Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2287(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0453/2008

Esitatud tekstid :

A6-0453/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/11/2008 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0554

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 31k
Neljapäev, 20. november 2008 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 8/2008 projekt
P6_TA(2008)0554A6-0453/2008

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 8/2008 projekti kohta (15765/2008 – C6-0426/2008 – 2008/2287(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 13. detsembril 2007(2);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni 6. oktoobril 2008. aastal esitatud Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 9/2008 esialgset projekti (KOM(2008)0619);

–   võttes arvesse nõukogu 18. novembril 2008. aastal koostatud paranduseelarve nr 8/2008 projekti (15765/2008 – C6-0426/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0453/2008),

A.   arvestades, et 2008. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 8/2008 projekt puudutab üksnes Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ning hõlmab eelarve korrigeerimist tulenevalt asjaolust, et töötasude ja pensionide tõus oli 2008. aasta esialgse eelarveprojekti koostamisel aluseks võetud prognoosist väiksem;

B.   arvestades, et maksumaksjate raha tagastamise eesmärgil on põhimõtteliselt tervitatav esitada muudatuseelarve, millega ajakohastatakse eelarve koostamisel aluseks võetud tehnilisi andmeid, kuigi kõnealusel juhul võivad menetluskulud olla kahjuks tegelikult tagastatavast summast suuremad,

1.   võtab teadmiseks paranduseelarve nr 9/2008 esialgse projekti, millega vähendatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2008. aasta eelarvet (kulusid) 318 262 euro võrra ja tulusid 48 265 euro võrra;

2.   kiidab paranduseelarve nr 8/2008 projekti muutmata kujul heaks;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 71, 14.3.2008.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika