Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0229(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0431/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0431/2008

Debates :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Balsojumi :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0558

Pieņemtie teksti
PDF 439kWORD 170k
Ceturtdiena, 2008. gada 20. novembris - Strasbūra
Vienota pieteikšanās procedūra uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai *
P6_TA(2008)0558A6-0431/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par apvienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu apvienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, kā arī par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2007)0638),

–   ņemot vērā EK līguma 63. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES līguma 67. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0470/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6-0431/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju atbilstīgi grozīt tās priekšlikumu, saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
(7.a)  Apvienotās atļaujas derīguma termiņu nosaka dalībvalsts.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Visiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas un strādā dalībvalstīs, jānosaka vismaz vienots tiesību kopums, kas attiecīgajā dalībvalstī garantē tiem vienlīdzīgu attieksmi ar valsts pilsoņiem, neatkarīgi no tā, kāds ir atļaujas piešķiršanas sākotnējais mērķis vai pamats. Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi jomās, kas noteiktas šajā direktīvā, jāpiešķir ne tikai tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā nolūkā strādāt, bet arī tiem, kuriem ļauts uzturēties citu nolūku dēļ, un kuriem ir atļauta piekļuve attiecīgās dalībvalsts darba tirgum saskaņā ar citiem Kopienas vai valsts tiesību aktiem, tostarp trešo valstu darba ņēmēju ģimenes locekļiem, kam atļauts uzturēties dalībvalstī saskaņā ar Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīvu 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos, trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā saskaņā ar Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/114/EK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā, kā arī pētniekiem, kuriem ļauts uzturēties saskaņā ar Padomes 2005. gada 12. oktobra Direktīvu 2005/71/EK par īpašu procedūru trešo valstu valsts piederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos.
(10)  Visiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas un strādā dalībvalstīs, būtu jānosaka vismaz vienots tiesību kopums attiecībā uz darbu, kas attiecīgajā dalībvalstī garantē tiem vienlīdzīgu attieksmi ar valsts pilsoņiem, neatkarīgi no tā, kāds ir atļaujas piešķiršanas sākotnējais mērķis vai pamats. Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi jomās, kas noteiktas šajā direktīvā, būtu jāpiešķir ne tikai tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā nolūkā strādāt, bet arī tiem, kuriem ļauts uzturēties citu nolūku dēļ, un kuriem ir atļauta piekļuve attiecīgās dalībvalsts darba tirgum saskaņā ar citiem Kopienas vai valsts tiesību aktiem, tostarp trešo valstu darba ņēmēju ģimenes locekļiem, kam atļauts uzturēties dalībvalstī saskaņā ar Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīvu 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos, trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā saskaņā ar Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/114/EK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā, kā arī pētniekiem, kuriem ļauts uzturēties saskaņā ar Padomes 2005. gada 12. oktobra Direktīvu 2005/71/EK par īpašu procedūru trešo valstu valsts piederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos.
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
(13)  Uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem nolūkā veikt sezonālu darbu ir atļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā uz laiku, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem jebkurā divpadsmit mēnešu periodā, šī direktīva neattiecas, ņemot vērā viņu pagaidu statusu.
(13)  Uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem nolūkā veikt sezonālu darbu ir atļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā, šai direktīvai nevajadzētu attiekties, ņemot vērā viņu pagaidu statusu un to, ka uz viņiem attieksies īpaša direktīva.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
(13.a)  Uz pagaidu aizsardzības saņēmējiem šī direktīva būtu jāattiecina saistībā ar vienotu tiesību kopumu, ja viņiem ir atļauja legāli strādāt dalībvalsts teritorijā.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)
(18.a)  Šī direktīva būtu jāīsteno, neskarot ES tiesību aktos un starptautiskos instrumentos ietvertus labvēlīgākus noteikumus.
Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)
(18.b)  Dalībvalstīm būtu jāratificē starptautiskā konvencija par viesstrādnieku un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību, ko1990. gada 18. decembrī pieņēma ANO Ģenerālā asambleja;
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
(19)  Dalībvalstis īsteno šīs direktīvas noteikumus bez diskriminācijas, pamatojoties uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpašībām, valodu, reliģiju vai pārliecību, politiskajiem vai citiem uzskatiem, piederību mazākumtautībai, mantisko stāvokli, izcelšanos, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju, jo īpaši saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju.
(19)  Dalībvalstīm būtu jāīsteno šīs direktīvas noteikumus bez diskriminācijas, pamatojoties uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpašībām, valodu, reliģiju vai pārliecību, politiskajiem vai citiem uzskatiem, piederību mazākumtautībai, mantisko stāvokli, izcelšanos, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju, jo īpaši saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, un saskaņā ar turpmākajiem šīs jomas tiesību aktiem, tādiem kā priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (COM(2008)0426).
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
1. pants – a apakšpunkts
(a) apvienotu pieteikšanās procedūru apvienotas atļaujas izsniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem, lai viņi varētu uzturēties un strādāt dalībvalsts teritorijā, vienkāršojot viņu uzņemšanu un atvieglojot viņu statusa kontroli;
a) apvienotu pieteikšanās procedūru apvienotas atļaujas izsniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem, lai viņi varētu uzturēties un strādāt dalībvalsts teritorijā, vienkāršojot viņu uzņemšanas procedūru un atvieglojot viņu statusa kontroli;
Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
1. pants – b apakšpunkts
(b) vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī.
b) vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī, neatkarīgi no nolūka, kādā viņi sākotnēji tika uzņemti dalībvalsts teritorijā.
Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)
Šī direktīva neskar dalībvalstu kompetenci attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu savas valsts darba tirgū.
Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
2. pants – d apakšpunkts
(d) "apvienota pieteikšanās procedūra" ir jebkura procedūra, kuras rezultātā, pamatojoties uz vienu pieteikumu par atļaujas izsniegšanu trešās valsts valstspiederīgajam, lai viņš varētu uzturēties un strādāt dalībvalsts teritorijā, pieņem lēmumu par apvienotas atļaujas izsniegšanu attiecīgajam trešās valsts valstspiederīgajam.
(d) "apvienota pieteikšanās procedūra" ir jebkura procedūra, kuras rezultātā tiek pieņemts lēmums par iespējamu apvienotas atļaujas izsniegšanu, lai trešās valsts valstspiesderīgais varētu uzturēties un strādāt dalībvalstī, pamatojoties uz attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā vai viņa nākamā darba devēja pieteikumu.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
2. pants – d a apakšpunkts (jauns)
da)"pārrobežu darbs" ir darbs dalībvalstī, kas nav dzīvesvietas dalībvalsts, ko veic pārrohežu darbinieks Regulas (EEK) Nr. 1408/71 1. panta 1 punkta b) apakšpunkta nozīmē.
Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
b) trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī.
b) trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī, neatkarīgi no nolūka, kādā viņi sākotnēji tika uzņemti dalībvalsts teritorijā.
Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2.  Šī direktīva neattiecas uz šādiem trešo valstu valstspiederīgajiem:
2.  Šīs direktīvas noteikumi par apvienoto pieteikšanās procedūru, ar ko trešo valstu valstspiederīgajiem izsniedz apvienotu atļauju uzturēties un strādāt dalībvalsts teritorijā, neattiecas uz šādiem trešo valstu valstspiederīgajiem:
Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
d) personām, kurām nolūkā veikt sezonālu darbu ir atļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem jebkurā 12 mēnešu periodā;
d) personām, kurām ir atļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā, nolūkā veikt sezonālu darbu;
Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d a apakšpunkts (jauns)
da) personām, kurām ir atļauts uzturēties dalībvalsts teritorijā darba nolūkā, uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem tikai saistībā ar apvienotās pieteikšanās procedūras darbības jomu;
Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
f) personām, kuras uzturas dalībvalstī kā pretendenti uz starptautisku aizsardzību vai saskaņā ar pagaidu aizsardzības sistēmām;
f) personām, kuras uzturas dalībvalstī kā pretendenti uz starptautisku aizsardzību;
Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Dalībvalstis ir kompetentas noteikt, vai apvienotās atļaujas pieteikums ir jāiesniedz attiecīgajam trešās valsts valstspiederīgajam, viņa nākamajam darba devējam vai arī to pēc izvēles var iesniegt viens no viņiem.
Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)
1.b Gadījumā, ja apvienotās atļaujas pieprasījumu iesniedz attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais, šo iespēju var izskatīt vai nu tad, kad trešās valsts valstspiederīgais dzīvo ārpus tās dalībvalsts teritorijas, kurā tas vēlas tikt uzņemts vai arī tad, kad viņš jau legāli uzturas attiecīgās dalībvalsts teritorijā.
Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
Ja pieteikuma iesniedzēja atļaujas derīguma termiņš beidzas, pirms tiek pieņemts lēmums par tās atjaunošanu, dalībvalsts, kura ir atbildīga par pieteikuma izskatīšanu, atļauj attiecīgajai personai un attiecīgā gadījumā tās ģimenes locekļiem legāli uzturēties dalībvalsts teritorijā, līdz tiek pieņemts lēmums par apvienotās atļaujas atjaunošanu.
Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts
4.  Ja pieteikumam pievienotā informācija ir nepietiekama, izraudzītā iestāde informē pieteikuma iesniedzēju par vajadzīgo papildu informāciju. Termiņš, kas minēts 2. punktā, tiek atlikts uz laiku, kamēr iestāde saņem vajadzīgo papildu informāciju.
4.  Ja pieteikumam pievienotā informācija ir nepilnīga saskaņā ar publiskotiem kritērijiem, izraudzītā iestāde informē pieteikuma iesniedzēju par vajadzīgo papildu informāciju. Termiņš, kas minēts 2. punktā, tiek atlikts uz laiku, kamēr iestāde saņem vajadzīgo papildu informāciju.
Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a Gadījumā, ja tiek atlikta lēmuma pieņemšana vai tiek pagarināts 2. punktā noteiktais lēmuma pieņemšanas termiņš, kompetentā iestāde pienācīgi informē pieteikuma iesniedzēju.
Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Dalībvalsts var izsniegt citā dalībvalstī izsniegtas apvienotās atļaujas turētājam atļauju, ar ko atļauj veikt pārrobežu darbu. Šādu atļauju izsniedz saskaņā ar dalībvalsts, kurā veic pārrobežu darbu, tiesību aktiem. Šādas atļaujas derīguma termiņš nepārsniedz citā dalībvalstī izsniegtās apvienotās atļaujas derīguma termiņu.
Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
1.  Rakstiskajā paziņojumā par lēmumu, ar kuru noraida pieteikumu, nepiešķir, negroza vai neatjauno, atliek vai anulē apvienoto atļauju, norāda iemeslus, pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti valsts vai Kopienas tiesību aktos.
1.  Rakstiskajā paziņojumā par lēmumu, ar kuru noraida pieteikumu, nepiešķir, negroza vai neatjauno, atliek vai anulē apvienoto atļauju, norāda objektīvus un pārbaudāmus iemeslus, pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti valsts vai Kopienas tiesību aktos. Šie kritēriji ir objektīvi un pieejami sabiedrībai, lai varētu pārbaudīt lēmuma pamatotību.
Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
2.  Katru lēmumu, ar kuru noraida pieteikumu, nepiešķir, groza vai atjauno, atliek vai anulē apvienoto atļauju, var apstrīdēt attiecīgās dalībvalsts tiesās. Rakstiskajā paziņojumā norāda iespējamo pārsūdzības kārtību un termiņu.
2.  Katru lēmumu, ar kuru noraida pieteikumu, nepiešķir, groza vai atjauno, atliek vai anulē apvienoto atļauju, var apstrīdēt attiecīgās dalībvalsts kompetentajā iestādē, kas izraudzīta saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem. Rakstiskajā paziņojumā norāda iespējamo pārsūdzības kārtību un termiņu, tostarp kompetento iestādi. Apstrīdēšanas gadījumā administratīvā lēmuma piemērošanu aptur, līdz tiesa pieņem galīgo lēmumu.
Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
9. pants
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai informētu trešās valsts valstspiederīgo un turpmāko darba devēju par visiem dokumentiem, kas tiem nepieciešami pieteikuma aizpildīšanai.
Dalībvalstis nodrošina, īpaši izmantojot konsulātus, lai sabiedrības rīcībā nodotu regulāri aktualizētu informāciju par trešo valstu valstspiederīgo ierašanās un uzturēšanās noteikumiem darba nolūkā to teritorijā. Jo īpaši dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai ieinteresētie trešo valstu valstspiederīgie un viņu iespējamie darba devēji būtu informēti par visiem dokumentiem, kas nepieciešami pieteikuma aizpildīšanai, kā arī pieprasījuma apstrādes nodevu kopējo summu.
Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
10. pants
Dalībvalstis var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzēji samaksā nodevu par pieteikuma apstrādi saskaņā ar šo direktīvu. Nodevu apmēram jābūt samērīgam, un to var noteikt atkarībā no faktiski sniegtā pakalpojuma apmēra.
Dalībvalstis var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzēji samaksā nodevu par pieteikuma apstrādi saskaņā ar šo direktīvu. Nodevu apmēram jābūt samērīgam un atbilstīgam, un tas nepārsniedz valsts pārvaldes iestāžu faktiskos izdevumus. Kopējo maksimālo apmēru nosaka valsts tiesību aktos, kas vajadzības gadījumā ietver arī apakšuzņēmēju izmaksas, ja atļaujas saņemšanas lietai nepieciešamo dokumentu savākšanu veic ārēji uzņēmumi.
Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
11. pants – ievaddaļa
Tās derīguma laikā apvienotā atļauja tās turētājam piešķir vismaz šādas tiesības:
Tās derīguma laikā, ko nosaka katra dalībvalsts, apvienotā atļauja tās turētājam piešķir vismaz šādas tiesības:
Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
11. pants – c apakšpunkts
(c) brīva piekļuve tās dalībvalsts, kura ir izsniegusi apvienoto atļauju, visai teritorijai, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti valsts tiesību aktos drošības apsvērumu dēļ;
(c) brīva piekļuve tās dalībvalsts visai teritorijai, kura ir izsniegusi apvienoto atļauju. Dalībvalstis var noteikt teritoriālus ierobežojumus attiecībā uz tiesībām uzturēties un strādāt, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti valsts tiesību aktos drošības apsvērumu dēļ, ja tādus pašus ierobežojumus piemēro attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem;
Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)
11.a pants
Paziņošana un informēšana
Direktīvas 5., 8. un 9. pantā minēto paziņošanu un informēšanu veic tā, lai pieteikuma iesniedzējs varētu saprast šīs informācijas saturu un izrietošās sekas.
Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a) darba apstākļi, tostarp atalgojums un atlaišana, kā arī drošība un veselības aizsardzība darba vietā;
(a) darba apstākļi, tostarp atalgojums, brīvdienas, darba laiks un atlaišana, kā arī drošība un veselības aizsardzība darba vietā;
Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b) biedrošanās brīvība, piederība organizācijai un dalība organizācijā, kas pārstāv darba ņēmējus vai darba devējus, vai jebkurā organizācijā, kuras locekļi ir konkrētu profesiju pārstāvji, tostarp šo organizāciju piešķirtās priekšrocības, neskarot valsts tiesību aktus par sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību;
(b) biedrošanās brīvība, piederība organizācijai un dalība organizācijā, kas pārstāv darba ņēmējus vai darba devējus, vai jebkurā organizācijā, kuras locekļi ir konkrētu profesiju pārstāvji, tostarp tādas šo organizāciju piešķirtās priekšrocības kā informācija un atbalsts, neskarot valsts tiesību aktus par sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošību;
Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c) izglītība un arodmācība;
(c) izglītība plašākā šā jēdziena izpratnē (valodas apguve un kultūras iepazīšana, lai veicinātu integrēšanos) un arodmācība;
Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
(d) diplomu, sertifikātu un citu profesionālo kvalifikāciju atzīšana saskaņā ar attiecīgajām valsts procedūrām;
(d) diplomu, sertifikātu un citu profesionālo kvalifikāciju atzīšana saskaņā ar attiecīgajām valsts procedūrām, ko piemēro atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1.
1 OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
(f) uzkrāto pensiju izmaksa, pārceļoties uz trešo valsti;
(f) ja persona pārceļas uz trešo valsti, pensiju vai mūža rentes pārnešana vecuma nespējas, apgādnieka zaudējuma vai invaliditātes gadījumā saskaņā ar likmi, ko piemēro atbilstīgi debitores dalībvalsts vai debitoru dalībvalstu tiesību aktiem;
Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
(g) nodokļu priekšrocības;
(g) nodokļu priekšrocības, ja attiecīgajā dalībvalstī darba ņēmēju uzskata par pastāvīgo iedzīvotāju nodokļu iekasēšanas nolūkā;
Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – h a apakšpunkts (jauns)
(ha) informācija un konsultāciju pakalpojumi, ko sniedz nodarbinātības dienesti;
Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2.  Dalībvalstis var ierobežot ar pilsoņiem vienlīdzīgo attieksmi:
2.  Dalībvalstis var ierobežot ar pilsoņiem vienlīdzīgo attieksmi tikai šādos gadījumos:
Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
(c) ierobežojot 1. punkta h) apakšpunktā noteiktās tiesības uz valsts mājokļiem gadījumos, ja trešās valsts valstspiederīgais tās teritorijā uzturas vai viņam ir tiesības uzturēties vismaz trīs gadus;
(c) ierobežojot 1. punkta h) apakšpunktā noteiktās tiesības uz mājokļiem.
Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
(d) ierobežojot 1. punkta a), b) un g) apakšpunktā noteiktās tiesības attiecībā uz tiem trešo valstu darba ņēmējiem, kuri ir nodarbināti;
svītrots
Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
(e) ierobežojot 1. punkta e) apakšpunktā noteiktās tiesības, izņemot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, attiecībā uz tiem trešo valstu darba ņēmējiem, kuri ir nodarbināti.
svītrots
Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu visu šajā direktīvā paredzēto tiesību pārkāpumu novēršanu, pielietojot efektīvas, proporcionālus un preventīvas sankcijas.
Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
14. pants
14. pants
Katra dalībvalsts nodrošina, ka sabiedrībai ir pieejams regulāri precizēts informācijas kopums par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos dalībvalsts teritorijā nolūkā strādāt. Ziņojumu sniegšana
svītrots
Juridisks paziņojums - Privātuma politika