Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0229(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0431/2008

Esitatud tekstid :

A6-0431/2008

Arutelud :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Hääletused :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0558

Vastuvõetud tekstid
PDF 350kWORD 141k
Neljapäev, 20. november 2008 - Strasbourg
Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord *
P6_TA(2008)0558A6-0431/2008

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta (KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2007)0638);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 63 punkti 3 alapunkti a;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 67, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0470/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A6-0431/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)
7 a.  Ühtse loa kehtivusaja määrab kindlaks iga liikmesriik.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
10.  Liikmesriikides seaduslikult elavatel ja töötavatel kolmandate riikide kodanikel peaks olema vastuvõtva liikmesriigi kodanikega vähemalt võrdsed õigused, st neid tuleks kohelda samamoodi kui liikmesriigi kodanikke, sõltumata nende riiki lubamise esialgsest eesmärgist või alusest. Direktiivis loetletud valdkondades tuleks õigus võrdsele kohtlemisele anda mitte üksnes neile kolmandate riikide kodanikele, kes on liikmesriiki lubatud töötamise eesmärgil, vaid ka neile, kes on liikmesriiki lubatud muudel põhjustel ja kellele on antud juurdepääs liikmesriigi tööturule teiste ühenduse või liikmesriikide õigusaktide alusel. See ettepanek puudutab kolmandatest riikidest pärit töötajate pereliikmeid, kes on liikmesriiki lubatud vastavalt nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivile 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta, kolmandate riikide kodanikke, kes on liikmesriiki lubatud vastavalt nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiivile 2004/114/EÜ kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil, ning teadlasi, kes on liikmesriiki lubatud vastavalt nõukogu 12. oktoobri 2005. aasta direktiivile 2005/71/EÜ kolmandate riikide kodanike teadusuuringute eesmärgil riiki lubamise erimenetluse kohta.
10.  Liikmesriikides seaduslikult elavatel ja töötavatel kolmandate riikide kodanikel peaks olema vastuvõtva liikmesriigi kodanikega vähemalt võrdsed töötajate õigused, st neid tuleks kohelda samamoodi kui liikmesriigi kodanikke, sõltumata nende riiki lubamise esialgsest eesmärgist või alusest. Direktiivis loetletud valdkondades tuleks õigus võrdsele kohtlemisele anda mitte üksnes neile kolmandate riikide kodanikele, kes on liikmesriiki lubatud töötamise eesmärgil, vaid ka neile, kes on liikmesriiki lubatud muudel põhjustel ja kellele on antud juurdepääs liikmesriigi tööturule teiste ühenduse või liikmesriikide õigusaktide alusel. See ettepanek puudutab kolmandatest riikidest pärit töötajate pereliikmeid, kes on liikmesriiki lubatud vastavalt nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivile 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta, kolmandate riikide kodanikke, kes on liikmesriiki lubatud vastavalt nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiivile 2004/114/EÜ kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil, ning teadlasi, kes on liikmesriiki lubatud vastavalt nõukogu 12. oktoobri 2005. aasta direktiivile 2005/71/EÜ kolmandate riikide kodanike teadusuuringute eesmärgil riiki lubamise erimenetluse kohta.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
13.  Käesoleva direktiiviga ei tuleks hõlmata kolmandate riikide kodanikke, kes on lubatud liikmesriiki hooajatöödele mitte kauemaks kui kuueks kuuks mis tahes kaheteistkümne kuu pikkuse ajavahemiku jooksul, kuna nad viibivad riigis ajutiselt.
13.  Käesoleva direktiiviga ei tuleks hõlmata kolmandate riikide kodanikke, kes on lubatud liikmesriiki hooajatöödele, kuna nad viibivad riigis ajutiselt ning nendega seotud küsimusi reguleeritakse eridirektiiviga.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)
13 a.  Käesolevat direktiivi tuleks ühiste õiguste osas kohaldada ajutise kaitse saajate suhtes, kuna neil lubatakse liikmesriigis seaduslikult töötada.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)
18 a.  Käesolevat direktiivi tuleks rakendada ilma, et see piiraks ühenduse õigusaktide ja rahvusvaheliste õigusvahendite soodsamate sätete kohaldamist.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 b (uus)
(18 b)  Liikmesriigid peaksid ratifitseerima ÜRO Peaassamblee poolt 18. detsembril 1990 vastu võetud rahvusvahelise konventsiooni võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete õiguste kaitse kohta.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
19.  Liikmesriigid peaksid jõustama käesoleva direktiivi, diskrimineerimata sealjuures soo, rassi, nahavärvi, rahvuse või ühiskondliku päritolu, geneetiliste eripärade, keele, usu või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, vähemusrahvuse hulka kuulumise, varandusliku seisundi, sünni, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, eriti vastavalt nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivile 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust, ning nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivile 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel.
(19)  Liikmesriigid peaksid jõustama käesoleva direktiivi, diskrimineerimata sealjuures soo, rassi, nahavärvi, rahvuse või ühiskondliku päritolu, geneetiliste eripärade, keele, usu või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, vähemusrahvuse hulka kuulumise, varandusliku seisundi, sünni, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, eriti vastavalt nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivile 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust, ning nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivile 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, samuti vastavalt tulevastele õigusaktidele selles valdkonnas, sealhulgas kui see vastu võetakse, ettepanekule võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (KOM(2008)0426).
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt a
a) kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamise ja töötamise ühtse loa väljaandmise ühtne menetlus, et lihtsustada nende lubamist riiki ning nende staatuse kontrollimist, ning
a) kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamise ja töötamise ühtse loa väljaandmise ühtne menetlus, et lihtsustada menetlust nende lubamiseks riiki ning nende staatuse kontrollimist, ning
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt b
b) ühised õigused liikmesriigis seaduslikult elavatele kolmandatest riikidest pärit töötajatele.
b) ühised õigused liikmesriigis seaduslikult elavatele kolmandatest riikidest pärit töötajatele, sõltumata sellest, mis eesmärgil neid algselt liikmesriiki lubati.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – esimene a lõik (uus)
Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide pädevust lubada oma tööturule kolmandate riikide kodanikke.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d
(d) "ühtne taotlemise menetlus" – menetlus, mille käigus kolmanda riigi kodaniku üheainsa liikmesriigis elamise ja töötamise loa taotluse alusel tehakse otsus talle ühtse loa andmise kohta.
(d) "ühtne taotlemise menetlus" – menetlus, mille käigus kolmanda riigi kodaniku või tema tulevase tööandja taotluse alusel tehakse otsus kolmanda riigi kodanikule ühtse loa andmise kohta, mis võimaldab tal elada ja töötada liikmesriigi territooriumil.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d a (uus)
d a) "piirialatöö" – töö tegemine muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik, kui töötegijaks on määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 1 punktis b osutatud piirialatöötaja.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b
b) kolmandatest riikidest pärit töötajate suhtes, kes elavad seaduslikult liikmesriigis.
b) kolmandatest riikidest pärit töötajate suhtes, kes elavad seaduslikult liikmesriigis, sõltumata sellest, mis eesmärgil neid algselt liikmesriiki lubati.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa
2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata kolmandate riikide kodanike suhtes:
2.  Käesoleva direktiivi sätteid, mis käsitlevad kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa ühtse taotlemise menetlust, ei kohaldata kolmandate riikide kodanike suhtes:
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d
d) kes on lubatud liikmesriiki hooajatöödele mitte kauemaks kui kuueks kuuks mis tahes kaheteistkümne kuu pikkuse ajavahemiku jooksul;
d) kes on lubatud liikmesriiki hooajatöödele;
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus)
d a) kes on lubatud liikmesriiki töötamise eesmärgil mitte kauemaks kui kuueks kuuks ning ainult ühtse taotlemise menetluse puhul;
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f
f) kes viibib liikmesriigis rahvusvahelise kaitse taotlejana või ajutise kaitse kavade alusel;
f) kes viibib liikmesriigis rahvusvahelise kaitse taotlejana;
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Liikmesriigid määravad kindlaks, kas ühtse loa taotluse esitab asjaomane kolmanda riigi kodanik, tema tulevane tööandja või ükskõik kumb neist kahest.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)
1 b.  Juhul, kui ühtse loa taotluse esitab asjaomane kolmanda riigi kodanik, on võimalik seda esitada ja läbi vaadata nii siis, kui kolmanda riigi kodanik elab väljaspool seda liikmesriiki, kuhu asumiseks ta soovib luba saada, kui ka siis, kui ta elab juba seaduslikult asjaomases liikmesriigis.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)
Juhul kui taotleja loa kehtivus lõppeb enne otsuse tegemist selle uuendamise kohta, võimaldab taotlust läbi vaatav liikmesriik asjaomasel isikul ja vajaduse korral tema perekonnal seaduslikult oma territooriumil viibida kuni otsuse tegemiseni tema ühtse loa uuendamise kohta.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4
4.  Kui taotluse tõendamiseks esitatud teave on puudulik, teatab määratud ametiasutus taotlejale vajadusest esitada täiendavat teavet. Lõikes 2 nimetatud tähtaja arvestamine peatatakse niikauaks, kui ametiasutused on saanud vajaliku täiendava teabe.
4.  Kui taotluse tõendamiseks esitatud teave on avalikult kehtestatud kriteeriumide kohaselt ebatäielik, teatab määratud ametiasutus taotlejale vajadusest esitada täiendavat teavet. Lõikes 2 nimetatud tähtaja arvestamine peatatakse niikauaks, kui ametiasutused on saanud vajaliku täiendava teabe.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)
4 a.  Juhul kui lõikes 2 osutatud otsuse tegemise periood peatatakse või tähtaega pikendatakse, teatatakse sellest taotlejale nõuetekohasel viisil.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Liimesriik võib teise liikmesriigi poolt välja antud ühtse loa omanikule anda loa piirialatöö tegemiseks. Selline luba antakse välja vastavalt selle liikmesriigi, kus piirialatööd tehakse, siseriiklikule õigusele. Sellise loa kehtivusaeg ei tohi ületada ühtse loa kehtivusaega.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1
1.  Taotluse tagasilükkamise otsuse põhjendused esitatakse kirjalikult, selgitades vastavalt riigi või ühenduse õigusaktidele ühtse loa andmata, muutmata või uuendamata jätmist või selle peatamist või tühistamist.
1.  Taotluse tagasilükkamise otsuse põhjendused on objektiivsed ja kontrollitavad ning need esitatakse kirjalikult, selgitades vastavalt riigi või ühenduse õigusaktidele ühtse loa andmata, muutmata või uuendamata jätmist või selle peatamist või tühistamist. Kriteeriumid on objektiivsed ja avalikkusele kättesaadavad, nii et otsust oleks võimalik kontrollida.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2
2.  Ühtse loa andmata, muutmata või uuendamata jätmist või selle peatamist või tühistamist võib vaidlustada asjaomase liikmesriigi kohtus. Kirjalikus teates osutatakse olemasolevatele võimalikele apellatsioonimenetlustele ja nendega seotud tähtaegadele.
2.  Ühtse loa andmata, muutmata või uuendamata jätmist või selle peatamist või tühistamist võib vaidlustada asjaomase liikmesriigi seadustega määratud pädevas asutuses. Kirjalikus teates osutatakse olemasolevatele võimalikele apellatsioonimenetlustele, sealhulgas vastutavale asutusele, ja nendega seotud tähtaegadele. Vaidlustamine peatab haldusotsuse kuni lõpliku kohtulahendi tegemiseni.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9
Liikmesriigid astuvad vajalikke samme, et teavitada kolmanda riigi kodanikku ja tema tulevast tööandjat kõikidest tõendavatest dokumentidest, mis tuleb taotlusele lisada.
Liikmesriigid tagavad, et üldsusele antakse muu hulgas konsulaatide vahendusel teavet kolmandate riikide kodanike töötamise eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta ning seda teavet ajakohastatakse korrapäraselt. Eelkõige astuvad liikmesriigid vajalikke samme, et teavitada kolmanda riigi kodanikku ja tema tulevast tööandjat kõikidest tõendavatest dokumentidest, mis tuleb taotlusele lisada, ning taotluse läbivaatamise eest kasseeritavast kogusummast.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10
Liikmesriigid võivad nõuda taotlejatelt tasu maksmist käesoleva direktiivi kohase taotluste läbivaatamise eest. Tasu suurus peab olema proportsionaalne ja selle suuruse kindlaksmääramisel võib lähtuda tegelikult osutatud teenusest.
Liikmesriigid võivad nõuda taotlejatelt tasu maksmist käesoleva direktiivi kohase taotluste läbivaatamise eest. Tasu suurus peab olema proportsionaalne ja mõistlik ning see ei tohi ületada riigi ametiasutusel tegelikult kanda tulnud kulu. Riiklike õigusnormidega nähakse ette maksimumsumma, mis hõlmab vajaduse korral allhanke kulusid, kui loa andmiseks nõutava toimiku koostamiseks vajalike dokumentide kogumiseks osutub vajalikuks pöördumine välise ettevõtja poole.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – sissejuhatav osa
Ühtne luba annab oma kehtivusaja jooksul omanikule vähemalt järgmised õigused:
Ühtne luba annab iga liikmesriigi poolt kindlaks määratava kehtivusaja jooksul omanikule vähemalt järgmised õigused:
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – punkt c
c) vaba juurdepääsu kogu ühtse loa väljaandva liikmesriigi territooriumile, arvestades liikmesriigi õigusaktides julgeolekukaalutlustel kehtestatud piiranguid;
c) vaba juurdepääsu kogu ühtse loa väljaandva liikmesriigi territooriumile. Liikmesriigid võivad kehtestada territoriaalsed piirangud elamis- ja töötamisõigusele, arvestades liikmesriigi õigusaktides julgeolekukaalutlustel kehtestatud piiranguid, kui samu piiranguid kohaldatakse nende oma riigi kodanikele.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)
Artikkel 11 a
Teatavakstegemine ja teavitamine
Artiklites 5, 8 ja 9 osutatud teated ja teave edastatakse nii, et taotleja saab nende sisust ja tagajärgedest aru.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a
(a) töötingimused, sealhulgas palk ja töölt vabastamine, samuti töötervishoid ja tööohutus;
(a) töötingimused, sealhulgas palk, puhkus, tööaeg ja töölt vabastamine, samuti töötervishoid ja tööohutus;
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b
(b) ühinemisvabadus ning õigus liituda töötajate või tööandjate organisatsiooni või kutseühinguga või mis tahes organisatsiooniga, mis ühendab teataval tegevusalal tegutsevaid isikuid, sealhulgas õigus selliste organisatsioonide pakutavatele eelistele, ilma et see piiraks avalikku korda ja julgeolekut käsitlevate liikmesriigi õigusaktide kohaldamist;
(b) ühinemisvabadus ning õigus liituda töötajate või tööandjate organisatsiooni või kutseühinguga või mis tahes organisatsiooniga, mis ühendab teataval tegevusalal tegutsevaid isikuid, sealhulgas õigus selliste organisatsioonide pakutavatele eelistele, nagu teave ja tugi, ilma et see piiraks avalikku korda ja julgeolekut käsitlevate liikmesriigi õigusaktide kohaldamist;
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c
(c) haridus ja kutseõpe;
(c) haridus laiemas mõistes (keeleõpe ja kultuuri tundmaõppimine lõimimise edendamiseks) ja kutseõpe;
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt d
(d) diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide tunnustamine riikide asjaomase menetluse kohaselt;
(d) diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide tunnustamine riikide asjaomase menetluse kohaselt, mida kohaldatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivile 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta1.
1ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt f
(f) väljateenitud pensioni maksmine kolmandasse riiki kolimisel;
(f) vanaduse, surma või invaliidsusega seotud pensionide või annuiteetide kaasaskantavus deebitorliikmesriigi või -riikide õigusaktidele vastavas ulatuses kolmandasse riiki kolimisel;
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt g
(g) maksusoodustused;
(g) maksusoodustused, eeldusel, et töötajat peetakse asjaomases liikmesriigis maksuresidendiks;
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt h a (uus)
(ha) teave ja nõustamisteenused, mida pakub tööhõiveamet;
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa
2.  Liikmesriigid võivad oma riigi kodanikega võrdset kohtlemist piirata järgmiselt:
2.  Liikmesriigid võivad oma riigi kodanikega võrdset kohtlemist piirata ainult järgmistel juhtumitel:
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c
(c) piirates lõike 1 punktis h nimetatud õigusi sotsiaalkorterite suhtes juhtudega, kui kolmanda riigi kodanik on liikmesriigis elanud või tal on õigus seal elada vähemalt kolm aastat;
(c) piirates lõike 1 punktis h nimetatud õigusi eluaseme suhtes;
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d
(d) piirates lõike 1 punktides a, b ja g nimetatud õigusi vaid nende kolmandatest riikidest pärit töötajatega, kellel on töökoht;
välja jäetud
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e
(e) piirates lõike 1 punktis e nimetatud õigusi vaid nende kolmandatest riikidest pärit töötajatega, kellel on töökoht, välja arvatud töötuskindlustusega seotud õigused.
välja jäetud
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et tagada tulemuslike, proportsionaalsete ja hoiatavate sanktsioonide rakendamine käesoleva direktiiviga tagatud õiguste igasuguse rikkumise korral.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14
Artikkel 14
Liikmesriigid tagavad, et üldsusele antakse teavet kolmandate riikide kodanike töötamise eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta ning et seda teavet ajakohastatakse korrapäraselt.
välja jäetud
Õigusteave - Privaatsuspoliitika