Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0229(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0431/2008

Předložené texty :

A6-0431/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Hlasování :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0558

Přijaté texty
PDF 454kWORD 165k
Čtvrtek, 20. listopadu 2008 - Štrasburk
Sjednocený postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení *
P6_TA(2008)0558A6-0431/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o návrhu směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě (KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0638),

-   s ohledem na čl. 63 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0470/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0431/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Dobu platnosti jediného povolení určí jednotlivé členské státy.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Všichni státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pobývají a pracují v členských státech, by měli požívat přinejmenším stejný společný soubor práv formou rovného zacházení jako s vlastními občany příslušného členského státu, bez ohledu na původní důvod přijetí. Právo na rovné zacházení v oblastech vymezených touto směrnicí by nemělo být poskytnuto pouze těm státním příslušníkům třetích zemí, kteří byli přijati na území členského státu za účelem výkonu práce, ale rovněž těm, kteří byli přijati z jiných důvodů a mohl jim být poskytnut přístup na trh práce tohoto členského státu v souladu s jinými právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, včetně rodinných příslušníků pracovníků z třetích zemí, kteří byli přijati členskými státem v souladu se směrnicí Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny, pracovníků z třetích zemí, kteří byli přijati členským státem v souladu se směrnicí Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby; a vědeckých pracovníků, kteří byli přijati v souladu se směrnicí Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
(10)  Všichni státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pobývají a pracují v členských státech, by měli požívat přinejmenším stejný společný soubor práv souvisejících s prací formou rovného zacházení jako s vlastními občany příslušného členského státu, bez ohledu na původní důvod přijetí. Právo na rovné zacházení v oblastech vymezených touto směrnicí by nemělo být poskytnuto pouze těm státním příslušníkům třetích zemí, kteří byli přijati na území členského státu za účelem výkonu práce, ale rovněž těm, kteří byli přijati z jiných důvodů a mohl jim být poskytnut přístup na trh práce tohoto členského státu v souladu s jinými právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, včetně rodinných příslušníků pracovníků z třetích zemí, kteří byli přijati členskými státem v souladu se směrnicí Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny, pracovníků z třetích zemí, kteří byli přijati členským státem v souladu se směrnicí Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby; a vědeckých pracovníků, kteří byli přijati v souladu se směrnicí Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Tato směrnice by se neměla vztahovat na státní příslušníky třetích zemí, kteří byli přijati některým členským státem na své území pro sezónní práce na dobu, která nepřekračuje šest měsíců v jakýchkoliv dvanácti měsících, vzhledem k jejich dočasnému statusu.
(13)  Tato směrnice by se neměla vztahovat na státní příslušníky třetích zemí, kteří byli přijati některým členským státem na své území pro sezónní práce, vzhledem k jejich dočasnému statusu a také k tomu, že se na jejich případ vztahuje zvláštní směrnice.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Na osoby požívající dočasné ochrany by se měla tato směrnice vztahovat v oblasti společného souboru práv, a to v případě, že jsou oprávněny legálně pracovat na území určitého členského státu.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)
(18a)  Tato směrnice by měla být provedena tak, že nebudou dotčena příznivější ustanovení obsažená v právních předpisech EU a mezinárodních nástrojích.
Pozměňovací návrh 53
Bod odůvodnění 18b (nový)
(18b)  Členské státy by měly ratifikovat Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin, přijatou Valným shromážděním OSN dne 18. prosince 1990.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
(19)  Členské státy by měly uvést v účinnost ustanovení této směrnice bez diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických vlastností, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, postižení, věku nebo sexuální orientace, zejména v souladu se směrnicí Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ a směrnicí Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.
(19)  Členské státy by měly uvést v účinnost ustanovení této směrnice bez diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických vlastností, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, postižení, věku nebo sexuální orientace, zejména v souladu se směrnicí Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ a směrnicí Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a v souladu s budoucími právními předpisy v této oblasti, zejména s předpisy vzniklými na základě návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)0426).
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. a
a) sjednocený postup pro vydávání jediného povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí za účelem zjednodušit jejich přijímání a usnadnit kontrolu jejich právního postavení; a
a) sjednocený postup pro vydávání jediného povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí za účelem zjednodušit postup jejich přijímání a usnadnit kontrolu jejich právního postavení; a
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. b
b) společný soubor práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě
b) společný soubor práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě, bez ohledu na původní důvod přijetí na území tohoto členského státu.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Touto směrnicí nejsou dotčeny pravomoci členských států, pokud jde o přijímání státních příslušníků třetích zemí na jejich trhy práce.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d
d) "sjednoceným postupem vyřizování žádostí" jakýkoliv postup, který vede na základě jediné žádosti k rozhodnutí o jediném povolení pro státního příslušníka třetí země, které jej opravňuje pobývat a vykonávat práci na území členského státu.
d) "sjednoceným postupem vyřizování žádostí" jakýkoliv postup, který vede na základě žádosti předložené státním příslušníkem třetí země nebo jeho budoucím zaměstnavatelem k rozhodnutí o případném vydání jediného povolení, které státního příslušníka třetí země opravňuje pobývat a vykonávat práci na území členského státu.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d a (nové)
da) "přeshraniční prací" práce, kterou vykonává příhraniční pracovník v jiném členském státě než ve státě svého bydliště, v souladu s čl. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 1408/71.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b
b) pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v některém členském státě.
b) pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v některém členském státě, bez ohledu na původní důvod přijetí na území tohoto členského státu.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – návětí
2.  Tato směrnice se nevztahuje na státní příslušníky třetí země,:
2.  Ustanovení této směrnice, která se týkají sjednoceného postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu, se nevztahují na státní příslušníky třetí země:
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d
d) kteří byli přijati některým členským státem na své území pro sezónní práce na dobu, která nepřekračuje šest měsíců v jakýchkoliv dvanácti měsících;
d) kteří byli přijati některým členským státem na své území pro sezónní práce;
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)
da) kteří byli přijati některým členským státem na své území pro práce na dobu, která nepřekračuje šest měsíců, pouze pokud jde o sjednocený postup vyřizování žádostí;
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f
f) kteří se zdržují v některém členském státě jako žadatelé o mezinárodní ochranu nebo podle programů dočasné ochrany;
f) kteří se zdržují v některém členském státě jako žadatelé o mezinárodní ochranu;
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nové)
1a.  Členské státy stanoví, zda žádost o jediné povolení předloží státní příslušník dotyčné třetí země, jeho příští zaměstnavatel, nebo kterákoliv z uvedených osob.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)
1b.  V případě, kdy žádost o jediné povolení předloží příslušník dotyčné třetí země, je možné tuto žádost předložit a projednat, ať již příslušník třetí země pobývá mimo území členského státu, v němž si přeje být přijat, nebo ať se již oprávněně nachází na území daného členského státu.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – bod 1 a (nový)
Pokud platnost povolení žadatele skončí dříve, než bude vydáno rozhodnutí o jeho obnovení, udělí členský stát pověřený přezkoumáním žádosti dotyčné osobě, případně jejím rodinným příslušníkům, oprávnění k tomu, aby legálně pobývali na území tohoto státu, dokud nebude rozhodnuto o žádosti o obnovení jediného povolení.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4
4.  V případě, že informace připojené k žádosti nejsou dostatečné, vyrozumí určený orgán žadatele o tom, že jsou požadovány dodatečné informace. Běh lhůty uvedené v odstavci 2 se staví do doby, než orgány obdrží dodatečné požadované informace.
4.  V případě, že informace připojené k žádosti nejsou z hlediska veřejně stanovených kritérií úplné, vyrozumí příslušný orgán žadatele o tom, že jsou požadovány dodatečné informace. Lhůta uvedená v odstavci 2 se pozastaví do doby, než orgány obdrží dodatečné požadované informace.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)
4a.  V případě, že se lhůta pro přijetí rozhodnutí uvedená v odstavci 2 pozastaví nebo prodlouží, příslušný orgán o této skutečnosti žadatele řádně uvědomí.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členský stát může držiteli jediného povolení uděleného jiným členským státem udělit povolení, na jehož základě může vykonávat přeshraniční práci. Toto povolení se uděluje v souladu s vnitrostátními právními předpisy daného členského státu, ve kterém je vykonávána přeshraniční práce. Doba platnosti tohoto povolení nesmí překročit dobu platnosti jediného povolení uděleného tímto jiným členským státem.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1
1.  V písemném oznámení rozhodnutí, kterým se žádost odmítá, jediné povolení neuděluje, nemění nebo neobnovuje, pozastavuje nebo ruší jediné povolení na základě požadavků stanovených vnitrostátními právními předpisy nebo právními předpisy Společenství, se uvede odůvodnění.
1.  V písemném oznámení rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o udělení, změnu nebo obnovení jediného povolení, pozastavuje nebo ruší jediné povolení na základě požadavků stanovených vnitrostátními právními předpisy nebo právními předpisy Společenství, se uvedou objektivní a ověřitelné důvody. Uvedené požadavky musí být objektivní a přístupné veřejnosti, aby bylo možné rozhodnutí ověřit.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2
2.  Jakékoliv rozhodnutí, kterým se žádost odmítá, jediné povolení neuděluje, nemění nebo neobnovuje, pozastavuje nebo ruší, je možné napadnout u soudu dotčeného členského státu. Písemné oznámení uvede poučení o možných opravných prostředcích a lhůtách pro jejich podání.
2.  Jakékoliv rozhodnutí, kterým se žádost odmítá, jediné povolení neuděluje, nemění nebo neobnovuje, pozastavuje nebo ruší, je možné napadnout u příslušného orgánu dotčeného členského státu určeného v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Písemné oznámení uvede poučení o možných opravných prostředcích, včetně odpovědného orgánu a lhůt pro jejich podání. Opravný prostředek má vůči správnímu rozhodnutí odkladný účinek, a to až do přijetí konečného soudního rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Článek 9
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby informovaly státního příslušníka třetí země a budoucího zaměstnavatele o všech dokladech, které jsou nutné k vyplnění žádosti.
Členské státy zajistí, že široké veřejnosti je dostupný pravidelně obnovovaný soubor informací o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na jejich území za účelem zaměstnání, zejména prostřednictvím jejich konzulátů. Členské státy přijmou nezbytná opatření zejména k tomu, aby informovaly státního příslušníka třetí země a budoucího zaměstnavatele o všech dokladech, které jsou nutné k vyplnění žádosti a o celkové výši poplatků nutných pro vyřízení jejich žádosti..
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Článek 10
Členské státy mohou od žadatelů požadovat zaplacení poplatků za vyřízení žádosti v souladu s touto směrnicí. Výše poplatků navíc musí být přiměřená a může vycházet ze zásady skutečně poskytnuté služby.
Členské státy mohou od žadatelů požadovat zaplacení poplatků za vyřízení žádosti v souladu s touto směrnicí. Výše poplatků navíc musí být odpovídající a přiměřená, přičemž nesmí přesáhnout výši skutečných nákladů, které vzniknou vnitrostátním správním orgánům. Ve vnitrostátních právních předpisech se stanoví maximální celková částka, která případně zahrne náklady na subdodávky plynoucí z využití externích firem, které shromáždí dokumenty nezbytné pro vytvoření spisu týkajícího se získání povolení.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 11 – návětí
Během doby své platnosti jediné povolení opravňuje držitele v minimálním případě k:
Během doby své platnosti, kterou určí jednotlivé členské státy, jediné povolení opravňuje držitele minimálně k:
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 11 – písm. c
c) volnému přístupu na celé území členského státu, který vydal jediné povolení v rámci omezení stanovených z důvodu bezpečnosti vnitrostátními právními předpisy;
c) volnému přístupu na celé území členského státu, který vydal jediné povolení, přičemž členské státy mohou stanovit územní omezení týkající se práva na pobyt a práva na výkon práce v rámci omezení stanovených z důvodu bezpečnosti vnitrostátními právními předpisy, pokud se stejná omezení vztahují na státní příslušníky těchto států;
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Oznámení a informace
Oznámení a informace uvedené v článcích 5, 8 a 9 se zveřejňují takovým způsobem, aby žadatel mohl porozumět jejich obsahu a důsledkům.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a
a) pracovní podmínky, včetně mzdy výpovědi, podmínek bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti;
a) pracovní podmínky, včetně mzdy, dovolené, pracovní doby, výpovědi, podmínek bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti;
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b
b) svobodu sdružování a spolčování a členství v odborových organizacích nebo svazech zaměstnavatelů nebo v organizaci, jejíž členové patří k určité profesní skupině, včetně výhod poskytovaných uvedenými organizacemi, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o veřejném pořádku a veřejné bezpečnosti;
b) svobodu sdružování a spolčování a členství v odborových organizacích nebo svazech zaměstnavatelů nebo v organizaci, jejíž členové patří k určité profesní skupině, včetně výhod poskytovaných uvedenými organizacemi, např. informací a podpory, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o veřejném pořádku a veřejné bezpečnosti;
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c
c) vzdělávání a odbornou přípravu;
c) vzdělávání v širokém smyslu slova (učení se jazykům a seznamování se s kulturou v zájmu zlepšení integrace) a odbornou přípravu;
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. d
d) uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v souladu s odpovídajícími vnitrostátními postupy;
d) uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v souladu s odpovídajícími vnitrostátními postupy použitelnými v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací1.
1 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. f
f) vyplacení získaných nároků na důchodové zabezpečení při stěhování do třetí země;
f) přenositelnost důchodů či důchodových dávek pobíraných v případě vysokého věku, úmrtí, či invalidity ve výši stanovené na základě právních předpisů jednoho či několika dlužných členských států, na něž se tento závazek vztahuje, při stěhování do třetí země;
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. g
g) daňové výhody;
g) daňové výhody, pokud je pracovník považován pro daňové účely za rezidenta příslušného členského státu;
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. ha (nové)
ha) informace a poradenství poskytované úřady práce;
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – návětí
2.  Členské státy mohou omezit rovné zacházení jako s občany tak, že:
2.  Členské státy mohou omezit rovné zacházení jako s občany pouze v těchto případech:
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c
c) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. h), pokud jde o ubytování ve veřejných kapacitách na případy, ve kterých státní příslušník třetí země pobývá nebo má právo pobytu na území státu po dobu nejméně tří let;
c) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. h), pokud jde o ubytování;
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d
d) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. a), b) a g) na ty pracovníky z třetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni;
vypouští se
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. e
e) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. e) na ty pracovníky z třetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni vyjma dávek v nezaměstnanosti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy učiní kroky nezbytné k tomu, aby jakékoli porušení práv stanovených touto směrnicí podléhalo účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Článek 14
Článek 14
Každý členský stát zajistí, že široké veřejnosti je dostupný pravidelně obnovovaný soubor informací o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na jeho území.
vypouští se
Právní upozornění - Ochrana soukromí