Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2287(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0453/2008

Ingivna texter :

A6-0453/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/11/2008 - 6.2

Antagna texter :

P6_TA(2008)0554

Antagna texter
PDF 194kWORD 35k
Torsdagen den 20 november 2008 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 8/2008
P6_TA(2008)0554A6-0453/2008

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2008 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2008 för budgetåret 2008 (15765/2008 – C6-0426/2008 – 2008/2287(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008 som slutgiltigt antogs den 13 december 2007(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 9/2008 för budgetåret 2008 som kommissionen lade fram den 6 oktober 2008 (KOM(2008)0619),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 8/2008 som rådet fastställde den 18 november 2008 (15765/2008 – C6-0426/2008),

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0453/2008), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 8 till den allmänna budgeten för 2008 berör enbart Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och täcker de budgetjusteringar som blivit följden av att löne- och pensionsökningarna var lägre än dem som använts som bas för att upprätta det preliminära förslaget för 2008.

B.  Principen att lägga fram en ändringsbudget med en uppdatering av tekniska uppgifter som tjänade till att fastställa den ursprungliga budgeten, i syfte att återföra medel till skattebetalarna, ska välkomnas, även om kostnaden för förfarandet i det här fallet tyvärr kan överstiga det faktiska belopp som ska återföras.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 9/2008 som minskar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget (utgifter) med 318 262 EUR och dess inkomster med 48 265 EUR.

2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 8/2008 utan ändringar.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 71, 14.3.2008.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy