Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0228(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0432/2008

Předložené texty :

A6-0432/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Hlasování :

PV 20/11/2008 - 6.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0557

Přijaté texty
PDF 513kWORD 239k
Čtvrtek, 20. listopadu 2008 - Štrasburk
Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnaní vyžadujícího vysokou kvalifikaci *
P6_TA(2008)0557A6-0432/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o návrhu směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (KOM(2007)0637 – C6-0011/2007 – 2007/0228(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0637),

-   s ohledem na čl. 63 odst. 3 písm. a) a odst. 4 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0011/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro rozvoj (A6-0432/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze dne 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Evropská rada na svém zvláštním zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 uznala nutnost harmonizace vnitrostátních právních předpisů o podmínkách přijímání a pobytu státních příslušníků třetích zemí. V této souvislosti zejména prohlásila, že Evropská unie by měla zajistit spravedlivé zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území členských států, a že důraznější politika integrace by měla směřovat k tomu, aby jim byla přiznána práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi občanů Evropské unie.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 stanovilo cíl pro Společenství stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech na světě.
(3)  Zasedání Evropské Rady v Lisabonu v březnu 2000 stanovilo cíl pro Společenství stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech na světě, schopnou zajistit udržitelný hospodářský růst a zvyšovat počet a kvalitu pracovních míst i zlepšovat sociální soudržnost. Opatření, jež mají v rámci přístupu vycházejícího z potřeb členských států přilákat a udržet vysoce kvalifikované pracovníky z třetích zemí, jsou součástí širšího rámce vymezeného Lisabonskou strategií a integrovanými hlavními směry pro růst a zaměstnanost.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Na trhu práce, který stále více nabývá globálních rysů, by Evropská unie měla zvýšit svou atraktivitu pro pracovníky, zejména vysoce kvalifikované pracovníky, ze třetích zemí. Tohoto cíle lze účinněji dosáhnout, pokud budou zajištěna určitá zvýhodnění, např. zvláštní výjimky, a pokud bude umožněn snadnější přístup k příslušným informacím.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  K dosažení cílů lisabonského procesu je rovněž zapotřebí posílit mobilitu v rámci Unie u vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou občané EU, a zejména občanů členských států, které přistoupily v roce 2004 a 2007. Členské státy jsou při provádění této směrnice zavázány k dodržování zásady preference Společenství, jak vyplývá zejména z příslušných ustanovení aktů o přistoupení z 16. dubna 2003 a z 25. dubna 2005.
(6)  K dosažení cílů lisabonského procesu je rovněž zapotřebí posílit mobilitu v rámci Unie u vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou občané EU, a zejména občanů členských států, které přistoupily v roce 2004 a 2007. Při provádění této směrnice by měla být dodržována zásada preference Společenství, jak vyplývá zejména z příslušných ustanovení aktů o přistoupení z 16. dubna 2003 a z 25. dubna 2005.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Tato směrnice by měla upravovat pružný systém pro vstup, který je orientovaný na poptávku a vychází z objektivních kritérií, jako jsou např. minimální prahové hodnoty pro mzdu srovnatelné s úrovní mzdy v členských státech a odborná kvalifikace. Definice společné minimální úrovně pro vnitrostátní prahovou hodnotu mzdy je zapotřebí k zajištění minimální úrovně harmonizace v oblasti podmínek pro přijetí v rámci celé EU. Členské státy by měly stanovit vlastní vnitrostátní prahové hodnoty v souladu se situací na příslušných pracovních trzích a v souladu se svými obecnými politikami v oblasti přistěhovalectví.
(10)  Tato směrnice by měla upravovat pružný systém pro vstup, který je orientovaný na poptávku a vychází z objektivních kritérií, jako je např. odborná kvalifikace. Je zapotřebí uplatňovat zásadu stejné mzdy za stejnou práci, aby bylo zajištěno rovné zacházení s občany EU a se státními příslušníky třetích zemí.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Je zapotřebí stanovit odchylky od hlavního režimu, pokud jde o prahové hodnoty mzdy v případě vysoce kvalifikovaných žadatelů mladších 30 let, kteří vzhledem ke své omezené odborné praxi a ke svému postavení na trhu práce nemusejí splňovat požadavky hlavního režimu týkající se mzdy, nebo v případě pracovníků, kteří získali vyšší vzdělání v Evropské unii.
vypouští se
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Pokud jde o mobilitu v rámci EU z jednoho členského státu do jiného po prodloužení modré karty EU, může být dojíždění přes hranice pro držitele modré karty EU určitou možností. Protože modrá karta EU v sobě spojuje pracovní povolení a povolení k pobytu, nenabízí možnost dojíždění do jiného členského státu za účelem práce, jestliže držitel pobývá v členském státě, který modrou kartu EU vydal. Možnost dojíždění přes hranice by měla upravovat směrnice Rady…/.../ES ze dne .... o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Je třeba posílit a udržovat mobilitu vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí mezi Společenstvím a jednotlivými zeměmi jejich původu. Měly by se upravit odchylky od směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, aby se prodloužila doba možné nepřítomnosti na území Společenství, která se nezohledňuje při výpočtu doby oprávněného a nepřetržitého pobytu, jež je nezbytná pro přiznání dlouhodobého pobytu ES. I poté, co vysoce kvalifikovaný pracovník z třetí země získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, by měl mít možnost využít dobu nepřítomnosti, která je oproti úpravě obsažené ve směrnici Rady 2003/109/ES delší. Členské státy by měly především s ohledem na posílení kruhové migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí, kteří pocházejí z rozvojových zemí, zvážit využití možností vyplývajících z čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 9 odst. 2 směrnice Rady 2003/109/ES, aby těmto pracovníkům umožnily delší období nepřítomnosti, než stanoví daná směrnice. S ohledem na zajištění souladu s rozvojovými cíli, z nichž se vychází, by se tyto odchylky měly uplatňovat pouze tehdy, pokud lze dokázat, že se příslušná osoba vrátila do země původu za účelem práce, studia nebo výkonu dobrovolných činností.
(17)  Je třeba posílit a udržovat mobilitu vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí mezi Společenstvím a jednotlivými zeměmi jejich původu. Měly by se upravit odchylky od směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, aby se prodloužila doba možné nepřítomnosti na území Společenství, která se nezohledňuje při výpočtu doby oprávněného a nepřetržitého pobytu, jež je nezbytná pro přiznání dlouhodobého pobytu ES. I poté, co vysoce kvalifikovaný pracovník z třetí země získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, by měl mít možnost využít dobu nepřítomnosti, která je oproti úpravě obsažené ve směrnici Rady 2003/109/ES delší. Členské státy by měly především s ohledem na posílení kruhové migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí, kteří pocházejí z rozvojových zemí, zvážit využití možností vyplývajících z čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 9 odst. 2 směrnice Rady 2003/109/ES, aby těmto pracovníkům umožnily delší období nepřítomnosti, než stanoví daná směrnice. S ohledem na zajištění souladu s rozvojovými cíli, z nichž se vychází, by se tyto odchylky měly uplatňovat pouze tehdy, pokud lze dokázat, že se příslušná osoba vrátila do země původu.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)  Členské státy by se v rámci provádění této směrnice měly vyhnout aktivnímu náboru pracovníků v rozvojových zemích v odvětvích, v nichž je nedostatek pracovních sil. Je zapotřebí vytvořit eticky orientované politiky náboru pracovníků a zásady použitelné na zaměstnavatele ve veřejném i soukromém sektoru, zejména v odvětví zdravotnictví, což zdůrazňují i závěry Rady a členských států ze dne 14. května 2007 o evropském akčním programu pro řešení kritického nedostatku zdravotnických pracovníků v rozvojových zemích (2007–2013). Tyto politiky a zásady by měly být posíleny vytvořením mechanismů, pokynů a jiných nástrojů určených k usnadnění kruhové a dočasné migrace, jakož i dalšími opatřeními, která by snížila na minimum záporné účinky a maximálně zvýšila kladné účinky migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků na rozvojové země. Jakýkoli tento zásah musí být prováděn v souladu se společným prohlášením Afrika–EU o migraci a rozvoji, které bylo schváleno v Tripolisu ve dnech 22. a 23. listopadu 2006, a s ohledem na vytváření komplexní migrační politiky, k čemuž vyzývala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 14. a 15. prosince 2006.
(20)  Členské státy by se v rámci provádění této směrnice neměly aktivně snažit získat vysoce kvalifikované pracovníky v odvětvích, která ve třetí zemi již vykazují, nebo se očekává, že budou vykazovat nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků. To platí zejména pro odvětví zdravotnictví a školství. Členské státy by měly vypracovat dohody o spolupráci se třetími zeměmi za účelem zabezpečení potřeb Unie a rozvoje třetích zemí, z nichž vysoce kvalifikovaní přistěhovalci pocházejí. Tyto dohody o spolupráci by měly obsahovat eticky orientované politiky a zásady náboru pracovníků a měly by být posíleny vytvořením mechanismů, pokynů a jiných nástrojů určených k usnadnění kruhové a dočasné migrace, díky níž se vysoce kvalifikovaní přistěhovalci mohou vrátit do země původu. Jakýkoli tento zásah musí být prováděn v souladu se společným prohlášením Afrika-EU o migraci a rozvoji, které bylo schváleno v Tripolisu ve dnech 22. a 23. listopadu 2006, a se závěry prvního globálního fóra o migraci a rozvoji z července 2007, a s ohledem na vytváření komplexní migrační politiky, k čemuž vyzývala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 14. a 15. prosince 2006. Kromě toho by členské státy měly ve spolupráci se zeměmi původu poskytovat konkrétní podporu při přípravě profesionálů v klíčových odvětvích oslabených tímto odlivem talentů.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 2 − písm. b
b) "zaměstnáním vyžadujícím vysokou kvalifikaci" výkon skutečné a efektivní práce pod vedením někoho jiného, za kterou je daná osoba placena a ke které se vyžaduje vyšší vzdělání nebo alespoň tři roky odpovídající odborné praxe;
b) "zaměstnáním vyžadujícím vysokou kvalifikaci" výkon skutečné a efektivní práce jako zaměstnanec pod vedením někoho jiného, za kterou je daná osoba placena a ke které se vyžaduje vyšší vzdělání nebo vyšší odborná kvalifikace;
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 2 − písm. c
c) "modrou kartou EU" povolení nesoucí označení "modrá karta EU", jenž za podmínek této směrnice opravňuje svého držitele oprávněně pobývat a pracovat na území EU a přestěhovat se do jiného členského státu za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci;
c) "modrou kartou EU" povolení nesoucí označení "modrá karta EU", jež opravňuje svého držitele oprávněně pobývat a pracovat na území EU a přestěhovat se v souladu s kapitolou V do jiného členského státu za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci;
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f
f) "rodinnými příslušníky" státní příslušníci třetí země, jak je vymezuje čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/86/ES;
f) "rodinnými příslušníky" státní příslušníci třetí země, jak je vymezuje čl. 4 odst. 1, čl. 4 odst. 2 písm. b) a čl. 4 odst. 3 směrnice 2003/86/ES;
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g
g) "vyšším vzděláním" jakékoli potvrzení o dosaženém vzdělání, diplom nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem a potvrzující úspěšné ukončení vyššího vzdělávacího programu, konkrétně souboru kurzů poskytovaných vzdělávacím zařízením, které bylo jako instituce vyššího vzdělávání uznáno státem, v němž se nachází. Pro účely této směrnice se tato kvalifikace zohledňuje za podmínky, že studium nezbytné k jejímu dosažení trvalo alespoň tři roky;
g) "vyšším vzděláním" jakékoli potvrzení o dosaženém vzdělání, diplom nebo jiné osvědčení vydané třetí zemí a následně uznané příslušným orgánem členského státu a potvrzující úspěšné ukončení vyššího vzdělávacího programu, konkrétně souboru kurzů poskytovaných vzdělávacím zařízením, které bylo jako instituce vyššího vzdělávání uznáno státem, v němž se nachází. Pro účely této směrnice se tato kvalifikace zohledňuje za podmínky, že studium nezbytné k jejímu dosažení trvalo alespoň tři roky. Pro účely této směrnice a za účelem posouzení, zda státní příslušník třetí země má vyšší vzdělání, se odkazuje na Mezinárodní standardní klasifikaci vzdělání (ISCED) z roku 1997, úrovně 5a a 6;
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. h
h) "vyšší odbornou kvalifikací" kvalifikace potvrzená dokladem o dosaženém vyšším vzdělání nebo dokladem o minimálně 3 letech odpovídající odborné praxe;
h) "vyšší odbornou kvalifikací" kvalifikace potvrzená dokladem o alespoň pětileté odborné praxi na úrovni, která je srovnatelná s vyšším vzděláním, včetně alespoň dvou let na vedoucí pozici;
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 2 − písm. i
i) "odbornou praxí" skutečný a dovolený výkon příslušného povolání.
i) "odbornou praxí" skutečný a dovolený výkon příslušného povolání doložený jakýmkoli dokladem vydaným orgány veřejné správy, např. potvrzením o výkonu zaměstnání, potvrzením o sociálním pojištění nebo odvádění daně.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 2 − písm. i a (nové)
ia) "regulovaným povoláním" odborná činnost nebo soubor odborných činností, u nichž platí, že přístup k nim nebo jejich výkon nebo jeden ze způsobů jejich výkonu v členském státě jsou vyhrazeny přímo nebo nepřímo na základě právních nebo správních předpisů držitelům určitých odborných kvalifikací; jedním druhem výkonu je zejména užívání profesního označení, k němuž jsou na základě právních a správních předpisů oprávněny pouze osoby, které disponují určitou odbornou kvalifikací.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1
1.  Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí na území členského státu za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
1.  Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí na území členského státu za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, i na státní příslušníky třetích zemí, kteří již v daném členském státě legálně pobývají v rámci jiného systému a kteří žádají o modrou kartu EU.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 3 − odst. 2 − písm. a
a) kteří pobývají v členském státě jako žadatelé o mezinárodní ochranu nebo v rámci programů dočasné ochrany;
a) kteří pobývají v členském státě jako žadatelé o mezinárodní ochranu nebo v rámci programů dočasné ochrany nebo z jednoho či druhého výše uvedeného důvodu požádali o povolení k pobytu, přičemž o jejich právním postavení dosud nebylo rozhodnuto;
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b
b) kteří jsou uprchlíky nebo zažádali o přiznání právního postavení uprchlíků a jejich žádost nebyla dosud vyřízena;
b) kteří zažádali o přiznání právního postavení uprchlíků a dosud neobdrželi konečné rozhodnutí;
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 3 − odst. 2 − písm. f
f) kteří vstupují na území členského státu na základě závazků stanovených v mezinárodní dohodě usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi;
f) kteří vstupují na území členského státu na základě závazků stanovených v mezinárodní dohodě usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, a zejména pro pracovníky, kteří byli na určitou dobu přeloženi na jinou pozici v rámci téže společnosti, smluvní dodavatele služeb a stážisty s vysokoškolským diplomem, jejichž ochrana vyplývá ze závazků Společenství přijatých v rámci Všeobecné dohody o obchodu se službami (GATS);
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. g a (nové)
ga) kteří byli přijati na území členského státu jako sezónní pracovníci.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3
3.  Touto směrnicí není dotčena žádná budoucí dohoda mezi Společenstvím nebo mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a jednou třetí zemí nebo několika třetími zeměmi na straně druhé, která upravuje seznam povolání, na něž by se tato směrnice neměla uplatňovat, aby se prostřednictvím ochrany lidských zdrojů v rozvojových zemích, které jsou smluvními stranami těchto dohod, zajistil eticky orientovaný nábor pracovníků v odvětvích, kde existuje nedostatek pracovních sil.
3.  Touto směrnicí není dotčena žádná budoucí dohoda mezi Společenstvím nebo mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a jednou třetí zemí nebo několika třetími zeměmi na straně druhé, která upravuje seznam povolání, na něž by se tato směrnice neměla uplatňovat, aby se prostřednictvím ochrany lidských zdrojů v rozvojových zemích, které jsou smluvními stranami těchto dohod, zajistil eticky orientovaný nábor pracovníků v odvětvích, kde existuje nedostatek pracovních sil, v odvětvích, která mají zásadní význam pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí vyhlášených OSN, zejména ve zdravotnictví a školství, a v odvětvích, která mají zásadní význam pro schopnost rozvojových zemí poskytovat základní sociální služby.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 4 − odst. 2
2.  Touto směrnicí není dotčeno právo členských států přijmout nebo ponechat v platnosti příznivější ustanovení týkající se podmínek vstupu a pobytu osob, na něž se tato směrnice uplatňuje, s výjimkou vstupu do prvního členského státu.
2.  Touto směrnicí není dotčeno právo členských států přijmout nebo ponechat v platnosti příznivější ustanovení týkající se osob, na něž se tato směrnice uplatňuje, než jsou tato ustanovení:
a) čl. 5 odst. 2 v případě usazení v druhém členském státě;
b) článek 12, čl. 13 odst. 1 a 2, články 14 a 16, čl. 17 odst. 4 a článek 20.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 5 odst. 1 − písm. a
a) předloží platnou pracovní smlouvu nebo závaznou nabídku práce platnou po dobu minimálně jednoho roku v příslušném členském státě;
a) předloží pracovní smlouvu platnou podle vnitrostátních právních předpisů týkající se výkonu vysoce kvalifikované práce nebo závaznou nabídku práce platnou po dobu minimálně jednoho roku v příslušném členském státě;
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 5 − odst. 1 − písm. c
c) v případě neregulovaných povolání předloží doklady o příslušné vyšší odborné kvalifikaci v daném povolání nebo odvětví uvedeném v pracovní smlouvě nebo v závazné pracovní nabídce;
vypouští se
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 5 − odst. 1 − písm. e
e) předloží doklady o tom, že žadatel i jeho rodinní příslušníci mají nemocenské pojištění zahrnující všechna rizika, která běžně pokrývá pojištění státních příslušníků příslušného členského státu, a to na dobu, kdy toto pojištění nebo odpovídající nároky na dávky nejsou poskytovány v souvislosti s pracovní smlouvou nebo z této smlouvy nevyplývají;
e) předloží doklady o tom, že žadatel i jeho rodinní příslušníci mají nemocenské pojištění zahrnující všechna rizika, která běžně pokrývá pojištění státních příslušníků příslušného členského státu, a to na dobu, kdy toto pojištění nebo odpovídající nároky na dávky nemocenského pojištění nejsou poskytovány v souvislosti s pracovní smlouvou nebo z této smlouvy nevyplývají;
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f
f) není považován za hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví.
f) nepředstavuje z důvodů, které mohou být objektivně prokázány, hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2
2.  Vedle podmínek stanovených v odstavci 1 platí, že hrubý měsíční příjem uvedený v pracovní smlouvě nebo v závazné pracovní nabídce není nižší než prahová hodnota pro vnitrostátní mzdy, která je členským státem vymezená, pro tyto účely zveřejněná a která představuje alespoň trojnásobek minimální hrubé měsíční mzdy vyplývající z vnitrostátních předpisů.
2.  Vedle podmínek stanovených v odstavci 1 platí, že hrubá měsíční mzda uvedená v pracovní smlouvě nebo v závazné pracovní nabídce není nižší než vnitrostátní úroveň, která je členským státem vymezená, pro tyto účely zveřejněná a která představuje alespoň 1,7násobek hrubé měsíční nebo průměrné roční mzdy v příslušném členském státě a není nižší než mzdy, které se vyplácejí nebo by se vyplácely srovnatelnému pracovníkovi hostitelské země.
Členské státy, v nichž není minimální mzda vymezena, stanoví vnitrostátní prahovou hodnotu mzdy tak, aby představovala alespoň trojnásobek minimálního příjmu, na jehož základě mají občané příslušného státu nárok na výplatu sociálních dávek v tomto členském státě.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)
Článek 5a
Předcházení nedostatku vysoce kvalifikovaných pracovníků ve třetích zemích
Členské státy se nebudou aktivně snažit získat vysoce kvalifikované pracovníky v odvětvích, která ve třetí zemi již vykazují či budou vykazovat nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků. To platí zejména pro odvětví zdravotnictví a školství.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Článek 6
Článek 6
vypouští se
Odchylka
Pokud žádost předkládá státní příslušník třetí země, který je mladší 30 let a má vyšší vzdělání, uplatní se tyto odchylky:
a) členské státy považují za splněnou podmínku vyplývající z čl. 5 odst. 2, pokud nabízená hrubá měsíční mzda představuje alespoň dvě třetiny vnitrostátní prahové hodnoty mzdy vymezené podle čl. 5 odst. 2;
b) členské státy nemusí stanovit požadavek týkající se mzdy vyplývající z čl. 5 odst. 2, pokud žadatel dokončil vysokoškolské vzdělání v denním programu a získal bakalářský a magisterský titul na vysoké škole se sídlem na území Společenství;
c) vedle dokladu o vyšším vzdělání členské státy nepožadují doklad o odborné praxi, pokud to není nezbytné pro splnění podmínek vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů pro výkon regulovaného povolání občany EU, jak je vymezeno v pracovní smlouvě nebo závazné pracovní nabídce.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 8 − odst. 2
2.  Počáteční platnost modré karty EU je dva roky a prodlužuje se alespoň na stejnou dobu. Pokud je pracovní smlouva uzavřena na méně než dva roky, modrá karta EU se vydá na dobu trvání pracovní smlouvy s připočtením tří měsíců.
2.  Počáteční platnost modré karty EU je tři roky a prodlužuje se alespoň o další dva roky. Pokud je pracovní smlouva uzavřena na méně než tři roky, modrá karta EU se vydá na dobu trvání pracovní smlouvy s připočtením šesti měsíců.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)
2a.  Po uplynutí 36 měsíců oprávněného pobytu v některém z členských států na základě modré karty EU je dotčené osobě povoleno vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v druhém členském státě a pobývat přitom v prvním členském státu. Další podrobnosti o dojíždění přes hranice upravuje směrnice …/.../ES [o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státu].
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 9 − odst. 2 − pododstavec 1
2.  Členské státy mohou před přijetím rozhodnutí o žádosti o modrou kartu EU zhodnotit stav na trhu práce a uplatnit vnitrostátní postupy týkající se požadavků na obsazení volných pracovních míst.
2.  Členské státy mohou před přijetím rozhodnutí o žádosti o modrou kartu EU zhodnotit stav na trhu práce a uplatnit vnitrostátní postupy a postupy na úrovni Společenství týkající se požadavků na obsazení volných pracovních míst. Při přijímání diskrečních rozhodnutí zohlední členské státy poptávku po práci na celostátní a regionální úrovni.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Členské státy mohou zamítnout žádost o modrou kartu EU s cílem zabránit odlivu mozků v odvětvích, která se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v zemích původu.
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2
Z důvodů politiky trhu práce mohou členské státy dávat přednost občanům Unie, státním příslušníkům třetích zemí, stanoví-li tak právo Společenství, a také státním příslušníkům třetích zemí, kteří v příslušných členských státech oprávněně pobývají a pobírají zde podporu v nezaměstnanosti.
Z důvodů politiky trhu práce dávají členské státy přednost občanům Unie a mohou dávat přednost státním příslušníkům třetích zemí, stanoví-li tak právo Společenství, a také státním příslušníkům třetích zemí, kteří v příslušných členských státech oprávněně pobývají a pobírají zde podporu v nezaměstnanosti.
Členské státy zamítnou žádost o modrou kartu EU pro pracovní odvětví, k nimž je přístup pracovníků z ostatních členských států omezen na základě přechodných ustanovení uvedených v aktech o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 a 25. dubna 2005.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
Členské státy odejmou nebo odmítnou prodloužit modrou kartu EU, která byla vystavena podle této směrnice, pokud:
1.  Členské státy odejmou nebo odmítnou prodloužit modrou kartu EU, která byla vydána podle této směrnice, pokud byla tato karta získána podvodem nebo pokud byla padělána nebo pozměněna.
a) byla získána podvodem, byla padělána nebo pozměněna nebo
1a.  Členské státy mohou odejmout nebo odmítnout prodloužit modrou kartu EU, která byla vydána podle této směrnice, v těchto případech:
b) se jeví, že držitel nesplňoval nebo přestal splňovat podmínky pro vstup a pobyt stanovené v článcích 5 a 6 nebo na území pobývá za jiným účelem než tím, na jehož základě je oprávněn k pobytu.
a) pokud se jeví, že držitel nesplňoval nebo přestal splňovat podmínky pro vstup a pobyt stanovené v článcích 5 a 6 nebo na území pobývá za jiným účelem než tím, na jehož základě je oprávněn k pobytu;
c) držitel nedodržel omezení stanovená v čl. 13 odst. 1 a 2 a v článku 14.
b) pokud držitel nedodržel omezení stanovená v čl. 13 odst. 1 a 2 a v článku 14.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3
3.  Členské státy mohou odejmout nebo odmítnout prodloužit modrou kartu EU z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví.
3.  Členské státy mohou odejmout nebo odmítnout prodloužit modrou kartu EU, pouze pokud je ohrožen výkon veřejného pořádku nebo je ohrožena veřejná bezpečnost či veřejné zdraví a toto ohrožení lze objektivně prokázat.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)
Vydáním modré karty EU se členský stát zavazuje k co možná nejrychlejšímu vydání příslušné dokumentace a víz, které musí proběhnout alespoň v přiměřené lhůtě před tím, než žadatel nastoupí do zaměstnání, na základě kterého mu byla modrá karta EU udělena. Výjimkou je případ, kdy to od členského státu nelze rozumně očekávat, neboť dotyčný státní příslušník třetí země či jeho zaměstnavatel podal žádost o modrou kartu EU opožděně.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2
2.  Jsou-li informace poskytnuté na podporu žádosti nedostatečné, oznámí příslušný orgán žadateli, jaké dodatečné informace jsou zapotřebí. Běh lhůty uvedené v odstavci 1 se pozastaví do doby, než orgány obdrží požadovanou dodatečnou informaci.
2.  Jsou-li informace poskytnuté na podporu žádosti nedostatečné, oznámí příslušný orgán žadateli co nejdříve, jaké dodatečné informace jsou zapotřebí. Běh lhůty uvedené v odstavci 1 se staví do doby, než orgány obdrží dodatečné požadované informace.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3
3.  Jakékoli rozhodnutí o zamítnutí žádosti o modrou kartu EU, o neprodloužení nebo odnětí modré karty EU se písemně oznámí příslušnému státnímu příslušníku třetí země a případně jeho zaměstnavateli, a to podle postupů pro oznamování vyplývajících z příslušných vnitrostátních právních předpisů, a musí být možné proti němu podat opravný prostředek u soudů příslušného členského státu. Oznámení uvádí důvody pro přijetí rozhodnutí, možnosti opravných řízení a lhůty pro podání opravného prostředku.
3.  Jakékoli rozhodnutí o zamítnutí žádosti o modrou kartu EU, o neprodloužení nebo odnětí modré karty EU se písemně oznámí příslušnému státnímu příslušníku třetí země a případně jeho zaměstnavateli, a to podle postupů pro oznamování vyplývajících z příslušných vnitrostátních právních předpisů, a musí být možné proti němu podat opravný prostředek u příslušného orgánu dotčeného členského státu, jenž byl určen v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Oznámení uvádí důvody pro přijetí rozhodnutí, možnosti opravných řízení a lhůty pro podání opravného prostředku.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
1.  Během prvních dvou let oprávněného pobytu v příslušném členském státě na základě modré karty EU je přístup držitele této karty na trh práce omezen na výkon placeného zaměstnání, který splňuje podmínky stanovené v článcích 5 a 6. Změny podmínek pracovní smlouvy, které mají dopad na podmínky pro přijetí nebo na změny pracovního vztahu podléhají písemnému schválení příslušných orgánů členského státu pobytu, a to v souladu s vnitrostátními postupy a ve lhůtách vyplývajících z čl. 12 odst. 1.
1.  Během prvních dvou let oprávněného pobytu v příslušném členském státě na základě modré karty EU je přístup držitele této karty na trh práce omezen na výkon placeného zaměstnání, který splňuje podmínky stanovené v článcích 5 a 6. Změny podmínek pracovní smlouvy, které mají dopad na podmínky pro přijetí nebo na změny pracovního vztahu se předem písemně oznámí příslušným orgánům členského státu pobytu, a to v souladu s vnitrostátními postupy a ve lhůtách vyplývajících z čl. 12 odst. 1.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2
2.  Dotyčná osoba má po uplynutí prvních dvou let oprávněného pobytu v příslušném členském státě na základě modré karty EU, pokud jde o přístup k zaměstnání vyžadujícímu vysokou kvalifikaci, právo na rovné zacházení jako státní příslušníci tohoto státu. Držitel modré karty EU oznámí v souladu s vnitrostátními postupy příslušným orgánům členského státu pobytu změny v jeho pracovním vztahu.
2.  Dotyčná osoba má po uplynutí prvních dvou let oprávněného pobytu v příslušném členském státě na základě modré karty EU právo na rovné zacházení jako státní příslušníci tohoto státu.
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1
1.  Nezaměstnanost sama o sobě není důvodem pro odnětí modré karty EU, pokud doba trvání nezaměstnanosti nepřesáhne tři po sobě jdoucí měsíce.
1.  Nezaměstnanost sama o sobě není důvodem pro odnětí nebo neprodloužení modré karty EU, pokud doba trvání nezaměstnanosti nepřesáhne šest po sobě jdoucích měsíců.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)
1a.  Držitel modré karty EU má právo pobývat na území členského státu po dobu, kdy se bude věnovat vzdělávacím činnostem zaměřeným na další rozšíření svých odborných znalostí nebo na odbornou rekvalifikaci.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2
2.  Držitel modré karty EU má v tomto období možnost hledat a přijmout zaměstnání za podmínek stanovených v čl. 13 odst. 1 nebo 2.
2.  Držitel modré karty EU má v období uvedeném v odstavcích 1 a 1a možnost hledat a přijmout vysoce kvalifikované zaměstnání za podmínek stanovených v čl. 13 odst. 1 nebo 2.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2
2.  Členské státy mohou omezit práva přiznaná podle odst. 1 písm. c) a i) týkající se studijních grantů a postupů pro získání bydlení na případy, kdy držitel modré karty EU pobývá nebo má právo pobývat na jejich území alespoň po dobu tří let.
vypouští se
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3
3.  Členské státy mohou, pokud jde o sociální podporu, omezit rovné zacházení na případy, kdy bylo držiteli modré karty EU přiznáno v souladu s článkem 17 postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES.
vypouští se
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 16 − odst. 2 a (nový)
2a.  Čl. 8 odst. 2 se vykládá tak, že držitel modré karty EU musel zákonně pobývat na území prvního členského státu po dobu platnosti modré karty EU, včetně doby její prodloužené platnosti.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4
4.  Odchylně od ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/109/ES prodlouží členské státy dobu, po kterou mohou být držitel modré karty EU a jeho rodinní příslušníci, kterým bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, nepřítomni na území Společenství, na 24 po sobě jdoucích měsíců.
4.  Odchylně od ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/109/ES mohou členské státy prodloužit dobu, po kterou mohou být držitel modré karty EU a jeho rodinní příslušníci, kterým bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES, nepřítomni na území Společenství, na 24 po sobě jdoucích měsíců.
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5
5.  Odchylky od směrnice 2003/109/ES stanovené v odstavcích 3 a 4 se uplatní pouze v případech, kdy dotyčný státní příslušník třetí země může předložit doklady, že na území Společenství nebyl přítomen z důvodu výkonu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, dobrovolné služby nebo studia ve své zemi původu.
5.  Odchylky od směrnice 2003/109/ES stanovené v odstavcích 3 a 4 se uplatní pouze v případech, kdy dotyčný státní příslušník třetí země může předložit doklady, že na území Společenství nebyl přítomen z toho důvodu, že ve své zemi původu vykonával zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost, dobrovolnou službu nebo studoval, za účelem podpory cirkulační migrace dotčených odborníků, jakož i následné zapojení těchto migrujících pracovníků do odborné přípravy, výzkumu a technických činností v jejich zemích původu.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 19 − odst. 3 − návětí
3.  V souladu s postupy stanovenými v článku 12 druhý členský stát oznámení zpracuje a žadatele a první členský stát písemně vyrozumí o svém rozhodnutí:
3.  V souladu s postupy stanovenými v článku 12 druhý členský stát žádost a dokumenty uvedené v odstavci 2 tohoto článku zpracuje a žadatele a první členský stát písemně vyrozumí o svém rozhodnutí:
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 19 − odst. 3 − písm. b
b) odmítnout vydání modré karty EU a v souladu s postupy vyplývajícími z vnitrostátního práva, včetně postupů pro navrácení, uložit žadateli a jeho rodinným příslušníkům povinnost opustit jeho území, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v tomto článku. První členský stát bez zbytečných formalit opětovně přijme držitele modré karty EU a jeho rodinné příslušníky. Po opětovném přijetí se použijí ustanovení článku 14.
b) odmítnout vydání modré karty EU, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v tomto článku nebo existují důvody pro zamítnutí žádosti podle článku 9. V tom případě členský stát žadateli (je-li již na jeho území) a jeho rodinným příslušníkům uloží v souladu s postupy vyplývajícími z vnitrostátního práva, včetně postupů pro navrácení, povinnost opustit jeho území. První členský stát bez zbytečných formalit opětovně přijme držitele modré karty EU a jeho rodinné příslušníky. Po opětovném přijetí se použijí ustanovení článku 14.
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2
2.  Pokud se členský stát rozhodne uplatňovat omezení přístupu na trh práce stanovená v čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/109/ES, upřednostní držitele "povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES / držitele modré karty EU" před ostatními státními příslušníky třetích zemí, kteří žádají o pobyt ze stejného důvodu.
2.  Pokud se členský stát rozhodne uplatňovat omezení přístupu na trh práce stanovená v čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/109/ES, může upřednostnit držitele "povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES / držitele modré karty EU" před ostatními státními příslušníky třetích zemí, kteří žádají o pobyt ze stejného důvodu, v situacích, kdy dva či více kandidátů mají stejně vysokou kvalifikaci pro danou práci.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 22 − odst. 1
1.  Členské státy sdělí Komisi a ostatním členským státům, zda prostřednictvím sítě zřízené rozhodnutím 2006/688/ES zavedly právní a správní opatření týkající se článku 7, čl. 9 odst. 2, čl. 19 odst. 5 a článku 20.
1.  Členské státy sdělí Komisi a ostatním členským státům, zda prostřednictvím sítě zřízené rozhodnutím 2006/688/ES zavedly právní a správní opatření týkající se článku 7, čl. 9 odst. 2, čl. 19 odst. 5 a článku 20 a uvedou, o jaká opatření se konkrétně jedná.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3
3.  Prostřednictvím sítě zřízené rozhodnutím 2006/688/ES poskytnou členské státy každoročně – poprvé nejpozději ke dni 1. dubna [rok po datu pro provedení této směrnice do vnitrostátních právních předpisů] – Komisi a ostatním členským státům statistiky o počtu státních příslušníků třetích zemí, kterým byla v předchozím kalendářním roce vydána, prodloužena nebo zrušena modrá karta EU, a uvedou jejich státní příslušnost a povolání. Obdobně se poskytnou statistiky o přijatých rodinných příslušnících. Informace, které se týkají držitelů modré karty EU a jejich rodinných příslušníků přijatých podle ustanovení článků 19 až 21, navíc uvedou členský stát předchozího pobytu.
3.  Prostřednictvím sítě zřízené rozhodnutím 2006/688/ES poskytnou členské státy každoročně – poprvé nejpozději ke dni 1. dubna [rok po datu pro provedení této směrnice do vnitrostátních právních předpisů] – Komisi a ostatním členským státům statistiky o počtu státních příslušníků třetích zemí, kterým byla v předchozím kalendářním roce vydána, prodloužena nebo zrušena modrá karta EU, a uvedou jejich státní příslušnost a povolání, a to v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Obdobně se poskytnou statistiky o přijatých rodinných příslušnících, kromě informací týkajících se jejich zaměstnání. Informace, které se týkají držitelů modré karty EU a jejich rodinných příslušníků přijatých podle ustanovení článků 19 až 21, navíc uvedou členský stát předchozího pobytu.
Právní upozornění - Ochrana soukromí