Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0394/2008

Ingivna texter :

A6-0394/2008

Debatter :

PV 20/11/2008 - 4
CRE 20/11/2008 - 4

Omröstningar :

PV 20/11/2008 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0553

Antagna texter
PDF 513kWORD 157k
Torsdagen den 20 november 2008 - Strasbourg
Ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) ***I
P6_TA(2008)0553A6-0394/2008
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (KOM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0244),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 280.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0228/2006),

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 7/2006(1),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0394/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 8, 12.1.2007, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
P6_TC1-COD(2006)0084

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 280,

med beaktande av kommissionens förslag ║,

med beaktande av revisionsrättens yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1)  Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att utan dröjsmål gå vidare med konsolideringen av rättsakterna om gemenskapens administrativa utredningar. Denna konsolidering syftar till att stärka effektiviteten vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (byrån) och klargöra den rättsliga ramen för dess uppdrag.

(2)   Det finns anledning att säkerställa att byråns personal kan utföra sitt uppdrag helt oberoende. För detta är det lämpligt att inrätta en personalförvaltning som är mer anpassad till byråns verksamhetsbehov, särskilt genom att eftersträva en bättre jämvikt mellan tillfällig och fast personal.

(3)   Samtidigt som man påminner om det ansvar som ligger på varje enhet i kommissionen och i de övriga institutionerna, organen och byråerna inom unionen och Europeiska gemenskapen (nedan kallade institutioner, organ och byråer) i samband med skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen och erkänner betydelsen av de förebyggande aspekterna när man fastställer en EU-politik inom detta område, inbegripet kampen mot bedrägerier och korruption, finns det anledning att utöka uppdraget för byrån till att även täcka dessa aspekter. Utarbetandet av lagstiftning och föreskrifter på EU-nivå bör bygga på byråns praktiska arbete inom detta område.

(4)   Mot bakgrund av den betydande volym gemenskapsmedel som tilldelas området för externt bistånd, av antalet utredningar av byrån inom området samt av det internationella samarbetet för att täcka utredningsbehoven, är det lämpligt att inrätta en rättslig grund som gör det möjligt för kommissionen att få understöd från behöriga myndigheter i tredjeländer samt av internationella organisationer när byrån fullgör sina uppgifter.

(5)  Samtidigt som man bekräftar den primära befogenhet som innehas av ║byrån ║ att bedriva interna utredningar finns det anledning att fastlägga tydliga regler som gör det möjligt för institutioner, organ och byråer att snabbt återuppta undersökningar i ärenden där byrån beslutar att inte ingripa.

(6)  Det finns anledning att klargöra att byråns utredningar regleras av "lämplighetsprincipen" vilket bl.a. gör det möjligt att avstå från att utreda ärenden som är av mindre betydelse eller som inte ingår i de prioriterade utredningsområden som årligen fastställs av byrån. Sådana fall måste därför behandlas av institutionerna om det är en intern utredning och av behöriga nationella myndigheter enligt tillämpliga bestämmelser i varje medlemsstat om det är en extern utredning.

(7)  Det är nödvändigt att skyndsamt kontrollera om de uppgifter byrån fått inom ramen för sitt uppdrag är välgrundade. Det finns följaktligen anledning att klargöra att institutioner, organ och byråer bör bevilja byrån en omedelbar och automatisk tillgång till databaser om förvaltningen av gemenskapsmedlen och till alla andra relevanta databaser och uppgifter.

(8)  Det är nödvändigt att inrätta precisa skyldigheter för byrån att i god tid informera institutionerna, organen och byråerna om pågående utredningar då en ledamot, chef, tjänsteman eller annan anställd, eller uppdragstagare personligen är involverad i de omständigheter som är under utredning eller när administrativa åtgärder skulle kunna vara av nöden för att skydda unionens intressen.

(9)  Efter institutionernas utvärdering av byråns verksamhet, bland annat kommissionens utvärderingsrapport från april 2003 och revisionsrättens särskilda rapport nr 1/2005 om byråns förvaltning(3) bör man, för att göra byråns utredningsverksamhet mer effektiv, förtydliga vissa aspekter och förbättra vissa åtgärder som byrån får vidta under sina utredningar. Således måste byrån dels kunna utföra de kontroller och inspektioner som föreskrivs i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter(4) vid interna utredningar och i fall av bedrägerier som är kopplade till kontrakt som avser gemenskapsmedel, dels komma åt uppgifter som ║ institutioner, organ och byråer fått via externa utredningar.

(10)   Byråns operativa arbete är i hög grad beroende av samarbetet med medlemsstaterna. Det är lämpligt att medlemsstaterna för byrån anger namnet på de behöriga myndigheter som kan erbjuda det bistånd som byråns anställda behöver när de utför sina arbetsuppgifter, särskilt när en medlemsstat inte har inrättat en särskild enhet med uppdrag att på det nationella planet samordna kampen mot bedrägerier inom gemenskapen.

(11)   För att förbättra den operativa, rättsliga och administrativa ramen för kampen mot bedrägerier är det viktigt för byrån att få reda på hur utredningarnas resultat har följts upp. Därför bör medlemsstaternas behöriga myndigheter, institutionerna, organen och byråerna samt, med kommissionens medverkan, myndigheter i tredjeländer och internationella organisationer åläggas en skyldighet att regelbundet överlämna en rapport till byrån om de framsteg man gjort när det gäller den uppföljning som skett efter att byrån överlämnat sin slutliga utredningsrapport.

(12)   Med tanke på den stora betydelsen av ett förstärkt samarbete mellan byrån, Europeiska polisbyrån (Europol) och Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) är det nödvändigt att införa en rättslig grund som gör det möjligt för byrån att ingå avtal med dessa två organ. I avsikt att till fullo utnyttja de befogenheter som tillkommer Eurojust, byrån respektive medlemsstaternas behöriga myndigheter när det gäller omständigheter som kan leda till straffrättsliga åtgärder, bör byrån vara skyldig att informera Eurojust i de fall då man misstänker illegal verksamhet som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen, när det gäller allvarlig brottslighet där åtminstone två medlemsstater är berörda.

(13)  Med tanke på rättssäkerheten bör de grundläggande procedurgarantierna för byråns interna och externa utredningar kodifieras i denna förordning. Detta hindrar inte ett mer omfattande skydd som eventuellt följer av regler i fördragen, protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Europaparlamentets ledamotsstadga, tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade "tjänsteföreskrifterna") eller alla andra tillämpliga nationella bestämmelser.

(14)   Procedurgarantierna och de legitima rättigheterna för de personer som är under utredning bör respekteras och tillämpas utan någon skillnad i behandling till följd av de olika former av utredningar som byrån använder sig av.

(15)   För att säkerställa största möjliga insyn i byråns operativa verksamheter, särskilt när det gäller principerna för utredningsförfarandet, de berörda personernas legitima rättigheter och procedurgarantierna, bestämmelserna för uppgiftsskydd, principerna för överlämnande av uppgifter avseende vissa aspekter av byråns operativa verksamhet, kontrollen av utredningshandlingarnas lagenlighet och möjligheterna till överklagande för de berörda personerna, finns det anledning att föreskriva en rättslig grund som gör det möjligt för byrån att anta förfaranderegler för OLAF:s utredningar. Reglerna bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(16)   För att procedurgarantierna ska respekteras under hela utredningen, är det nödvändigt att inom byrån inrätta en funktion för kontroll av lagenligheten. Kontrollen av lagenligheten bör bland annat ske innan en utredning inleds och avslutas och innan uppgifter översänds till medlemsstaternas behöriga myndigheter. Den bör genomföras av juridiska experter som kan inneha en juridisk befattning i en medlemsstat och som tjänstgör inom byrån. Byråns generaldirektör bör också begära ett utlåtande från dessa experter inom ramen för byråns verkställande kommitté för utredning och operationer (nedan kallad "verkställande kommittén").

(17)  För att stärka enskilda personers skydd under utredningarna bör de berörda i slutskedet av utredningen ha rätt att få ta del av slutsatserna och rekommendationerna i den slutliga utredningsrapporten, utan att det påverkar artikel 90a i tjänsteföreskrifterna ║ eller EG-domstolens behörighet enligt fördraget. ▌

(18)  För att öka insynen bör lämplig information lämnas till uppgiftslämnaren, som bör ha rätt att få information om en utredning kommer att inledas eller ej, och på uttrycklig begäran, även information om resultatet av den utredning som gjorts med anledning av uppgifterna.

(19)   För att möjliggöra en objektiv information till de europeiska skattebetalarna och för att garantera journalistisk frihet måste samtliga EU:s organ som är inblandade i utredningsarbetet respektera principen om journalistiskt källskydd i enlighet med nationell lagstiftning.

(20)  Erfarenheterna av det operativa arbetet visar att byråns generaldirektör bör få delegera vissa uppgifter till en eller flera av byråns anställda, genom en skriftlig handling som ska fastställa villkoren och begränsningarna för denna delegation.

(21)   Respekten för de grundläggande rättigheter som tillkommer de personer som berörs av utredningen bör hela tiden garanteras, särskilt då uppgifter överlämnas. Det finns anledning att klarlägga grundprinciperna för byråns kommunikationspolitik. Överlämnandet av uppgifter om byråns utredningar till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, antingen bilateralt eller inom ramen för samordningsförfarandet, bör genomföras med iakttagande av utredningarnas förtroliga karaktär, de berörda personernas legitima rättigheter och, i tillämpliga fall, de nationella bestämmelser som tillämpas på de rättsliga förfarandena. Det finns anledning att införa en rättslig grund som gör det möjligt för byrån att ingå avtal med de berörda institutionerna om överlämnandet av uppgifter. Byråns generaldirektör bör tillse att allt överlämnande av uppgifter till allmänheten respekterar principerna för neutralitet och opartiskhet. I förfarandereglerna för OLAF:s utredningar bör man precisera vilka följderna blir om någon sprider uppgifter utan tillstånd.

(22)  Övervakningskommitténs roll bör skärpas och kriterierna och förfarandet för att utse dess ledamöter bör omarbetas. Vid tidpunkten för urvalet måste de sökande inneha en högt uppsatt befattning inom rättsväsendet eller arbeta med utredningsuppgifter på hög nivå eller i jämförbara funktioner. De kommer att utses för en femårsperiod och kan inte väljas om. I syfte att bevara sakkunskapen inom kommittén bör ledamöterna utses fortlöpande i intervaller.

(23)   Det är lämpligt att utöka och förstärka de uppgifter för övervakningskommittén som följer av dess mandat, och att säkerställa byråns oberoende när den genomför sina utredningar. Kommittén bör följa utvecklingen när det gäller procedurgarantierna och utredningstidens längd. Den bör informeras om utredningar som varar längre än 12 månader och lämna yttranden till byråns generaldirektör samt, i förekommande fall, till institutionerna om de utredningar som inte avslutas inom 18 månader. Det finns anledning att precisera att övervakningskommittén inte ska ingripa i pågående utredningar.

(24)   Det finns anledning att utvärdera den rättsliga, institutionella och operativa ramen för kampen mot bedrägerier, korruption och all annan verksamhet till skada för Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen. I detta syfte är det lämpligt att uppmana institutionerna att samverka och främja diskussionen om de viktigaste aspekterna av EU:s strategi mot bedrägerier. Det bör inrättas ett samordningsförfarande mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Samordningen bör omfatta vissa delar av samarbetet inom detta område mellan byrån och medlemsstaterna samt EU-institutionerna, liksom även förbindelserna med tredjeländer och internationella organisationer, byråns utredningspolitik och övervakningskommitténs rapporter och analyser. Byråns generaldirektör och övervakningskommitténs ordförande bör medverka i samordningen som kommer att äga rum minst en gång per år.

(25)   För att göra det möjligt för övervakningskommittén att genomföra sin uppgift effektivt, med fullständigt oberoende och på ett framgångsrikt sätt, är det av avgörande betydelse att byrån garanterar att alla förutsättningar föreligger för att övervakningskommitténs sekretariat ska kunna arbeta självständigt och endast under ledning av kommitténs ordförande och dess ledamöter.

(26)  För att stärka den oberoende ställningen för byråns ledning bör byråns generaldirektör utses för en period på fem år, som ▌ får förlängas en gång. Vid tidpunkten för urvalet bör de sökande inneha eller ha innehaft en högt uppsatt befattning inom rättsväsendet eller en verkställande funktion i samband med utredningar och ha operativ yrkeserfarenhet på åtminstone tio år från en tjänst med stort ledningsansvar. En betydande del av denna yrkeserfarenhet bör ha erhållits i samband med bedrägeribekämpning i medlemsstaterna och/eller i gemenskapen. Utnämningsförfarandet bör inte överstiga nio månader. Byråns generaldirektör utses av Europaparlamentet och rådet i samförstånd och utnämnas av kommissionen.

(27)   Med tanke på den känsliga befattningen finns det anledning att föreskriva att byråns generaldirektör ska informera kommissionen om denne har för avsikt att påbörja en ny yrkesverksamhet inom två år efter att denne lämnat sin tjänst, i enlighet med artikel 16 i tjänsteföreskrifterna. Denna uppgift bör anges i kommissionens årliga rapport om bedrägeribekämpningen.

(28)  För att stärka respekten för procedurgarantierna bör det inrättas en möjlighet för de personer som berörs av en utredning av byrån att inlämna ett klagomål till övervakningskommittén. Klagomålen bör behandlas av en rättsövervakande rådgivare, som agerar helt oberoende och utnämns av byråns generaldirektör på förslag av övervakningskommittén. Den rättsövervakande rådgivaren ska avge sitt yttrande inom 30 arbetsdagar och överlämna det till den klagande, byråns generaldirektör och övervakningskommittén.

(29)   Det finns anledning att efter en period på fyra år utvärdera tillämpningen av denna förordning. Kommissionen bör överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet tillsammans med ett yttrande från övervakningskommittén. Efter denna utvärdering bör denna förordning kunna omarbetas. Denna förordning bör under alla omständigheter omarbetas efter att en europeisk åklagarmyndighet inrättats.

(30)  Förordning (EG) nr 1073/1999(5) bör ändras i enlighet med detta.

(31)  Byråns handlingsmöjligheter vid externa utredningar förtydligas och förstärks endast punktvis genom denna förordning, där juridiska luckor i det nuvarande systemet upptäckts och där byrån måste kunna ingripa mer effektivt för att kunna göra externa utredningar som är så tillförlitliga att de kan användas av medlemsstaternas myndigheter. Utvidgningen av procedurgarantierna till att även omfatta externa utredningar är nödvändig för att skapa en enhetlig rättslig ram för alla byråns utredningar. Den här förordningen följer fullt ut subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(32)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och följer de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 47 och 48.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1073/1999 ska ändras på följande sätt:

1)  I artikel 1.1 och 1.2 ska ersättas med följande:"

1.  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (nedan kallad byrån), som har inrättats av kommissionen genom beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom, ska för att intensifiera kampen mot bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen, utöva den behörighet att utföra utredningar som kommissionen har enligt gemenskapens gällande bestämmelser i medlemsstaterna och, enligt gällande samarbetsavtal, i tredjeländer.

Bedrägeri, korruption och all annan olaglig verksamhet till skada för gemenskapens ekonomiska intressen, inbegripet regelbrott, är definierade i de gemenskapsregler och avtalsbestämmelser som gäller inom detta område.

2.   Byrån ska förmedla kommissionens hjälp till medlemsstaterna för att organisera ett nära och regelbundet samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter så att de kan samordna sina åtgärder för att skydda Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen mot bedrägerier. Byrån ska bidra till att skapa och utveckla metoder för att förebygga och bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen.

"

2)  Artikel 3 ska ersättas med följande:"

Artikel 3

Externa utredningar

1.  Byrån ska utöva de befogenheter som kommissionen har enligt förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 att utföra kontroller och inspektioner på platsen i medlemsstaterna och, i enlighet med gällande avtal, i tredjeland och vid internationella organisationer.

Inom ramen för sina utredande uppgifter ska byrån utföra kontroller och inspektioner i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och de sektorsvisa bestämmelser som avses i artikel 9.2 i samma förordning i medlemsstaterna och, i enlighet med gällande samarbetsavtal, i tredjeland och i internationella organisationer.

2.  För att fastställa om överenskommelser, beslut om bidrag eller kontrakt om gemenskapsfinansiering utsatts för bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1 får byrån företa kontroller på plats hos ekonomiska aktörer som, direkt eller indirekt, erhållit finansiering, enligt villkoren i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96.

Medlemsstaterna ska anta och genomföra alla nödvändiga åtgärder för att tillse att byrån kan utöva den utredningsfunktion som avses i denna artikel. De ska bistå byrån vid kontroller och inspektioner på plats som utförs enligt bestämmelserna i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 hos ekonomiska aktörer som, direkt eller indirekt, erhållit finansiering.

3.  Vid en extern utredning ska byrån, i den mån detta är ▌ nödvändigt för att fastställa om bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1 förekommit, få tillgång till relevanta uppgifter som innehas av institutioner, organ eller byråer och som rör de omständigheter som utreds. Artikel 4.2 och 4.4 ska gälla i detta avseende.

4.  Om byrån innan en utredning inletts får uppgifter som leder till misstanke om bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1, ska byråns generaldirektör informera de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter. Utan att det påverkar de sektorsvisa bestämmelserna ska dessa myndigheter göra en lämplig uppföljning och i förekommande fall utreda saken enligt tillämplig nationell rätt. Byråns personal får delta i sådana utredningar. De berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter ska informera byråns generaldirektör om vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat uppgifterna givit.

5.  Då byrån beslutar att inte inleda en utredning, ska den informera Eurojust om att den till medlemsstaternas behöriga myndigheter översänt uppgifter som tyder på bedrägerier, korruption eller all annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1, när det gäller allvarlig brottslighet där åtminstone två medlemsstater är berörda. Byrån ska också informera Eurojust så snart som en av byråns utredningar faller inom dess behörighetsområde, enligt de villkor som föreskrivs i samarbetsavtalen mellan dem.

"

3)  Följande artikel ska införas:"

Artikel 3a

Byråns samarbete med Eurojust, Europol och andra internationella organisationer

Byrån får, vid utövandet av de befogenheter som den tilldelats genom denna förordning, ingå samarbetsavtal med Eurojust och Europol. Dessa avtal syftar till att klarlägga de respektive behörighetsområdena för dessa organ samt även fastställa samarbetet mellan dem inom ramen för ett europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Byrån får även ingå samarbetsavtal med andra internationella organisationer.

"

4)  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 stycke 2 ska ersättas med följande:"

Dessa interna utredningar ska utföras under iakttagande av fördragens bestämmelser, särskilt protokollet om immunitet och privilegier, och av tjänsteföreskrifterna, i enlighet med villkoren och bestämmelserna i denna förordning och de beslut som varje institution, organ och byrå antar, utan att detta innebär en annorlunda behandling när det gäller procedurgarantierna och de berörda personernas legitima rättigheter jämfört med de externa utredningarna.

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

Enligt de bestämmelser som anges i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får byrån utföra kontroller på plats hos direkt eller indirekt berörda ekonomiska aktörer för att få tillgång till relevanta uppgifter om omständigheter som är under intern utredning.

"

c)  Punkt 5 ska utgå.

5)  Artikel 5 ska ersättas med följande:"

Artikel 5

Inledande av utredningar

1.  Byrån får inleda en utredning när det föreligger skälig misstanke om bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1. Beslutet att inleda en utredning eller ej ska fattas med hänsyn till utredningsprioriteringar och byråns arbetsprogram för utredningsverksamheten, vilka fastställs enligt bestämmelserna i artikel 11a och artikel 12.6. ▌Hänsyn kan även tas till anonymt lämnad information som utgör tillräcklig grund för misstanke.

2.  Beslut om att inleda en utredning ska fattas av byråns generaldirektör efter samråd med byråns verkställande kommitté och i enlighet med de bestämmelser om kontroll av lagenlighet som föreskrivs i artikel 14.

3.  Externa utredningar kräver ett beslut av byråns generaldirektör, antingen på eget initiativ eller på begäran av en berörd medlemsstat eller en av Europeiska gemenskapernas eller Europeiska unionens institutioner.

Interna utredningar kräver ett beslut av byråns generaldirektör, antingen på eget initiativ eller på begäran av en av Europeiska gemenskapernas eller Europeiska unionens institutioner där utredningen ska utföras.

När byrån gör sådana interna utredningar som avses i den här förordningen får institutionerna, organen och byråerna inte samtidigt göra administrativa utredningar av samma omständigheter.

4.  När en institution, ett organ eller en byrå har för avsikt att inleda en utredning inom ramen för sitt administrativa oberoende ska de fråga byrån om saken redan är föremål för en intern utredning. Byrån ska inom femton arbetsdagar efter förfrågan uppge om utredning pågår eller om byrån har för avsikt att inleda en utredning enligt punkt 4. Ett uteblivet svar ska gälla som beslut av byrån om att ingen intern utredning kommer att inledas.

5.  Beslutet att inleda en utredning eller ej ska fattas inom två månader från det att byrån fått in en sådan förfrågan som avses i punkt 2 eller 3. Beslutet ska utan dröjsmål delges den institution, det organ, eller den byrå, eller den medlemsstat som gjort förfrågan. Beslut om att inte inleda en utredning ska motiveras.

När en tjänsteman eller annan anställd vid en institution, ett organ eller en byrå enligt artikel 22a i tjänsteföreskrifterna eller motsvarande bestämmelser för gemenskapens övriga anställda lämnar upplysningar till byrån om misstänkta bedrägerier eller oegentligheter ska byrån upplysa honom eller henne om saken kommer att leda till en utredning eller ej.

Innan en utredning inleds och under utredningens gång ska institutioner, organ och byråer erbjuda byrån omedelbart och automatiskt tillträde till alla andra databaser för gemenskapsmedlens förvaltning, till alla andra databaser och till uppgifter och information som är relevant så att byrån kan kontrollera om de överlämnade uppgifterna är välgrundade.

6.  Om byrån beslutar att inte inleda någon intern utredning därför att det är olämpligt eller oförenligt med utredningsprioriteringarna, ska de tillgängliga upplysningarna utan dröjsmål överlämnas till institutionen, organet eller byrån för lämplig uppföljning enligt tillämpliga bestämmelser. Byrån ska i förekommande fall tillsammans med institutionen, organet eller byrån fastställa lämpliga åtgärder för att skydda källans identitet. Byrån får vid behov begära information om uppföljningen.

Om byrån beslutar att inte inleda en extern utredning därför att det är olämpligt eller oförenligt med utredningsprioriteringarna ska artikel 3.4 tillämpas

"

6)  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

1.  Byråns generaldirektör ska leda utredningsarbetet. Denne kan skriftligen ge en av byråns verkställande direktörer befogenhet att leda utredningsarbetet. Utredningarna ska genomföras av anställda som utses av byrån och under byråns generaldirektörs ledning och ansvar.

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

3.   De anställda vid byrån som utses att göra en utredning ska för varje uppdrag erhålla en skriftlig handling utfärdad av byråns generaldirektör, där syftet och målet med utredningen, de rättsliga grunderna för att genomföra denna utredning och utredningsbefogenheterna till följd av dessa grunder anges.

"

c)  Följande punkt ska läggas till:"

3a.  Då de anställda vid byrån som utsetts att genomföra en kontroll eller en inspektion på plats enligt de bestämmelser som föreskrivs i förordning (EG, Euratom) nr 2185/96, konstaterar att en ekonomisk aktör motsätter sig detta, ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten, som tidigare utsetts som byråns kontaktpunkt, omedelbart informeras. På byråns begäran ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ge nödvändigt bistånd till byråns anställda för att göra det möjligt för dem att genomföra uppdraget, såsom det specificerats i den handling som avses i punkt 3. Medlemsstaten ska se till att byråns anställda, på samma villkor som medlemsstatens behöriga myndigheter och i enlighet med den nationella lagstiftningen, kan få tillgång till all information och dokumentation angående de omständigheter som avses i artikel 1, som är nödvändig för att på ett tillfredsställande sätt genomföra kontrollerna och inspektionerna på plats.

"

d)  Punkt 4 ska ersättas med följande:"

4.   De anställda vid byrån ska vid de kontroller och inspektioner som de utför på platsen och i samband med utredningar följa de regler och den praxis som gäller för nationella utredare i den berörda medlemsstaten, tjänsteföreskrifterna samt de beslut som avses i artikel 4.1 andra stycket. Byråns anställda ska agera i enlighet med principen om opartiskhet. En anställd ska omedelbart informera byråns generaldirektör om denne i samband med utredningsarbetet kan hamna i en intressekonflikt. Byråns generaldirektör ska besluta om en sådan intressekonflikt föreligger eller inte. I förekommande fall ska denne beordra att den anställde i fråga ersätts av en annan anställd.

"

e)  Punkt 5 ska ersättas med följande:"

5.  Utredningarna ska pågå kontinuerligt under en tidsperiod som ska stå i proportion till omständigheterna och ärendets komplexitet. Byråns anställda ska se till att genomföra utredningen på ett sådant sätt att bevis säkras och bevaras. Om det föreligger en risk för att bevismaterial försvinner, kan de av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten begära att den i enlighet med den nationella lagstiftningen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkra och bevara bevismaterial.

"

f)  Följande punkt ska införas║:"

Om utredningarna visar att en ledamot, chef, tjänsteman eller annan anställd, eller uppdragstagare för en institution, ett organ eller en byrå kan vara personligen involverade eller att det kan vara lämpligt att vidta säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder för att skydda unionens intressen ska byrån utan dröjsmål informera alla berörda institutionen, organet eller byrån ▌ om den pågående utredningen. Följande upplysningar ska lämnas:

   a) Vem eller vilka personer som är under utredning, tillsammans med en sammanfattning av de faktiska omständigheterna.
   b) Alla upplysningar som kan hjälpa institutionen, organet eller byrån att avgöra om det är lämpligt att vidta säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder för att skydda unionens intressen, och, om det är lämpligt, angivelser om tidsfristen för att vidta säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder.
   c) Eventuella rekommenderade sekretessåtgärder.

Denna information till institutionen, organet eller byrån kan senareläggas när det av utredningsskäl är nödvändigt att iaktta absolut sekretess eller att använda utredningsförfaranden som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde, i enlighet med tillämplig nationell rätt för utredningar. Byråns generaldirektör ska motivera sitt beslut i enlighet med bestämmelserna om rättslig kontroll i artikel 14.2.

Institutionen, organet eller byrån ska i förekommande fall besluta om det är lämpligt att vidta eventuella säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder, med vederbörlig hänsyn till att säkra en effektiv utredning och de sekretessåtgärder byrån eventuellt rekommenderar. Institutionen, organet och byrån ska snarast informera OLAF om beslut som fattats om eventuella åtgärder enligt denna artikel, eller, i förekommande fall, om nödvändigheten att inleda ett kompletterande disciplinärt förfarande avseende handlingar för vilka institutionen, organet eller byrån är vederbörligen behöriga enligt tjänsteföreskrifterna. Ett kompletterande disciplinärt förfarande kan inledas efter samråd med byrån.

"

g)  Följande stycke ska läggas till i punkt 6:"

Byråns anställda kan begära bistånd av behöriga myndigheter i tredjeländer för att utföra sitt uppdrag, i enlighet med bestämmelserna i de samarbetsavtal som ingåtts med dessa länder. De kan också begära bistånd av internationella organisationer för att utföra sina uppgifter, i enlighet med bestämmelserna i de avtal som ingåtts med dessa organisationer.

"

h)  Följande punkt ska läggas till ║:"

När det framgår att en utredning sannolikt inte kan avslutas inom tolv månader från det att den inleddes får byråns generaldirektör förlänga fristen med högst sex månader. Byråns generaldirektör ska försäkra sig om behovet att förlänga utredningen. Innan detta beslut fattas ska byråns generaldirektör informera övervakningskommittén om orsakerna till att utredningen ännu inte kan avslutas och om den tid som beräknas behövas för att avsluta densamma.

Om utredningen inte avslutats inom 18 månader efter att den inletts, ska byråns generaldirektör informera övervakningskommittén om orsakerna till varför denne inte kunnat avsluta utredningen och kommittén ska lämna ett yttrande om förlängningen och, i förekommande fall, om utredningens fortsatta genomförande.

Övervakningskommittén ska överlämna en kopia av sitt yttrande till institutionen, organet eller byrån i fråga. Överlämnandet kan senareläggas när det av utredningsskäl är nödvändigt att iaktta absolut sekretess eller i enlighet med tillämplig nationell rätt för utredningar.

Byråns generaldirektör ska för budgetmyndigheten lägga fram en årlig rapport om orsakerna till att denne inte kunnat avsluta utredningarna inom 30 månader från att de inletts. Övervakningskommittén ska till budgetmyndigheten överlämna ett yttrande om dessa orsaker.

"

7)  Artikel 7.1 och 7.2 ska ersättas med följande:"

1.  Institutioner, organ och byråer ska utan dröjsmål till byrån överlämna alla uppgifter som kan ha samband med eventuella fall av bedrägeri, korruption eller all annan olaglig verksamhet, som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen.

2.  Institutioner, organ och byråer och, i den mån den nationella lagstiftningen tillåter detta, medlemsstaterna, ska på begäran av byrån eller på eget initiativ överlämna alla handlingar och uppgifter som de innehar och som gäller en pågående utredning.

"

8)  Följande artiklar ska införas║:"

Artikel 7a

Procedurgarantier

1.  Byrån ska i sina utredningar beakta omständigheter som talar såväl för som emot de personer som är berörda. Utredningarna ska genomföras på ett objektivt och opartiskt sätt, i enlighet med principen om oskuldspresumtion och procedurgarantierna, vilka preciseras i de förfaranderegler för OLAF:s utredningar som avses i artikel 15a.

2.  Om en utredning tyder på att en ekonomisk aktör eller en ledamot, chef, tjänsteman eller annan anställd, eller uppdragstagare för en institution, ett organ eller en byrå kan vara involverade i ett ärende under utredning ska han eller hon informeras såvida det inte skadar utredningen.

Innan utredningens slutrapport utarbetats får under inga omständigheter ▌ slutsatser som avser namngivna fysiska eller juridiska personer dras i en utredning utan att de fått tillfälle att yttra sig, antingen skriftligen eller vid ett samtal med de anställda som byrån utsett, om samtliga omständigheter som gäller dem. En sammanfattning av dessa omständigheter ska lämnas, tillsammans med inbjudan att yttra sig, till de berörda personerna, vilka ska överlämna sina synpunkter inom den tidsfrist som byrån angivit. Vid ett samtal får de berörda ▌biträdas av en person de själva väljer. Alla berörda personer får yttra sig på vilket av gemenskapens officiella språk de vill. Gemenskapens tjänstemän eller övriga anställda får dock uppmanas att yttra sig på ett av gemenskapens officiella språk som de har fördjupade kunskaper i. En personligen involverad person har rätt att inte röja sin inblandning.

När det av utredningsskäl är nödvändigt att iaktta absolut sekretess eller när man använder utredningsåtgärder som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde i enlighet med den nationella rätt som är tillämplig på utredningar, får byråns generaldirektör besluta om att avvakta med att uppmana de involverade att yttra sig, med beaktande av bestämmelserna om kontroll av lagenligheten i artikel 14. Vid en intern utredning fattar byråns generaldirektör detta beslut efter att ha informerat institutionen, organet eller byrån som den berörda personen är knuten till.

Institutionen, organet eller byrån ska i förekommande fall besluta om det är lämpligt att vidta eventuella säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder, och då ta vederbörlig hänsyn till intresset att säkra en effektiv utredning och de särskilda sekretessåtgärder byrån rekommenderar. Institutionen, organet och byrån ska, i förekommande fall, utan dröjsmål informera OLAF om beslut som fattats om eventuella åtgärder enligt denna artikel, eller om nödvändigheten att inleda ett kompletterande disciplinärt förfarande avseende handlingar för vilka institutionen, organet eller byrån är behörigt enligt tjänsteföreskrifterna. Ett kompletterande disciplinärt förfarande kan inledas efter samråd med byrån.

3.  Inbjudan till intervju, vare sig det gäller vittnen eller personer som själva är involverade i den mening som avses i punkt 2, måste göras minst tio arbetsdagar i förväg. Denna tidsfrist får förkortas om den person som ska höras uttryckligen samtycker. Inbjudan ska bl.a. innehålla en förteckning över de rättigheter personen har. Byrån ska upprätta ett protokoll och ge personen tillgång till det, varvid denne antingen kan godkänna det eller lägga till sina synpunkter.

Om det under intervjun framkommer belägg för att personen i fråga kan vara involverad i de omständigheter som är under utredning, ska de procedurregler som föreskrivs i punkt 2 omedelbart tillämpas.

4.  De procedurgarantier som föreskrivs i denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar:

   a) ett mer omfattande skydd som eventuellt följer av regler i fördragen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller alla andra tillämpliga nationella bestämmelser eller gemenskapsbestämmelser, inklusive protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier,
   b) rättigheter och skyldigheter enligt Europaparlamentets ledamotsstadga och tjänsteföreskrifterna.

Artikel 7b

Information om nedläggning av utredningen utan vidare åtgärder

Om det efter en utredning visar sig att anklagelserna inte kan vidhållas mot en ekonomisk aktör eller en ledamot, chef, tjänsteman eller annan anställd, eller uppdragstagare för en institution, ett organ eller en byrå ska utredningen i fråga läggas ner utan vidare åtgärd genom ett beslut av byråns generaldirektör, som skriftligen ska underrätta de berörda, inom tio arbetsdagar efter att beslutet fattats, och i förekommande fall även deras institution, organ eller byrå.

Artikel 7c

Journalistiskt källskydd

För att möjliggöra en objektiv information till de europeiska skattebetalarna och för att garantera journalistisk frihet måste samtliga EU:s organ som är inblandade i utredningsarbetet respektera principen om journalistiskt källskydd i enlighet med nationell lagstiftning.

"

9)  Artikel 8.3 och 8.4 ska ersättas med följande:"

OLAF ska följa gemenskapsbestämmelserna och nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter, särskilt dem som framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001*.

4.  Byråns generaldirektör ska ansvara för att bestämmelserna i den här artikeln och i artikel 287 i fördraget följs.

______________

* EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

"

10)  Följande artikel ska införas║:"

Artikel 8a

Delgivning av slutrapporten när utredningen avslutas

Innan den slutliga utredningsrapporten överlämnas till de berörda institutionerna, organen eller byråerna eller medlemsstaternas behöriga myndigheter ska byrån överlämna slutsatserna och rekommendationerna i slutrapporten till dem som är personligen involverade i den interna eller externa utredningen.

Byråns generaldirektör får besluta att avstå från den delgivning som avses i första stycket endast om ärendet kräver absolut sekretess eller utredningsåtgärder som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde, i enlighet med tillämplig nationell rätt för utredningar. Vid en intern utredning ska byråns generaldirektör fatta detta beslut efter att vederbörligen ha informerat institutionen, organet eller byrån som den berörda personen är knuten till.

Om de personligt involverade anser att procedurgarantierna i artikel 6.5 och artikel 7a inte har följts och att detta kan ha påverkat slutsatserna i utredningen får de begära ett yttrande från övervakningskommittén, i enlighet med förfarandet i artikel 14a, inom tio arbetsdagar från det att de mottagit slutsatserna i slutrapporten.

"

11)  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

När byrån har avslutat en utredning, ska den under byråns generaldirektörs överinseende upprätta en rapport som ▌ ska redogöra för förfarandet, de genomförda utredningsåtgärderna, den rättsliga grunden, de omständigheter som konstaterats och deras juridiska innebörd ▌ samt utredningens slutsatser, inklusive rekommendationer om en lämplig uppföljning. I denna rapport ska de uppskattade ekonomiska skadorna anges samt de belopp som ska återkrävas. I de förfaranderegler för OLAF:s utredningar som avses i artikel 15a specificeras alla övriga delar som ska ingå i rapporten i syfte att återkräva medel, ett ansvar som åligger de behöriga utanordnarna.

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

"3. En rapport som upprättas efter en extern utredning och alla handlingar som har anknytning till den ska överlämnas till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, i enlighet med bestämmelserna om externa utredningar, och till kommissionen. Om det kan ske utan hinder av nationell lagstiftning ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna informera byråns generaldirektör om hur de överlämnade utredningsrapporterna följts upp. I detta syfte ska de överlämna en rapport över gjorda framsteg till byråns generaldirektör var sjätte månad eller, i förekommande fall, inom den tidsfrist som byråns generaldirektör fastställt.

Byrån ska till behöriga myndigheter i tredjeländer, i enlighet med de avtal om samarbete och ömsesidigt bistånd som ingåtts med kommissionen, liksom till internationella organisationer, i enlighet med de avtal som ingåtts med kommissionen, överlämna slutsatserna och rekommendationerna i den rapport som upprättats efter en extern utredning samt alla handlingar som har anknytning till den. Kommissionen ska se till att de behöriga myndigheterna i tredjeländer, vilka fastställts som byråns kontaktpunkter i avtalen om samarbete och ömsesidigt bistånd, informerar byråns generaldirektör, såvida den nationella lagstiftningen inte förhindrar detta, om den uppföljning som gjorts till följd av slutsatserna och rekommendationerna i den slutliga utredningsrapporten. På samma sätt ska kommissionen se till att de internationella organisationerna informerar byråns generaldirektör om den uppföljning som gjorts till följd av slutsatserna och rekommendationerna i den slutliga utredningsrapporten. I detta syfte ska de överlämna en rapport över gjorda framsteg till byråns generaldirektör var sjätte månad eller, i förekommande, fall inom den tidsfristen som byråns generaldirektör fastställt.

"

c)  Följande punkt ska införas║:"

När den rapport som upprättas efter en intern utredning avslöjar uppgifter om omständigheter som kan leda till straffrättsliga påföljder ska slutrapporten överlämnas till den berörda medlemsstatens rättsliga myndigheter och, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser för rättsliga förfaranden, till den institution, det organ eller den byrå som berörs enligt punkt 4. ▌

"

d)  Punkt 4 ska ersättas med följande:"

4.  En rapport som upprättas efter en intern utredning och alla handlingar som har anknytning till den ska överlämnas till den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån. Institutionerna, organen eller byråerna ska vidta de åtgärder, i synnerhet disciplinära och rättsliga åtgärder, som resultaten av de interna utredningarna påkallar, och informera byråns generaldirektör om detta. I detta syfte ska de överlämna en rapport över gjorda framsteg till byråns generaldirektör var sjätte månad eller, i förekommande fall, inom den tidsfristen som denne fastställt.

"

e)  Följande punkt ska läggas till ║:"

En uppgiftslämnare som lämnat byrån uppgifter om misstänkta bedrägerier eller oegentligheter får på begäran informeras av byrån om att en utredning avslutats och, i förekommande fall, om att en slutrapport överlämnats till behöriga myndigheter. Byrån får dock avslå en sådan begäran om den anser att den kan skada de berördas rättmätiga intressen, utredningens effektivitet och uppföljning eller sekretesskraven.

"

12)  Artikel 10 ska ersättas med följande:"

Artikel 10

Informationsutbyte mellan byrån och medlemsstaternas nationella myndigheter

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 8 och 9 eller bestämmelserna i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får byrån när som helst till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna överlämna uppgifter som har inhämtats i samband med externa utredningar.

Beslut om att överlämna uppgifter ska fattas av byråns generaldirektör efter samråd med byråns verkställande kommitté och i enlighet med den kontroll av lagenligheten som föreskrivs i artikel 14.2.

2.  Utan att det påverkar artiklarna 8 och 9 ska byråns generaldirektör under pågående internutredning till de rättsliga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna överlämna uppgifter som byrån fått fram om omständigheter som kräver utredningsåtgärder som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde, eller som med tanke på deras allvar kräver en brådskande straffrättslig uppföljning. I så fall ska byråns generaldirektör informera institutionen, organet eller byrån om detta i förväg. De överlämnade upplysningarna ska särskilt ange vem som utreds, och innehålla en sammanfattning av konstaterade omständigheter, en preliminär rättslig bedömning och en bedömning av eventuell ekonomisk skada.

Beslut om att överlämna uppgifter ska fattas av byråns generaldirektör efter samråd med byråns verkställande kommitté och i enlighet med den kontroll av lagenligheten som föreskrivs i artikel 14.2.

Innan de uppgifter som anges i första stycket överlämnas, och såvitt detta inte skadar utredningsarbetet, ska byrån ge de personer som utpekas i utredningen tillfälle att yttra sig om de omständigheter som gäller dem, enligt villkoren och bestämmelserna i artikel 7a.2, andra och tredje styckena.

3.  Om det kan ske utan hinder av nationell lagstiftning ska de behöriga myndigheterna, särskilt de rättsliga myndigheterna, i den berörda medlemsstaten informera byråns generaldirektör om hur de uppgifter som överlämnats enligt denna artikel följts upp.

4.  Informationsutbytet och samarbetet mellan byrån och medlemsstaternas behöriga myndigheter samt alla åtgärder som vidtagits på grundval av information som lämnats till dem ska bli föremål för en regelbunden analys inom ramen för det samordningsförfarande som införs genom artikel 11a.

"

13)  Följande artiklar ska införas:"

Artikel 10a

Informationsutbyte mellan byrån och intresserade institutioner

1.  Byråns generaldirektör ska regelbundet och åtminstone en gång per år rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten om resultaten av de utredningar som görs av byrån, och då beakta deras förtroliga karaktär, berörda personers legitima rättigheter och, i förekommande fall, tillämpliga nationella bestämmelser för de rättsliga förfarandena.

Byråns generaldirektör ska agera i enlighet med den princip om oberoende som karakteriserar dennes uppdrag.

2.  Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten ska säkerställa att sekretess iakttas beträffande de utredningar som görs av byrån, liksom att berörda personers legitima rättigheter och, om rättsliga förfaranden har inletts, tillämpliga nationella bestämmelser för dessa förfaranden respekteras.

3.  Byrån och de berörda institutionerna kan ingå avtal om överföring av all information som är nödvändig för att byrån ska kunna fullgöra sitt uppdrag, i enlighet med de principer som fastställts i punkt 1 och 2.

Artikel 10b

Information till allmänheten

Byråns generaldirektör ska se till att informationen till allmänheten ges på ett neutralt och opartiskt sätt samt i enlighet med de principer som fastställts i artikel 10a.

I förfarandereglerna för OLAF:s utredningar, som antagits enligt artikel 15a, specificeras reglerna för att förhindra otillåten spridning av uppgifter om byråns operativa verksamhet och de disciplinära åtgärder som ska tillämpas i händelse av läckor, i enlighet med artikel 8.3.

"

14)  Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

Övervakningskommittén ska genom regelbunden kontroll av utredningsarbetet se till att byrån med fullt oberoende utövar de befogenheter som den tilldelats genom denna förordning. Övervakningskommittén ska.

   a) bevaka att bestämmelserna om informationsutbyte mellan byrån, institutionerna, organen och byråerna följs,
   b) bevaka tillämpningen av procedurgarantierna och utredningstiden, med hjälp av den regelbundna statistik samt de upplysningar och de rapporter från utredningar som överlämnats till kommittén av byråns generaldirektör liksom med hjälp av de yttranden ▌ som utarbetas ▌ av den rättsövervakande rådgivaren ▌,
   c) bistå byråns generaldirektör genom att se till att byrån har nödvändiga resurser till sitt förfogande för att kunna fullgöra sin utredningsfunktion,
  d) lämna yttranden och rekommendationer om
   utredningsprioriteringarna,
   utredningstiden och uppföljningen av utredningarna,
   förfarandereglerna för OLAF:s utredningar,
   e) lämna yttranden om byråns generaldirektörs interventioner vid Europeiska gemenskapens domstol och nationella domstolar,
   f) bistå byråns generaldirektör i samordningsförfarandet.
   g) har möjlighet att väcka talan mot kommissionen eller någon annan institution vid EG-domstolen när den anser att dessa institutioner vidtagit åtgärder som ifrågasätter oberoendet för byråns generaldirektör.

Övervakningskommittén ska yttra sig till byråns generaldirektör, på eget initiativ eller på begäran från byråns generaldirektör eller någon institution, något organ eller någon byrå, utan att störa pågående utredningar. En kopia av yttrandet ska lämnas till den som begärt yttrandet.

"

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

2.  Kommittén ska bestå av fem utomstående oberoende personer, som vid tidpunkten för utnämningen innehar högt uppsatta befattningar inom rättsväsendet eller utredningsverksamheten eller andra jämförbara uppgifter på det område där byrån verkar. De ska ha kunskaper om hur EU-institutionerna fungerar och utöver sitt förstaspråk även behärska ytterligare ett av unionens officiella språk.

Kommitténs ledamöter ska utses av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i samförstånd. Inbjudan att inkomma med ansökningar ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Fem personer ska väljas ut på grundval av en "förurvalslista" som kommissionen lägger fram och som innehåller minst tolv sökande.

"

c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

3.  Ledamöterna ska utses för en period på fem år. Deras mandat får inte förnyas. I syfte att bevara sakkunskapen inom kommittén bör ledamöterna utses fortlöpande i intervaller.

"

d)  Punkterna 6, 7 och 8 ska ersättas med följande:"

6.  Övervakningskommittén ska utse sin ordförande. Den ska anta sin arbetsordning, som innan den antas ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen för yttrande. Övervakningskommitténs sammanträden ska sammankallas på initiativ av dess ordförande eller byråns generaldirektör. Övervakningskommittén ska fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter. Byrån ska fungera som dess sekretariat.

7.  Byråns generaldirektör ska en gång om året till övervakningskommittén överlämna en plan för byråns utredningsverksamhet. Han eller hon ska regelbundet underrätta kommittén om byråns verksamhet och utredningar och om uppföljningen av dessa.

Byråns generaldirektör ska underrätta övervakningskommittén om

   a) de ärenden där institutionen, organet eller byrån inte har vidtagit åtgärder i enlighet med byråns generaldirektörs rekommendationer,
   b) de ärenden där medlemsstaternas behöriga myndigheter inte har vidtagit åtgärder i enlighet med byråns generaldirektörs rekommendationer.

8.  Övervakningskommittén ska varje år anta minst en verksamhetsrapport, som särskilt ska behandla utvärderingen av byråns oberoende, tillämpningen av procedurgarantierna och utredningstiden; rapporterna ska ställas till institutionerna. Kommittén får lägga fram rapporter för Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten om resultaten och uppföljningen av utredningar som byrån har utfört.

"

15)  Följande artikel ska införas║:"

Artikel 11a

Samordningsförfarande

1.  Ett samordningsförfarande ska inrättas mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen.

2.  Samordningsförfarandet ska omfatta

  a) förbindelserna och samarbetet mellan byrån och medlemsstaterna samt mellan de sistnämnda, och särskilt
   samordningen av de åtgärder som vidtagits genom tillämpning av artikel 1,
   genomförandet och tillämpningen av denna förordning, förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 samt konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen av den 26 juli 1995 och dess protokoll,
   uppföljningen av byråns slutliga utredningsrapporter samt uppföljningen av uppgifter som överlämnats av byrån,
   b) förbindelserna och samarbetet mellan byrån och institutioner, organ och byråer, inbegripet Eurojust och Europol, särskilt gällande det bistånd institutionerna erbjudit byrån och den uppföljning som skett av de slutliga utredningsrapporterna eller av de uppgifter som byrån överlämnat,
   c) förbindelserna och samarbetet mellan byrån och tredjeländers behöriga myndigheter liksom med internationella organisationer, inom ramen för de avtal som avses i denna förordning,
   d) byråns prioriteringar för utredningsverksamheten,
   e) övervakningskommitténs rapporter och analyser.

3.  Samordningen ska äga rum minst en gång om året och på begäran från en av institutionerna.

4.  Byråns generaldirektör och övervakningskommitténs ordförande ska medverka i samrådsförfarandet. Företrädare för revisionsrätten, Eurojust och Europol kan inbjudas.

5.  Samordningen ska förberedas vid ett eller flera tekniska sammanträden. Sammanträdena sammankallas på begäran av en av institutionerna eller byrån.

6.  Samordningsförfarandet ska inte i något fall ingripa i utredningsarbetet och ska genomföras med iakttagande av byråns generaldirektörs oberoende.

7.  Institutionerna, organen, byråerna, OLAF och medlemsstaterna ska varje gång informera deltagarna i samordningsförfarandet om den uppföljning som skett av samrådsförfarandets slutsatser.

"

16)  Artikel 12 ska ersättas med följande ║:"

Artikel 12

Byråns generaldirektör

1.  Byrån ska ledas av en generaldirektör som ska utses av kommissionen för en period på fem år som får förlängas en gång.

Europaparlamentet och rådet ska i samförstånd utse byråns generaldirektör på grundval av en lista med sex sökande som läggs fram av kommissionen. En inbjudan att inkomma med ansökningar ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Byråns generaldirektör ska utses inom tre månader från den tidpunkt då kommissionen lägger fram listan med sökande. Totalt sett får utnämningsförfarandet inte överstiga nio månader och förfarandet ska inledas minst nio månader innan mandatet löper ut för den sittande byråns generaldirektör, vilken ska inneha sin tjänst fram till dess att den nye byråns generaldirektör påbörjar sitt mandat.

Om Europaparlamentet och/eller rådet inte motsätter sig att byråns generaldirektörs mandat förlängs senast nio månader innan dennes mandat löper ut, ska kommissionen förlänga byråns generaldirektörs mandat. Om man motsätter sig en förlängning av mandatet, ska detta motiveras. Annars ska det utnämningsförfarande som föreskrivs i tredje stycket tillämpas.

2.  Byråns generaldirektör ska utses bland de sökande från medlemsstaterna som innehar eller har innehaft en högt uppsatt befattning inom rättsväsendet eller en verkställande funktion i samband med utredningar och som har operativ yrkeserfarenhet på åtminstone tio år från en tjänst med stort ledningsansvar. En betydande del av denna yrkeserfarenhet ska ha erhållits vid bekämpning av bedrägerier i medlemsstaterna och/eller inom gemenskaperna. Byråns generaldirektör ska ha ingående kunskaper om hur EU-institutionerna fungerar och förutom sitt modersmål även behärska ytterligare ett av unionens officiella språk. Dennes oberoende måste vara ställt utom allt tvivel.

3.  Vid fullgörandet av sin uppgift att inleda och utföra externa och interna utredningar och att upprätta rapporter över sådana utredningar, ska byråns generaldirektör varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå. Om byråns generaldirektör anser att en åtgärd som vidtas av kommissionen gör att hans oberoende ifrågasätts ska han omedelbart informera övervakningskommittén för ett yttrande och eventuellt besluta att väcka talan mot den berörda institutionen vid EG-domstolen.

Byråns generaldirektör ska regelbundet, inom ramen för det samordningsförfarande som avses i artikel 11a, rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten om resultaten av de utredningar som görs av byrån, de uppföljningar som gjorts och de svårigheter man mött, med iakttagande av utredningarnas förtroliga karaktär, berörda personers legitima rättigheter och i förekommande fall tillämpliga nationella bestämmelser för rättsliga förfaranden.

Dessa institutioner ska säkerställa att förtrolighet iakttas beträffande de utredningar som görs av byrån, liksom att berörda enskilda personers legitima rättigheter och, om rättsliga förfaranden har inletts, tillämpliga nationella bestämmelser för dessa förfaranden iakttas.

4.  Innan kommissionen vidtar en disciplinär åtgärd mot byråns generaldirektör, ska den samråda med övervakningskommittén, som ska hålla ett möte med företrädare för Europaparlamentet och rådet inom ramen för det samordningsförfarande som föreskrivs i artikel 11a.

Disciplinära åtgärder mot byråns generaldirektör ska motiveras i beslut, som ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet och övervakningskommittén för kännedom.

5.  Byråns generaldirektör ska informera kommissionen om han eller hon avser att inleda en ny yrkesverksamhet inom två år efter att han eller hon lämnat sint tjänst, i enlighet med artikel 16 i tjänsteföreskrifterna.

6.  Byråns generaldirektör ska, efter yttrande från övervakningskommittén, årligen fastställa en plan för byråns verksamhet och prioriteringarna för byråns utredningspolitik.

7.  Byråns generaldirektör får skriftligen delegera sina uppgifter enligt artikel 5, artikel 6.3, artikel 7b och artikel 10.2 till en eller flera anställda vid byrån, på de villkor och inom de gränser byråns generaldirektör själv fastställer.

"

17)  Följande artikel ska införas:"

Artikel 12a

Byråns generaldirektörs interventioner vid Europeiska gemenskapernas domstol och nationella domstolar

Byråns generaldirektör kan intervenera i mål som behandlas i EG-domstolen som har samband med byråns verksamhet eller, i enlighet med nationell lagstiftning, i nationella domstolar.

Innan han intervenerar inför EG-domstolen eller nationella domstolar ska byråns generaldirektör begära ett yttrande från övervakningskommittén.

"

18)  Artikel 13 ska ersättas med följande:"

Artikel 13

Finansiering

Byråns anslag ska tas upp som ett samlat belopp under en särskild budgetrubrik inom kommissionens avsnitt i Europeiska unionen allmänna buget, och preciseras i en bilaga till detta avsnitt.

Byråns tjänsteförteckning ska bifogas kommissionens tjänsteförteckning.

"

19)  Artikel 14 ska ersättas med följande:"

Artikel 14

Kontroll av lagenligheten av byråns utredningar

1.  Kontrollen av lagenligheten när det gäller byråns utredningar syftar till att säkerställa respekt för procedurgarantierna och de grundläggande rättigheterna för de personer som berörs av en av byråns utredningar.

2.  Kontrollen av lagenligheten ska genomföras innan en utredning inleds och innan den avslutas samt innan uppgifter överlämnas till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt artiklarna 9 och 10, liksom även i samband med en bedömning av utredningens absoluta sekretess.

3.   Kontrollen av utredningarnas lagenlighet ska genomföras av de av byråns experter i juridik och utredningsförfaranden som är kvalificerade att inneha en befattning inom rättsväsendet i en medlemsstat. Deras utlåtande ska bifogas utredningens slutrapport.

4.   De förfaranderegler för OLAF:s utredningar som avses i artikel 15a preciserar förfarandet för kontrollen av lagenligheten.

"

20)  Följande artikel ska införas:"

Artikel 14a

Inlämnande av klagomål från personer som berörs av byråns utredningar

1.  En person som personligen berörs av en utredning kan inlämna ett klagomål till övervakningskommittén och hävda att dennes procedurrättigheter och grundläggande rättigheter kränkts under utredningen. Efter att klagomålet mottagits ska övervakningskommittén utan dröjsmål vidarebefordra klagomålet till en rättsövervakande rådgivare.

2.  Byråns generaldirektör ska på övervakningskommitténs förslag utse en rättsövervakande rådgivare för en period på fem år, som inte får förlängas. Övervakningskommittén ska utarbeta sitt förslag på grundval av en förteckning över flera utvalda sökande sedan tjänsten utlysts.

3.  Den rättsövervakande rådgivaren ska vara fullständigt oavhängig i sin ämbetsutövning. Vid fullgörandet av sin uppgift ska denne varken begära eller ta emot instruktioner från någon. Den rättsövervakande rådgivaren ska inte utföra andra arbetsuppgifter vid byrån än de som avser övervakning av iakttagandet av procedurkrav.

4.  Den rättsövervakande rådgivaren är också behörig för att behandla klagomål från informatörer, inbegripet personer som faller under artikel 22 i tjänsteföreskrifterna.

5.  Den rättsövervakande rådgivaren ska lämna sitt utlåtande till klaganden, övervakningskommittén och byråns generaldirektör inom 30 arbetsdagar från det datum då klagomålet inlämnades.

6.  Den rättsövervakande rådgivaren ska lämna regelbundna verksamhetsrapporter till övervakningskommittén. Rådgivaren ska till övervakningskommittén och kommissionen lämna regelbundna rapporter med statistik och analyser avseende frågor i samband med klagomålen.

"

21)  Artikel 15 ska ersättas med följande:"

Artikel 15

Utvärderingsrapport

Under år ...(6) ska kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning, tillsammans med ett yttrande från övervakningskommittén, till Europaparlamentet och rådet. I denna rapport ska anges om det finns anledning att ändra denna förordning. Denna förordning ska under alla omständigheter omarbetas efter det att en europeisk åklagarmyndighet inrättats.

"

22)  Följande artikel ska införas║:"

Artikel 15a

Förfaranderegler för OLAF:s utredningar

1.  Byrån ska anta "förfaranderegler för OLAF:s utredningar" och i denna integrera de rättsliga och, och framförallt, förfarandemässiga principer som fastställts i denna förordning. I dessa ska byråns operativa arbete beaktas.

2.  I förfarandereglerna för OLAF:s utredningar preciseras det praktiska genomförandet av byråns mandat och stadgar, de allmänna principer som styr utredningsförfarandet, de olika etapperna i utredningsförfarandet, de främsta utredningshandlingarna, de berörda personernas legitima rättigheter, procedurgarantierna, bestämmelserna om uppgiftsskydd och kommunikations- och informationspolitik samt tillgång till dokument, bestämmelserna om kontroll av lagenligheten och överklagningsmöjligheterna för berörda personer.

3.  Innan förfarandereglerna för OLAF:s utredningar antas ska Europaparlamentet, rådet, kommissionen och byråns övervakningskommitté få tillfälle att avge yttranden. Övervakningskommittén ska säkerställa byråns oberoende under förfarandet för att anta förfarandereglerna.

4.  Förfarandereglerna för OLAF:s utredningar kan uppdateras på förslag av byråns generaldirektör. I så fall ska det antagningsförfarande som avses i denna artikel tillämpas.

5.  De förfaranderegler för OLAF:s utredningar som antas av byrån ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

"

Artikel 2

Bestämmelsen i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1073/1999 i dess genom denna förordning ändrade lydelse ska inte tillämpas på byråns tjänsteutövande generaldirektör vid den tidpunkt denna förordning träder i kraft, vilkens tjänsteperiod förlängts med fem år.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den […] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ║den …

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 8, 12.1.2007, s. 1.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 20 november 2008.
(3) EUT C 202, 18.8.2005, s. 1.
(4) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.
(5) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
(6)* Det fjärde året efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy