Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0229(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0431/2008

Внесени текстове :

A6-0431/2008

Разисквания :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0558

Приети текстове
PDF 451kWORD 172k
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург
Процедура за единно разрешително за работа *
P6_TA(2008)0558A6-0431/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно предложението за директива на Съвета относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0638),

–   като взе предвид член 63, точка 3) a) от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0470/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0431/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да измени съответно предложението си съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)
(7а) Срокът на валидност на единното разрешително се определя от всяка държава-членка.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Всички граждани на трети страни, които законно пребивават и работят в държавите-членки, независимо от първоначалната причина или основание за приема, трябва да разполагат поне с един общ набор от права, предоставени под формата на третиране, равноправно с това на гражданите на съответната приемаща държава-членка. Правото на равноправно третиране в посочените в тази директива области трябва да се гарантира не само на тези граждани на трети страни, които са допуснати да работят на територията на държава-членка, но и на онези, които са приети по други причини и са получили достъп до пазара на труда в тази държава-членка в съответствие с друго Общностно или национално законодателство, включително членове на семейството на работник от трета страна, които са приети в държавата-членка в съответствие с Директива 2003/86/EО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството, чужди граждани, приети въз основа на Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност и научните работници, приети съгласно Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност.
(10)  Всички граждани на трети страни, които законно пребивават и работят в държавите-членки, независимо от първоначалната причина или основание за приема, трябва да разполагат поне с един общ набор от трудови права, предоставени под формата на третиране, равноправно с това на гражданите на съответната приемаща държава-членка. Правото на равноправно третиране в посочените в тази директива области трябва да се гарантира не само на тези граждани на трети страни, които са допуснати да работят на територията на държава-членка, но и на онези, които са приети по други причини и са получили достъп до пазара на труда в тази държава-членка в съответствие с друго общностно или национално законодателство, включително членове на семейството на работник от трета страна, които са приети в държавата-членка в съответствие с Директива 2003/86/EО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството, чужди граждани, приети въз основа на Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност и научните работници, приети съгласно Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Гражданите на трети страни, приети за сезонна работа на територията на държава-членка за период, който не надвишава 6 месеца в рамките на дванадесет месеца, не са обхванати от тази директива предвид временния им статут.
(13)  Гражданите на трети страни, приети за сезонна работа на територията на държава-членка, не са обхванати от настоящата директива предвид временния им статут и факта, че те са обект на разпоредбите на специална директива.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)
13а. Лицата, ползващи временна закрила, трябва да бъдат обхванати от настоящата директива по отношение на общия набор от права, когато имат разрешение за законно упражняване на трудова дейност на територията на държава-членка.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)
(18a)  Настоящата директива следва да се прилага, без да накърнява по-благоприятни разпоредби, съдържащи се в законодателството на ЕС и в международни актове.
Изменение 53
Предложение за директива
Съображение 18 б (ново)
18 б) Държавите-членки следва да ратифицират Международната конвенция за защита на правата на мигриращите работници и членовете на техните семейства, приета от Общото събрание на ООН на 18 декември 1990 г.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  Държавите-членки трябва да приведат в действие разпоредбите на тази директива, без да допускат дискриминация въз основа на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, материално състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, и по-специално в съответствие с Директива 2000/43/EО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход и Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите.
(19)  Държавите-членки трябва да приведат в действие разпоредбите на тази директива, без да допускат дискриминация въз основа на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, материално състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, и по-специално в съответствие с Директива 2000/43/EО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход и Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, както и в съответствие с бъдещото законодателство в тази област, и по-специално това, което ще бъде прието в резултат на предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426).
Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 – буква а
а) единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за издаване на единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка, за да се опрости приемът на тези граждани и да се облекчи контролът на статута им, и
а) единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за издаване на единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка, за да се опрости процедурата по прием на тези граждани и да се облекчи контролът на статута им, и
Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 – буква б
б) общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка.
б) общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка, независимо от целта на първоначалния прием на тези лица на територията на държава-членка.
Изменение 10
Предложение за директива
Член 1 – алинея 1 а (нова)
Настоящата директива не засяга компетенциите на държавите-членки по отношение на допускането на граждани на трети страни до техния пазар на труда.
Изменение 11
Предложение за директива
Член 2 – буква (г)
г) "единна процедура за кандидатстване" означава всяка процедура, която се основава на кандидатстване на гражданин на трета страна за разрешение да пребивава и работи на територията на държава-членка и която води до решение за издаване на единно разрешително на този гражданин на трета страна.
г) "единна процедура за кандидатстване" означава всяка процедура, която води до решение за издаване на единно разрешително, даващо право на гражданин на трета страна да пребивава и работи на територията на държава-членка, въз основа на молба, подадена от въпросния гражданин на трета страна или от неговия бъдещ работодател.
Изменение 12
Предложение за директива
Член 2 – точка г а (нова)
г а) "погранична трудова дейност" означава упражняването на трудова дейност в държава-членка, различна от държавата по пребиваване, от пограничен работник по смисъла на член 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 1408/71.
Изменение 13
Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - буква б
б) към работниците от трети страни, които законно пребивават в държава-членка.
б) към работниците от трети страни, които законно пребивават в държава-членка, независимо от целта на първоначалния прием на тези лица на територията на държава-членка.
Изменение 14
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – уводна част
2.  Тази директива не се прилага към граждани на трети страни:
2.  Разпоредбите на настоящата директива относно единната процедура за издаване на единно разрешително, с което се позволява на гражданите на трети страни да пребивават и работят на територията на държава-членка, не се прилагат към граждани на трети страни:
Изменение 15
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква г
г) приети за сезонна работа на територията на държава-членка за период, който не надвишава 6 месеца в рамките на дванадесет месеца;
г) приети за сезонна работа на територията на държава-членка;
Изменение 16
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква г а (нова)
га) които са приети на територията на държава-членка с цел работа за период, ненадвишаващ 6 месеца, по отношение единствено на обхвата на процедурата за издаване на единно разрешително;
Изменение 17
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква е
е) които пребивават в държава-членка като кандидати за международна закрила или по временни схеми за закрила;
е) които пребивават в държава-членка като кандидати за международна закрила;
Изменение 18
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 а (нов)
1а. Определянето на това, дали молбата за единно разрешително трябва да бъде внесена от съответния гражданин на трета страна, от неговия бъдещ работодател или от единия от тях, е от компетентността на държавите-членки.
Изменение 19
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 б (нова)
1б. В случаите, когато молбата за единно разрешително се внася от заинтересования гражданин на трета страна, тя може да бъде внесена и разгледана или докато гражданинът на трета страна пребивава извън територията на държавата-членка, в която желае да бъде допуснат, или когато той вече се намира законно на територията на съответната държава-членка.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
В случай, когато разрешителното на кандидата изтича преди да е взето решение по молба му за подновяване, държавата-членка, натоварена с разглеждането на молбата, разрешава на заинтересованото лице, и по целесъобразност и на неговото семейство, да пребивава законно на нейната територия до вземането на решение относно подновяването на единното разрешително.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 5 – параграф 4
4.  Ако информацията, предоставена във връзка с кандидатурата, не отговаря на изискванията, компетентният орган уведомява кандидата за изискваната допълнителна информация. Срокът, предвиден в параграф 2, се прекъсва докато органът получи изискваната допълнителна информация.
4.  Ако информацията, предоставена във връзка с молбата, е непълна, според публично определени критерии, компетентният орган уведомява кандидата за изискваната допълнителна информация.. Срокът, предвиден в параграф 2, се прекъсва докато органът получи изискваната допълнителна информация.
Изменение 22
Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 а (нов)
4а. Компетентният орган уведомява надлежно кандидата в случай на прекратяване или удължаване на срока за вземане на решението, предвиден в параграф 2.
Изменение 24
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 а (нов)
2а. Държава-членка може да издаде на притежател на единно разрешително, издадено от друга държава-членка, разрешително, което да му позволи да извършва погранична трудова дейност. Такова разрешително се издава съгласно националното законодателство на държавата-членка, в която се осъществява пограничната трудова дейност. Срокът на валидност на това разрешително не може да надвишава срока на валидност на единното разрешително.
Изменение 25
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1
1.  В писменото уведомление, въз основа на критерии, изложени в националното или Общностното законодателство, се изтъкват причините за решение, с което се отхвърля кандидатура, не се издава, коригира или подновява единно разрешително или това разрешително се прекратява или отнема.
1.  Всяко решение, с което се отхвърля молба, не се издава, коригира или подновява единно разрешително или се прекратява или отнема разрешително въз основа на критерии, изложени в националното или общностното законодателство трябва да бъде надлежно мотивирано с обективни и проверими мотиви, изложени в писменото уведомление.. Посочените критерии са обективни и достъпни за обществеността, така че да има възможност за проверяване на решението.
Изменение 26
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2
2.  Всяко решение да се отхвърли кандидатура, да не се издаде, коригира или поднови, да се прекрати или отнеме единно разрешително, може да бъде оспорено в съдилище на съответната държава-членка. Писменото уведомление посочва възможните процедури за правна защита и крайните срокове за предприемане на действия.
2.  Всяко решение да се отхвърли молба, да не се издаде, коригира или поднови, да се прекрати или отнеме единно разрешително може да бъде оспорено пред компетентния орган на съответната държава-членка, определен в съответствие с националното законодателство. В писменото уведомление се посочват възможните процедури за правна защита, включително компетентния орган, и крайните срокове за предприемане на действия. Обжалването по съдебен ред спира изпълнението на административното решение до вземането на окончателно съдебно решение.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 9
Държавите-членки предприемат необходимите мерки за информиране на гражданите на трети страни и бъдещите работодатели за пълния набор от документи, необходими за комплектоване на кандидатурата.
Всяка държава-членка, по-специално чрез своите консулски служби, гарантира, че на обществото се предоставя редовно актуализирана информация относно условията за влизане и пребиваване на територията й на граждани на трети страни с цел работа. В частност, държавите-членки предприемат необходимите мерки за информиране на гражданите на трети страни и бъдещите работодатели за пълния набор от документи, необходими за комплектоване на молбата, както и за общия размер на таксите, заплащани за обработката на тяхната молба.
Изменение 28
Предложение за директива
Член 10
Държавите-членки могат да изискат от кандидатите да заплатят такси за обработката на кандидатурите в съответствие с тази директива. Размерът на таксите трябва да е съразмерен и да се основава на принципа за действително доставена услуга.
Държавите-членки могат да изискат от кандидатите да заплатят такси за обработката на молбите в съответствие с тази директива. Размерът на таксите трябва да е пропорционален и в рамките на разумното, като не надвишава действителните разходи на националната администрация. В националното законодателство се определя максимален общ размер, който включва, при необходимост, разходите за подизпълнител при ползване на външни фирми за събиране на необходимите документи за кандидатстване с оглед получаването на разрешително.
Изменение 29
Предложение за директива
Член 11 - встъпителна част
През периода, в който единното разрешително е валидно, то дава право на притежателя като минимум:
За срока на валидност на единното разрешително, така както е определен от всяка държава-членка, то дава право на притежателя като минимум:
Изменение 30
Предложение за директива
Член 11 – буква в
в) да има свободен достъп до цялата територия на държавата-членка, издала единното разрешително, с ограниченията, предвидени в националното законодателство от съображения за сигурност;
в) да има свободен достъп до цялата територия на държавата-членка, издала единното разрешително. Държавите-членки могат да налагат териториални ограничения върху правото на пребиваване и правото на работа, в границите, предвидени в националното законодателство от съображения за сигурност, когато същите ограничения са приложими спрямо техните собствени граждани;
Изменение 31
Предложение за директива
Член 11 a (нов)
Член 11 a
Уведомяване и информация
Уведомлението и информацията, посочени в членове 5, 8 и 9, се предават по начин, който предоставя възможност на кандидата да разбере тяхното съдържание и последиците от тях.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 12 - параграф 1 - буква а
а) условия на труда, включително по въпроси като заплащане, уволнение и здраве и безопасност на работното място;
а) условия на труд, включително по въпроси като трудово възнаграждение, отпуск, работно време, уволнение и здраве и безопасност на работното място;
Изменение 33
Предложение за директива
Член 12 - параграф 1 - буква б
б) свобода на сдружаване, принадлежност и членство в организация на работници или работодатели или каквато и да е друга организация, чиито членове упражняват определена професионална дейност, включително по отношение на привилегии, давани от подобни организации, без да се засягат национални разпоредби относно обществения ред и сигурност.
б) свобода на сдружаване, принадлежност и членство в организация на работници или работодатели, или каквато и да е друга организация, чиито членове упражняват определена професионална дейност, включително по отношение на привилегии, давани от подобни организации, като предоставяне на информация и подкрепа, без да се засягат национални разпоредби относно обществения ред и сигурност.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква в
в) образование и професионално обучение;
в) образование в широкия смисъл на думата (езиково обучение и запознаване с културата, с оглед подобряване на интеграцията) и професионално обучение;
Изменение 35
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква г
г) признаване на дипломи, удостоверения и други професионални квалификации в съответствие с приложимите национални процедури;
г) признаване на дипломи, удостоверения и други професионални квалификации в съответствие с приложимите национални процедури съгласно Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации1.
1 OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 12 - параграф 1 - буква e
е) изплащането на придобити пенсионни права при преместване в трета страна;
е) преносимост на пенсионни права или на осигурителни плащания за старост, смърт или инвалидност в размер, приложим съгласно правото на държавата-членка или държавите-членки длъжници при преместване в трета страна;
Изменение 37
Предложение за директива
Член 12 - параграф 1 - буква ж
ж) данъчните облекчения;
ж) данъчните облекчения, при условие че за данъчни цели се счита, че работникът пребивава в съответната държава-членка;
Изменение 38
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква з а (нова)
за) информационни и консултантски услуги, предлагани от службите по заетостта.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 12 - параграф 2 - встъпителна част
2.  Държавите-членки могат да ограничат третирането, равноправно с това на собствените граждани:
2.  Държавите-членки могат да ограничат равнопоставеното третиране с това на собствените си граждани, единствено в следните случаи:
Изменение 42
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква в
в) като ограничават правата, предоставени по параграф 1, буква з), по отношение на общественото жилищно настаняване до случаите, когато гражданин на трета страна пребивава или има право да пребивава на тяхна територия за период от поне три години;
в) като ограничават правата, предоставени по параграф 1, буква з) по отношение на жилищното настаняване;
Изменение 43
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква г
г) като ограничават правата, предоставени по параграф 1, букви а), б) и ж), до онези работници от трети страни, които са трудово заети;
заличава се
Изменение 44
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква д
д) като ограничават правата, предоставени по параграф 1, буква д), до трудово заетите работници от трети страни, с изключение на обезщетенията за безработица.
заличава се
Изменение 45
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 а (нов)
2а. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че на всяко нарушение на правата, залегнали в настоящата директива, се противодейства с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.
Изменение 47
Предложение за директива
Член 14
Член 14
заличава се
Всяка държава-членка гарантира, че на обществото редовно се предоставя актуализирана информация относно условията за влизане и пребиваване на територията Й на граждани на трети страни с цел работа. Отчет
Правна информация - Политика за поверителност