eller den medlemsstat, der har fremsat anmodningen. En beslutning om ikke at indlede en undersøgelse ║ begrundes.

Når en tjenestemand eller anden ansat i en institution, et organ, et kontor eller et agentur, der handler i overensstemmelse med artikel 22a i vedtægten eller med tilsvarende bestemmelser i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, giver kontoret oplysninger om en mistanke om svig eller uregelmæssigheder, giver kontoret den pågældende meddelelse om, hvorvidt det har besluttet at indlede en undersøgelse af de pågældende forhold.

Inden indledningen af og under en undersøgelse giver de forskellige institutioner, organer, kontorer og agenturer kontoret øjeblikkelig og automatisk adgang til databaser for forvaltning af fællesskabsmidler og til alle andre relevante databaser og oplysninger, så kontoret kan fastslå, om de oplysninger, der fremsendes, er pålidelige.

6.  Hvis kontoret beslutter ikke at indlede en intern undersøgelse ud fra overvejelser om det hensigtsmæssige heri eller ud fra prioriteringen på undersøgelsesområdet, sender det straks de foreliggende oplysninger til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur, således at der kan træffes de rette foranstaltninger i henhold til de gældende regler. Kontoret træffer eventuelt aftale med institutionen, organet, kontoret eller agenturet om egnede foranstaltninger til beskyttelse af informationskilden, og anmoder, hvis det er nødvendigt, om at blive underrettet om, hvordan det bliver fulgt op.

Hvis kontoret beslutter ikke at indlede en ekstern undersøgelse ud fra overvejelser om det hensigtsmæssige heri eller ud fra prioriteringen på undersøgelsesområdet, finder artikel 3, stk. 4, anvendelse.

"

6)  Artikel 6 ændres således:

a)  ▌ Stk. 1 affattes således:"

1.  "1. Kontorets generaldirektør leder gennemførelsen af undersøgelserne. Generaldirektøren kan skriftligt bemyndige en af kontorets administrerende direktører til at lede gennemførelsen af undersøgelserne. Undersøgelserne gennemføres af ansatte udpeget af kontoret under kontorets generaldirektørs myndighed og ansvar."

"

b)  Stk. 3 affattes således:"

3.  "3. De af kontorets ansatte, der er udpeget til at foretage en undersøgelse, skal i forbindelse med hver kontrol være i besiddelse af en skriftlig fuldmagt, som er udstedt af generaldirektøren og indeholder oplysninger om genstanden for og formålet med undersøgelsen, retsgrundlagene for at gennemføre undersøgelsen og de undersøgelsesbeføjelser, der følger af disse retsgrundlag."

"

c)  Følgende stykke indsættes:"

3 bis.  "3a. Konstaterer de af kontorets ansatte, der er udpeget til at gennemføre en kontrol eller en inspektion på stedet efter bestemmelserne i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, at en erhvervsdrivende modsætter sig dette, underrettes den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, som kontoret på forhånd har udpeget som kontaktpunkt, straks herom. Efter anmodning fra kontoret yder den pågældende medlemsstats kompetente myndighed kontorets ansatte den nødvendige bistand, så de kan udføre deres opgave som angivet i den fuldmagt, der er nævnt i stk. 3. Medlemsstaten sørger for, at kontorets ansatte på samme betingelser som dens kompetente myndigheder og under overholdelse af national lovgivning har adgang til alle de oplysninger og al den dokumentation vedrørende de forhold, der er nævnt i artikel 1, som viser sig nødvendige for et vellykket forløb af kontroller og inspektioner på stedet."

"

d)  Stk. 4 affattes således:"

4.  "4. Kontorets ansatte optræder under kontrol og inspektion på stedet og i forbindelse med undersøgelser på en måde, der er i overensstemmelse med de regler og sædvaner, der gælder for undersøgelsespersonale i den pågældende medlemsstat, med vedtægten og med de beslutninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, andet afsnit. Kontorets ansatte handler i overensstemmelse med princippet om upartiskhed. De underretter straks generaldirektøren, hvis de i forbindelse med deres undersøgelsesarbejde kan komme i en situation, hvor der kan opstå en interessekonflikt. Generaldirektøren træffer beslutning om, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt. I påkommende tilfælde giver han anvisning på skridt til udskiftning af den pågældende ansatte."

"

e)  Stk. 5 affattes således:"

5.  "5. Undersøgelserne gennemføres uopholdeligt i en periode, som skal stå i et rimeligt forhold til sagens omstændigheder og kompleksitet. Kontorets ansatte bør sikre sig, at de gennemfører en undersøgelse på en sådan måde, at bevismateriale sikres og bevares. Om nødvendigt kan de, hvis der er risiko for, at bevismateriale kan forsvinde, anmode den pågældende medlemsstats kompetente myndighed om i overensstemmelse med national lovgivning at træffe alle nødvendige sikrings- eller gennemførelsesforanstaltninger."

"

f)  Følgende stykke indsættes:"

Viser efterforskningen ║, at et medlem, en leder, en tjenestemand, en øvrig ansat eller en anden person ansat i en institution, et organ, ║kontor eller ║agentur muligvis er impliceret, eller at det kan være hensigtsmæssigt at træffe retsbevarende eller administrative foranstaltninger for at beskytte Unionens interesser, underretter kontoret hurtigst muligt institutionen, organet, kontoret eller agenturet om den igangværende undersøgelse. Der skal herunder gives følgende oplysninger:

   a) navnet på den eller de personer, som er genstand for undersøgelsen, og et resumé af de pågældende forhold
   b) alle oplysninger, der vil kunne hjælpe institutionen, organet, kontoret eller agenturet med at beslutte, om det er hensigtsmæssigt at træffe retsbevarende eller administrative foranstaltninger for at beskytte Unionens interesser og, hvis det er hensigtsmæssigt, angivelse af frister for disse foranstaltninger
   c) eventuelt særlige forholdsregler vedrørende fortrolig behandling, hvis sådanne anbefales.

Disse oplysninger til den pågældende institution, det pågældende organ, kontor eller agentur kan stilles i bero i tilfælde, hvor absolut hemmeligholdelse er nødvendig af hensyn til undersøgelsen, eller som indebærer, at der anvendes efterforskningsprocedurer henhørende under en national retslig myndigheds kompetence, i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, der gælder for undersøgelser. Generaldirektøren begrunder sin beslutning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 14 om legalitetskontrol.

Institutionen, organet, kontoret eller agenturet beslutter i givet fald, om det er hensigtsmæssigt at træffe eventuelle retsbevarende eller administrative foranstaltninger, under hensyntagen til, at der bør sikres en effektiv gennemførelse af undersøgelsen, og til de særlige forholdsregler vedrørende fortrolig behandling, som kontoret har anbefalet. Institutionen, organet, kontoret eller agenturet underretter kontoret så hurtigt som muligt om beslutninger om eventuelle foranstaltninger truffet i henhold til denne artikel, eller i påkommende tilfælde om nødvendigheden af at indlede en efterfølgende disciplinærsag vedrørende forhold, der er omfattet af vedtægten. En efterfølgende disciplinærsag kan indledes efter samråd med kontoret.

"

g)  I stk. 6 tilføjes følgende afsnit:"

"Kontorets ansatte kan anmode om bistand fra tredjelandes kompetente myndigheder til udførelsen af deres opgaver i overensstemmelse med de samarbejdsaftaler, der er indgået med disse lande. De kan ligeledes anmode om bistand fra internationale organisationer til udførelsen af deres opgaver i overensstemmelse med bestemmelserne i de aftaler, der er indgået med disse organisationer."

"

h)  Følgende stykke indsættes:"

Viser det ║ sig, at en undersøgelse ikke kan afsluttes inden for en frist på tolv måneder, efter at den er indledt, kan kontorets generaldirektør beslutte at forlænge denne frist med indtil seks måneder. Kontorets generaldirektør forvisser sig om, at det er nødvendigt at forlænge undersøgelsen. Inden denne beslutning træffes underretter generaldirektøren Overvågningsudvalget om grundene til, at det endnu ikke har været muligt at afslutte undersøgelsen, og om, hvilken frist der må forudses at være nødvendig, inden den kan afsluttes.

Er undersøgelsen ikke afsluttet inden for en frist på 18 måneder, efter at den er indledt, underretter generaldirektøren Overvågningsudvalget om grundene til, at det endnu ikke har været muligt at afslutte undersøgelsen, og Overvågningsudvalget afgiver udtalelse om forlængelsen og eventuelt det videre forløb af undersøgelsen.

Overvågningsudvalget fremsender en kopi af sin udtalelse til den pågældende institution eller det pågældende organ, kontor eller agentur. Denne fremsendelse kan stilles i bero i tilfælde, hvor absolut hemmeligholdelse er nødvendig af hensyn til undersøgelsen, eller i henhold til de nationale bestemmelser, der gælder for undersøgelser.

Generaldirektøren forelægger budgetmyndigheden en årlig rapport om grundene til, at det ikke har været muligt at afslutte undersøgelser inden for en frist på 30 måneder, efter at de er indledt. Overvågningsudvalget forelægger budgetmyndigheden en udtalelse herom.

"

7)  Artikel 7, stk. 1 og 2 affattes således:"

1.  "1. Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne meddeler straks kontoret alle oplysninger om eventuelle tilfælde af svig eller bestikkelse eller enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser.

2.  Institutionerne, organerne, kontorerne, agenturerne og medlemsstaterne, i det omfang national ret tillader det, fremsender på anmodning af kontoret eller på eget initiativ alle de dokumenter og oplysninger, som de er i besiddelse af om en igangværende undersøgelse.".

"

8)  Følgende artikler indsættes:"

Artikel 7a

Garantier under proceduren

1.  Kontoret foretager sine undersøgelser med henblik på at fremskaffe såvel belastende som diskulperende oplysninger. Undersøgelserne foretages objektivt og upartisk og under overholdelse af princippet om uskyldighed, indtil det modsatte er bevist, samt retssikkerhedsgarantier, som udstukket i forskriftsproceduren for OLAF-undersøgelser i artikel 15a.

2.  Viser en undersøgelse ║, at et medlem, en leder, en tjenestemand, en øvrig ansat eller en person ansat i en institution, et organ, et kontor eller et agentur eller hos en erhvervsdrivende muligvis er impliceret i en sag, bliver den pågældende underrettet herom, for så vidt som det ikke skader gennemførelsen af undersøgelsen.

Under alle omstændigheder må der ikke inden udarbejdelsen af den afsluttende rapport drages konklusioner, der vedrører en fysisk eller juridisk person ved navns nævnelse, uden at den deri personligt implicerede person har haft mulighed for skriftligt eller under en samtale med de embedsmænd, der er udpeget af kontoret, at fremsætte bemærkninger til de forhold, der vedrører den pågældende. Der skal i opfordringen til den pågældende om at udtale sig inden for en tidsfrist, som kontoret fastsætter, gives et resumé af disse forhold. Den pågældende kan under en samtale bistås af en person efter eget valg. En person, der er personligt impliceret, har ret til at udtrykke sig på et af Fællesskabets officielle sprog efter eget valg; tjenestemænd eller øvrige ansatte i Fællesskaberne kan dog opfordres til at udtrykke sig på et af Fællesskabets officielle sprog, som de behersker indgående. En person, der er personligt impliceret, har ret til ikke at inkriminere sig selv.

I tilfælde, hvor absolut hemmeligholdelse er nødvendig af hensyn til undersøgelsen, og som indebærer, at der anvendes efterforskningsprocedurer henhørende under en national retslig myndigheds kompetence, og i tilfælde af en ekstern undersøgelse under en kompetent national myndighed kan kontorets generaldirektør under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 14 om legalitetskontrol beslutte at udsætte opfyldelsen af forpligtelsen til at opfordre den personligt implicerede person til at fremsætte sine bemærkninger. ▌I interne undersøgelser træffer kontorets generaldirektør denne beslutning efter at have underrettet den institution, det organ, det kontor eller det agentur, som den pågældende person tilhører.

Institutionen, organet, kontoret eller agenturet beslutter i givet fald, om det er hensigtsmæssigt at træffe eventuelle retsbevarende eller administrative foranstaltninger, under behørig hensyntagen til, at der bør sikres en effektiv gennemførelse af undersøgelsen, og til de særlige forholdsregler vedrørende fortrolig behandling, som kontoret har anbefalet. Institutionen, organet, kontoret eller agenturet underretter i givet fald hurtigst muligt kontoret om beslutningen om foranstaltninger truffet i henhold til denne artikel, eller om nødvendigheden af at indlede en efterfølgende disciplinærsag vedrørende forhold, der er omfattet af vedtægten. En efterfølgende disciplinærsag kan indledes efter samråd med kontoret.

3.  Indkaldelse af vidner og personligt implicerede personer, jf. stk. 2, til samtale skal sendes med et varsel på mindst ti arbejdsdage. Denne frist kan afkortes, hvis den person, der skal høres, udtrykkeligt indvilger heri. Indkaldelsen indeholder blandt andet en liste over den hørte persons rettigheder. Kontoret udarbejder et referat af samtalen og giver den hørte person adgang til det, for at vedkommende kan godkendte referatet eller fremsætte bemærkninger hertil.

Tyder indicierne under samtalen , at den hørte person kan være impliceret i de forhold, der undersøges, finder procedurereglerne i stk. 2 straks anvendelse.

4.  De i denne artikel omhandlede processuelle garantier finder anvendelse, uden at dette griber ind i:

   a) en mere omfattende beskyttelse, der måtte følge af traktatens regler, af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og af andre gældende nationale bestemmelser eller fællesskabsbestemmelser, herunder protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter
   b) rettigheder og forpligtelser i henhold til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og vedtægten.

Artikel 7b

Underretning om indstilling af undersøgelsen

Hvis der efter en undersøgelse ikke foreligger nogen belastende beviser mod et medlem, en leder, en tjenestemand, en øvrig ansat eller en anden person ansat i en institution, et organ, et kontor eller et agentur eller med hensyn til en erhvervsdrivende, indstilles undersøgelsen af den pågældende efter beslutning truffet af kontorets generaldirektør, der skriftligt underretter den pågældende inden for 10 dage fra det tidspunkt, hvor beslutningen blev truffet, og i givet fald dennes institution, organ, kontor eller agentur herom.

Artikel 7c

Beskyttelse af journalistiske kilder

Med henblik på at give de europæiske skatteborgere objektive oplysninger og for at sikre pressefriheden, skal alle EU-organer, som medvirker i en undersøgelse, respektere princippet om beskyttelse af journalisters kilder i henhold til national lovgivning.

"

9)  Artikel 8, stk. 3 og 4, affattes således:"

Kontoret overholder fællesskabsbestemmelserne og de nationale bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, navnlig bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001*.

4.  Kontorets generaldirektør sørger for, at bestemmelserne i denne artikel samt i traktatens artikel 287 anvendes.

__________________

* EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

"

10)  Som artikel 8a indsættes:"

Artikel 8a

Fremsendelse af den afsluttende rapport efter afslutningen af undersøgelsen

Inden den afsluttende undersøgelsesrapport fremsendes til de berørte institutioner, organer, kontorer eller agenturer eller til de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder, fremsender kontoret rapportens konklusioner og henstillinger til den person, der er personligt impliceret i de forhold, der er genstand for en intern eller ekstern undersøgelse.

Kontorets generaldirektør kan beslutte at undlade at fremsende rapporten som fastsat i stk. 1, men kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at opretholde fuldstændig hemmeligholdelse eller at foretage efterforskning under en national retslig myndigheds kompetence, i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, der gælder for undersøgelser. I tilfælde af en intern undersøgelse træffer han denne beslutning efter på behørig vis at have underrettet den institution, det organ, det kontor eller det agentur, som den berørte person tilhører.

Mener en person, der er personligt impliceret, ║ at de processuelle garantier i artikel 6, stk. 5, og artikel 7a er blevet tilsidesat på en måde, som har kunnet indvirke på konklusionerne af undersøgelsen, kan den pågældende inden ti arbejdsdage regnet fra modtagelsen af konklusionerne i den afsluttende rapport, bede overvågningsudvalget om en udtalelse i henhold til proceduren i artikel 14a.

"

11)  Artikel 9 ændres således:

a)  Stk. 1 affattes således:"

Ved afslutningen af en undersøgelse foretaget af kontoret udarbejder dette under generaldirektørens myndighed en afsluttende rapport, som ▌skal indeholde en oversigt over forløbet af proceduren, de forholdsregler, der er truffet, retsgrundlaget, de konstaterede faktiske forhold og den juridiske vurdering heraf, ▌og konklusionerne af undersøgelsen, herunder henstillinger om, hvilke videre skridt der bør tages. Rapporten skal opregne de forventede økonomiske tab og de beløb, der skal opkræves. Forskriftsproceduren for OLAF-undersøgelser i artikel 15a præciserer, hvilke øvrige elementer, rapporten skal indeholde med henblik på opkrævning, som de anvisningsberettigede er ansvarlige for.

"

b)  Stk. 3 affattes således:"

Den rapport, der udarbejdes efter en ekstern undersøgelse, og alle relevante dokumenter vedrørende undersøgelsen sendes til de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i overensstemmelse med reglerne for eksterne undersøgelser og til Kommissionen. For så vidt det ikke er i strid med national ret, underretter de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater kontorets generaldirektør om, hvilke videre skridt der er taget på foranledning af de undersøgelsesrapporter, de har fået tilsendt. De tilsender med henblik herpå hver sjette måned eller efter omstændighederne inden for en af kontorets generaldirektør fastsat tidsfrist generaldirektøren en rapport om de fremskridt, der er gjort.

Kontoret sender til de kompetente myndigheder i tredjelande, i overensstemmelse med aftaler om samarbejde og gensidig bistand, der er indgået med Kommissionen, og til internationale organisationer, i overensstemmelse med aftaler indgået med Kommissionen, konklusionerne og anbefalingerne i den rapport, der udarbejdes efter en ekstern undersøgelse samt alle relevante dokumenter i forbindelse hermed. Kommissionen sikrer, at de kompetente myndigheder i tredjelande, der i aftalerne om samarbejde og gensidig bistand er udpeget til at være kontorets kontaktpunkt, underretter kontorets generaldirektør i den udstrækning, den nationale ret tillader det, om de skridt der er taget til opfølgning på konklusionerne og anbefalingerne i undersøgelsesrapporten. Kommissionen sikrer ligeledes, at de internationale organisationer underretter kontorets generaldirektør om de skridt, der er taget til opfølgning på konklusionerne og anbefalingerne i den afsluttende rapport. De tilsender med henblik herpå hver sjette måned eller efter omstændighederne inden for en af kontorets generaldirektør fastsat tidsfrist generaldirektøren en rapport om de fremskridt, der er gjort.

"

c)  Følgende stykke indsættes:"

Når den rapport, der udarbejdes efter en intern undersøgelse indeholder oplysninger om forhold, der kan give grundlag for at rejse tiltale, sendes den afsluttende rapport til de retslige myndigheder i den berørte medlemsstat og, med forbehold af nationale retslige procedurer, til den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur i henhold til stk. 4. ▌

"

d)  Stk. 4 affattes således:"

4.  "4. Den rapport, der udarbejdes efter en intern undersøgelse, og alle relevante dokumenter vedrørende undersøgelsen sendes til den pågældende institution, det pågældende organ eller det pågældende kontor eller agentur. Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne tager de skridt, af især disciplinær eller retslig art, som de interne undersøgelser foreskriver, og underretter kontorets generaldirektør herom. De tilsender med henblik herpå hver sjette måned eller i givet fald inden for en af kontorets generaldirektør fastsat tidsfrist generaldirektøren en rapport om de fremskridt, der er gjort."

"

e)  Følgende stykke indsættes:"

En anmelder, som har givet kontoret oplysninger om mistanke om svig eller uregelmæssigheder, kan, hvis han anmoder om det, af kontoret få oplysninger om, at en undersøgelse er blevet afsluttet, og i givet fald om, at der er fremsendt en afsluttende rapport til de kompetente myndigheder. Kontoret kan dog afslå anmodningen, når det finder, at anmodningen vil kunne være til skade for de berørte personers rettigheder, for undersøgelsens effektivitet og de videre skridt, der træffes på foranledning heraf, eller for hensynet til fortrolig behandling.

"

12)  Artikel 10 affattes således:"

Artikel 10

Udveksling af oplysninger mellem kontoret og de nationale myndigheder i medlemsstaterne

1.  Med forbehold af artikel 8 og 9 i nærværende forordning og bestemmelserne i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 kan kontoret når som helst fremsende oplysninger, som er fremkommet under eksterne undersøgelser, til de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder.

Beslutning om tilsendelse træffes af kontorets generaldirektør efter høring af kontorets Eksekutivudvalg og i overensstemmelse med de i artikel 14, stk. 2, fastsatte bestemmelser om legalitetskontrol.

2.  Med forbehold af artikel 8 og 9 fremsender kontorets generaldirektør under igangværende interne undersøgelser til de retslige myndigheder i den berørte medlemsstat kontorets oplysninger om forhold, som kræver, at der anvendes efterforskningsprocedurer, som henhører under en national retslig myndigheds kompetence, eller som på grund af forholdenes grovhed, kræver omgående strafferetlig forfølgning. Generaldirektøren underretter da på forhånd den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur. De fremsendte oplysninger skal blandt andet omfatte navnet på den i undersøgelsen implicerede person, et resumé af de konstaterede faktiske forhold, den foreløbige juridiske vurdering og det eventuelle økonomiske tab.

Beslutning om tilsendelse træffes kontorets generaldirektør efter høring af kontorets Eksekutivudvalg og i overensstemmelse med de i artikel 14, stk. 2, fastsatte bestemmelser om legalitetskontrol.

Inden fremsendelsen af de i første afsnit nævnte oplysninger, og så længe dette ikke skader den igangværende undersøgelse, giver kontoret den i undersøgelsen implicerede person lejlighed til at udtale sig om de faktiske forhold, der vedrører ham eller hende, på de betingelser og vilkår, der er fastsat i artikel 7a, stk. 2, andet og tredje afsnit.

3.  Såfremt national ret ikke er til hinder herfor, underretter de kompetente myndigheder, herunder de retslige myndigheder, i den berørte medlemsstat hurtigst muligt kontorets generaldirektør om, hvilke videre skridt der er blevet taget på foranledning af de hvordan de oplysninger, de har fået tilsendt i henhold til denne artikel.

4.  Samarbejdet og udvekslingen af informationer mellem kontoret og medlemsstaternes kompetente myndigheder, såvel som de skridt og foranstaltninger, der tages eller træffes på grundlag af de oplysninger, de har modtaget, analyseres regelmæssigt inden for rammerne af den samrådsprocedure, der er fastsat i artikel 11a.

"

13)  Følgende artikler indsættes:"

Artikel 10a

Udveksling af oplysninger mellem kontoret og interesserede institutioner

1.   Kontorets generaldirektør rapporterer regelmæssigt og mindst en gang om året til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten om resultaterne af kontorets undersøgelser under hensyntagen til undersøgelsernes fortrolige karakter, de berørte personers legitime rettigheder og i påkommende tilfælde de nationale bestemmelser vedrørende retslige procedurer.

Generaldirektøren handler i overensstemmelse med det princip om uafhængighed, der er kendetegnende for dennes hverv.

2.  Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten sikrer fortrolighed i forbindelse med undersøgelser, der foretages af kontoret, de berørte personers legitime rettigheder og, såfremt der tages retslige skridt, alle nationale bestemmelser vedrørende sådanne procedurer.

3.  Kontoret og de berørte institutioner kan indgå aftaler om udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af kontorets opgaver, under overholdelse af de i stk. 1 og 2 fastsatte principper.

Artikel 10b

Information af offentligheden

Kontorets generaldirektør sørger for, at offentligheden informeres på en neutral og upartisk måde og under overholdelse af de i artikel 10a fastsatte principper.

Forskriftsproceduren for OLAF-undersøgelser, jf. artikel 15a, opstiller regler til forebyggelse af ubeføjet viderebringelse af oplysninger om kontorets operationelle aktiviteter, og de disciplinære foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af ubeføjet viderebringelse, jf. artikel 8, stk. 3.

"

14)  Artikel 11 ændres således:

a)  Stk. 1 affattes således:"

Overvågningsudvalget sikrer ved hjælp af regelmæssig kontrol af udøvelsen af undersøgelsesfunktionen, at kontoret udøver de beføjelser, det er tillagt ved denne forordning, i fuld uafhængighed. Overvågningsudvalget:

   a) sørger for, at reglerne for fremsendelse af oplysninger mellem kontoret og institutionerne, organerne, kontorerne eller agenturerne overholdes
   b) holder øje med udviklingen i anvendelsen af de processuelle garantier og i undersøgelsernes varighed på grundlag af de periodiske statistikker, oplysninger og fortrolige sagsakter, som kontorets generaldirektør forelægger udvalget, og af de udtalelser ▌, der udarbejdes ▌af høringskonsulenten
   c) bistår generaldirektøren i arbejdet med at sikre, at kontoret råder over tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre dets undersøgelsesopgaver
  d) afgiver udtalelser og rådgiver om:
   - fastsættelse af undersøgelsens prioriteringer
   - undersøgelsens varighed samt varigheden af opfølgende arbejde
   - forskriftsproceduren for OLAF-undersøgelser
   e) fremlægger udtalelser om generaldirektørens indbringelser af sager for Domstolen og de nationale domstole
   f) bistår generaldirektøren i forbindelse med samrådsproceduren
   g) kan indstævne Kommissionen eller enhver anden institution for Domstolen, hvis det mener, at disse institutioner har truffet foranstaltninger, som rejser tvivl om kontorets generaldirektørs uafhængighed.

Overvågningsudvalget afgiver udtalelser til kontorets generaldirektør på eget initiativ eller efter anmodning fra sidstnævnte eller fra en institution, et organ, et kontor eller et agentur, uden dog at gribe ind i afviklingen af igangværende undersøgelser. Ansøgeren får udleveret en kopi af disse oplysninger.

"

b)  Stk. 2 affattes således:"

2.   Udvalget består af fem uafhængige eksterne personer, der på udnævnelsestidspunktet bestrider en ledende dømmende funktion, et ledende hverv i forbindelse med undersøgelser eller tilsvarende med forbindelse til kontorets opgaver. De skal have indsigt i, hvordan EU-institutionerne fungerer, og kendskab til et andet af Unionens officielle sprog.

Medlemmerne udnævnes af Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter fælles overenskomst. En indkaldelse af ansøgninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. De fem personer vælges ud fra en liste over udvalgte kandidater, der udarbejdes af Kommissionen og indeholder mindst 12 kandidater.

"

c)  Stk. 3 affattes således:"

3.   Medlemmernes mandatperiode er på fem år. Perioden kan ikke forlænges. For at sikre ekspertisen i udvalget bør medlemmerne udnævnes forskudt.

"

d)  Stk. 6, 7 og 8 affattes således:"

6.   Overvågningsudvalget udpeger selv sin formand. Det fastsætter selv sin forretningsorden, der forelægges Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til udtalelse inden vedtagelsen. Der indkaldes til møde i Overvågningsudvalget på initiativ af udvalgets formand eller kontorets generaldirektør. Overvågningsudvalget træffer sine beslutninger med et flertal af medlemmerne. Dets sekretariatsopgaver varetages af kontoret.

7.  Generaldirektøren for kontoret sender hvert år Overvågningsudvalget kontorets arbejdsprogram for undersøgelser. Generaldirektøren underretter regelmæssigt udvalget om kontorets arbejde, om udøvelsen af undersøgelsesfunktionen og om de videre skridt, der er taget på foranledning af undersøgelserne.

Generaldirektøren for kontoret underretter Overvågningsudvalget om:

   a) de tilfælde, hvor den berørte institution eller det berørte organ, kontor eller agentur ikke har taget videre skridt på foranledning af generaldirektørens henstillinger
   b) de tilfælde, hvor ▌en medlemsstats kompetente myndighed ikke har taget videre skridt på foranledning af generaldirektørens henstillinger.

8.  Overvågningsudvalget afgiver en aktivitetsrapport mindst en gang om året blandt andet vedrørende vurderingen af kontorets uafhængighed, anvendelsen af de processuelle garantier og undersøgelsernes varighed; disse rapporter sendes til institutionerne. Udvalget kan forelægge rapporter om resultaterne og opfølgningen af de undersøgelser, som kontoret foretager, for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

"

15)  Følgende stykke indsættes:"

Artikel 11a

Samrådsprocedure

1.   Der etableres en samrådsprocedure mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ▌.

2.  Samrådsproceduren vedrører:

  a) forbindelserne og samarbejdet mellem kontoret og medlemsstaterne og mellem sidstnævnte især:
   - koordination af den indsats, der iværksættes i medfør af artikel 1
   - gennemførelse i national ret og anvendelse af nærværende forordning, af forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 samt konventionen om strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser af 26. juli 1995 og tilhørende protokoller
   - de videre skridt der tages som opfølgning på den afsluttende rapport fra kontoret, og på underretninger fra kontoret
   b) forbindelserne og samarbejdet mellem kontoret og Unionens og Fællesskabernes institutioner, organer, kontorer og agenturer, herunder Eurojust og Europol, især institutionernes bistand til kontoret og videre skridt taget som opfølgning på afsluttende rapporter eller underretninger fra kontoret
   c) forbindelserne og samarbejdet mellem kontoret og de kompetente myndigheder i tredjelande såvel som med internationale organisationer inden for rammerne af de aftaler, der er nævnt i denne forordning
   d) forhold angående prioriteringen i kontorets politik på undersøgelsesområdet
   e) rapporter og analyser fra overvågningsudvalget.

3.   Samråd finder sted mindst én gang om året og efter anmodning fra en af institutionerne.

4.   Kontorets generaldirektør og formanden for Overvågningsudvalget deltager i samrådsproceduren. Repræsentanter fra Revisionsretten, Eurojust og Europol kan indbydes.

5.   Samråd finder sted i forbindelse med et eller flere møder om tekniske anliggender. Der indkaldes til møde efter anmodning fra en af institutionerne eller kontoret.

6.   Samrådsproceduren medfører under ingen omstændigheder indblanding i en igangværende undersøgelse og finder sted under behørig hensyntagen til generaldirektørens uafhængighed.

7.   Institutionerne, organerne, kontorerne, agenturerne, kontoret og medlemsstaterne underretter hver gang samrådsprocedurens deltagere om de videre skridt, der er taget som opfølgning på samrådsprocedurens konklusioner.

"

16)  Artikel 12 ændres således: "

║'Artikel 12

Generaldirektøren

1.  Kontoret ledes af en generaldirektør, der udnævnes af Kommissionen for en femårig periode, som ▌kan forlænges én gang.

Europa-Parlamentet og Rådet udpeger efter fælles overenskomst generaldirektøren med udgangspunkt i en af Kommissionen forelagt liste med seks kandidater. En indkaldelse af ansøgninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udnævnelsen sker inden for tre måneder fra det tidspunkt, hvor Kommissionen forelægger kandidatlisten. Hele udnævnelsesproceduren må ikke vare mere end ni måneder, og bør indledes mindst 12 måneder før den siddende generaldirektørs mandat udløber, idet denne varetager sit embede indtil den nye generaldirektørs mandat begynder.

Hvis Europa-Parlamentet og/eller Rådet ikke gør indsigelse mod en fornyelse af generaldirektørens mandat mindst ni måneder inden dennes mandat udløber, forlænger Kommissionen mandatet. En indsigelse mod en forlængelse af mandatet skal begrundes. Ellers gælder udnævnelsesproceduren i afsnit 3 i dette stykke.

2.  Kontorets generaldirektør udvælges blandt kandidater fra medlemsstaterne, der bestrider eller har bestridt en ledende dømmende funktion eller et ledende hverv i forbindelse med undersøgelser og har mindst 10 års praktisk erfaring i bekæmpelse af svig i en stilling med et stort forvaltningsansvar. En betydelig del af denne erfaring skal være erhvervet i forbindelse med bekæmpelse af nationalt svig eller svig med fællesskabsmidler. Kontorets generaldirektør skal have indgående kendskab til, hvordan EU-institutionerne fungerer, og til et andet af Unionens officielle sprog. Der må ikke herske nogen tvivl om kandidatens uafhængighed.

3.   Generaldirektøren hverken søger eller modtager instrukser fra nogen regering eller nogen institution, noget organ eller noget kontor eller agentur ved udførelsen af sine opgaver i forbindelse med indledning og gennemførelse af eksterne og interne undersøgelser og i forbindelse med udarbejdelsen af rapporter over undersøgelserne. Mener generaldirektøren, at en foranstaltning truffet af Kommissionen vedrører dennes uafhængighed, underretter den pågældende øjeblikkeligt Overvågningsudvalget med henblik på en udtalelse, og træffer beslutning om at anlægge en sag mod sin institution ved Domstolen eller ej.

Generaldirektøren aflægger regelmæssigt rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten, inden for rammerne af samrådsproceduren i artikel 11a, om resultaterne af kontorets undersøgelser under overholdelse af undersøgelsernes fortrolighed, de berørte personers legitime rettigheder og i givet fald de nationale bestemmelser vedrørende retslige procedurer.

Disse institutioner sikrer overholdelsen af fortrolighed i de undersøgelser, der foretages af kontoret, de berørte personers legitime rettigheder og, såfremt der forekommer retslige procedurer, alle nationale bestemmelser vedrørende sådanne procedurer.

4.  Inden der træffes beslutning om en disciplinærsag mod generaldirektøren hører Kommissionen Overvågningsudvalget under et møde med repræsentanterne for Europa-Parlamentet og Rådet som led i den i artikel 11a nævnte samrådsprocedure.

Foranstaltninger vedrørende disciplinære sanktioner over for generaldirektøren skal træffes i form af begrundede afgørelser, som sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Overvågningsudvalget til orientering.

5.  Kontorets generaldirektør underretter i overensstemmelse med artikel 16 i vedtægten Kommissionen, hvis den pågældende agter at udøve erhvervsvirksomhed inden for to år efter sin udtræden af tjenesten.

6.  Generaldirektøren fastlægger hvert år efter at have indhentet udtalelse fra Overvågningsudvalget kontorets arbejdsprogram for undersøgelser og prioriteringen i kontorets politik på undersøgelsesområdet.

7.  Generaldirektøren kan uddelegere udøvelsen af sine funktioner i henhold til artikel 5, artikel 6, stk. 3, artikel 7b og artikel 10, stk. 2, til en eller flere af kontorets ansatte ved et skriftligt dokument på de betingelser og med de begrænsninger, generaldirektøren fastsætter.".

"

17)  Følgende artikel indsættes:"

Artikel 12a

Generaldirektørens intervention i sager ved Domstolen og de nationale retsinstanser

Kontorets generaldirektør kan intervenere i sager vedrørende udførelsen af kontorets opgaver, som er indbragt for Domstolen og, i overensstemmelse med national ret, for de nationale retsinstanser.

Kontorets generaldirektør anmoder om udtalelse fra Overvågningsudvalget, inden han intervenerer ved Domstolen eller en national retsinstans.

"

18)  Artikel 13 affattes således:"

Artikel 13

Finansiering

Bevillingerne til kontoret, hvis samlede beløb opføres under en særlig budgetpost inden for den sektion af Den Europæiske Unions almindelige budget, som vedrører Kommissionen, skal opføres i detaljer i et bilag til denne sektion.

Oversigten over kontorets personale skal vedlægges som bilag til oversigten over Kommissionens personale.

"

19)  Artikel 14 affattes således:"

Artikel 14

Legalitetskontrol af kontorets undersøgelser

1.  Legalitetskontrollen af kontorets undersøgelser skal sikre overholdelsen af de processuelle garantier og grundlæggende rettigheder for de personer, der er omfattet af en undersøgelse fra kontorets side.

2.  Legalitetskontrollen sker før indledningen af og afslutningen på en undersøgelse, før fremsendelse af oplysninger til de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i henhold til artikel 9 og 10 og i forbindelse med absolut hemmeligholdelse af undersøgelsen.

3.  Legalitetskontrollen af undersøgelserne udføres af kontorets juridiske eksperter og eksperter i undersøgelsesprocedurer, som er kvalificerede til at bestride et juridisk hverv i en medlemsstat. Deres udtalelse indføjes i den afsluttende rapport.

4.  Forskriftsproceduren for OLAF-undersøgelser, jf. artikel 15a, præciserer proceduren for legalitetskontrollen.

"

20)  Som artikel 14a indsættes:"

Artikel 14a

Indgivelse af klager fra personer, der er omfattet af kontorets undersøgelser

1.   Enhver, der personligt impliceres i en undersøgelse, kan indgive klage til Overvågningsudvalget med påstand om, at vedkommendes processuelle og grundlæggende rettigheder er blevet overtrådt i forbindelse med en undersøgelse. Efter modtagelse af en klage fremsender Overvågningsudvalget straks klagen til høringskonsulenten.

2.   Kontorets generaldirektør udpeger på forslag af Overvågningsudvalget en høringskonsulent for en periode på fem år, som ikke kan forlænges. Overvågningsudvalget udarbejder sit forslag ud fra en liste med flere kandidater udvalgt efter en indkaldelse af ansøgninger.

3.   Høringskonsulenten udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Den pågældende hverken søger eller modtager instrukser fra andre under udførelsen af sit hverv. Høringskonsulenten udøver ikke andre funktioner i kontoret end dem, der har tilknytning til overvågning af overholdelse af procedurer.

4.   Høringskonsulenten har også ansvaret for klager fra kilder, herunder personer der er omfattet af artikel 22 i vedtægten.

5.   Høringskonsulenten overgiver klageren, Overvågningsudvalget og generaldirektøren sin udtalelse senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen.

6.   Høringskonsulenten rapporterer regelmæssigt til Overvågningsudvalget om sine aktiviteter. Høringskonsulenten forelægger regelmæssigt Overvågningsudvalget og Kommissionen statistiske og analytiske rapporter om spørgsmål vedrørende klager.

"

21)  Artikel 15 affattes således:"

Artikel 15

Evalueringrapport

I løbet af ...(6) sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning, vedlagt en udtalelse fra Overvågningsudvalget. Denne rapport giver anvisning på, hvorvidt forordningen skal revideres. Under alle omstændigheder revideres denne forordning efter oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed.

"

22)  Følgende artikel ║indsættes:"

Artikel 15a

Forskriftsprocedure for OLAF-undersøgelser

1.   Kontoret vedtager en "forskriftsprocedure for OLAF-undersøgelser", der bringer de retsprincipper og især den procedure, der er vedtaget ved denne forordning, i anvendelse. Der tages højde for kontorets praksis.

2.   Forskriftsproceduren for OLAF-undersøgelser præciserer fremgangsmåderne for gennemførelsen af kontorets mandat og vedtægter, de overordnede principper for undersøgelsesprocedurerne, undersøgelsesprocedurernes enkelte faser, undersøgelsernes vigtigste foranstaltninger, de berørte personers legitime rettigheder og processuelle garantier, bestemmelserne om databeskyttelse, kommunikationspolitik, og aktindsigt, bestemmelserne om legalitetskontrol og de berørte personers juridiske klagemuligheder.

3.   Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og kontorets Overvågningsudvalg høres med henblik på en udtalelse forud for vedtagelsen af forskriftsproceduren for OLAF-undersøgelser. Overvågningsudvalget sikrer kontorets uafhængighed under proceduren til vedtagelse af forskriftsproceduren.

4.   Forskriftsproceduren for OLAF-undersøgelser kan ajourføres efter forslag fra generaldirektøren. I så fald finder vedtagelsesproceduren i denne artikel anvendelse.

5.   Den af kontoret vedtagne forskriftsprocedure for OLAF-undersøgelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

"

Artikel 2

Bestemmelserne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1073/1999, som ændret ved nærværende forordning, finder ikke anvendelse på kontorets generaldirektør, som bestrider stillingen ved nærværende forordnings ikrafttrædelse, og hvis mandat er blevet forlænget med fem år.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på […] dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ║

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 8 af 12.1.2007, s. 1.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 20.11.2008.
(3) EUT C 202 af 18.8.2005, p. 1.
(4) EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.
(5) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.
(6)* fjerde år efter denne forordnings ikrafttræden

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik