Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0084(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0394/2008

Predkladané texty :

A6-0394/2008

Rozpravy :

PV 20/11/2008 - 4
CRE 20/11/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 20/11/2008 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0553

Prijaté texty
PDF 587kWORD 235k
Štvrtok, 20. novembra 2008 - Štrasburg
Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***I
P6_TA(2008)0553A6-0394/2008
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (KOM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0244),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 280 ods. 4 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0228/2006),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 7/2006(1),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0394/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 8, 12.1.2007, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2008na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)
P6_TC1-COD(2006)0084

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 280,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov(1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(2),

keďže:

(1)  Európsky parlament vyzval Komisiu, aby bezodkladne pristúpila ku konsolidácii právnych textov týkajúcich sa administratívnych vyšetrovaní Spoločenstva. Cieľom tejto konsolidácie je posilniť účinnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (ďalej len "úrad") a spresniť právny rámec jeho činnosti.

(2)  Je potrebné dbať na to, aby zamestnanci úradu mohli vykonávať svoju prácu úplne nezávisle. Na tieto účely je potrebné riadiť ľudské zdroje spôsobom, ktorý bude viac zodpovedať prevádzkovým potrebám úradu, a to hľadaním lepšej vyváženosti medzi dočasnými a stálymi zamestnancami.

(3)  Aj keď netreba zabúdať na zodpovednosť jednotlivých útvarov Komisie a ostatných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie a Spoločenstva (ďlaej len "inštitúcie, orgány, úrady a agentúry") pri ochrane finančných záujmov Spoločenstva a pri vypracúvaní európskej politiky v tejto oblasti vrátane boja proti podvodom a korupcii, je potrebné uznať význam prevencie, je vhodné rozšíriť pôsobenie úradu na tieto aspekty. Je potrebné, aby bola koncepcia legislatívnych a administratívnych opatrení na európskej úrovni založená na operatívnej praxi úradu v tejto oblasti.

(4)  Vzhľadom na rozsah objemu fondov Spoločenstva pridelených v oblasti vonkajšej pomoci, počet vyšetrovaní úradu v tejto oblasti, ako aj medzinárodnú spoluprácu pre potreby vyšetrovania, je potrebné stanoviť právny základ, ktorý umožní Komisii zabezpečiť účasť príslušných orgánov tretích krajín, ako aj medzinárodných organizácií, na plnení úloh úradu.

(5)  Je potrebné stanoviť jasné pravidlá, ktoré potvrdia prioritnú právomoc ║úradu ║viesť interné vyšetrovania a zároveň zavedú mechanizmy, ktoré inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram umožnia rýchlo prešetriť prípady, do ktorých sa úrad rozhodne nezasahovať.

(6)  Malo by sa objasniť, že začatie vyšetrovania zo strany úradu sa riadi zásadou vhodnosti, ktorá úradu umožňuje nezačať vyšetrovanie v prípadoch menšieho významu alebo v prípadoch nepatriacich k prioritám v oblasti vyšetrovania, ktoré úrad každoročne určuje. Týmito prípadmi by sa odteraz mali zaoberať inštitúcie, ak ide o interné vyšetrovanie a príslušné vnútroštátne orgány v súlade s právnymi predpismi platnými v každom členskom štáte pokiaľ ide o externé vyšetrovanie.

(7)  Je potrebné v čo najkratšom čase preveriť správnosť informácií poskytnutých úradu v rámci jeho úloh. Preto je potrebné objasniť skutočnosť, že inštitúcie, orgány, úrady a agentúry umožňujú úradu okamžitý a automatický prístup do databázy riadenia fondov Spoločenstva a akejkoľvek inej databázy a všetkých iných príslušných informácií.

(8)  Je nutné stanoviť konkrétnu povinnosť úradu včas informovať inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry o prebiehajúcich vyšetrovaniach v prípade osobnej účasti niektorého člena, riaditeľa, úradníka alebo iného zamestnanca na vyšetrovaných prípadoch alebo v prípade, ak si ochrana záujmov Únie bude vyžadovať prijatie správnych opatrení.

(9)  V snahe posilniť efektívnosť vyšetrovacieho postupu uplatňovaného úradom a na základe hodnotení činnosti úradu vypracovaných inštitúciami, najmä hodnotiacej správy Komisie z apríla 2003 a osobitnej správy Dvora audítorov č. 1/2005(3) o riadení úradu, je potrebné objasniť niektoré aspekty a zlepšiť niektoré opatrenia, ktoré úrad môže prijať v priebehu vyšetrovaní, ktoré vedie. Úrad by mal mať teda jednak možnosť vykonať kontroly a inšpekcie ustanovené nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi(4) v rámci interných vyšetrovaní a v prípadoch podvodu spojeného so zmluvami o finančných prostriedkoch Spoločenstva, a jednak prístup k informáciám, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry ║v rámci externých vyšetrovaní.

(10)  Operačná prax úradu je veľmi závislá od spolupráce s členskými štátmi. Pre úrad je potrebné, aby členské štáty určili príslušné orgány, ktoré môžu jeho zamestnancom poskytnúť pomoc potrebnú pri plnení ich povinností, najmä v prípade, ak niektorý z členských štátov nezriadil na vnútroštátnej úrovni špecializovaný útvar na koordináciu boja proti podvodom na úrovni Spoločenstva.

(11)  Na zlepšenie operatívneho, legislatívneho a administratívneho rámca boja proti podvodom je dôležité, aby úrad vedel, ako sa nakladá s výsledkami jeho vyšetrovaní. Preto je potrebné pre príslušné orgány členských štátov, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry a pokiaľ ide o orgány tretích krajín a medzinárodné organizácie, za pomoci Komisie, stanoviť povinnosť pravidelne predkladať úradu správu o pokroku, ktorý bol dosiahnutý v oblasti opatrení prijatých na základe záverečnej správy z vyšetrovania, ktorú im postúpil úrad.

(12)  So zreteľom na výraznú potrebu posilniť spoluprácu medzi úradom, Európskym policajným úradom (Europol) a Jednotkou pre súdnu spoluprácu Európskej únie (Eurojust) je potrebné stanoviť právny základ, ktorý dá úradu možnosť uzatvoriť dohody s uvedenými dvomi úradmi. S cieľom využiť schopnosti Jednotky súdnej spolupráce Európskej únie, úradu a príslušných orgánov členských štátov s ohľadom na konanie, ktoré by mohlo podliehať trestnoprávnemu vyšetrovaniu, by mal mať úrad povinnosť informovať Eurojust o prípadoch, v ktorých sa predpokladá, že ide o protiprávnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy Európskych spoločenstiev, predstavuje závažnú formu kriminality a zahŕňa najmenej dva členské štáty.

(13)  Ukazuje sa, že v záujme právnej istoty je nutné kodifikovať v tomto nariadení základné procesné záruky, ktoré sa uplatňujú v rámci interných alebo externých vyšetrovaní vedených úradom. Nijako sa to nedotýka širšej ochrany, ktorá v prípade potreby vyplýva z ustanovení zmlúv vrátane Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, Charty základných práv Európskej únie, štatútu poslancov Európskeho parlamentu, Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len "služobný poriadok") a ostatných relevantných vnútroštátnych predpisov.

(14)  Procesné záruky a zákonné práva osôb, ktoré sú vyšetrované, by sa mali rešpektovať a uplatňovať bez toho, aby bol dotknutý odlišný prístup s ohľadom na rôzne typológe vyšetrovania úradu.

(15)  Na zabezpečenie čo najväčšej transparentnosti operatívnych činností úradu, najmä pokiaľ ide o zásady, ktorými sa riadi vyšetrovací postup, zákonné práva dotknutých osôb, procesné záruky, ustanovenia v oblasti ochrany údajov, politiku poskytovania informácií o niektoré aspekty operatívnej činnosti úradu, preskúmanie zákonnosti vyšetrovacích činností a opravné prostriedky pre dotknuté osoby je vhodné stanoviť právny základ, ktorý umožní úradu, aby vypracoval kódex postupu vyšetrovania úradu OLAF. Kódex by sa mal uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(16)  Na zabezpečenie dodržiavania procesných záruk počas vyšetrovania je potrebné, aby sa v úrade zabezpečilo preskúmanie zákonnosti. Preskúmanie zákonnosti by sa malo vykonávať najmä pred začatím a po ukončení vyšetrovania a pred každým postúpením informácií príslušným orgánom členských štátov. Mali by ho vykonávať odborníci v oblasti práva, ktorí môžu vykonávať funkciu v súdnictve v niektorom členskom štáte a ktorí konávajú funkciu v rámci úradu. Generálny riaditeľ by mal požiadať týchto odborníkov o stanovisko aj v rámci výkonného výboru úradu pre vyšetrovanie a operácie (ďalej len "výkonný výbor").

(17)  S cieľom posilniť ochranu práv vyšetrovaných osôb a bez toho, aby bol dotknutý článok 90a služobného poriadku ║ a právomoci Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v zmysle zmluvy, osoba, ktorá je osobne zúčastnená na prípade by mala mať v konečnom štádiu vyšetrovania právo na informácie o záveroch a odporúčaniach, ktoré sú obsiahnuté v záverečnej správe z vyšetrovania ▌.

(18)  V záujme väčšej transparentnosti je nutné zabezpečiť primeraný stupeň informovanosti pokiaľ ide o informátora, ktorý by mal byť informovaný o pôvodnom rozhodnutí začať, resp. nezačať vyšetrovanie, a na jeho výslovnú žiadosť o konečnom výsledku postupu uplatneného na základe poskytnutých informácií.

(19)  Aby sa umožnilo poskytovať objektívne informácie európskym daňovým poplatníkom a zaistiť slobodu tlače, všetky orgány EÚ, ktoré sa zúčastňujú na vyšetrovaniach, by mali dodržiavať zásadu ochrany zdrojov žurnalistov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(20)  Skúsenosti z operatívnej praxe ukázali, že by bolo vhodné umožniť generálnemu riaditeľovi úradu poveriť výkonom niektorých zo svojich funkcií jedného alebo viacerých zamestnancov úradu a to úradnou listinou, v ktorej stanoví podmienky a obmedzenia tohto poverenia.

(21)  Malo by sa zabezpečiť neustále dodržiavanie základných práv vyšetrovaných osôb, najmä s ohľadom na poskytovanie informácií. Je potrebné objasniť základné zásady komunikačnej politiky úradu. Pri poskytovaní informácií o vyšetrovaniach vykonaných úradom Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov, či už bilaterálne alebo v rámci dohodovacieho postupu, sa zachováva dôvernosť týchto vyšetrovaní, zákonné práva dotknutých osôb a prípadne vnútroštátne ustanovenia uplatniteľné na súdne konanie. Je potrebné stanoviť právny základ, ktorý umožní úradu uzavrieť s príslušnými inštitúciami zmluvy o poskytovaní informácií. Generálny riaditeľ by mal zabezpečiť, aby sa pri akomkoľvek poskytovaní informácií verejnosti dodržiavali zásady neutrality a nestrannosti. Kódex postupu vyšetrovania úradu OLAF by mal spresniť následky, ktoré bude mať nepovolené šírenie informácií.

(22)  Mala by sa posilniť úloha dozorného výboru a upraviť kritériá a postup pri vymenovaní jeho členov. V čase ich výberu by mali kandidáti vykonávať vysoké funkcie v oblasti súdnictva alebo vyšetrovania alebo vykonávať podobné funkcie. Mali by byť vymenovaní na päťročné obdobie, ktoré nie je možné obnoviť. V záujme zachovania odborných znalostí dozorného výboru by sa mali niektorí jeho členovia menovať odlišnom čase.

(23)  Je vhodné rozšíriť a posilniť úlohy dozorného výboru, ktoré vyplývajú z jeho mandátu a zabezpečiť nezávislosť úradu pri jeho vyšetrovacích úlohách. Výbor by mal dozerať na vývoj v oblasti procesných záruk a trvania vyšetrovaní. Mal by byť informovaný o vyšetrovaniach dlhších ako 12 mesiacov, poskytovať stanoviská generálnemu riaditeľovi a v prípade potreby inštitúciám o vyšetrovaniach, ktoré neboli ukončené v priebehu 18 mesiacov. Je potrebné spresniť, že dozorný výbor nezasahuje do prebiehajúcich vyšetrovaní.

(24)  Je potrebné vyhodnotiť právny, inštitucionálny a operatívny rámec boja proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Európskych spoločenstiev. Je preto potrebné vyzvať inštitúcie, aby zosúladili svoju činnosť a podporovali úvahy o hlavných aspektoch európskej stratégie proti podvodom. Je potrebné stanoviťdohodovací postup medzi Európskym parlamentom s Radou a Komisiou. Dohodovanie by sa malo týkať niektorých prvkov spolupráce medzi úradom, členskými štátmi a inštitúciami EÚ v tejto oblasti, ako aj vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, politiky vyšetrovania vykonávaného úradom a správ a analýz dozorného výboru. Generálny riaditeľ úradu a predseda dozorného výboru by sa mali zúčastňovať zasadnutí v rámci dohodovania, ktoré by sa mali konať najmenej raz do roka.

(25)  V záujme toho, aby dozorný výbor mohol účinne, nezávisle a efektívne vykonávať svoju činnosť je nevyhnutné, aby úrad zaručil, že budú splnené všetky podmienky na to, aby sekretariát dozorného výboru pracoval nezávisle a pod výlučnou kontrolou predsedu výboru a jeho členov.

(26)  Na posilnenie úplnej nezávislosti riadiacich funkcií úradu by generálny riaditeľ mal byť vymenovaný na obdobie piatich rokov, ktoré je možné raz predĺžiť. V čase výberu by mali kandidáti vykonávať alebo v minulosti vykonávali vysokú funkciu v oblasti súdnictva alebo vyšetrovania a mali by mať najmenej desaťročnú operatívnu odbornú prax vo vykonávaní vysokej riadiacej funkcie. Podstatná časť tejto odbornej praxe by sa mala týkať oblasti boja proti podvodom na vnútroštátnej úrovni a/alebo na úrovni Spoločenstva. Postup vymenovania by nemal trvať viac ako deväť mesiacov. Generálny riaditeľ by sa mal určiť na základe vzájomnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou a mala by ho vymenovať Komisia.

(27)  So zreteľom na citlivý charakter funkcie je potrebné určiť, že generálny riaditeľ úradu bude informovať Komisiu v súlade s článkom 16 služobného poriadku, pokiaľ má v úmysle do dvoch rokov po skončení svojho mandátu začať vykonávať novú profesionálnu činnosť. Táto informácia sa uvedie vo výročnej správe o boji proti podvodom.

(28)  S cieľom posilniť procesné záruky je potrebné dať každej osobe vyšetrovanej úradom možnosť podať sťažnosť generálnemu riaditeľovi úradu. Sťažnosťami by sa mal zaoberať poradca pre revíziu ▌, ktorý koná úplne nezávisle a ktorého menuje generálny riaditeľ na návrh dozorného výboru. Poradca pre revíziu by mal vypracovať svoje stanovisko do 30 pracovných dní a oznámiť ho sťažovateľovi, generálnemu riaditeľovi úradu a dozornému výboru.

(29)  Po uplynutí štyroch rokov je potrebné vyhodnotiť uplatňovanie tohto nariadenia. Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu spolu so stanoviskom dozorného výboru. V nadväznosti na uvedené hodnotenie by malo byť možné revidovať toto nariadenie. Toto nariadenie je v každom prípade nutné revidovať po vytvorení európskej prokuratúry.

(30)  Nariadenie (ES) č. 1073/1999(5) by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

31)  Prostriedky úradu v rámci externých vyšetrovaní sú týmto nariadením objasnené a posilnené iba v niektorých bodoch, a to tam, kde boli zistené právne medzery v súčasnom systéme a kde môže zabezpečiť vedenie spoľahlivých externých vyšetrovaní, použiteľných orgánmi členských štátov, iba účinnejší zásah úradu. Rozšírenie procesných záruk na externé vyšetrovania je navyše potrebné na vytvorenie jednotného právneho rámca pre všetky vyšetrovania vedené úradom. Toto nariadenie je odteraz úplne v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality, ktorá je ustanovená v uvedenom článku, toto nariadenie neprekračuje to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(32)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré sú zakotvené predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä v jej článkoch 47 a 48,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1073/1999 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.   v článku 1 sa odseky 1 a 2 menia a dopĺňajú takto:"

1.  "1. Aby sa zvýšila úroveň boja proti podvodom, korupcii a ostatným protiprávnym konaniam poškodzujúcim finančné záujmy Európskeho spoločenstva, Európsky úrad pre boj proti podvodom, zriadený rozhodnutím Komisie (1999/352/ES, ESUO, Euratom), (ďalej len "úrad"), vykonáva vyšetrovacie právomoci delegované na Komisiu právnymi predpismi Spoločenstva v členských štátoch a v tretích krajinách v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci.

Podvody, korupcia a všetky ostatné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Spoločenstva vrátane nezrovnalostí sú vymedzené v právnych predpisoch Spoločenstva a v ustanoveniach platných dohovorov v tejto oblasti.

2.  Úrad poskytuje členským štátom pomoc od Komisie pri organizovaní úzkej a pravidelnej spolupráce medzi ich príslušnými orgánmi s cieľom koordinovať ich aktivity na účely ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva pred podvodmi. Úrad prispieva k navrhovaniu a vypracúvaniu metód prevencie a boja proti podvodom, korupcii a ostatným protiprávnym konaniam poškodzujúcim finančné záujmy Európskeho spoločenstva.";

"

2)  2. článok 3 sa nahrádza takto:"

Článok 3

Externé vyšetrovania

1.  Úrad uplatňuje právomoci prenesené na Komisiu nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 vykonávať miestne kontroly a inšpekcie v členských štátoch a tiež, v súlade s platnými dohodami, v tretích krajinách a v medzinárodných organizáciách.

V rámci svojej vyšetrovacej funkcie úrad vykonáva kontroly a inšpekcie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a podľa predpisov pre jednotlivé odvetvia uvedených v článku 9 ods. 2 uvedeného nariadenia v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoc v tretích krajinách a v medzinárodných organizáciách.

2.  Na účely zistenia podvodu, korupcie a akéhokoľvek iného protiprávneho konania uvedeného v článku 1, ktorý súvisí s dohodou alebo rozhodnutím o finančnej pomoci alebo zmluvou týkajúcou sa financovania Spoločenstvom, je úrad oprávnený vykonať kontroly na mieste u hospodárskych subjektov, ktorých sa priamo alebo nepriamo takéto financovanie týka, v súlade s postupmi stanovenými nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96.

Členské štáty prijmú a vykonajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby úrad vykonával úlohy vyšetrovania stanovené v tomto článku. Poskytnú úradu podporu pri vykonávaní kontrol a inšpekcií na mieste, ktoré sa vykonávajú podľa postupov stanovených v nariadení (Euratom, ES) č. 2185/96 a ktoré sa týkajú hospodárskych subjektov priamo alebo nepriamo dotknutých financovaním Spoločenstvom.

3.  Počas externého vyšetrovania a v prípade, že je to ▌ nevyhnutné na zistenie podvodu, korupcie alebo akéhokoľvek iného protiprávneho konania, ktoré sú uvedené v článku 1, má úrad právo na prístup k relevantným informáciám súvisiacim s vyšetrovanými skutočnosťami, ktoré majú k dispozícii inštitúcie, orgány, úrady a agentúry. Na tento účel sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a 4.

4.  V prípade, že má úrad pred začatím vyšetrovania k dispozícii informácie svedčiace o tom, že mohlo dôjsť k podvodu, korupcii alebo inému protiprávnemu konaniu podľa článku 1, generálny riaditeľ úradu o tom informuje príslušné orgány členských štátov a  bez toho, aby boli dotknuté predpisy pre jednotlivé sektory, tieto orgány prijmú príslušné opatrenie a prípadne vykonajú vyšetrovania v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, na ktorých sa môžu zúčastniť zamestnanci úradu. Príslušné orgány dotknutých členských štátov informujú generálneho riaditeľa úraduprijatých opatreniach a  výsledkoch dosiahnutých na základe týchto informácií.

5.  V prípade, že sa úrad rozhodne, že nezačne vyšetrovanie, informuje Eurojust o tom, že postúpil príslušným orgánom členských štátov informácie svedčiace o tom, že mohlo dôjsť k podvodu, korupcii alebo inému protiprávnemu konaniu podľa článku 1, ktorá predstavuje závažnú formu kriminality zahŕňajúcu najmenej dva členské štáty. Eurojust je tiež bezodkladne informovaný úradom o tom, že sa vyšetrovanie dostalo do jeho pôsobnosti, v súlade s postupmi stanovenými v dohodách o spolupráci a vzájomnej pomoci, ktoré medzi sebou uzatvorili.";

"

3.   vkladá sa tento článok:"

"Článok 3a

Spolupráca úradu s Eurojustom, Europolom a ďalšími medzinárodnými organizáciami

Pri výkone právomocí udelených týmto nariadením môže úrad uzatvoriť dohody o spolupráci s Eurojustom, Europolom a ďalšími medzinárodnými organizáciami. Cieľom týchto dohôd je objasniť príslušné právomoci týchto orgánov a tiež vymedziť ich spoluprácu v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Úrad môže uzatvoriť dohody o spolupráci a vzájomnej pomoci s ďalšími medzinárodnými organizáciami.

"

4)  4. článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)   odsek 1 pododsek 2 sa nahrádza takto:"

Tieto interné vyšetrovania sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami zmluvy, najmä Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, a s prihliadnutím na služobný poriadok za podmienok a v súlade s postupmi uvedenými v uvedených nariadeniach a v rozhodnutiach prijatých jednotlivými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami bez toho, aby to v porovnaní s vonkajšími vyšetrovaniami prinášalo odlišný prístup v oblasti procesných záruk a zákonných práv príslušných osôb.

"

b)   odsek 3 sa nahrádza takto:"

V súlade s postupmi ustanovenými v nariadení (Euratom, ES) č. 2185/96 môže úrad vykonávať miestne inšpekcie u hospodárskych subjektov, ktorých sa to priamo alebo nepriamo týka, aby získal prístup k relevantným informáciám o skutočnostiach, ktoré sú predmetom interného vyšetrovania.";

"

c)   odsek 5 sa zrušuje;

5)  5. článok 5 sa nahrádza takto:"

"Článok 5

Začatie vyšetrovania

1.  Úrad môže začať vyšetrovanie v prípade, že existujú dostatočne závažné podozrenia, že bol spáchaný podvod alebo korupcia alebo iné protiprávne konanie podľa článku 1. Rozhodnutie začať alebo nezačať vyšetrovanie zohľadňuje priority vyšetrovacej politiky a programu činností úradu v oblasti vyšetrovania, stanovené v súlade s článkom 11a a článkom 12 ods. 6. Môžu sa zohľadniť aj anonymné oznámenia, pokiaľ sú dostatočne podložené.

2.  Rozhodnutie o začatií vyšetrovania prijíma generálny riaditeľ úradu po konzultácii s výkonným výborom úradu a v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa preskúmania zákonnosti stanoveného v článku 14.

3.  Začatie externých vyšetrovaní podlieha rozhodnutiu generálneho riaditeľa úradu, ktorý koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti dotknutého členského štátu alebo jednej z inštitúcií Európskych spoločenstiev alebo Európskej únie.

Začatie interných vyšetrovaní podlieha rozhodnutiu generálneho riaditeľa úradu, ktorý koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti jednej z inštitúcií Európskych spoločenstiev alebo Európskej únie, v rámci ktorých sa vyšetrovanie bude musieť vykonať.

Pokým úrad vedie interné vyšetrovanie v zmysle tohto nariadenia, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry nezačnú súbežné administratívne vyšetrovanie tých istých skutočností.

4.  V prípade, že inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra má v úmysle začať vyšetrovanie v rámci svojej administratívnej nezávislosti, požiada úrad o vyjadrenie, či predmetné skutočnosti už boli predmetom interného vyšetrovania. Úrad oznámi do 15 pracovných dní od podania tejto žiadosti, či už bolo začaté vyšetrovanie alebo či má úrad v úmysle začať vyšetrovanie podľa odseku 5. V prípade, že úrad v stanovenej lehote na uvedenú žiadosť neodpovie, predpokladá sa, že prijal rozhodnutie nezačať interné vyšetrovanie.

5.  Rozhodnutie začať alebo nezačať vyšetrovanie sa prijme do dvoch mesiacov nasledujúcich od doručenia žiadosti úradu, ktorá je uvedená v odseku 3 alebo 4. Rozhodnutie sa bezodkladne oznámi inštitúcii, orgánu, úradu, agentúre alebo členskému štátu, ktorý žiadosť podal. Rozhodnutie nezačať vyšetrovanie musí byť odôvodnené.

V prípade, že úradník alebo iný zamestnanec inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry, konajúci v súlade s článkom 22a služobného poriadku alebo príslušných ustanovení podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov poskytne úradu informácie týkajúce sa podozrenia zo spáchania podvodu alebo protiprávneho konania, úrad ho je povinný informovať o rozhodnutí začať alebo nezačať vyšetrovanie príslušných skutočností.

Pred začatím a počas celého vyšetrovania inštitúcie, orgány, úrady a agentúry umožňujú úradu okamžitý a automatický prístup do databáz riadenia fondov Spoločenstva a akejkoľvek inej databázy a k všetkým ostatným príslušným informáciám, ktoré umožnia úradu preveriť správnosť získaných informácií.

6.  Ak sa úrad rozhodne nezačať interné vyšetrovanie na základe posúdenia jeho vhodnosti alebo na základe priorít týkajúcich sa vyšetrovaní, bezodkladne postúpi informácie, ktoré má k dispozícii dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre, aby na ich základe mohla prijať opatrenia v súlade s predpismi, ktoré sa na ňu vzťahujú. V prípade potreby sa úrad dohodne s inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou na primeraných opatreniach na ochranu dôvernosti zdroja informácií a požiada, ak to bude potrebné, o poskytnutie informácií o následne prijatých opatreniach.

V prípade, že úrad rozhodne nezačať externé vyšetrovanie na základe posúdenia jeho vhodnosti alebo svojich priorít v oblasti vyšetrovania, bude sa uplatňovať článok 3 ods. 4.";

"

6)  6. článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)   odsek 1 sa nahrádza takto:"

1.  "1. Generálny riaditeľ úradu riadi vedenie vyšetrovaní. Riadením vedenia vyšetrovaní môže písomne poveriť niektorého operatívneho riaditeľa úradu. Zamestnanci, ktorých určil úrad, uskutočňujú vyšetrovanie pod dohľadom a zodpovednosť generálneho riaditeľa úradu.

"

b)   odsek 3 sa nahrádza takto:"

3.  Zamestnanci úradu sú vybavení pri každom zásahu písomným splnomocnením, ktoré vydáva generálny riaditeľ a v ktorom je uvedený predmet a cieľ vyšetrovania, právne základy na uskutočňovanie týchto vyšetrovaní a právomoci na vyšetrovanie, ktoré vyplývajú z uvedených právnych základov.

"

c)   vkladá sa tento odsek:"

3a.  Ak zamestnanci úradu určení na uskutočnenie kontroly alebo inšpekcie na mieste podľa postupov stanovených v nariadení (Euratom,ES) č 2185/96 zistia, že hospodársky subjekt má námietky, príslušný orgán zainteresovaného členského štátu, ktorý úrad vopred určil ako kontaktnú zložku, je o tom bezodkladne informovaný. Na základe žiadosti úradu príslušný orgán daného štátu poskytne zamestnancom úradu pomoc potrebnú na splnenie ich úlohy tak, ako je to stanovené v mandáte uvedenom v odseku 3. Členský štát musí zabezpečiť, aby zamestnanci úradu mali za rovnakých podmienok ako jeho príslušné orgány a v súlade s vnútroštátnym právom prístup ku všetkým informáciám a dokumentácii týkajúcej sa skutočností uvedených v článku 1, ktoré sú potrebné na dobrý priebeh kontrol a inšpekcií na mieste.

"

d)   odsek 4 sa nahrádza takto:"

4.  V priebehu kontrol a inšpekcií na mieste a vyšetrovaní zamestnanci úradu zaujmú stanovisko pri dodržiavaní pravidiel a postupov, ktorými sa spravujú vyšetrovatelia dotknutého členského štátu, služobného poriadku a rozhodnutí uvedených v článku 4 ods. 1 druhom pododseku. Zamestnanec úradu koná v súlade so zásadou nestrannosti. Ak sa v rámci svojej vyšetrovacej činnosti môže ocitnúť v pozícii konfliktu záujmov, hneď o tom informuje generálneho riaditeľa. Generálny riaditeľ rozhodne o tom, či skutočne ide o konflikt záujmov. V prípade potreby vydá pokyny s cieľom nahradiť tohto zamestnanca.

"

e)   odsek 5 sa nahrádza takto:"

5.  Vyšetrovania sa vykonávajú nepretržite po celé obdobie, ktoré musí byť úmerné okolnostiam a zložitosti prípadu. Zamestnanci úradu musia zabezpečiť, aby sa vyšetrovanie uskutočňovalo v súlade s postupmi, ktoré umožňujú zachovať a ochraňovať dôkazy. Ak je to potrebné, v prípade, že existuje riziko straty dôkazov, môžu požiadať daný členský štát, aby v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijali všetky potrebné ochranné alebo vykonávacie opatrenia.

"

f)   vkladá sa tento odsek ║:"

Keď sa na základe vyšetrovaní zistí, že niektorý člen, riaditeľ, úradník alebo iný zamestnanec alebo akákoľvek iná osoba v službách inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry môže byť osobne zúčastnená na prípade, alebo že by bolo vhodné prijať ochranné alebo správne opatrenia na ochranu záujmov , úrad čo najskôr informuje príslušnú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru o prebiehajúcom vyšetrovaní. Poskytnuté informácie musia obsahovať tieto údaje:

   a) totožnosť vyšetrovanej osoby alebo osôb, ako aj zhrnutie príslušných skutočností;
   b) každý údaj, ktorý môže inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre pomôcť pri rozhodovaní o vhodnosti prijatia ochranných alebo správnych opatrení za účelom ochrany záujmov Únie a ak je to potrebné, údaje o lehotách na prijatie ochranných alebo administratívnych opatrení;
   c) v prípade potreby odporúčané osobitné opatrenia na zachovanie dôverného charakteru informácií.

Toto informovanie inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry môže byť pozastavené v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje zachovanie absolútnej mlčanlivosti pre potreby vyšetrovania alebo použitia vyšetrovacích prostriedkov patriacich do právomoci vnútroštátneho súdneho orgánu v súlade s vnútroštátnymi predpismi v oblasti vyšetrovania. Generálny riaditeľ odôvodní svoje rozhodnutie v súlade s ustanoveniami o zákonnosti uvedenými v článku 14.

Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra rozhodne v prípade potreby o vhodnosti prípadných ochranných alebo správnych opatrení s cieľom zohľadniť záujem, ktorý spočíva v zabezpečení efektívneho priebehu vyšetrovania, ako aj osobitných opatrení na zachovanie dôverného charakteru informácií odporúčaných úradom. Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra čo najskôr informujú úrad o prijatí rozhodnutia o prípadných opatreniach podľa tohto článku, alebo v prípade potreby o nutnosti začať doplňujúce disciplinárne konanie o dôvodoch, pre ktoré jestvuje takáto právomoc pre inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru podľa služobného poriadku. Doplňujúce disciplinárne konanie sa môže začať po konzultácii s úradom.

"

g)   v odseku 6 sa dopĺňna tento pododsek:"

Zamestnanci úradu môžu pri plnení svojich úloh požiadať o pomoc príslušné orgány tretích krajín v súlade s ustanoveniami dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci, ktoré sa uzatvorili s týmito krajinami. Zamestnanci úradu môžu pri plnení svojich úloh tiež požiadať o pomoc medzinárodné organizácie v súlade s ustanoveniami dohôd, ktoré sa s nimi uzatvorili.

"

h)   dopĺňa sa tento odsek ║:"

Ak je možné predpokladať, že vyšetrovanie nemôže byť ukončené do dvanástich mesiacov od jeho začatia, generálny riaditeľ úradu môže rozhodnúť o predĺžení tejto lehoty o ďalších šesť mesiacov. Generálny riaditeľ úradu preverí potrebu predĺženia vyšetrovania. Pred prijatím takého rozhodnutia generálny ▌riaditeľ informuje dozorný výbor o príčinách, kvôli ktorým nebolo dosiaľ možné ukončiť vyšetrovanie a o predpokladanom termíne jeho ukončenia.

Ak sa vyšetrovanie neukončí do 18 mesiacov od jeho začatia, generálny riaditeľ informuje dozorný výbor o príčinách, kvôli ktorým nebolo možné ukončiť vyšetrovanie, a vydá stanovisko o predĺžení a v prípade potreby o budúcom postupe pri vyšetrovaní.

Dozorný výbor poskytne kópiu svojho stanoviska príslušnej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre. Táto komunikácia môže byť pozastavená v prípade, v ktorom sa vyžaduje zachovanie absolútnej mlčanlivosti pre potreby vyšetrovania, alebo v súlade s vnútroštátnymi predpismi v oblasti vyšetrovania.

Generálny riaditeľ úradu predkladá rozpočtovému orgánu výročnú správu o príčinách, kvôli ktorým nebolo možné ukončiť vyšetrovanie do 30 mesiacov od jeho začatia. Dozorný výbor predloží rozpočtovému orgánu stanovisko k týmto príčinám.

"

7)  7. v článku 7 sa odseky 1 a 2 menia a dopĺňajú takto:"

1.  "1. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry bezodkladne postúpia úradu všetky informácie týkajúce sa prípadných prípadov podvodu alebo korupcie alebo akéhokoľvek iného protiprávneho konania, ktorá sa dotýka finančných záujmov Európskych spoločenstiev.

2.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj členské štáty, pokiaľ to vnútroštátne právne predpisy dovoľujú, na požiadanie úradu alebo z vlastného podnetu postúpia úradu všetky dokumenty alebo informácie, ktoré vlastnia a ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania.";

"

8)  8. vkladajú sa tieto články ║:"

Článok 7a

Záruky počas konania

1.  Úrad v rámci svojho vyšetrovania zhromažďuje dôkazy v prospech ako aj v neprospech príslušnej osoby. Vyšetrovania sa vedú objektívne a nestranne a v súlade s dodržiavaním zásady prezumpcie neviny a procesných záruk, ktoré sú podrobne ustanovené v kódexe postupu vyšetrovania úradu OLAF uvedeného v článku 15a.

2.  Keď sa v rámci vyšetrovania zistí, že niektorý člen, riaditeľ, úradník alebo iný zamestnanec alebo akákoľvek iná osoba v službách inštitúcie, orgánu, úradu, agentúry alebo hospodárskeho subjektu môže byť osobne zúčastnená na prípade, je táto osoba o tejto skutočnosti informovaná, za predpokladu, že táto informácia nebude prekážkou v priebehu vyšetrovania.

V každom prípade, pred vypracovaním záverečnej správy o vyšetrovaní, závery, ktoré sa menovite vzťahujú na fyzickú alebo právnickú osobu, nie je možné po skončení vyšetrovania vyvodiť bez toho, aby bolo osobe osobne zúčastnenej na prípade, vyjadriť sa písomne alebo počas pohovoru so zamestnancami určenými úradom k skutočnostiam, ktoré sa jej týkajú. Zhrnutie týchto skutočností musí byť uvedené vo výzve na podanie vyjadrenia príslušnej osobe, ktorá predkladá svoje pripomienky v termíne, ktorý určil úrad. Počas pohovoru jej môže pomáhať osoba, ktorú si vyberie. Každá osoba osobne zúčastnená na prípade má právo vyjadriť sa v niektorom z úradných jazykov Spoločenstva, ktorý si vyberie; úradníci alebo iní zamestnanci Spoločenstiev však môžu byť vyzvaní, aby sa vyjadrili v jednom z úradných jazykov Spoločenstva, ktorý dobre ovládajú. Osoba osobne zúčastnená na prípade má právo neinkriminovať vlastnú osobu.

V prípadoch, ktoré vyžadujú zachovanie absolútneho tajomstva v spojitosti s vyšetrovaním alebo použitie vyšetrovacích postupov, ktoré spadajú do právomoci vnútroštátneho súdneho orgánu v súlade s platnými  vnútroštátnymi právnymi predpismi o vyšetrovaní, generálny riaditeľ úradu môže rozhodnúť o odložení splnenia povinnosti vyzvať osobu, ktorá je na prípade osobne zúčastnená, aby podala pripomienky v súlade s ustanoveniami v  oblasti preskúmania zákonnosti uvedenými v článku 14. V prípade interného vyšetrovania prijme generálny riaditeľ úradu rozhodnutie po tom, ako o ňom informoval inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru, ku ktorej patrí príslušná osoba.

Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra rozhodne v prípade potreby o vhodnosti prípadných ochranných alebo správnych opatrení s cieľom zohľadniť záujem, ktorý spočíva v zabezpečení efektívneho priebehu vyšetrovania, ako aj osobitných opatrení na zachovanie dôverného charakteru informácií odporúčaných úradom. Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra čo najskôr informujú úrad o prijatí rozhodnutia o prípadných opatreniach podľa tohto článku, alebo v prípade potreby o nutnosti začať doplňujúce disciplinárne konanie o dôvodoch, pre ktoré má inštitúcia, orgán, úrad alebo, agentúra takáto právomoc podľa služobného poriadku. Doplňujúce disciplinárne konanie sa môže začať po konzultácii s úradom.

3.  Výzva na akékoľvek vypočutie svedka alebo osoby osobne zúčastnenej na prípade v zmysle odseku 2 sa musí poslať najmenej desať pracovných dní pred jeho uskutočnením; táto lehota sa môže skrátiť po výslovnom súhlase osoby, ktorá sa má vypočuť. Vo výzve je uvedený najmä zoznam práv vypočúvanej osoby. Úrad vypracuje správu z každého vypočutia a vypočúvanej osobe umožní prístup k tejto správe, aby ju mohla potvrdiť alebo k nej podať pripomienky.

Keď sa v rámci priebehu vypočúvania vyskytne podozrenie, že vypočúvaná osoba je podozrivá z účasti na vyšetrovanom prípade, budú sa bezodkladne uplatňovať ustanovenia ustanovené v odseku 2, ktoré sa týkajú postupu.

4.  Procesné záruky ustanovené v tomto článku sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté:

   a) širšia ochrana vyplývajúca v prípade potreby z ustanovení zmlúv, z Charty základných práv Európskej únie alebo z iných platných vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Spoločenstva vrátane Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev;
   b) práva a povinnosti udelené Štatútom poslancov Európskeho parlamentu alebo služobným poriadkom.

Článok 7b

Informovanie o odložení prípadu bez ďalšieho vyšetrovania

Ak na základe vyšetrovania nemožno získať žiadne dôkazy proti členovi, riaditeľovi, úradníkovi alebo inému zamestnancovi alebo osobe v službách inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry alebo hospodárskeho subjektu, prípad sa odloží a vyšetrovanie, ktoré sa tejto osoby týka sa ukončí na základe rozhodnutia generálneho riaditeľ úradu, ktorý o tejto skutočnosti písomne informuje zúčastnenú osobu do desiatich pracovných dní po prijatí rozhodnutia a ak je to potrebné, jej inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru.

Článok 7c

Ochrana zdrojov žurnalistov

S cieľom umožniť poskytovanie objektívnych informácií európskym daňovým poplatníkom a zaistiť slobodu tlače, musia všetky orgány Európskej únie, ktoré sa zúčastňujú na vyšetrovaniach, dodržiavať zásadu ochrany zdrojov žurnalistov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

"

9)  9. v článku 8 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:"

Úrad dodržiava ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva a členských štátov v oblasti ochrany osobných údajov, najmä ustanovenia uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001║*║.

4.  Generálny riaditeľ úradu zabezpečí uplatňovanie ustanovení tohto článku a článku 287 zmluvy.

_____________________

║*║ Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.";

"

10)  10. vkladá sa tento článok║:"

"Článok 8a

Oznámenie záverečnej správy po skončení vyšetrovania

Predtým, než úrad zašle záverečnú správu z vyšetrovania dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram alebo príslušným orgánom dotknutých členských štátov, oznámi svoje závery a odporúčania zo záverečnej správy osobe, ktorá je osobne zúčastnená na prípade, ktorý je predmetom interného alebo externého vyšetrovania.

Generálny riaditeľ úradu môže rozhodnúť, že nezašle záverečnú správu ako je to uvedené v prvom pododseku výlučne v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje zachovanie absolútnej mlčanlivosti alebo použitie vyšetrovacích prostriedkov patriacich do právomoci vnútroštátneho súdneho orgánu v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi v oblasti vyšetrovania. V prípade interného vyšetrovania prijme takéto rozhodnutie potom, ako náležite informoval inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru, ku ktorej patrí dotknutá osoba.

Keď sa osoba, ktoré je osobne zúčastnená na prípade, domnieva, že procesné záruky ustanovené v článku 6 ods. 5 a v článku 7a neboli zachované a že to môže mať vplyv na závery vyšetrovania, môže v lehote desiatich pracovných dní od doručenia záverov vo forme záverečnej správy podať generálnemu riaditeľovi žiadosť o stanovisko v súlade s článkom 14a.";

"

11)  11. článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)   odsek 1 sa nahrádza takto:"

"1. Po skončení vyšetrovania vykonaného úradom vypracuje úrad pod vedením svojho generálneho riaditeľa správu, ktorá musí obsahovať ▌ opis priebehu konania, realizované vyšetrovacie opatrenia, právny základ, zistené skutočnosti a ich právnu kvalifikáciu, ako aj závery z vyšetrovania vrátane odporúčaní opatrení, ktoré treba prijať. Táto správa uvádza predpokladané finančné škody a vymáhané sumy. Kódex postupu vyšetrovania úradu OLAF uvedený v článku 15a  podrobne uvádza všetky ostatné prvky, ktoré je potrebné zapracovať do správy na účely vymáhania, ktoré spadá do právomoci príslušných schvaľujúcich osôb.

"

b)   odsek 3 sa nahrádza takto:"

Správa vypracovaná po skončení externého vyšetrovania a akýkoľvek potrebný dokument, ktorý s ním súvisí, sa odovzdajú príslušným orgánom dotknutých členských štátov v súlade s predpismi o externých vyšetrovaniach, ako aj Komisii. Príslušné orgány dotknutých členských štátov za predpokladu, že tomu vnútroštátne právne predpisy nebránia, informujú generálneho riaditeľa úradu o opatreniach, ktoré prijali na základe správ z vyšetrovania, ktoré im boli doručené. Na tieto účely predkladajú generálnemu riaditeľovi úradu každých šesť mesiacov, prípadne v lehote stanovenej generálnym riaditeľom, správu o uskutočnenom pokroku.

Úrad postúpi orgánom príslušných krajín v súlade s dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci uzavretými s Komisiou, ako aj medzinárodným organizáciám v súlade s dohodami uzavretými s Komisiou závery a odporúčania správy vypracovanej po skončení externého vyšetrovania a akýkoľvek potrebný dokument, ktorý s ním súvisí. Komisia zabezpečí, aby príslušné orgány tretích krajín, ktoré boli v dohodách o spolupráci a vzájomnej pomoci určené ako kontaktná zložka úradu, informovali generálneho riaditeľa úradu, ak tomu nebránia vnútroštátne právne predpisy, o opatreniach, ktoré prijali na základe záverov a odporúčaní záverečnej správy z vyšetrovania. Takisto Komisia zabezpečí, aby medzinárodné organizácie informovali generálneho riaditeľa úradu o opatreniach, ktoré prijali na základe záverov a odporúčaní záverečnej správy z vyšetrovania. Na tieto účely predkladajú generálnemu riaditeľovi úradu každých šesť mesiacov, prípadne v lehote stanovenej generálnym riaditeľom, správu o uskutočnenom pokroku.

"

c)   vkladá sa tento odsek:"

Keď sú v správe vypracovanej na základe výsledkov interného vyšetrovania uvedené informácie o skutočnostiach, ktoré môžu byť predmetom trestného stíhania, záverečná správa sa zašle súdnym orgánom dotknutého členského štátu a bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia o súdnom konaní, dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre v súlade s odsekom 4. ▌

"

d)   odsek 4 sa nahrádza takto:"

4.  Správy vypracované po internom vyšetrovaní a všetky použiteľné súvisiace dokumenty sa posielajú dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram. Inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry podniknú v súvislosti s interným vyšetrovaním opatrenia, najmä disciplinárne alebo súdne, ku ktorým ich oprávňujú výsledky tohto vyšetrovania, a pošlú riaditeľovi úradu správu o prijatých opatreniach. Na tieto účely predkladajú generálnemu riaditeľovi úradu každých šesť mesiacov, prípadne v lehote stanovenej generálnym riaditeľom, správu o uskutočnenom pokroku.

"

e)   dopĺňa sa tento odsek ║:"

Informátor, ktorý poskytol úradu informácie o podozrení zo spáchania podvodu alebo iného protiprávneho konania môže požiadať úrad, aby ho informoval o skončení vyšetrovania a prípadne o zaslaní záverečnej správy príslušným orgánom. Úrad však môže takúto žiadosť zamietnuť, pokiaľ sa domnieva, že by touto žiadosťou mohli byť dotknuté zákonné práva príslušných osôb, efektivita vyšetrovania a opatrenia prijaté na jeho základe alebo požiadavky dôvernosti.";

"

12)  12. článok 10 sa nahrádza takto: "

"Článok 10

Výmena informácií medzi úradom a vnútroštátnymi orgánmi členských štátov

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 8 a 9 tohto nariadenia a ustanovenia nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96, úrad môže príslušným orgánom dotknutých členských štátov kedykoľvek poskytnúť informácie získané počas externých vyšetrovaní.

Rozhodnutie o poskytnutí informácií prijme generálny riaditeľ úradu po konzultácii s výkonným výborom úradu a v súlade s preskúmaním zákonnosti stanoveným v článku 14 ods. 2.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté články 8 a 9, generálny riaditeľ úradu zašle v priebehu interných vyšetrovaní súdnym orgánom dotknutého členského štátu informácie, ktoré úrad získal o skutočnostiach oprávňujúcich k použitiu vyšetrovacích postupov patriacich do právomoci vnútroštátneho súdneho orgánu alebo, ktoré vzhľadom na svoju závažnosť vyžadujú naliehavé trestné stíhanie. V tomto prípade to najskôr oznámi dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre. Zaslané informácie obsahujú najmä údaje o totožnosti osoby dotknutej vyšetrovaním, zhrnutie zistených skutočností, predbežnú právnu kvalifikáciu a údaje o prípadnej finančnej škode.

Rozhodnutie o zaslaní informácií prijme generálny riaditeľ úradu po konzultácii s výkonným výborom úradu a v súlade s preskúmaním zákonnosti stanoveným v článku 14 ods. 2.

Pred zaslaním informácií uvedeným v prvom pododseku, a pokiaľ to negatívne neovplyvňuje priebeh vyšetrovania, úrad umožní osobe, ktorej sa týka vyšetrovanie, aby vyjadrila svoje stanovisko k skutočnostiam, ktoré sa jej týkajú, za podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v článku 7a ods. 2 druhý a tretí pododsek.

3.  Príslušné orgány a najmä súdne orgány dotknutého členského štátu informujú čo možno najrýchlejšie generálneho riaditeľa úradu, ak tomu nebránia vnútroštátne právne predpisy, o dôsledkoch informácií, ktoré jej boli poskytnuté v zmysle tohto článku.

4.  Výmena informácií a spolupráca medzi úradom a príslušnými orgánmi členských štátov, ako aj akcie a opatrenia prijaté alebo realizované na základe informácií, ktoré im boli postúpené, sú predmetom pravidelnej analýzy v rámci dohodovacieho konania ustanoveného v článku 11a.

"

13)  13. vkladajú sa tieto články:"

Článok 10a

Výmena informácií medzi úradom a zainteresovanými inštitúciami

1.  Generálny riaditeľ úradu podáva pravidelne najmenej raz ročne Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov správy o záveroch vyšetrovaní vykonaných úradom, pričom rešpektuje dôvernosť týchto vyšetrovaní, zákonné práva dotknutých osôb a prípadne vnútroštátne ustanovenia o súdnom konaní.

Generálny riaditeľ koná v súlade so zásadou nezávislosti, ktorá je charakteristická pre jeho úlohy.

2.  Európsky parlament, Rada, Komisia a Dvor audítorov zabezpečia zachovanie dôvernosti vyšetrovaní vedených úradom, ako aj zákonných práv dotknutých osôb a keď bolo začaté súdne konanie, dodržiavanie všetkých vnútroštátnych ustanovení o takomto konaní.

3.  Úrad a príslušné inštitúcie môžu uzatvárať dohody v oblasti postúpenia všetkých informácií potrebných na splnenie úlohy úradu, pričom je potrebné dodržiavať zásady prijaté v odsekoch 1 a 2.

Článok 10b

Informovanie verejnosti

Generálny riaditeľ úradu zabezpečí, aby sa informovanie verejnosti uskutočnilo neutrálnym spôsobom a aby sa pritom dodržiavali zásady prijaté v článku 10a.

Kódex postupu vyšetrovania úradu OLAF, ktorý bol prijatý podľa článku 15a, podrobne uvádza pravidlá na predchádzanie neoprávnenému šíreniu informácií týkajúcich sa operatívnej činnosti úradu a disciplinárne sankcie, ktoré sa majú v súlade s článkom 8 odsek 3 uplatniť v prípade neoprávneného šírenia informácií.

"

14)  14. článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)   odsek 1 sa nahrádza takto:"

Dozorný výbor sa pravidelnou kontrolou vykonávania vyšetrovacej funkcie ubezpečí, že úrad vykonáva svoje právomoci, ktoré mu boli zverené na základe tohto nariadenia, nezávisle. Dozorný výbor.

   a) dohliada na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa výmeny informácií medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami,
   b) sleduje situáciu v oblasti procesných záruk a trvania vyšetrovaní na základe periodických štatistík, informácií a uzavretých vyšetrovacích spisoch, ktoré sú mu postúpené generálnym riaditeľom úradu, ako aj na základe stanovísk vypracovaných poradcom pre revíziu ▌.
   c) pomáha generálnemu riaditeľovi tak, že sleduje, aby mal úrad k dispozícii zdroje potrebné na vykonávanie svojej vyšetrovacej funkcie;
  d) poskytuje stanoviská a odporúčania o:
   - stanovení priorít vyšetrovania;
   - dĺžke trvania vyšetrovaní a opatreniach prijatých na základe vyšetrovaní;
   - kódexe postupu vyšetrovania úradu OLAF
   e) poskytuje stanovisko ku konaniu generálneho riaditeľa pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a vnútroštátnymi súdnymi orgánmi;
   f) pomáha generálnemu riaditeľovi pri dohodovacom postupe;
   g) môže podať návrh proti Komisii alebo inej inštitúcii pred Súdnym dvorom, ak sa domnieva, že tieto inštitúcie prijali opatrenia, ktoré spochybňujú nezávislosť generálneho riaditeľa úradu.

Dozorný výbor predkladá generálnemu riaditeľovi úradu stanoviská z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť ▌ úradu alebo inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry, avšak bez toho, aby zasahoval do priebehu prebiehajúcich vyšetrovaní. Kópiu týchto stanovísk zašle žiadateľovi.";

"

b)   odsek 2 sa nahrádza takto:"

2.  "2. Dozorný výbor pozostáva z piatich nezávislých externých osôb, ktoré v čase svojho vymenovania vykonávajú vysokú funkciu v súdnictve alebo vyšetrovaní alebo podobnú funkciu, ktorá súvisí s činnosťou úradu. Tieto osoby musia mať znalosti o fungovaní inštitúcií EÚ, ako aj ovládať dva úradné jazyky únie.

Členovia dozorného výboru sú vymenúvaní na základe spoločnej dohody Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Výzva na podávanie prihlášok sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Päť osôb sa vyberie na základe "užšieho zoznamu" predloženého Komisiou, na ktorom budú uvedení najmenej 12 uchádzači.

"

c)   odsek 3 sa nahrádza takto:"

3.  Funkčné obdobie členov trvá päť rokov. Nemôže sa obnoviť. Vymenovanie časti členov sa musí uskutočniť v inom čase, aby sa zabezpečila odborná úroveň výboru.

"

d)   odseky 6, 7 a 8 sa nahrádzajú takto:"

6.  Dozorný výbor vymenúva svojho predsedu. Prijíma svoj vlastný rokovací poriadok, ktorý sa pred prijatím predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii, ktoré k nemu zaujmú stanovisko. Zasadnutia dozorného výboru sa zvolávajú na podnet jeho predsedu alebo generálneho riaditeľa úradu. Dozorný výbor prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov. Sekretariát výboru zabezpečí úrad.

7.  Generálny riaditeľ úradu každoročne predloží dozornému výboru program činnosti úradu v oblasti vyšetrovania. Pravidelne informuje dozorný výbor o činnosti úradu, o jeho vyšetrovaniach, o ich výsledkoch a o postupoch uskutočnených na ich základe.

Generálny riaditeľ úradu informuje dozorný výbor o:

   a) prípadoch, keď dotknuté orgány, inštitúcie, úrady alebo agentúry nepostupovali na základe jeho odporúčaní,
   b) prípadoch, keď príslušný orgán členských štátov nezohľadnil jeho odporúčania.

8.  Dozorný výbor schvaľuje každý rok najmenej jednu správu o svojej činnosti, ktorá sa zaoberá najmä hodnotením nezávislosti úradu, uplatňovaním procesných záruk a trvaním vyšetrovaní, ktorú posiela inštitúciám. Výbor môže predkladať Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov správy o výsledkoch vyšetrovaní úradu a o opatreniach prijatých na ich základe.";

"

15)  15. vkladá sa tento článok ║:"

"Článok 11a

Dohodovacie konanie

1.  Ustanovuje sa dohodovacie konanie medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou.

2.  Dohodovacie konanie sa vzťahuje na:

  a) vzťahy a spoluprácu medzi úradom a členskými štátmi a členskými štátmi navzájom, a to najmä:
   koordinácia činností realizovaných podľa článku 1;
   vykonávanie a uplatňovanie tohto nariadenia, nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96, ako aj dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 a jeho protokolov;
   opatrenia prijaté na základe záverečných správ z vyšetrovania úradu, ako aj opatrenia prijaté na základe postúpenia informácií úradom;
   b) vzťahy a spoluprácu medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami vrátane Eurojustu a Europolu a najmä spoluprácu, ktorú inštitúcie ponúkajú úradu a opatrenia prijaté na základe záverečných správ z vyšetrovania alebo na základe postúpenia informácií úradom;
   c) vzťahy a spoluprácu medzi úradom a príslušnými orgánmi tretích krajín, ako aj s medzinárodnými organizáciami v rámci dohôd uvedených v tomto nariadení;
   d) aspekty spojené s prioritami politiky úradu v oblasti vyšetrovania;
   e) správy a analýzy dozorného výboru.

3.  Dohodovanie sa uskutoční najmenej raz ročne a na žiadosť niektorej inštitúcie.

4.  Generálny riaditeľ úradu a predseda dozorného výboru sa zúčastňujú na dohodovacom konaní. Zástupcovia Dvora audítorov, Eurojustu a Europolu môžu byť prizvaní.

5.  Dohodovanie sa pripravuje v rámci jednej alebo viacerých technických schôdzí. Schôdze sa zvolávajú na žiadosť jednej z inštitúcií alebo úradu.

6.  Dohodovacie konanie v žiadnom prípade nezasahuje do prebiehajúcich vyšetrovaní a prebieha v plnom súlade s dodržiavaním nezávislosti generálneho riaditeľa.

7.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, úrad a členské štáty zakaždým informujú účastníkov dohodovacieho konania o opatreniach, ktoré boli prijaté na základe jeho záverov.

"

16)  16. článok 12 sa nahrádza takto:"

Článok 12

Generálny riaditeľ

1.  Úrad riadi generálny riaditeľ vymenovaný Komisiou na obdobie piatich rokov, ktoré môže byť raz obnovené. ▌

Európsky parlament a Rada na základe spoločnej dohody určia generálneho riaditeľa zo zoznamu 6 uchádzačov predloženého Komisiou. Výzva na podanie prihlášok sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vymenovanie sa uskutoční do troch mesiacov od predloženia zoznamu uchádzačov Komisiou. Postup menovania nemôže celkovo presiahnuť deväť mesiacov a musí sa začať najmenej deväť mesiacov pred skončením mandátu úradujúceho generálneho riaditeľa, ktorý zostáva vo funkcii až do začiatku mandátu nového generálneho riaditeľa.

Ak Európsky parlament a/alebo Rada nemajú námietky voči obnoveniu mandátu generálneho riaditeľa najmenej deväť mesiacov pred uplynutím jeho prvého funkčného obdobia, Komisia pristúpi k predĺženiu mandátu generálneho riaditeľa. Nesúhlas s predĺžením mandátu musí byť odôvodnený. V opačnom prípade sa uplatňuje postup vymenovania stanovený v treťom pododseku.

2.  Generálny riaditeľ úradu je vybratý spomedzi kandidátov členských štátov, ktorí vykonávajú alebo vykonávali vysokú funkciu v oblasti súdnictva alebo výkonnú funkciu v oblasti vyšetrovania a majú najmenej desaťročnú odbornú prax vo vysokej riadiacej funkcii. Podstatná časť tejto odbornej praxe sa musí týkať oblasti boja proti podvodom na vnútroštátnej úrovni a/alebo na úrovni Spoločenstva. Riaditeľ úradu musí mať dôkladné znalosti o fungovaní európskych inštitúcií a musí ovládať dva úradné jazyky EÚ. Jeho nezávislosť musí byť nespochybniteľná.

3.  Pri vykonávaní svojich úloh sa generálny riaditeľ nesnaží získať ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády alebo inštitúcie, orgánu, úradu či agentúry v súvislosti so začatím a vykonávaním externých a interných vyšetrovaní alebo s vypracovaním správ o týchto vyšetrovaniach. Ak generálny riaditeľ dospeje k názoru, že opatrenie prijaté Komisiou spochybňuje jeho nezávislosť, bezodkladne o tom informuje dozorný výbor, ktorý vydá stanovisko, a rozhodne sa o podaní návrhu proti tomuto orgánu na Súdny dvor.

Generálny riaditeľ pravidelne predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov správy v rámci dohodovacieho konania uvedeného v článku 11a o záveroch vyšetrovaní vykonaných úradom, o prijatých opatreniach a prípadných ťažkostiach, pričom rešpektuje dôvernosť vyšetrovaní, zákonné práva dotknutých osôb a prípadne vnútroštátne ustanovenia o súdnom konaní.

Uvedené subjekty zabezpečia zachovanie dôvernosti vyšetrovaní vedených úradom, ako aj zákonných práv dotknutých osôb a keď bolo začaté súdne konanie, dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení o takýchto konaniach.

4.  Pred rozhodnutím o uložení disciplinárnej sankcie proti generálnemu riaditeľovi sa Komisia poradí s dozorným výborom, ktorý sa stretne so zástupcami Európskeho parlamentu a Rady v rámci dohodovacieho konania uvedeného v článku 11a.

Opatrenia súvisiace s disciplinárnymi sankciami proti generálnemu riaditeľovi sa stanovia v odôvodnených rozhodnutiach, ktoré sa predkladajú pre informáciu Európskemu parlamentu, Rade a dozornému výboru.

5.  Generálny riaditeľ úradu informuje Komisiu v súlade s článkom 16 služobného poriadku, pokiaľ má v úmysle do dvoch rokov po skončení svojho mandátu začať vykonávať novú profesionálnu činnosť.

6.  Generálny riaditeľ každoročne určí na základe stanoviska dozorného výboru program činnosti a priority politiky úradu v oblasti vyšetrovania.

7.  Generálny riaditeľ môže písomne formou listiny poveriť za podmienok a v rozsahu, ktorý stanoví výkonom svojich funkcií podľa článku 5, článku 6 ods. 3, článku 7b a článku 10 ods. 2, jedného alebo viacerých zamestnancov úradu.";

"

17.   vkladá sa tento článok:"

"Článok 12a

Konanie generálneho riaditeľa pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a vnútroštátnymi súdnymi orgánmi

Generálny riaditeľ úradu môže konať vo veciach týkajúcich sa vykonávania činností úradu, ktoré sa predkladajú Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev a vnútroštátnym súdnym orgánom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pred konaním pred Súdnym dvorom alebo vnútroštátnymi súdnymi orgánmi, generálny riaditeľ požiada dozorný výbor o stanovisko.

"

18)  18. článok 13 sa nahrádza takto:"

Článok 13

Financovanie

Rozpočtové prostriedky pridelené úradu, ktorých celková výška sa vyčlení v osobitnej rozpočtovej položke v rámci oddielu všeobecného rozpočtu Európskej únie týkajúcej sa Komisie, sú podrobne stanovené v prílohe k uvedenému oddielu.

Tabuľka s počtom zamestnancov úradu je pripojená k tabuľke s počtom zamestnancov Komisie.";

"

19)  19. článok 14 sa nahrádza takto:"

"Článok 14

Preskúmanie zákonnosti vyšetrovaní úradu

1.  Preskúmanie zákonnosti vyšetrovaní úradu má za cieľ dodržiavať záruky v oblasti postupov a základných práv dotknutých osôb, ktorých sa týka vyšetrovanie úradu.

2.  Preskúmanie zákonnosti sa vykonáva pred začatím a pred ukončením vyšetrovania a pred každým postúpením informácií príslušným orgánom členských štátov v zmysle článkov 9 a 10 a v súvislosti s posúdením zachovávania absolútneho tajomstva pri vyšetrovaní.

3.   Preskúmanie zákonnosti vyšetrovaní vykonávajú odborníci v oblasti práva a postupu vyšetrovania úradu, ktorí sú kvalifikovaní na vykonávanie funkcie v súdnictve v niektorom členskom štáte. Ich stanovisko sa prikladá k záverečnej správe z vyšetrovania.

4.  Kódex postupu vyšetrovania úradu OLAF uvedený v článku 15a podrobne uvádza postup týkajúci sa preskúmania zákonnosti.

"

20.   vkladá sa tento článok:"

Článok 14a

Podávanie sťažností osobami dotknutých vyšetrovaniami úradu

1.  Všetky osoby, ktoré sú osobne dotknuté vyšetrovaním, môžu podať sťažnosť dozornému výboru z dôvodu, že počas vyšetrovania boli porušené ich procesné alebo ľudské práva. Po prijatí sťažnosti ju dozorný výbor bezodkladne postúpi poradcovi pre revíziu.

2.  Generálny riaditeľ úradu vymenúva na návrh dozorného výboru poradcu pre revíziu na obdobie piatich rokov, ktoré nie je možné obnoviť. Dozorný výbor vypracuje svoj návrh na základe zoznamu niekoľkých kandidátov vybratých na základe výzvy na podanie prihlášok.

3.  Poradca pre revízie vykonáva svoju funkciu nezávisle. Pri plnení svojich úloh nesmie od nikoho žiadať ani prijímať pokyny. V rámci úradu vykonáva iba tie úlohy, ktoré súvisia s dohľadom nad dodržiavaním postupov.

4.  Poradca pre revíziu je taktiež zodpovedný za spracovanie sťažností informátorov vrátane osôb, na ktoré sa vzťahuje článok 22 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

5.  Poradca pre revíziu predloží osobe, ktorá sťažnosť podala,, dozornému výboru a generálnemu riaditeľovi svoje stanovisko najneskôr do 30 pracovných dní po postúpení sťažnosti.

6.  Poradca pre revíziu pravidelne informuje dozorný výbor o svojej činnosti. Dozornému výboru, ako aj Komisii predkladá pravidelné štatistické a analytické správy o otázkach súvisiacich so sťažnosťami.

"

21)  21. článok 15 sa nahrádza takto:"

Článok 15

Hodnotiaca správa

Počas ...(6), Komisia postúpi Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej priloží stanovisko dozorného výboru. V tejto správe sa uvádza, či je potrebné upraviť toto nariadenie. Toto nariadenie je v každom prípade sa zmení a doplní po vytvorení európskej prokuratúry.

"

22)  22. vkladá sa tento článok:"

Článok 15a

Kódex postupu vyšetrovania úradu OLAF

1.  Úrad prijme kódex postupu vyšetrovania úradu OLAF, ktorý zahŕňa právne zásady, a najmä postupy prijaté týmto nariadením. Zohľadní operatívnu prax úradu.

2.  Kódex spresňuje postupy pri vykonávaní mandátu a štatútu úradu, všeobecných zásad, ktorými sa riadi vyšetrovací postup, jednotlivých fáz postupu vyšetrovania, ako aj zákonných práv príslušných osôb, procesných záruk, ustanovení v oblasti ochrany údajov, politiky poskytovania informácií a prístupu k dokumentom, ustanovení v oblasti preskúmania zákonnosti, spôsobov odvolania sa príslušných osôb.

3.  Pred prijatím kódexu Európsky parlament, Rada, Komisia a dozorný výbor predložia svoje stanovisko. Dozorný výbor zabezpečuje nezávislosť úradu v procese prijímania kódexu.

4.  Kódex je možné aktualizovať na návrh generálneho riaditeľ úradu. V takomto prípade sa uplatní postup prijímania uvedený v tomto článku.

5.  Kódex prijatý úradom sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

"

Článok 2

Ustanovenia článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1073/1999 v znení zmenenom a doplnenom týmto nariadením sa neuplatňujú na generálneho riaditeľa úradu vykonávajúceho funkciu ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené na obdobie piatich rokov.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ║ dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ║

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 8, 12.1.2007, s. 1.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008.
(3) Ú. v. EÚ C 202, 18.8.2005, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.
(5) Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.
(6)* štvrtý rok nasledujúci po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia