Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0229(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0431/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0431/2008

Keskustelut :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Äänestykset :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0558

Hyväksytyt tekstit
PDF 263kWORD 140k
Torstai 20. marraskuuta 2008 - Strasbourg
Oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely *
P6_TA(2008)0558A6-0431/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista (KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0638),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0470/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0431/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
7 a.  Kukin jäsenvaltio määrittää yhdistelmäluvan voimassaoloajan.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
10.  Kaikilla jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevilla ja työskentelevillä kolmansien maiden kansalaisilla olisi oltava samat yhtäläiset oikeudet tulla kohdelluksi tasavertaisesti isäntäjäsenvaltionsa omien kansalaisten kanssa riippumatta siitä, millä perusteella he ovat alun perin saaneet maahantuloluvan. Oikeus tasavertaiseen kohteluun tässä direktiivissä mainituilla aloilla olisi taattava jonkin jäsenvaltion alueelle työntekoa varten hyväksyttyjen kolmansien maiden kansalaisten lisäksi myös muuta tarkoitusta varten hyväksytyille henkilöille, joille on myönnetty pääsy asianomaisen jäsenvaltion työmarkkinoille jonkin muun yhteisön säädöksen tai kansallisen lainsäädännön nojalla; näitä henkilöitä ovat oikeudesta perheenyhdistämiseen 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY nojalla jäsenvaltioon hyväksytyt kolmannesta maasta tulleen työntekijän perheenjäsenet, kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä 13 päivänä joulukuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/114/EY mukaisesti jäsenvaltion alueelle hyväksytyt kolmansien maiden kansalaiset ja kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten 12 päivänä lokakuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/71/EY mukaisesti maahan hyväksytyt tutkijat.
10.  Kaikilla jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevilla ja työskentelevillä kolmansien maiden kansalaisilla olisi oltava samat yhtäläiset työtä koskevat oikeudet tulla kohdelluksi työmarkkinoilla tasavertaisesti isäntäjäsenvaltionsa omien kansalaisten kanssa riippumatta siitä, millä perusteella he ovat alun perin saaneet maahantuloluvan. Oikeus tasavertaiseen kohteluun tässä direktiivissä mainituilla aloilla olisi taattava jonkin jäsenvaltion alueelle työntekoa varten hyväksyttyjen kolmansien maiden kansalaisten lisäksi myös muuta tarkoitusta varten hyväksytyille henkilöille, joille on myönnetty pääsy asianomaisen jäsenvaltion työmarkkinoille jonkin muun yhteisön säädöksen tai kansallisen lainsäädännön nojalla; näitä henkilöitä ovat oikeudesta perheenyhdistämiseen 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY nojalla jäsenvaltioon hyväksytyt kolmannesta maasta tulleen työntekijän perheenjäsenet, kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä 13 päivänä joulukuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/114/EY mukaisesti jäsenvaltion alueelle hyväksytyt kolmansien maiden kansalaiset ja kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten 12 päivänä lokakuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/71/EY mukaisesti maahan hyväksytyt tutkijat.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
13.  Direktiiviä ei tulisi soveltaa sellaisiin kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on oikeus tulla jonkin jäsenvaltion alueelle enintään kuuden kuukauden ajaksi minkä tahansa kahdentoista kuukauden jakson aikana kausiluonteista työtä varten, koska heidän asemansa on väliaikainen.
13.  Direktiiviä ei tulisi soveltaa sellaisiin kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on oikeus tulla jonkin jäsenvaltion alueelle kausiluonteista työtä varten, koska heidän asemansa on väliaikainen ja ottaen huomioon, että heidän osaltaan annetaan erityisdirektiivi.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
13 a.  Tilapäisen suojelun piiriin kuuluviin henkilöihin olisi sovellettava tämän direktiivin yhtäläisiä oikeuksia koskevia säännöksiä, sillä heillä on lupa työskennellä laillisesti jäsenvaltion alueella.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
18 a.  Tämän direktiivin täytäntöönpano ei saisi estää soveltamasta Euroopan unionin lainsäädäntöön tai kansainvälisiin välineisiin sisältyviä suotuisampia säännöksiä.
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)
(18 b)  Jäsenvaltioiden olisi ratifioitava yleissopimus siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelusta, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi 18 päivänä joulukuuta 1990.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
19.  Jäsenvaltioiden olisi pantava tämän direktiivin säännökset täytäntöön ilman sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, omaisuuteen, syntyperään, vammaan, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää erityisesti rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY mukaisesti.
19.  Jäsenvaltioiden olisi pantava tämän direktiivin säännökset täytäntöön ilman sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, omaisuuteen, syntyperään, vammaan, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää erityisesti rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY ja yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY sekä alan tulevan lainsäädännön, erityisesti uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annetusta neuvoston direktiiviehdotuksesta (KOM(2008)0426) johtuvan lainsäädännön mukaisesti.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – a alakohta
a) yhden hakemuksen menettely yhdistelmäluvan myöntämiseksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten tavoitteena yksinkertaistaa heidän maahanpääsyään ja helpottaa heidän asemansa valvontaa;
a) yhden hakemuksen menettely yhdistelmäluvan myöntämiseksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten tavoitteena yksinkertaistaa heidän maahanpääsymenettelyään ja helpottaa heidän asemansa valvontaa;
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – b alakohta
b) jäsenvaltion alueella laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläiset oikeudet.
b) jäsenvaltion alueella laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläiset oikeudet riippumatta siitä, mitä tarkoitusta varten heille on alun perin myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan siltä osin kuin kyse on kolmansien maiden kansalaisten pääsystä jäsenvaltioiden työmarkkinoille.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d alakohta
d) 'yhden hakemuksen menettelyllä' mitä tahansa menettelyä, jonka tuloksena tehdään kolmannen maan kansalaisen jättämän, jonkin jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä koskevan yhden lupahakemuksen perusteella päätös yhdistelmäluvan myöntämisestä kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle.
d) 'yhden hakemuksen menettelyllä' menettelyä, jonka päätteeksi kolmannen maan kansalaiselle voidaan päättää myöntää yhdistelmälupa jonkin jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten kyseisen kolmannen maan kansalaisen tai tämän tulevan työnantajan hakemuksen perusteella.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d a alakohta (uusi)
d a) 'rajatyöllä' asetuksen (ETY) N:o 1408/71 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetun rajatyöntekijän työskentelyä muussa jäsenvaltiossa kuin omassa asuinjäsenvaltiossaan.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta
b) jäsenvaltion alueella laillisesti oleskeleviin kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin.
b) jäsenvaltion alueella laillisesti oleskeleviin kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin riippumatta siitä, mitä tarkoitusta varten heille on alun perin myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta niihin kolmansien maiden kansalaisiin,
2.   Tämän direktiivin säännöksiä, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevaa yhden hakemuksen menettelyä, ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin,
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta
d) joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle enintään kuuden kuukauden ajaksi minkä tahansa kahdentoista kuukauden jakson aikana kausiluonteista työtä varten;
d) joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle kausiluonteista työtä varten;
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
d a) joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle työskentelyä varten enintään kuuden kuukauden ajaksi, siltä osin kuin kyse on yksinomaan yhden hakemuksen menettelystä;
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – f alakohta
f) jotka oleskelevat jäsenvaltiossa kansainvälisen suojelun hakijoina tai tilapäisten suojelujärjestelyjen nojalla;
f) jotka oleskelevat jäsenvaltiossa kansainvälisen suojelun hakijoina;
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltioiden on määritettävä, onko asianomaisen kolmannen maan kansalaisen vai hänen tulevan työnantajansa jätettävä yhdistelmälupahakemus vai voiko kumpi tahansa tehdä sen.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Jos yhdistelmälupahakemuksen jättää asianomainen kolmannen maan kansalainen, hakemus voidaan jättää ja käsitellä riippumatta siitä, asuuko kolmannen maan kansalainen tuolloin sen jäsenvaltion alueen ulkopuolella, johon lupaa haetaan, vai oleskeleeko hän jo laillisesti kyseisen jäsenvaltion alueella.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Jos hakijan yhdistelmäluvan voimassaolo päättyy ennen kuin uusimisesta on tehty päätös, hakemuksen käsittelystä vastaavan jäsenvaltion on myönnettävä asianomaiselle ja tarvittaessa hänen perheelleen lupa oleskella laillisesti alueellaan, kunnes päätös yhdistelmäluvan uusimisesta on tehty.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta
4.  Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot ovat puutteelliset, nimetyn viranomaisen on ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja tarvitaan. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes viranomaiset ovat saaneet vaaditut lisätiedot.
4.  Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot ovat julkisesti vahvistettujen perusteiden mukaisesti puutteelliset, nimetyn viranomaisen on ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja tarvitaan. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes viranomaiset ovat saaneet vaaditut lisätiedot.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Jos 2 kohdassa tarkoitetun päätöksenteon määräajan kuluminen keskeytyy tai jos määräaikaa pidennetään, nimetyn viranomaisen on tiedotettava tästä asianmukaisesti hakijalle.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltio voi myöntää toisen jäsenvaltion myöntämän yhdistelmäluvan haltijalle luvan rajatyön tekemiseen. Lupa myönnetään sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa rajatyö tehdään. Luvan voimassaoloaika ei saa ylittää yhdistelmäluvan voimassaoloaikaa.
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Jos hakemus hylätään eikä yhdistelmälupaa myönnetä, muuteta, uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai lopullisesti kansallisessa lainsäädännössä tai yhteisön oikeudessa annettujen perusteiden vuoksi, syyt on esitettävä kirjallisessa ilmoituksessa.
1.  Jos hakemus hylätään eikä yhdistelmälupaa myönnetä, muuteta, uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai lopullisesti kansallisessa lainsäädännössä tai yhteisön oikeudessa annettujen perusteiden vuoksi, puolueettomat ja todennettavissa olevat syyt on esitettävä kirjallisessa ilmoituksessa. Kriteerien on oltava puolueettomia, ja yleisön on voitava tutustua niihin, jotta päätös voidaan todentaa.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Kaikista hakemuksen hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan yhdistelmälupaa ei myönnetä, muuteta, uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai lopullisesti, on voitava valittaa asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuimiin. Kirjallisessa ilmoituksessa on kerrottava, mitä muutoksenhakumenettelyjä hakijalla on käytettävissään ja missä ajassa asia on pantava vireille.
2.  Kaikista hakemuksen hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan yhdistelmälupaa ei myönnetä, muuteta, uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai lopullisesti, on voitava valittaa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle. Kirjallisessa ilmoituksessa on kerrottava, mitä muutoksenhakumenettelyjä hakijalla on käytettävissään, asiasta vastaava viranomainen mukaan luettuna, ja missä ajassa asia on pantava vireille. Valitus lykkää hallinnollisen päätöksen täytäntöönpanoa tuomioistuimen lopulliseen päätökseen saakka.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ilmoittaakseen kolmannen maan kansalaiselle ja tulevalle työnantajalle, mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisöllä on käytettävissään, erityisesti konsulaattien välityksellä, säännöllisesti ajan tasalle saatetut tiedot edellytyksistä, joita sovelletaan kolmansien maiden kansalaisten pääsyyn kyseisen jäsenvaltion alueelle ja siellä oleskeluun työntekoa varten. Erityisesti jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ilmoittaakseen kolmannen maan kansalaiselle ja tulevalle työnantajalle, mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä, sekä hakemuksen käsittelystä perittävien maksujen kokonaissumma.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla
Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoilta maksun tämän direktiivin mukaisesta hakemusten käsittelystä. Maksujen on oltava kohtuullisia ja niiden perustana voidaan käyttää tosiasiassa tarjottuja palveluja.
Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoilta maksun tämän direktiivin mukaisesta hakemusten käsittelystä. Maksujen on oltava kohtuullisia ja tarkoituksenmukaisia eivätkä ne saa ylittää kansalliselle hallinnolle aiheutuneita todellisia kustannuksia. Kansallisessa lainsäädännössä on vahvistettava kokonaissumma, johon sisältyvät tarvittaessa myös kustannukset, joita aiheutuu ulkopuolisten yritysten käyttämisestä yhdistelmälupahakemuksen tueksi vaadittujen asiakirjojen hankkimiseen.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – johdantokappale
Yhdistelmäluvan voimassaoloaikana sen haltijalla on oikeus ainakin:
Yhdistelmäluvan voimassaoloaikana, josta kukin jäsenvaltio päättää, sen haltijalla on oikeus ainakin:
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – c alakohta
c) liikkua vapaasti yhdistelmäluvan myöntäneen jäsenvaltion koko alueella kansallisessa lainsäädännössä turvallisuussyistä asetetuissa rajoissa;
c) liikkua vapaasti yhdistelmäluvan myöntäneen jäsenvaltion koko alueella. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa alueellisesti oikeutta asua ja työskennellä kansallisessa lainsäädännössä turvallisuussyistä asetetuissa rajoissa, jos samoja rajoituksia sovelletaan niiden omiin kansalaisiin;
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)
11 a artikla
Ilmoitukset ja tiedot
Edellä 5, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset ja tiedot on toimitettava siten, että hakija pystyy ymmärtämään niiden sisällön ja vaikutukset.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta
a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat palkkaus ja irtisanominen sekä työterveys ja turvallisuus;
a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat palkkaus, lomat, työaika ja irtisanominen sekä työterveys ja turvallisuus;
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta
b) yhdistymisvapaus sekä oikeus liittyä työntekijöiden tai työnantajien ammattijärjestöön tai minkä tahansa ammattialan järjestöön mukaan luettuina tällaisen järjestön myöntämät etuudet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisestä järjestyksestä ja yleisestä turvallisuudesta annettujen kansallisten säännösten soveltamista;
b) yhdistymisvapaus sekä oikeus liittyä työntekijöiden tai työnantajien ammattijärjestöön tai minkä tahansa ammattialan järjestöön mukaan luettuina tällaisen järjestön myöntämät etuudet, kuten sen tarjoamat tiedot ja tuki, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisestä järjestyksestä ja yleisestä turvallisuudesta annettujen kansallisten säännösten soveltamista;
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta
c) yleissivistävä ja ammatillinen koulutus;
c) yleissivistävä koulutus mahdollisimman laajassa merkityksessä (kielen ja kulttuurin opiskelu kotoutumisen edistämiseksi) ja ammatillinen koulutus;
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – d alakohta
d) tutkintojen, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen tunnustaminen jäsenvaltioiden kansallisten menettelyjen mukaisesti;
d) tutkintojen, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen tunnustaminen jäsenvaltioiden kansallisten menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY1 nojalla;
1 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – f alakohta
f) saavutettujen eläkeoikeuksien maksaminen, kun henkilö muuttaa johonkin kolmanteen maahan;
f) hankittujen tuloperusteisten vanhuuden, kuolemantapauksen tai työkyvyttömyyden perusteella maksettavien eläkkeiden tai elinkorkojen siirtäminen velallisjäsenvaltion tai -valtioiden lainsäädännön mukaisesti sovellettavaan kurssiin henkilön muuttaessa kolmanteen maahan;
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – g alakohta
g) veroetuudet;
g) veroetuudet, jos työntekijää pidetään verovelvollisena kyseisessä jäsenvaltiossa;
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)
h a) työvoimatoimistojen tarjoamat tieto- ja neuvontapalvelut.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa kolmansien maiden kansalaisten tasavertaista kohtelua
2.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa kolmansien maiden kansalaisten tasavertaista kohtelua yksinomaan
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta
c) rajoittamalla 1 kohdan h alakohdan mukaisia oikeuksia julkisin varoin rahoitetun asumisen osalta koskemaan tapauksia, joissa kolmannen maan kansalainen on oleskellut tai joissa hänellä on oikeus oleskella kyseisen jäsenvaltion alueella vähintään kolmen vuoden ajan;
c) rajoittamalla 1 kohdan h alakohdan mukaisia oikeuksia asumisen osalta;
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta
d) rajoittamalla 1 kohdan a, b ja g alakohdan mukaiset oikeudet työsuhteessa oleviin kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin;
Poistetaan.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – e alakohta
e) rajoittamalla 1 kohdan e alakohdan mukaiset oikeudet, työttömyysturvaa lukuun ottamatta, työsuhteessa oleviin kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin.
Poistetaan.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä vahvistettujen oikeuksien rikkomisesta määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset.
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla
14 artikla
Poistetaan.
Kukin jäsenvaltio varmistaa, että suurella yleisöllä on käytettävissään säännöllisesti ajan tasalle saatetut tiedot edellytyksistä, joita sovelletaan kolmansien maiden kansalaisten pääsyyn sen alueelle ja siellä oleskeluun työntekoa varten.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö