Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2287(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0453/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0453/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2008 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0554

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 337kWORD 35k
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2008
P6_TA(2008)0554A6-0453/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 (15765/2008 – C6-0426/2008 – 2008/2287(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), συγκεκριμένα δε τα άρθρα του 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 13 Δεκεμβρίου 2007(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 6 Οκτωβρίου 2008 (COM(2008)0619),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2008 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 18 Νοεμβρίου 2008 (15765/2008 - C6-0426/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0453/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8 στον γενικό προϋπολογισμό 2008 αφορά μόνον την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και καλύπτει τις δημοσιονομικές προσαρμογές που απορρέουν από το γεγονός ότι η αύξηση των μισθών και συντάξεων ήταν χαμηλότερη από εκείνην που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη σύνταξη του προσχεδίου προϋπολογισμού 2008,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεωρείται ευπρόσδεκτη η αρχή της υποβολής διορθωτικού προϋπολογισμού που επικαιροποιεί τεχνικά δεδομένα τα οποία χρησίμευσαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού σε πρώτη φάση, με σκοπό την επιστροφή χρημάτων στον φορολογούμενο, μολονότι, στην προκειμένη περίπτωση, το κόστος της διαδικασίας μπορεί δυστυχώς να υπερβαίνει το πραγματικό χρηματικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί,

1.   λαμβάνει υπό σημείωση το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2008 που μειώνει τον προϋπολογισμό (κόστος) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής κατά 318 262 EUR και τα έσοδά της κατά 48 265 EUR·

2.   εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2008 χωρίς τροποποίηση·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(2) EE L 71, 14.3.2008.
(3) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου