Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0228(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0432/2008

Ingivna texter :

A6-0432/2008

Debatter :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Omröstningar :

PV 20/11/2008 - 6.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0557

Antagna texter
PDF 413kWORD 189k
Torsdagen den 20 november 2008 - Strasbourg
Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning *
P6_TA(2008)0557A6-0432/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2008 om förslaget till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (KOM(2007)0637 – C6-0011/2007 – 2007/0228(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0637),

–   med beaktande av artikel 63.3 a och 63.4 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0011/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för utveckling (A6-0432/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Europeiska rådet beslutade vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15−16 oktober 1999 att det är nödvändigt med en tillnärmning av nationell lagstiftning om villkoren för rätt till inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare. Rådet konstaterade i detta sammanhang att Europeiska unionen bör säkerställa en rättvis behandling av tredjelandsmedborgare som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium och att en mer kraftfull integrationspolitik bör syfta till att ge dem rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med EU-medborgarnas.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000 fastställdes målet att gemenskapen senast 2010 ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi.
(3)  Vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000 fastställdes målet att gemenskapen senast 2010 ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning. Åtgärder för att locka och behålla högkvalificerade arbetstagare från tredjeländer i enlighet med en behovsstyrd strategi är en del av den bredare ram som fastställs genom Lissabonstrategin och de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)  På den alltmer globaliserade arbetsmarknaden bör Europeiska unionen öka sin attraktionskraft framför allt för högkvalificerade arbetstagare från tredjeländer. Detta kan i högre grad uppnås genom förmåner som exempelvis undantagsbestämmelser och förenklad tillgång till nödvändiga uppgifter.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  För att uppnå Lissabonprocessens mål är det också viktigt att främja rörligheten inom unionen för högutbildade arbetstagare som är EU medborgare, särskilt medborgare i de medlemsstater som anslöt sig till unionen 2004 och 2007. Vid genomförandet av detta direktiv är medlemsstaterna skyldiga att respektera den princip om EU-preferens som särskilt uttrycks i de relevanta bestämmelserna i anslutningsakterna av den 16 april 2003 respektive den 25 april 2005.
(6)  För att uppnå Lissabonprocessens mål är det också viktigt att främja rörligheten inom unionen för högutbildade arbetstagare som är EU-medborgare, särskilt medborgare i de medlemsstater som anslöt sig till unionen 2004 och 2007. Vid genomförandet av detta direktiv bör den princip om EU-preferens som särskilt uttrycks i de relevanta bestämmelserna i anslutningsakterna av den 16 april 2003 respektive den 25 april 2005 respekteras.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Detta direktiv bör innehålla bestämmelser om ett flexibelt och efterfrågestyrt system för inresa som baseras på objektiva kriterier, till exempel en minimilön som kan jämföras med lönenivåerna i medlemsstaterna, och på yrkeskvalifikationer. Det är nödvändigt att definiera en minsta gemensamma nämnare för minimilönenivåerna i medlemsstaterna för att garantera en viss grad av harmonisering av villkoren för inresa och vistelse i hela EU. Medlemsstaterna bör fastställa sina nationella lönenivåer på ett sätt som överensstämmer med situationen på deras respektive arbetsmarknader och med deras allmänna invandringspolitik.
(10)  Detta direktiv bör innehålla bestämmelser om ett flexibelt och efterfrågestyrt system för inresa som baseras på objektiva kriterier, till exempel yrkeskvalifikationer. Det är nödvändigt att tillämpa principen om lika lön för lika arbete för att garantera en likabehandling av EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)  När det gäller minimilönen bör det finna en möjlighet att avvika från huvudordningen för högkvalificerade arbetssökande under 30 års ålder som på grund av sin relativt begränsade yrkeserfarenhet och sin ställning på arbetsmarknaden kanske inte uppfyller kraven enligt huvudordningen, och för arbetssökande som har skaffat sig sin högre utbildning i Europeiska unionen.
utgår
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
(15a)  När det gäller rörligheten mellan medlemsstaterna inom EU kan det bli möjligt för innehavare av EU-blåkort att pendla över gränserna efter en förlängning av EU-blåkortet. Eftersom EU-blåkortet är ett kombinerat arbets- och uppehållstillstånd ger det inte möjlighet att pendla till en annan medlemsstat för att arbeta medan man är bosatt i den medlemsstat som utfärdade EU-blåkortet. Möjligheten att pendla över gränserna bör behandlas i rådets direktiv …/…/EG av den …… om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som lagligen vistas och arbetar i en medlemsstat.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)  Rörligheten för högkvalificerade arbetstagare från tredjeland mellan gemenskapen och deras ursprungsländer bör främjas och upprätthållas. Det bör införas undantag från rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, för att förlänga den tid av bortavaro från gemenskapens territorium som inte tas med i beräkningen av den period av laglig och oavbruten vistelse som krävs för rätt till EG-ställning som varaktigt bosatt. Högkvalificerade arbetstagare från tredjeland bör också ha rätt att vara borta från gemenskapens territorium under längre perioder än de som anges i rådets direktiv 2003/109/EG sedan de har beviljats EG-ställning som varaktigt bosatta. För att uppmuntra cirkulär migration av högkvalificerade arbetstagare från utvecklingsländer bör medlemsstaterna särskilt överväga att använda de möjligheter som erbjuds genom artikel 4.3 andra stycket och artikel 9.2 i rådets direktiv 2003/109/EG för att tillåta längre perioder av bortavaro än de som föreskrivs i det här direktivet. För att säkerställa överensstämmelse med särskilt de bakomliggande utvecklingsmålen bör dessa undantag gälla endast om det kan styrkas att den berörda personen har återvänt till ursprungslandet för att bedriva arbete, studier eller volontärverksamhet.
(17)  Rörligheten för högkvalificerade arbetstagare från tredjeland mellan gemenskapen och deras ursprungsländer bör främjas och upprätthållas. Det bör införas undantag från rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, för att förlänga den tid av bortavaro från gemenskapens territorium som inte tas med i beräkningen av den period av laglig och oavbruten vistelse som krävs för rätt till EG-ställning som varaktigt bosatt. Högkvalificerade arbetstagare från tredjeland bör också ha rätt att vara borta från gemenskapens territorium under längre perioder än de som anges i rådets direktiv 2003/109/EG sedan de har beviljats EG-ställning som varaktigt bosatta. För att uppmuntra cirkulär migration av högkvalificerade arbetstagare från utvecklingsländer bör medlemsstaterna särskilt överväga att använda de möjligheter som erbjuds genom artikel 4.3 andra stycket och artikel 9.2 i rådets direktiv 2003/109/EG för att tillåta längre perioder av bortavaro än de som föreskrivs i det här direktivet. För att säkerställa överensstämmelse med särskilt de bakomliggande utvecklingsmålen bör dessa undantag gälla endast om det kan styrkas att den berörda personen har återvänt till ursprungslandet.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 20
(20)  Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna avstå från att i utvecklingsländer rekrytera aktivt inom sektorer som lider brist på mänskliga resurser. Det bör utvecklas etiska rekryteringsrutiner och rekryteringsprinciper för arbetsgivare inom såväl den offentliga som den privata sektorn, särskilt hälsosektorn, vilket betonades i rådets och medlemsstaternas slutsatser av den 14 maj 2007 om det europeiska handlingsprogrammet för att avhjälpa den akuta bristen på hälso- och sjukvårdpersonal i utvecklingsländer (2007–2013). Vid sidan av detta bör det utarbetas mekanismer, riktlinjer och andra verktyg för att underlätta cirkulär och temporär migration samt andra åtgärder som kan bidra till att så långt möjligt minska de negativa verkningarna för utvecklingsländer vid migration av högkvalificerade arbetstagare och maximera de positiva verkningarna. Eventuella insatser av sådan natur bör genomföras i enlighet med den gemensamma Afrika-EU-förklaringen om migration och utveckling, som fastställdes i Tripoli de 22–23 november 2006, och med målsättningen att införa en övergripande migrationspolitik i enlighet med de önskemål som Europeiska rådet framförde vid sitt möte den 14–15 december 2006.
(20)  Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna inte aktivt försöka att locka högkvalificerade arbetstagare inom sådana sektorer där det redan råder brist på högkvalificerad arbetskraft, eller där en sådan brist är att vänta i det berörda tredjelandet. Detta gäller i synnerhet hälso- och utbildningssektorn. Medlemsstaterna bör ingå samarbetsavtal med tredjeländer för att säkra såväl EU:s behov som utvecklingen i de tredjeländer som högkvalificerade arbetstagare kommer från. Samarbetsavtalen bör innehålla etiska rekryteringsrutiner och rekryteringsprinciper samt mekanismer, riktlinjer och andra verktyg för att underlätta cirkulär och temporär migration och göra det möjligt för högkvalificerade arbetstagare att återvända till sina ursprungsländer. Eventuella insatser av sådan natur bör genomföras i enlighet med den gemensamma Afrika-EU-förklaringen om migration och utveckling, som fastställdes i Tripoli den 22-23 november 2006 och slutsatserna från det första forumet för migration och utveckling i juli 2007, och med målsättningen att införa en övergripande migrationspolitik i enlighet med de önskemål som Europeiska rådet framförde vid sitt möte den 14–15 december 2006. Medlemsstaterna bör även, i samarbete med ursprungsländerna, erbjuda konkret stöd till utbildning av arbetstagare inom nyckelsektorer som drabbats av denna kunskapsflykt.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Artikel 2 − led b
b) högkvalificerad anställning: verkligt och effektivt arbete under någon annans ledning för vilket en person erhåller betalning och för vilket det krävs högre utbildning eller minst tre års motsvarande yrkeserfarenhet.
b) högkvalificerad anställning: verkligt och effektivt arbete, som arbetstagare under någon annans ledning, för vilket en person erhåller betalning och för vilket det krävs högre utbildning eller högre yrkeskvalifikationer.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Artikel 2 − led c
c)  EU-blåkort: en tillståndshandling som bär beteckningen "EU-blåkort" och som ger innehavaren rätt att vistas och arbeta lagligt på en medlemsstats territorium och att flytta till en annan medlemsstat för högkvalificerad anställning i enlighet med villkoren i detta direktiv.
c)  EU-blåkort: en tillståndshandling som bär beteckningen "EU-blåkort" och som ger innehavaren rätt att vistas och arbeta lagligt på en medlemsstats territorium och att i enlighet med kapitel V flytta till en annan medlemsstat för högkvalificerad anställning.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Artikel 2 − led f
f) familjemedlemmar: tredjelandsmedborgare enligt definitionen i artikel 4.1 i direktiv 2003/86/EG.
f) familjemedlemmar: tredjelandsmedborgare enligt definitionen i artikel 4.1, 4.2 b och 4.3 i direktiv 2003/86/EG.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 2 − led g
g) bevis på högre utbildning: en examen, ett diplom eller något annat intyg som utfärdats av en behörig myndighet och som styrker slutförandet av ett program för högre utbildning, det vill säga en uppsättning kurser som tillhandahålls av en högre utbildningsanstalt som erkänns som en sådan av den stat där den är belägen. Vid tillämpningen av detta direktiv ska dessa kvalifikationer beaktas under förutsättning att det krävts minst tre års studier för att förvärva dem.
g) bevis på högre utbildning: en examen, ett diplom eller något annat intyg som utfärdats av ett tredjeland och erkänts av den behöriga myndigheten i en medlemsstat, och som styrker slutförandet av ett program för högre utbildning, det vill säga en uppsättning kurser som tillhandahålls av en högre utbildningsanstalt som erkänns som en sådan av den stat där den är belägen. Vid tillämpningen av detta direktiv ska dessa kvalifikationer beaktas under förutsättning att det krävts minst tre års studier för att förvärva dem. Vid tillämpningen av detta direktiv ska nivåerna 5a och 6 från ISCED 1997 användas som referens för bedömningen av huruvida en tredjelandsmedborgare har slutfört en högre utbildning.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 2 − led h
h) högre yrkeskvalifikationer: kvalifikationer som kan styrkas med intyg om högre utbildning eller minst tre års motsvarande yrkeserfarenhet.
h) högre yrkeskvalifikationer: kvalifikationer som kan styrkas med intyg om yrkeserfarenhet på minst fem år, varav minst två år i framskjuten ställning, som motsvarar kvalifikationerna från högre utbildning.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 2 − led i
i) yrkeserfarenhet: faktiskt och lagligt utövande av yrket i fråga.
i) yrkeserfarenhet: faktiskt och lagligt utövande av yrket i fråga, bestyrkt av handlingar som utfärdats av en offentlig myndighet, till exempel anställningsintyg, socialförsäkringsbevis eller skattebevis.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Artikel 2 − led ia (nytt)
ia) reglerat yrke: en eller flera former av yrkesverksamhet där bestämda yrkeskvalifikationer genom lagar och andra författningar direkt eller indirekt krävs för tillträde till eller utövande av verksamheten eller någon form av denna; användandet av en yrkestitel som genom bestämmelser i lagar och andra författningar enbart får användas av den som innehar en viss yrkeskvalifikation ska i synnerhet utgöra en form av utövande.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1
1.  Detta direktiv ska tillämpas på tredjelandsmedborgare som ansöker om att få resa in till en medlemsstats territorium i syfte att ta en anställning som innebär högkvalificerat arbete.
1.  Detta direktiv ska tillämpas på tredjelandsmedborgare som ansöker om att få resa in till en medlemsstats territorium i syfte att ta en anställning som innebär högkvalificerat arbete samt på tredjelandsmedborgare som redan är lagligen bosatta i en medlemsstat inom ramen för andra system och som ansöker om ett EU-blåkort.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 3 − punkt 2 − led a
a) som vistas i en medlemsstat i egenskap av sökande av internationellt skydd eller i enlighet med ordningar för tillfälligt skydd,
a) som vistas i en medlemsstat i egenskap av sökande av internationellt skydd eller i enlighet med ordningar för tillfälligt skydd eller som av ett av de nämnda skälen ansökt om uppehållstillstånd och om vars rättsliga ställning ännu inget beslut fattats,
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led b
b) som har beviljats flyktingstatus eller som har ansökt om att beviljas sådan status utan att ansökan ännu har lett till ett slutligt beslut,
b) som har ansökt om att beviljas flyktingstatus utan att ansökan ännu har lett till ett slutligt beslut,
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 3 − punkt 2 − led f
f) som reser in i en medlemsstat i enlighet med åtaganden enligt ett internationellt avtal som underlättar inresa och tillfällig vistelse för vissa kategorier av fysiska personer med anknytning till handel och investeringar,
f) som reser in i en medlemsstat i enlighet med åtaganden enligt ett internationellt avtal som underlättar inresa och tillfällig vistelse för vissa kategorier av fysiska personer med anknytning till handel och investeringar, särskilt personer som tillfälligt förflyttas inom företag, kontraktsanställda inom tjänstesektorn och praktikanter med akademisk examen som omfattas av gemenskapens åtaganden inom ramen för det allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS),
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2– led ga (nytt)
ga) som har beviljats inresa till och vistelse som säsongsarbetare på en medlemsstats territorium.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3
3.  Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av eventuella framtida avtal mellan gemenskapen eller gemenskapen och dess medlemsstater, å den ena sidan, och ett eller flera tredjeländer, å den andra, vilka innehåller en förteckning över yrken som bör undantas från tillämpningen av detta direktiv för att säkerställa en etisk rekrytering inom sektorer som kännetecknas av personalbrist, genom att skydda mänskliga resurser i utvecklingsländer som undertecknat dessa avtal.
3.  Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av eventuella framtida avtal mellan gemenskapen eller gemenskapen och dess medlemsstater, å den ena sidan, och ett eller flera tredjeländer, å den andra, vilka innehåller en förteckning över yrken som ska undantas från tillämpningen av detta direktiv för att säkerställa en etisk rekrytering inom sektorer som kännetecknas av personalbrist, sektorer som är viktiga när det gäller att uppnå FN:s millennieutvecklingsmål, framför allt inom hälso- och utbildningsektorerna, och sektorer som är viktiga för utvecklingsländernas förmåga att tillhandahålla grundläggande sociala tjänster, genom att skydda mänskliga resurser i utvecklingsländer som undertecknat dessa avtal.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 4 − punkt 2
2.  Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas rätt att anta eller behålla bestämmelser som är förmånligare för de personer som omfattas av direktivet, med undantag för inresan i den första medlemsstaten.
2.  Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas rätt att anta eller behålla bestämmelser som är förmånligare för de personer som omfattas av detta direktiv, när det gäller följande bestämmelser:
a) artikel 5.2 om verksamheten är etablerad i den andra medlemsstaten,
b) artiklarna 12, 13.1 och 13.2, 14, 16, 17.4 och 20.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 5 punkt 1 − led a
a) ska visa upp ett giltigt anställningsavtal eller ett bindande anställningserbjudande avseende minst ett års anställning i den berörda medlemsstaten,
a) ska visa upp ett enligt nationell lagstiftning giltigt anställningsavtal för ett högkvalificerat arbete eller ett bindande anställningserbjudande avseende minst ett års anställning i den berörda medlemsstaten,
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 5 − punkt 1 − led c
c) ska, när det gäller oreglerade yrken, lägga fram handlingar som styrker att han eller hon har de högre yrkeskvalifikationer som krävs för det yrke eller den sektor som anges i anställningsavtalet eller i det bindande anställningserbjudandet,
utgår
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 5 − punkt 1 − led e
e) ska lägga fram bevis för att han eller hon har en sjukförsäkring för sig och sina familjemedlemmar som täcker alla risker som normalt täcks för medborgare i den berörda medlemsstaten under perioder när sådant försäkringsskydd och motsvarande förmåner inte tillhandahålls i samband med eller som en följd av anställningsavtalet,
e) ska lägga fram bevis för att han eller hon har en sjukförsäkring för sig och sina familjemedlemmar som täcker alla risker som normalt täcks för medborgare i den berörda medlemsstaten under perioder när sådant sjukförsäkringsskydd och motsvarande förmåner inte tillhandahålls i samband med eller som en följd av anställningsavtalet,
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led f
f) får inte utgöra ett hot mot allmän ordning, säkerhet och hälsa.
f) får inte, av sakligt påvisbara skäl, utgöra ett hot mot allmän ordning, säkerhet och hälsa.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 5 − punkt 2 − stycke 1
2.  Utöver villkoren i punkt 1 får den månadslön brutto som anges i anställningsavtalet eller i det bindande anställningserbjudandet inte understiga en nationell lönetröskel som medlemsstaterna ska fastställa och offentliggöra för ändamålet och som ska motsvara åtminstone tre gånger den minimimånadslön brutto som föreskrivs i nationell lag.
2.  Utöver villkoren i punkt 1 får den månadslön brutto som anges i anställningsavtalet eller i det bindande anställningserbjudandet inte understiga en nationell lönenivå som medlemsstaterna ska fastställa och offentliggöra för ändamålet och som ska motsvara åtminstone 1,7 gånger den genomsnittliga bruttomånadslönen eller bruttoårslönen i den berörda medlemsstaten och som inte får understiga den lön som utgår eller skulle utgå till en jämförbar arbetstagare i värdlandet.
Medlemsstater som inte har någon definition av minimilön ska fastställa den nationella lönetröskeln till åtminstone tre gånger den minimiinkomst som utgör tak för rätten till socialbidrag i den berörda medlemsstaten.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)
Artikel 5a
Undvikande av brist på högkvalificerade arbetstagare i tredjeländer
Medlemsstaterna får inte aktivt locka högkvalificerade arbetstagare inom sådana sektorer där det redan råder brist på högkvalificerad arbetskraft, eller där en sådan brist är att vänta i det berörda tredjelandet. Detta gäller framför allt hälso- och utbildningssektorerna.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 6
Artikel 6
utgår
Undantag
Om ansökan ges in av en tredjelandsmedborgare som inte har fyllt trettio år och som har genomgått en högre utbildning ska följande undantag gälla:
a)  Medlemsstater ska anse att villkoren i artikel 5.2 är uppfyllda om den erbjudna månadslönen brutto motsvarar åtminstone två tredjedelar av den nationella lönetröskel som fastställts i enlighet med artikel 5.2.
b)  Medlemsstaterna får bortse från lönekravet i artikel 5.2 om sökanden har genomgått en högre utbildning på plats och erhållit motsvarande en kandidat- och en masterexamen vid en högre utbildningsanstalt inom gemenskapens territorium.
c)  Medlemsstaterna får inte kräva intyg om yrkeserfarenhet utöver de högre yrkeskvalifikationerna, om det inte är nödvändigt för att uppfylla villkoren i nationell lagstiftning för EU-medborgares utövande av det reglerade yrke som anges i anställningsavtalet eller i det bindande anställningserbjudandet.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 8 − punkt 2
2.  EU-blåkort ska ha en ursprunglig giltighetstid på två år och kunna förnyas för åtminstone lika lång tid. Om anställningsavtalet omfattar en period som understiger två år, ska EU-blåkort utfärdas för den period som anställningsavtalet gäller, plus tre månader.
2.  EU-blåkort ska ha en ursprunglig giltighetstid på tre år och kunna förnyas för ytterligare två år. Om anställningsavtalet omfattar en period som understiger tre år, ska EU-blåkort utfärdas för den period som anställningsavtalet gäller, plus sex månader.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)
2a.  Efter att en innehavare av ett EU-blåkort har varit lagligt bosatt i en medlemsstat i 36 månader ska den berörda personen få ta en anställning som innebär högkvalificerat arbete i en annan medlemsstat och samtidigt bo kvar i den första medlemsstaten. Vidare information om möjligheten att pendla över gränserna tas upp i rådets direktiv …/…/EG [om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som lagligen vistas och arbetar i en medlemsstat].
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 9 − punkt 2 − stycke 1
2.  Innan medlemsstaterna fattar beslut om en ansökan om ett EU-blåkort får de undersöka situationen på sin arbetsmarknad och tillämpa sina nationella förfaranden för tillsättning av lediga platser.
2.  Innan medlemsstaterna fattar beslut om en ansökan om ett EU-blåkort får de undersöka situationen på sin arbetsmarknad och tillämpa de nationella förfarandena och gemenskapsförfarandena för tillsättning av lediga platser. Vid prövningen ska det nationella och regionala behovet av arbetskraft beaktas.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 − stycke 1a (nytt)
Medlemsstaterna får avslå en ansökan om EU-blåkort för att undvika kunskapsflykt i sektorer där det råder brist på kvalificerad personal i ursprungsländerna.
Ändring 76
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2
Av arbetsmarknadspolitiska hänsyn får en medlemsstat ge förtur till unionsmedborgare, till tredjelandsmedborgare i de fall som anges i gemenskapslagstiftningen och till tredjelandsmedborgare som vistas lagligt och mottar arbetslöshetsersättning i den berörda medlemsstaten.
Av arbetsmarknadspolitiska hänsyn ska en medlemsstat ge förtur till unionsmedborgare, och får ge förtur till tredjelandsmedborgare i de fall som anges i gemenskapslagstiftningen och till tredjelandsmedborgare som vistas lagligt och mottar arbetslöshetsersättning i den berörda medlemsstaten.
Medlemsstater ska avslå en ansökan om EU-blåkort i de arbetsmarknadssektorer till vilka arbetare från andra medlemsstater har begränsat tillträde, på grundval av övergångsbestämmelserna i anslutningsakterna av den 16 april 2003 respektive den 25 april 2005.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 − led a
1.  Medlemsstaterna ska återkalla eller avslå en ansökan om förnyelse av ett EU-blåkort som utfärdats på grundval av detta direktiv
1.  Medlemsstaterna ska återkalla eller avslå en ansökan om förnyelse av ett EU-blåkort som utfärdats på grundval av detta direktiv om EU-blåkortet har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende.
a) om EU-blåkortet har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende,
1a.  Medlemsstaterna får återkalla eller avslå en ansökan om förnyelse av ett EU-blåkort som utfärdats på grundval av detta direktiv i följande fall:
b) om det framkommer att innehavaren inte uppfyllde eller inte längre uppfyller kraven för inresa och vistelse i artiklarna 5 och 6, eller vistas i den berörda medlemsstaten av andra skäl än de för vilka han eller hon beviljades uppehållstillstånd,
a)  Om det framkommer att innehavaren inte uppfyllde eller inte längre uppfyller kraven för inresa och vistelse i artiklarna 5 och 6, eller vistas i den berörda medlemsstaten av andra skäl än de för vilka han eller hon beviljades uppehållstillstånd,
c) om innehavaren inte har respekterat begränsningarna i artikel 13.1–2 och artikel 14.
b) om innehavaren inte har respekterat begränsningarna i artikel 13.1–2 och artikel 14.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna får återkalla EU-blåkort eller avslå en ansökan om förnyelse av EU-blåkort av hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa.
3.  Medlemsstaterna får återkalla EU-blåkort eller avslå en ansökan om förnyelse av EU-blåkort endast om sakligt påvisbara hot föreligger mot upprätthållandet av den allmänna ordningen, säkerheten eller hälsan.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)
Genom att utfärda ett EU-blåkort åtar sig en medlemsstat att utfärda de eventuella nödvändiga dokumenten och viseringarna snabbast möjligt, men åtminstone inom en rimlig tidsperiod innan sökanden ska påbörja den anställning som EU-blåkortet beviljats för, med undantag för fall då den berörda medlemsstaten inte rimligtvis kan förväntas göra detta på grund av att antingen arbetsgivaren eller den berörda tredjelandsmedborgaren inkommit sent med ansökan om EU-blåkort.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2
2.  Om de uppgifter som givits in till stöd för ansökan är otillräckliga, ska de behöriga myndigheterna underrätta den sökande om vilka ytterligare uppgifter som krävs. Den tidsfrist som anges i punkt 1 ska upphöra att löpa fram till dess att myndigheterna har mottagit de ytterligare uppgifter som krävs.
2.  Om de uppgifter som givits in till stöd för ansökan är otillräckliga, ska de behöriga myndigheterna underrätta den sökande så snart som möjligt om vilka ytterligare uppgifter som krävs. Den tidsfrist som anges i punkt 1 ska upphöra att löpa fram till dess att myndigheterna har mottagit de ytterligare uppgifter som krävs.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3
3.  Avslag på en ansökan om ett EU-blåkort, eller beslut om att inte förlänga eller om att återkalla ett EU-blåkort, ska meddelas genom en skriftlig underrättelse till den berörda tredjelandsmedborgaren och i förekommande fall till hans eller hennes arbetsgivare, i enlighet med de förfaranden som gäller enligt den relevanta nationella lagstiftningen, och får överklagas till domstol i den berörda medlemsstaten. Den skriftliga underrättelsen ska innehålla en motivering av beslutet och ange vilka överklagandeförfaranden som står till buds och inom vilken tid ett överklagande ska ske.
3.  Avslag på en ansökan om ett EU-blåkort, eller beslut om att inte förlänga eller om att återkalla ett EU-blåkort, ska meddelas genom en skriftlig underrättelse till den berörda tredjelandsmedborgaren och i förekommande fall till hans eller hennes arbetsgivare, i enlighet med de förfaranden som gäller enligt den relevanta nationella lagstiftningen, och får överklagas till den behöriga myndighet i den berörda medlemsstaten som utsetts i enlighet med den nationella lagstiftningen. Den skriftliga underrättelsen ska innehålla en motivering av beslutet och ange vilka överklagandeförfaranden som står till buds och inom vilken tid ett överklagande ska ske.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1
1.  Under de första två åren av laglig vistelse i den berörda medlemsstaten som innehavare av ett EU-blåkort ska den berörda personens tillträde till arbetsmarknaden vara begränsat till utövande av sådan verksamhet som anställd som uppfyller villkoren för inresa i artiklarna 5 och 6. För ändringar av villkoren i anställningsavtalet som påverkar förutsättningarna för inresan eller för ändringar i anställningsförhållandet krävs ett skriftligt förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna i vistelsemedlemsstaten, i enlighet med nationella förfaranden och inom de tidsfrister som anges i artikel 12.1.
1.  Under de första två åren av laglig vistelse i den berörda medlemsstaten som innehavare av ett EU-blåkort ska den berörda personens tillträde till arbetsmarknaden vara begränsat till utövande av sådan verksamhet som anställd som uppfyller villkoren för inresa i artiklarna 5 och 6. Ändringar av villkoren i anställningsavtalet som påverkar förutsättningarna för inresan eller ändringar i anställningsförhållandet ska skriftligen förhandsmeddelas de behöriga myndigheterna i vistelsemedlemsstaten, i enlighet med nationella förfaranden och inom de tidsfrister som anges i artikel 12.1.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2
2.  Efter de första två åren av laglig vistelse i den berörda medlemsstaten som innehavare av ett EU-blåkort, ska personen i fråga åtnjuta samma behandling som medlemsstatens egna medborgare när det gäller tillträde till anställningar som innebär högkvalificerat arbete. Innehavaren av EU-blåkort ska anmäla förändringar i sitt anställningsförhållande till de behöriga myndigheterna i vistelsemedlemsstaten, i enlighet med nationella förfaranden.
2.  Efter de första två åren av laglig vistelse i den berörda medlemsstaten som innehavare av ett EU-blåkort, ska personen i fråga åtnjuta samma behandling som medlemsstatens egna medborgare.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1
1.  Arbetslöshet ska inte i sig kunna ligga till grund för återkallande av ett EU-blåkort, förutsatt att arbetslöshetsperioden inte överstiger tre månader i följd.
1.  Arbetslöshet ska inte i sig kunna ligga till grund för att återkalla eller inte förnya ett EU-blåkort, förutsatt att arbetslöshetsperioden inte överstiger sex månader i följd.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)
1a.  Innehavaren av ett EU-blåkort ska ha rätt att stanna kvar på en medlemsstats territorium så länge som han eller hon genomgår utbildning för att ytterligare höja sina yrkeskvalifikationer eller att omskola sig för ett annat yrke.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2
2.  Under denna period ska innehavaren av EU-blåkort ha rätt att söka och ta anställning på de villkor som anges i artikel 13.1 eller i artikel 13.2, beroende på vilken av dessa bestämmelser som är tillämplig.
2.  Under de perioder som nämns i punkterna 1 och 1a ska innehavaren av EU-blåkort ha rätt att söka och ta en högkvalificerad anställning på de villkor som anges i artikel 13.1 eller i artikel 13.2, beroende på vilken av dessa bestämmelser som är tillämplig.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna får begränsa de rättigheter som följer av punkterna 1 b och 1 h i fråga om stipendier och förfaranden för att få tillgång till allmännyttiga bostäder till fall där innehavaren av EU-blåkort har vistats eller har rätt att vistas på deras territorier i minst tre år.
utgår
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna får begränsa rätten till likabehandling i fråga om social trygghet till fall där innehavaren av EU-blåkort har beviljats ställning som varaktigt bosatt i EG i enlighet med artikel 17.
utgår
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 16 − punkt 2a (ny)
2a.  Artikel 8.2 ska tolkas så att innehavaren av EU-blåkortet måste ha varit lagligt bosatt på den första medlemsstatens territorium under EU-blåkortets giltighetstid, inklusive en eventuell förlängning.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4
4.  Med avvikelse från artikel 9.1 c i direktiv 2003/109/EG ska medlemsstaterna förlänga den period som en innehavare av ett EU-blåkort och de av dennes familjemedlemmar som har beviljats ställning som varaktigt bosatta tillåts vara borta från gemenskapens territorium till 24 på varandra följande månader.
4.  Med avvikelse från artikel 9.1 c i direktiv 2003/109/EG får medlemsstaterna förlänga den period som en innehavare av ett EU-blåkort och de av dennes familjemedlemmar som har beviljats ställning som varaktigt bosatta tillåts vara borta från gemenskapens territorium till 24 på varandra följande månader.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5
5.  De undantag från direktiv 2003/109/EG som föreskrivs i punkterna 3 och 4 ska gälla endast om den berörda tredjelandsmedborgaren kan lägga fram bevis för att han eller hon har lämnat gemenskapens territorium för att bedriva verksamhet som anställd eller egenföretagare, utföra volontärarbete eller studera i sitt ursprungsland.
5.  De undantag från direktiv 2003/109/EG som föreskrivs i punkterna 3 och 4 ska gälla endast om den berörda tredjelandsmedborgaren kan lägga fram bevis för att han eller hon har lämnat gemenskapens territorium för att i sitt ursprungsland bedriva verksamhet som anställd eller egenföretagare, utföra volontärarbete eller studera, för att ge incitament till cirkulär rörlighet för dessa yrkesverksamma och uppmuntra samma migrerande arbetstagare att i ett senare skede delta i utbildning, forskning och tekniska aktiviteter i sina respektive ursprungsländer.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 19 − punkt 3 − inledningen
3.  I enlighet med förfarandena i artikel 12 ska den andra medlemsstaten behandla anmälan och skriftligen underrätta sökanden och den första medlemsstaten om sitt beslut att
3.  I enlighet med förfarandena i artikel 12 ska den andra medlemsstaten behandla ansökan och de i artikel 12.2 fastställda handlingarna och skriftligen underrätta sökanden och den första medlemsstaten om sitt beslut att
Ändring 54
Förslag till direktiv
Artikel 19 − punkt 3 − led b
b) vägra att utfärda ett EU-blåkort och i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i nationell lagstiftning, inklusive utvisningsförfaranden, ålägga sökanden och hans eller hennes familjemedlemmar att lämna dess territorium om villkoren i denna artikel inte är uppfyllda; den första medlemsstaten ska omedelbart och utan formaliteter återta innehavaren av EU-blåkort och dennes familjemedlemmar. Efter ett eventuellt återtagande ska bestämmelserna i artikel 14 tillämpas.
b) vägra att utfärda ett EU-blåkort om de i denna artikel angivna villkoren inte uppfylls eller om avslaget grundar sig på artikel 9. I detta fall ska medlemsstaten, om sökanden befinner sig på dess territorium, och i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i nationell lagstiftning, inklusive utvisningsförfaranden, ålägga sökanden och hans eller hennes familjemedlemmar att lämna dess territorium. Den första medlemsstaten ska omedelbart och utan formaliteter återta innehavaren av EU-blåkort och dennes familjemedlemmar. Efter ett eventuellt återtagande ska bestämmelserna i artikel 14 tillämpas.
Ändring 75
Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2
2.  I fall där en medlemsstat beslutar att tillämpa de inskränkningar av tillträdet till arbetsmarknaden som föreskrivs i artikel 14.3 i direktiv 2003/109/EG, ska den ge företräde för innehavare av denna typ av uppehållstillstånd framför tredjelandsmedborgare som ansöker om rätt att vistas där för samma ändamål.
2.  I fall där en medlemsstat beslutar att tillämpa de inskränkningar av tillträdet till arbetsmarknaden som föreskrivs i artikel 14.3 i direktiv 2003/109/EG, får den ge företräde för innehavare av denna typ av uppehållstillstånd framför tredjelandsmedborgare som ansöker om rätt att vistas där för samma ändamål i situationer där två eller flera sökande är lika kvalificerade för anställningen.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 22 − punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska, via det nätverk som inrättats genom beslut 2006/688/EG, meddela kommissionen och övriga medlemsstater eventuella lagstiftningsåtgärder eller andra regleringsåtgärder med avseende på artiklarna 7, 9.2, 19.5 och 20.
1.  Medlemsstaterna ska, via det nätverk som inrättats genom beslut 2006/688/EG, meddela kommissionen och övriga medlemsstater eventuella lagstiftningsåtgärder eller andra regleringsåtgärder med avseende på artiklarna 7, 9.2, 19.5 och 20 och vilka åtgärder det rör sig om.
Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska årligen och första gången senast den 1 april [ett år efter dagen för införlivandet av detta direktiv] till kommissionen och övriga medlemsstater genom det nätverk som inrättats genom beslut 2006/688/EG lämna statistik över hur många tredjelandsmedborgare för vilka ett EU-blåkort har beviljats, förnyats eller återkallats under föregående kalenderår, med angivande av deras nationalitet och sysselsättning. Även statistik över familjemedlemmar som har beviljats inresa ska lämnas. För innehavare av ett EU-blåkort och deras familjemedlemmar som beviljas inresa i enlighet med artiklarna 19–21 ska informationen dessutom omfatta uppgifter om tidigare bosättningsmedlemsstat.
3.  Medlemsstaterna ska årligen och första gången senast den 1 april [ett år efter dagen för införlivandet av detta direktiv] till kommissionen och övriga medlemsstater genom det nätverk som inrättats genom beslut 2006/688/EG lämna statistik över hur många tredjelandsmedborgare för vilka ett EU-blåkort har beviljats, förnyats eller återkallats under föregående kalenderår, med angivande av deras nationalitet och sysselsättning i enlighet med lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Även statistik över familjemedlemmar som har beviljats inresa ska lämnas med undantag för uppgifter om deras yrke. För innehavare av ett EU-blåkort och deras familjemedlemmar som beviljas inresa i enlighet med artiklarna 19–21 ska informationen dessutom omfatta uppgifter om tidigare bosättningsmedlemsstat.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy