Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0228(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0432/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0432/2008

Keskustelut :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Äänestykset :

PV 20/11/2008 - 6.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0557

Hyväksytyt tekstit
PDF 413kWORD 196k
Torstai 20. marraskuuta 2008 - Strasbourg
Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten *
P6_TA(2008)0557A6-0432/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (KOM(2007)0637 – C6-0011/2007 – 2007/0228(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0637),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0011/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot (A6-0432/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Eurooppa-neuvosto totesi Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 pitämässään ylimääräisessä kokouksessa, että on tarpeen lähentää kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn ja oleskelun edellytyksiä koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Samassa yhteydessä Eurooppa-neuvosto totesi erityisesti, että Euroopan unionin on varmistettava jäsenvaltioidensa alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu ja että heille olisi pyrittävä takaamaan tehokkaamman kotouttamispolitiikan avulla unionin kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin verrattavat oikeudet ja velvollisuudet.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti unionin tavoitteeksi, että siitä on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous vuoteen 2010 mennessä.
(3)  Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti unionin tavoitteeksi, että siitä on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta vuoteen 2010 mennessä. Jäsenvaltioiden työvoimatarpeisiin perustuvan lähestymistavan mukaisia toimia, joilla houkutellaan erittäin päteviä työntekijöitä kolmansista maista ja saadaan heidät pysymään EU:ssa, olisi pidettävä osana Lissabonin strategiassa sekä kasvua ja työllisyyttä koskevissa yhdennetyissä suuntaviivoissa määritettyä laajempaa kehystä.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Lisääntyvässä määrin globalisoituvilla työmarkkinoilla Euroopan unionin olisi parannettava kykyään houkutella työntekijöitä ja eritoten erittäin päteviä työntekijöitä kolmansista maista. Tämä tavoite voidaan saavuttaa paremmin myöntämällä etuuksia, kuten erityisiä poikkeuksia, sekä helpottamalla asiaa koskevan tiedon saantia.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Lissabonin prosessin mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n on tärkeää edistää niiden erittäin pätevien työntekijöiden liikkuvuutta, jotka ovat EU-kansalaisia, ja erityisesti vuosina 2004 ja 2007 unioniin liittyneiden maiden kansalaisia. Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä noudatettava yhteisön etuuskohtelun periaatetta, sellaisena kuin se on ilmaistu erityisesti 16 päivänä huhtikuuta 2003 ja 25 päivänä huhtikuuta 2005 päivätyissä liittymisasiakirjoissa.
(6)  Lissabonin prosessin mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n on tärkeää edistää niiden erittäin pätevien työntekijöiden liikkuvuutta, jotka ovat EU-kansalaisia, ja erityisesti vuosina 2004 ja 2007 unioniin liittyneiden maiden kansalaisia. Tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä olisi noudatettava yhteisön etuuskohtelun periaatetta, sellaisena kuin se on ilmaistu erityisesti 16 päivänä huhtikuuta 2003 ja 25 päivänä huhtikuuta 2005 päivätyissä liittymisasiakirjoissa.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Tässä direktiivissä olisi säädettävä joustavasta, kysyntälähtöisestä maahanpääsyjärjestelmästä, joka perustuu objektiivisiin kriteereihin, kuten jäsenvaltioiden palkkatasoon suhteutettuun vähimmäispalkkaan, sekä ammattipätevyyttä koskeviin vaatimuksiin. On tarpeen määrittää kansalliselle palkan raja-arvolle yhteinen suhteellinen vähimmäismäärä, jotta voidaan varmistaa maahanpääsyn edellytysten yhdenmukaistamisen vähimmäistaso koko EU:n alueella. Jäsenvaltioiden olisi määritettävä kansalliset raja-arvonsa työmarkkinatilanteensa ja yleisen maahanmuuttopolitiikkansa mukaisesti.
(10)  Tässä direktiivissä olisi säädettävä joustavasta, kysyntälähtöisestä maahanpääsyjärjestelmästä, joka perustuu objektiivisiin kriteereihin, kuten ammattipätevyyttä koskeviin vaatimuksiin. Samapalkkaisuuden periaatteen noudattaminen on välttämätöntä, jotta taataan EU-kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten tasavertainen kohtelu.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Palkoille määritetyistä pääjärjestelmän mukaisista raja-arvoista olisi säädettävä poikkeuksia erittäin pätevien alle 30-vuotiaiden työnhakijoiden osalta, koska he eivät suhteellisen vähäisen ammattikokemuksensa ja työmarkkina-asemansa vuoksi kenties täytä pääjärjestelmän mukaisia palkkavaatimuksia, sekä niiden henkilöiden osalta, jotka ovat suorittaneet korkea-asteen tutkinnon EU:n alueella.
Poistetaan.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Liikuttaessa EU:n sisällä jäsenvaltiosta toiseen EU:n sinisen kortin uusimisen jälkeen, rajatyön tekeminen saattaa olla vaihtoehto EU:n sinisen kortin haltijalle. Koska EU:n sinisessä kortissa yhdistyvät työ- ja oleskelulupa, se ei tarjoa mahdollisuutta tehdä rajatyötä toisessa jäsenvaltiossa ja oleskella toisessa, EU:n sinisen kortin myöntäneessä jäsenvaltiossa. Mahdollisuudesta rajatyön tekemiseen olisi säädettävä kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista annettavassa neuvoston direktiivissä .../.../EY.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Olisi edistettävä ja ylläpidettävä erittäin pätevien kolmansista maista tulevien työntekijöiden liikkumista yhteisön ja alkuperämaiden välillä. On tarpeen säätää poikkeuksia pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetusta neuvoston direktiivistä 2003/109/EY, jotta voidaan pidentää sallittua poissaolojaksoa yhteisön alueelta, jota ei oteta huomioon laskettaessa EU:n alueella pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman myöntämisen edellyttämän laillisen yhtäjaksoisen oleskelun kestoa. Direktiivissä 2003/109/EY säädettyjä sallittuja poissaolojaksoja olisi pidennettävä myös niiden erittäin pätevien työntekijöiden osalta, joille on myönnetty EU:n alueella pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema. Jotta voidaan erityisesti kannustaa kehitysmaista tulevien erittäin pätevien työntekijöiden kiertomuuttoa, jäsenvaltioiden olisi harkittava neuvoston direktiivin 2003/109/EY 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 9 artiklan 2 kohdan säännösten soveltamista siten, että sallitaan tässä direktiivissä säädettyä pidemmät poissaolojaksot. Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus erityisesti taustalla olevien kehitystavoitteiden kanssa, näitä poikkeuksia olisi sovellettava ainoastaan silloin kun voidaan osoittaa, että asianomainen henkilö on palannut alkuperämaahansa työn, opiskelun tai vapaaehtoistoiminnan vuoksi.
(17)  Olisi edistettävä ja ylläpidettävä erittäin pätevien kolmansista maista tulevien työntekijöiden liikkumista yhteisön ja alkuperämaiden välillä. On tarpeen säätää poikkeuksia pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetusta neuvoston direktiivistä 2003/109/EY, jotta voidaan pidentää sallittua poissaolojaksoa yhteisön alueelta, jota ei oteta huomioon laskettaessa EU:n alueella pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman myöntämisen edellyttämän laillisen yhtäjaksoisen oleskelun kestoa. Direktiivissä 2003/109/EY säädettyjä sallittuja poissaolojaksoja olisi pidennettävä myös niiden erittäin pätevien työntekijöiden osalta, joille on myönnetty EU:n alueella pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema. Jotta voidaan erityisesti kannustaa kehitysmaista tulevien erittäin pätevien työntekijöiden kiertomuuttoa, jäsenvaltioiden olisi harkittava neuvoston direktiivin 2003/109/EY 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 9 artiklan 2 kohdan säännösten soveltamista siten, että sallitaan tässä direktiivissä säädettyä pidemmät poissaolojaksot. Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus erityisesti taustalla olevien kehitystavoitteiden kanssa, näitä poikkeuksia olisi sovellettava ainoastaan silloin kun voidaan osoittaa, että asianomainen henkilö on palannut alkuperämaahansa.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Jäsenvaltioiden olisi tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä pidättäydyttävä aktiivisesta rekrytoinnista kehitysmaissa niillä aloilla, joilla on liian vähän henkilöresursseja. Erityisesti terveydenhuollon alalla olisi laadittava julkisen ja yksityisen sektorin työnantajiin sovellettavat eettisen rekrytoinnin periaatteet ja käytänteet, kuten eurooppalaisesta toimintaohjelmasta terveydenhuollon vakavan henkilöstöpulan lievittämiseksi kehitysmaissa (2007–2013) 14 päivänä toukokuuta 2007 annetuissa neuvoston ja jäsenvaltioiden päätelmissä korostetaan. Periaatteita ja käytänteitä olisi vahvistettava luomalla järjestelmiä, suuntaviivoja ja muita välineitä, joilla helpotetaan kiertomuuttoa ja tilapäistä muuttoa, sekä muilla välineillä, joilla minimoidaan erittäin pätevien henkilöiden muuttoliikkeen negatiiviset vaikutukset kehitysmaissa ja maksimoidaan positiiviset vaikutukset. Tällaiset toimet olisi toteutettava siirtolaisuudesta ja kehityksestä Tripolissa 22 ja 23 päivänä marraskuuta 2006 annetun Afrikan ja EU:n yhteisen julistuksen mukaisesti ja pyrkien muodostamaan kattava maahanmuuttopolitiikka, kuten 14 ja 15 päivänä joulukuuta 2006 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa kehotettiin.
(20)  Jäsenvaltioiden ei pitäisi tämän direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä hakea aktiivisesti erittäin päteviä henkilöitä aloille, joilla kolmannessa maassa jo on tai on odotettavissa pulaa erittäin pätevästä työvoimasta. Tämä koskee erityisesti terveydenhuollon ja opetuksen alaa. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä kolmansien maiden kanssa yhteistyösopimuksia, joilla turvataan toisaalta unionin tarpeet ja toisaalta erittäin pätevien kolmansista maista tulevien työntekijöiden alkuperämaiden kehitys. Yhteistyösopimuksiin olisi sisällytettävä eettisen rekrytoinnin periaatteet ja käytänteet, ja niitä olisi vahvistettava luomalla järjestelmiä, suuntaviivoja ja muita välineitä, joilla helpotetaan kiertomuuttoa ja tilapäistä muuttoa, jolloin mahdollistetaan erittäin pätevien maahanmuuttajien paluu alkuperämaahansa. Tällaiset toimet olisi toteutettava siirtolaisuudesta ja kehityksestä Tripolissa 22 ja 23 päivänä marraskuuta 2006 annetun Afrikan ja EU:n yhteisen julistuksen ja heinäkuussa 2007 pidetyn ensimmäisen maailmanlaajuisen maahanmuutto- ja kehitysfoorumin päätelmien mukaisesti ja pyrkien muodostamaan kattava maahanmuuttopolitiikka, kuten 14 ja 15 päivänä joulukuuta 2006 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa kehotettiin. Samalla tavoin jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä alkuperämaiden kanssa tarjottava konkreettista tukea ammattitaitoisten työntekijöiden kouluttamiseksi avainaloilla, joihin aivovuoto kohdistuu.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla − b alakohta
b) 'korkeaa pätevyyttä vaativalla työllä' toisen johdolla harjoitettavaa aitoa ja todellista työtä, josta henkilölle maksetaan korvausta ja joka edellyttää korkea-asteen tutkintoa tai vähintään kolmen vuoden vastaavaa ammattikokemusta;
b) 'korkeaa pätevyyttä vaativalla työllä' toisen johdolla työntekijänä harjoitettavaa aitoa ja todellista työtä, josta henkilölle maksetaan korvausta ja joka edellyttää korkea-asteen tutkintoa tai korkeaa ammattipätevyyttä;
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla − c alakohta
c) 'EU:n sinisellä kortilla' lupaa, jossa erityisesti mainitaan "EU:n sininen kortti" ja joka oikeuttaa haltijansa asumaan ja työskentelemään laillisesti EU:n alueella sekä muuttamaan toiseen jäsenvaltioon tässä direktiivissä määriteltyä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten;
c) 'EU:n sinisellä kortilla' lupaa, jossa erityisesti mainitaan "EU:n sininen kortti" ja joka oikeuttaa haltijansa asumaan ja työskentelemään laillisesti EU:n alueella sekä muuttamaan toiseen jäsenvaltioon korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten V luvun mukaisesti;
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – f alakohta
f) 'perheenjäsenillä' direktiivin 2003/86/EY 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä kolmansien maiden kansalaisia;
f) 'perheenjäsenillä' direktiivin 2003/86/EY 4 artiklan 1 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 4 artiklan 3 kohdassa määriteltyjä kolmansien maiden kansalaisia;
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla − g alakohta
g) 'korkea-asteen tutkinnolla' sellaista tutkintoa, tutkintotodistusta tai muuta toimivaltaisen viranomaisen antamaa todistusta, joka osoittaa henkilön suorittaneen korkea-asteen koulutusohjelman, jolla tarkoitetaan sijaintivaltiossaan korkea-asteen oppilaitokseksi tunnustetun oppilaitoksen tarjoamien kurssien muodostamaa kokonaisuutta. Näin hankittu pätevyys otetaan tätä direktiiviä sovellettaessa huomioon sillä edellytyksellä, että pätevyyttä osoittavien opintojen kesto on vähintään kolme vuotta;
g) 'korkea-asteen tutkinnolla' sellaista tutkintoa, tutkintotodistusta tai muuta kolmannen maan antamaa ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tunnustamaa todistusta, joka osoittaa henkilön suorittaneen korkea-asteen koulutusohjelman, jolla tarkoitetaan sijaintivaltiossaan korkea-asteen oppilaitokseksi tunnustetun oppilaitoksen tarjoamien kurssien muodostamaa kokonaisuutta. Näin hankittu pätevyys otetaan tätä direktiiviä sovellettaessa huomioon sillä edellytyksellä, että pätevyyttä osoittavien opintojen kesto on vähintään kolme vuotta. Sen arvioimiseksi, onko kolmannen maan kansalaisella korkea-asteen tutkinto, viitataan tätä direktiiviä sovellettaessa vuoden 1997 kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED) tasoihin 5a ja 6;
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla − h alakohta
h) 'korkealla ammattipätevyydellä' pätevyyttä, josta on osoituksena korkea-asteen tutkintoa osoittava asiakirja tai vähintään 3 vuoden vastaava ammattikokemus;
h) 'korkealla ammattipätevyydellä' vähintään viiden vuoden ammattikokemusta, joka vastaa korkea-asteen tutkinnon kautta saatua pätevyyttä ja josta vähintään kaksi vuotta johtavassa asemassa;
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla − i alakohta
i) 'ammattikokemuksella' kyseisen ammatin tosiasiallista ja luvallista harjoittamista.
i) 'ammattikokemuksella' kyseisen ammatin tosiasiallista ja luvallista harjoittamista, josta on todisteena viranomaisen myöntämä asiakirja, esimerkiksi työtodistus, todistus sosiaalivakuutuksesta tai verotodistus.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla − i a alakohta (uusi)
i a) 'säännellyllä ammatilla' yhdestä tai useammasta toiminnan lajista koostuvaa ammattitoimintaa, jonka aloittamisen tai harjoittamisen tai jonkin harjoittamisen muodon edellytyksenä on suoraan tai välillisesti lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla tietyn ammattipätevyyden omaaminen; yksi tällainen ammattitoiminnan harjoittamisen muoto on sellaisen ammattinimikkeen käyttö, johon lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla vain tietyn ammattipätevyyden omaavilla henkilöillä on oikeus.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Tätä direktiiviä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka hakevat pääsyä jonkin jäsenvaltion alueelle korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten.
1.  Tätä direktiiviä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka hakevat pääsyä jonkin jäsenvaltion alueelle korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten, sekä kolmansien maiden kansalaisiin, jotka jo oleskelevat laillisesti muiden järjestelmien piirissä jossakin jäsenvaltiossa ja jotka hakevat EU:n sinistä korttia.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla − 2 kohta − a alakohta
a) jotka oleskelevat jäsenvaltiossa kansainvälistä suojelua hakevina henkilöinä tai tilapäisten suojelujärjestelyjen perusteella;
a) jotka oleskelevat jäsenvaltiossa kansainvälistä suojelua hakevina henkilöinä tai tilapäisten suojelujärjestelyjen perusteella tai jotka jommastakummasta syystä ovat hakeneet oleskelulupaa ja joiden oikeudellisesta asemasta ei ole vielä tehty päätöstä;
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta
b) jotka ovat pakolaisia tai ovat hakeneet pakolaisaseman tunnustamista ja joiden hakemuksesta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä;
b) jotka ovat hakeneet pakolaisaseman tunnustamista ja joiden hakemuksesta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä;
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla − 2 kohta − f alakohta
f) jotka tulevat jäsenvaltioon sellaisten kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien sitoumusten nojalla, joilla helpotetaan tiettyjen kauppaan ja investointitoimintaan liittyvien luonnollisten henkilöiden maahanpääsyä ja tilapäistä oleskelua;
f) jotka tulevat jäsenvaltioon sellaisten kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien sitoumusten nojalla, joilla helpotetaan tiettyjen kauppaan ja investointitoimintaan liittyvien luonnollisten henkilöiden maahanpääsyä ja tilapäistä oleskelua, erityisesti yrityksen sisällä siirtyvät työntekijät, sopimukseen perustuvien palvelujen tarjoajat ja korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat, joita koskevat yhteisön velvoitteet palvelujen kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATS) puitteissa;
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)
g a) joille on myönnetty pääsy jonkin jäsenvaltion alueelle kausityöntekijöinä.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta
3.  Tämä direktiivi ei saisi estää sellaisten tulevien sopimusten soveltamista, jotka yhteisö tai yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ja joissa luetellaan ammatit, jotka eivät saisi kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan, kun tarkoituksena on taata eettinen rekrytointi henkilöresurssien puutteesta kärsivillä aloilla turvaamalla henkilöresurssien riittävyys sopimuspuoliin kuuluvissa kehitysmaissa.
3.  Tämä direktiivi ei estä sellaisten tulevien sopimusten soveltamista, jotka yhteisö tai yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ja joissa luetellaan ammatit, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, kun tarkoituksena on taata eettinen rekrytointi henkilöresurssien puutteesta kärsivillä aloilla tai aloilla, jotka ovat keskeisiä YK:n vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi, erityisesti terveydenhuollon ja opetuksen aloilla, sekä aloilla, jotka ovat tärkeitä kehitysmaiden mahdollisuuksille tarjota perustason sosiaalipalveluja, turvaamalla henkilöresurssien riittävyys sopimuspuoliin kuuluvissa kehitysmaissa.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla − 2 kohta
2.  Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan antaa tai pitää voimassa maahanpääsyä ja oleskelua koskevia säännöksiä, jotka ovat sen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden kannalta edullisempia, lukuun ottamatta ensimmäiseen jäsenvaltioon pääsyä koskevia säännöksiä.
2.  Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen antaa tai pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden kannalta edullisempia kuin seuraavat säännökset:
a)  5 artiklan 2 kohta, kun kyseessä on oleskelu toisessa jäsenvaltiossa;
b)  12 artikla, 13 artiklan 1 ja 2 kohta, 14 artikla, 16 artikla, 17 artiklan 4 kohta ja 20 artikla.
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla − 1 kohta − a alakohta
a) hänen on esitettävä asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa oleva, vähintään vuoden pituista työsuhdetta koskeva työsopimus tai sitova työtarjous;
a) hänen on esitettävä asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukainen, voimassa oleva, vähintään vuoden pituista korkeaa pätevyyttä vaativaa työsuhdetta koskeva työsopimus tai vastaava sitova työtarjous;
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla − 1 kohta − c alakohta
c) ei-säänneltyjen ammattien osalta hänen on esitettävä työsopimuksessa tai sitovassa työtarjouksessa mainittua ammattia tai alaa koskevat, asianmukaista korkeaa ammattipätevyyttä osoittavat asiakirjat;
Poistetaan.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla − 1 kohta − e alakohta
e) hänen on esitettävä todisteet omasta ja perheenjäsenten sairausvakuutuksesta, joka kattaa kaikki riskit, jotka yleensä katetaan asianomaisen jäsenvaltion kansalaisten osalta niiden ajanjaksojen aikana, jolloin kyseistä vakuutusturvaa ja vastaavia etuuksia ei tarjota työsopimukseen liittyen tai sen seurauksena;
e) hänen on esitettävä todisteet omasta ja perheenjäsenten sairausvakuutuksesta, joka kattaa kaikki riskit, jotka yleensä katetaan asianomaisen jäsenvaltion kansalaisten osalta niiden ajanjaksojen aikana, jolloin kyseistä vakuutusturvaa ja vastaavia sairasvakuutusetuuksia ei tarjota työsopimukseen liittyen tai sen seurauksena;
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta
f) häntä ei pidetä uhkana yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle eikä kansanterveydelle.
f) hän ei saa olla objektiivisesti todistettavista syistä uhkana yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle eikä kansanterveydelle.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla − 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa säädettyjen edellytysten lisäksi työsopimuksessa tai sitovassa työtarjouksessa mainittu bruttokuukausipalkka ei saa alittaa jäsenvaltioiden määrittämää ja tätä tarkoitusta varten julkaisemaa kansallista palkkaraja-arvoa, jonka on oltava vähintään kolme kertaa kansallisessa lainsäädännössä määritetyn minimibruttokuukausipalkan suuruinen.
2.  Edellä 1 kohdassa säädettyjen edellytysten lisäksi työsopimuksessa tai sitovassa työtarjouksessa mainittu bruttokuukausipalkka ei saa alittaa jäsenvaltioiden määrittämää ja tätä tarkoitusta varten julkaisemaa kansallista tasoa, jonka on oltava vähintään 1,7 kertaa bruttokuukausipalkan tai asianomaisen jäsenvaltion keskimääräisen vuosipalkan suuruinen, ja se ei saa alittaa palkkaa, jota sovelletaan tai sovellettaisiin vastaavaan työntekijään vastaanottavassa maassa.
Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole määrittäneet minimipalkkaa, on asetettava kansalliseksi palkkaraja-arvoksi määrä, joka on vähintään kolme kertaa suurempi kuin se vähimmäistulo, jonka alittuessa asianomaisen jäsenvaltion kansalaisilla on oikeus sosiaalitukeen kyseisessä jäsenvaltiossa.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)
5 a artikla
Erittäin pätevien työntekijöiden puutteen välttäminen kolmansissa maissa
Jäsenvaltiot eivät saa hakea aktiivisesti erittäin päteviä työntekijöitä aloille, joilla kolmannessa maassa jo on tai on odotettavissa pulaa erittäin pätevästä työvoimasta. Tämä koskee erityisesti terveydenhuollon ja opetuksen alaa.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla
6 artikla
Poistetaan.
Poikkeus
Jos hakemuksen toimittaa alle 30-vuotias kolmannen maan kansalainen, joka on suorittanut korkea-asteen tutkinnon, sovelletaan seuraavia poikkeuksia:
a) jäsenvaltiot voivat katsoa edellä 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn edellytyksen täyttyneen, jos tarjottava bruttokuukausipalkka on vähintään kaksi kolmasosaa 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritetystä kansallisesta palkkaraja-arvosta;
b) jäsenvaltiot voivat luopua edellä 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn palkkavaatimuksen soveltamisesta, jos hakija on suorittanut korkea-asteen opinnot paikan päällä ja saanut yhteisön alueella sijaitsevasta korkea-asteen oppilaitoksesta todistuksen ylemmästä ja alemmasta korkeakoulututkinnosta;
c)  Jäsenvaltiot eivät saa vaatia korkea-asteen tutkinnon lisäksi todisteita ammattikokemuksesta, paitsi jos se on tarpeen niiden vaatimusten täyttämiseksi, jotka kansallisessa lainsäädännössä asetettaisiin EU:n kansalaisille näiden harjoittaessa kolmannen maan kansalaisen työsopimuksessa tai sitovassa työtarjouksessa mainittua säänneltyä ammattia.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla − 2 kohta
2.  EU:n sinisen kortin alkuperäinen voimassaoloaika on kaksi vuotta, ja se on uusittava vähintään samaksi ajaksi. Jos työsopimus on voimassa alle kaksi vuotta, EU:n sinisen kortin voimassaoloaika on työsopimuksen voimassaoloaika lisättynä kolmella kuukaudella.
2.  EU:n sinisen kortin alkuperäinen voimassaoloaika on kolme vuotta, ja se on uusittava vähintään kahdeksi vuodeksi. Jos työsopimus on voimassa alle kolme vuotta, EU:n sinisen kortin voimassaoloaika on työsopimuksen voimassaoloaika lisättynä kuudella kuukaudella.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Oleskeltuaan jäsenvaltiossa laillisesti 36 kuukautta EU:n sinisen kortin haltijana asianomainen henkilö saa harjoittaa korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä toisessa jäsenvaltiossa ja asua samalla ensimmäisessä jäsenvaltiossa. Rajatyönteon yksityiskohdat vahvistetaan [kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista annetussa] direktiivissä .../.../EY.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla − 2 kohta − 1 alakohta
Ennen kuin jäsenvaltiot tekevät päätöksen EU:n sinistä korttia koskevasta hakemuksesta, ne voivat tutkia työmarkkinatilannettaan ja soveltaa avoimen työpaikan täyttämistä koskevia kansallisia menettelyjä.
Ennen kuin jäsenvaltiot tekevät päätöksen EU:n sinistä korttia koskevasta hakemuksesta, ne voivat tutkia työmarkkinatilannettaan ja soveltaa avoimen työpaikan täyttämistä koskevia kansallisia ja yhteisön menettelyjä. Harkintavaltaansa käyttäessään jäsenvaltiot ottavat huomioon kansallisen ja alueellisen työvoimatarpeen.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta − 1 a alakohta (uusi)
Jäsenvaltiot voivat hylätä EU:n sinistä korttia koskevan hakemuksen estääkseen aivovuodon aloilla, joilla alkuperämaissa on pulaa pätevästä henkilöstöstä.
Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltiot voivat työmarkkinapolitiikan perusteella antaa etusijan EU:n kansalaisille, kolmansien maiden kansalaisille yhteisön lainsäädännön niin määrätessä sekä niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka oleskelevat laillisesti ja saavat työttömyyskorvausta asianomaisessa jäsenvaltiossa.
Jäsenvaltioiden on työmarkkinapolitiikan perusteella annettava etusija EU:n kansalaisille, ja ne voivat antaa etusijan yhteisön lainsäädännön niin määrätessä kolmansien maiden kansalaisille sekä niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka oleskelevat laillisesti ja saavat työttömyyskorvausta asianomaisessa jäsenvaltiossa.
Jäsenvaltioiden on hylättävä EU:n sinistä korttia koskeva hakemus sellaisilla työmarkkinoiden aloilla, joille muista jäsenvaltioista kotoisin olevien työntekijöiden pääsy on rajoitettu 16 päivänä huhtikuuta 2003 ja 25 päivänä huhtikuuta 2005 tehdyissä liittymissopimuksissa asetettujen siirtymäjärjestelyjen perusteella.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta − a alakohta
1.  Jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin nojalla peruuttaa EU:n sinisen kortin tai kieltäytyä sen uusimisesta seuraavissa tapauksissa:
1.  Jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin nojalla peruuttaa EU:n sinisen kortin tai kieltäytyä sen uusimisesta, jos EU:n sininen kortti on hankittu vilpillisin keinoin, se on väärennetty tai sitä on muutettu.
a) kortti on hankittu vilpillisin keinoin, se on väärennetty tai sitä on muutettu, tai
1 a.  Jäsenvaltiot voivat peruuttaa tämän direktiivin nojalla myönnetyn EU:n sinisen kortin tai kieltäytyä uusimasta sitä seuraavissa tapauksissa:
b) kun käy ilmi, että, että kortinhaltija ei täytä tai ei enää täytä 5 ja 6 artiklassa säädettyjä maahanpääsyn ja oleskelun edellytyksiä tai oleskelee maassa muun kuin oleskeluluvan myöntämisen perustana olleen syyn vuoksi;
a) kun käy ilmi, että, että kortinhaltija ei täytä tai ei enää täytä 5 ja 6 artiklassa säädettyjä maahanpääsyn ja oleskelun edellytyksiä tai oleskelee maassa muun kuin oleskeluluvan myöntämisen perustana olleen syyn vuoksi;
c) kortinhaltija ei ole noudattanut 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 14 kohdassa säädettyjä rajoituksia.
b) kortinhaltija ei ole noudattanut 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 14 kohdassa säädettyjä rajoituksia.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltiot voivat peruuttaa EU:n sinisen kortin tai jättää sen uusimatta yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvista syistä.
3.  Jäsenvaltiot voivat peruuttaa EU:n sinisen kortin tai jättää sen uusimatta ainoastaan silloin, jos yleisen järjestyksen täytäntöönpanoon tai turvallisuuteen tai kansanterveyteen kohdistuu objektiivisesti todistettavissa oleva uhka.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
3 a.  Myöntämällä EU:n sinisen kortin jäsenvaltio sitoutuu myöntämään tarvittaessa asiaankuuluvat asiakirjat ja viisumit mahdollisimman nopeasti mutta ainakin kohtuullisessa ajassa ennen kuin hakijan on määrä aloittaa työnsä, jonka perusteella EU:n sininen kortti on myönnetty, paitsi jos kyseisen jäsenvaltion ei voida kohtuudella olettaa pystyvän siihen, koska joko työnantaja tai asianomainen kolmannen maan kansalainen on hakenut EU:n sinistä korttia myöhään.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot ovat puutteelliset, toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja häneltä vaaditaan. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes viranomaiset ovat saaneet vaaditut lisätiedot.
2.  Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot ovat puutteelliset, toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hakijalle niin pian kuin mahdollista, mitä lisätietoja häneltä vaaditaan. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes viranomaiset ovat saaneet vaaditut lisätiedot.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta
3.  Kaikki päätökset EU:n sinistä korttia koskevien hakemusten hylkäämisestä, uusimatta jättämisestä tai peruuttamisesta on annettava kirjallisesti tiedoksi asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle ja tarvittaessa hänen työnantajalleen asian kannalta merkityksellisessä kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti; päätökseen voidaan hakea muutosta asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuimessa. Tiedoksiannon yhteydessä hakijalle on ilmoitettava päätöksen perustelut, mahdolliset muutoksenhakumenettelyt ja niitä koskevat määräajat.
3.  Kaikki päätökset EU:n sinistä korttia koskevien hakemusten hylkäämisestä, uusimatta jättämisestä tai peruuttamisesta on annettava kirjallisesti tiedoksi asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle ja tarvittaessa hänen työnantajalleen asian kannalta merkityksellisessä kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti; päätökseen voidaan hakea muutosta asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti nimitetyltä toimivaltaiselta viranomaiselta. Tiedoksiannon yhteydessä hakijalle on ilmoitettava päätöksen perustelut, mahdolliset muutoksenhakumenettelyt ja niitä koskevat määräajat.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
1.  EU:n sinisen kortin myöntämisen jälkeen kortinhaltija voi kahden ensimmäisen laillisen oleskeluvuoden aikana tehdä asianomaisessa jäsenvaltiossa ainoastaan sellaista palkkatyötä, joka täyttää 5 ja 6 artiklassa asetetut maahanpääsyn edellytykset. Työsopimuksen ehtoihin tehtäviin muutoksiin, jotka vaikuttavat maahanpääsyn ehtoihin, ja työsuhteessa tapahtuviin muutoksiin on saatava etukäteen oleskelujäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kirjallinen hyväksyntä kansallisten menettelyjen ja 12 artiklan 1 kohdassa säädettyjen määräaikojen mukaisesti.
1.  EU:n sinisen kortin myöntämisen jälkeen kortinhaltija voi kahden ensimmäisen laillisen oleskeluvuoden aikana tehdä ainoastaan sellaista palkkatyötä, joka täyttää 5 ja 6 artiklassa asetetut maahanpääsyn edellytykset. Työsopimuksen ehtoihin tehtävistä muutoksista, jotka vaikuttavat maahanpääsyn ehtoihin, ja työsuhteessa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava etukäteen oleskelujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kirjallisesti kansallisten menettelyjen ja 12 artiklan 1 kohdassa säädettyjen määräaikojen mukaisesti.
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Kun kortinhaltija on oleskellut EU:n sinisen kortin myöntämisen jälkeen maassa laillisesti kaksi vuotta, hänellä on korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä hakiessaan samat oikeudet kuin kyseisen maan kansalaisilla. EU:n sinisen kortin haltijan on ilmoitettava työsuhteessaan tapahtuvista muutoksista oleskelujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kansallisten menettelyjen mukaisesti.
2.  Kun kortinhaltija on oleskellut EU:n sinisen kortin myöntämisen jälkeen maassa laillisesti kaksi vuotta, hänellä on samat oikeudet kuin kyseisen maan kansalaisilla.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta
1.  Työttömyys ei sinänsä voi olla riittävä peruste EU:n sinisen kortin peruuttamiselle, paitsi jos työttömyys jatkuu yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta.
1.  Työttömyys ei sinänsä voi olla riittävä peruste EU:n sinisen kortin peruuttamiselle tai uusimatta jättämiselle, paitsi jos työttömyys jatkuu yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  EU:n sinisen kortin haltijalla on oikeus jäädä jäsenvaltioiden alueelle siksi ajaksi, kun hän osallistuu koulutukseen, jonka tarkoituksena on hänen ammattitaitojensa lisääminen tai ammatillinen uudelleen pätevöityminen.
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta
2.  EU:n sinisen kortin haltija voi kyseisenä ajanjaksona etsiä ja vastaanottaa työtä 13 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädetyin edellytyksin.
2.  EU:n sinisen kortin haltija voi 1 ja 1a kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona etsiä ja vastaanottaa korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä 13 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädetyin edellytyksin.
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa edellä 1 kohdan c ja i alakohdassa säädetyt opintoavustuksia ja julkisesti rahoitettuja asuntoja koskevat oikeudet tapauksiin, joissa EU:n sinisen kortin haltija on oleskellut tai hänellä on oikeus oleskella jäsenvaltion alueella vähintään kolme vuotta.
Poistetaan.
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa sosiaalitukea koskevan yhdenvertaisen kohtelun tapauksiin, joissa EU:n sinisen kortin haltijalle on myönnetty EU:n alueella pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema 17 artiklan mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla − 2 a kohta (uusi)
2 a.  Edellä olevaa 8 artiklan 2 kohtaa on tulkittava niin, että EU:n sinisen kortin haltijan on oleskeltava laillisesti ensimmäisen jäsenvaltion alueella EU:n sinisen kortin voimassaoloajan ajan, sen uusiminen mukaan lukien.
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta
4.  Direktiivin 2003/109/EY 9 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen jäsenvaltioiden on sallittava EU:n sinisen kortin haltijalle ja hänen perheenjäsenilleen 24 kuukauden yhtäjaksoinen poissaolo yhteisön alueelta sen jälkeen, kun EU:n alueella pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema on myönnetty.
4.  Direktiivin 2003/109/EY 9 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen jäsenvaltiot voivat sallia EU:n sinisen kortin haltijalle ja hänen perheenjäsenilleen 24 kuukauden yhtäjaksoisen poissaolon yhteisön alueelta sen jälkeen, kun EU:n alueella pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema on myönnetty.
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta
5.  Tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjä poikkeuksia direktiivin 2003/109/EY säännöksistä sovelletaan ainoastaan silloin kun asianomainen kolmannen maan kansalainen pystyy osoittamaan, että hän on ollut poissa yhteisön alueelta harjoittaakseen taloudellista toimintaa palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana tai tehdäkseen vapaaehtoistyötä tai opiskellakseen alkuperämaassaan.
5.  Tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjä poikkeuksia direktiivin 2003/109/EY säännöksistä sovelletaan ainoastaan silloin kun asianomainen kolmannen maan kansalainen pystyy osoittamaan, että hän on ollut poissa yhteisön alueelta harjoittaakseen alkuperämaassaan taloudellista toimintaa palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana tai tehdäkseen vapaaehtoistyötä tai opiskellakseen, jotta kannustetaan näiden ammattilaisten liikkuvuutta molempiin suuntiin ja heidän myöhempää osallistumistaan koulutuksen, tutkimuksen tai teknisen alan toimintaan alkuperämaassaan.
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla − 3 kohta − johdantokappale
3.  Toisen jäsenvaltion on 12 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti käsiteltävä ilmoitus ja ilmoitettava hakijalle ja ensimmäiselle jäsenvaltiolle kirjallisesti päätöksestään
3.  Toisen jäsenvaltion on 12 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti käsiteltävä hakemus ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja ilmoitettava hakijalle ja ensimmäiselle jäsenvaltiolle kirjallisesti päätöksestään
Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla − 3 kohta − b alakohta
b) olla myöntämättä EU:n sinistä korttia ja velvoittaa hakija ja hänen perheenjäsenensä poistumaan alueeltaan kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti, mukaan luettuina maastapoistamismenettelyt, mikäli tässä artiklassa asetetut edellytykset eivät täyty. Ensimmäisen jäsenvaltion on viipymättä otettava EU:n sinisen kortin haltija ja hänen perheenjäsenensä takaisin ilman muodollisuuksia. Takaisinottamisen jälkeen sovelletaan 14 artiklan säännöksiä.
b) olla myöntämättä EU:n sinistä korttia, mikäli tässä artiklassa asetetut edellytykset eivät täyty tai jos 9 artiklan mukaiset hylkäysperusteet ovat olemassa. Tässä tapauksessa, jos hakija on jo jäsenvaltion alueella, jäsenvaltion on velvoitettava hakija ja hänen perheenjäsenensä poistumaan alueeltaan kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti, mukaan luettuina maastapoistamismenettelyt. Ensimmäisen jäsenvaltion on viipymättä otettava EU:n sinisen kortin haltija ja hänen perheenjäsenensä takaisin ilman muodollisuuksia. Takaisinottamisen jälkeen sovelletaan 14 artiklan säännöksiä.
Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta
2.  Kun jäsenvaltio päättää rajoittaa pääsyä työmarkkinoille direktiivin 2003/109/EY 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sen on annettava "pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan/EU:n sinisen kortin haltijan" oleskeluluvan haltijoille etusija suhteessa muihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka hakevat oleskelulupaa samaa tarkoitusta varten.
2.  Kun jäsenvaltio päättää rajoittaa pääsyä työmarkkinoille direktiivin 2003/109/EY 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, se voi antaa "pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan/EU:n sinisen kortin haltijan" oleskeluluvan haltijoille etusija suhteessa muihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka hakevat oleskelulupaa samaa tarkoitusta varten, jos ehdokkaista kaksi tai useampi on työhön yhtä päteviä.
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla − 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava päätöksen 2006/688/EY mukaisesti perustetun verkon kautta komissiolle ja muille jäsenvaltioille sääntelytoimenpiteistä, jotka ne toteuttavat 7 artiklan, 9 artiklan 2 kohdan, 19 artiklan 5 kohdan ja 20 artiklan nojalla.
1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava päätöksen 2006/688/EY mukaisesti perustetun verkon kautta komissiolle ja muille jäsenvaltioille sääntelytoimenpiteistä, jotka ne toteuttavat 7 artiklan, 9 artiklan 2 kohdan, 19 artiklan 5 kohdan ja 20 artiklan nojalla, ja yksilöitävä nämä erityiset toimenpiteet.
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain, ja ensimmäisen kerran 1 päivään huhtikuuta [vuoden kuluttua tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] mennessä komissiolle ja muille jäsenvaltioille päätöksen 2006/688/EY mukaisesti perustetun verkon kautta tilastotiedot niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumäärästä, joille on myönnetty EU:n sininen kortti tai joiden EU:n sininen kortti on uusittu tai peruutettu edellisen kalenterivuoden aikana, sekä heidän kansallisuuksistaan ja ammateistaan. Lisäksi on toimitettava tilastotiedot maahan päästetyistä perheenjäsenistä. Tämän direktiivin 19–21 artiklan mukaisesti maahan päästettyjen EU:n sinisen kortin haltijoiden ja heidän perheenjäsentensä osalta on ilmoitettava myös aiempi oleskelujäsenvaltio.
3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain, ja ensimmäisen kerran 1 päivään huhtikuuta [vuoden kuluttua tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] mennessä komissiolle ja muille jäsenvaltioille päätöksen 2006/688/EY mukaisesti perustetun verkon kautta tilastotiedot niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumäärästä, joille on myönnetty EU:n sininen kortti tai joiden EU:n sininen kortti on uusittu tai peruutettu edellisen kalenterivuoden aikana, sekä heidän kansallisuuksistaan ja ammateistaan henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi on toimitettava tilastotiedot maahan päästetyistä perheenjäsenistä kuitenkin ilman tietoja heidän ammateistaan. Tämän direktiivin 19–21 artiklan mukaisesti maahan päästettyjen EU:n sinisen kortin haltijoiden ja heidän perheenjäsentensä osalta on ilmoitettava myös aiempi oleskelujäsenvaltio.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö