Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0229(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0431/2008

Ingivna texter :

A6-0431/2008

Debatter :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Omröstningar :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0558

Antagna texter
PDF 266kWORD 142k
Torsdagen den 20 november 2008 - Strasbourg
Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd *
P6_TA(2008)0558A6-0431/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2008 om förslaget till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0638),

–   med beaktande av artikel 63.3 a i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0470/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0431/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
7a)  Varje medlemsstat bör själv bestämma giltighetstiden för det kombinerade tillståndet.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 10
10)  Alla tredjelandsmedborgare som lagligen vistas och arbetar i en medlemsstat bör omfattas av åtminstone en gemensam uppsättning rättigheter i form av likabehandling med den mottagande medlemsstatens egna medborgare, oberoende av för vilket ändamål eller på vilken grund de ursprungligen beviljades inresa. Rätten till likabehandling på de områden som anges i detta direktiv bör inte endast omfatta tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium för arbete, utan även de som har beviljats inresa för andra ändamål och som har lämnats tillträde till den medlemsstatens arbetsmarknad i enlighet med andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen eller nationell lagstiftning, inbegripet familjemedlemmar till en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa i medlemsstaten enligt rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening samt tredjelandsmedborgare som beviljas inresa till en medlemsstats territorium enligt rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete och forskare som har beviljats inresa enligt rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte.
10)  Alla tredjelandsmedborgare som lagligen vistas och arbetar i en medlemsstat bör omfattas av åtminstone en gemensam uppsättning arbetsrättigheter i form av likabehandling med den mottagande medlemsstatens egna medborgare, oberoende av för vilket ändamål eller på vilken grund de ursprungligen beviljades inresa. Rätten till likabehandling på de områden som anges i detta direktiv bör inte endast omfatta tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium för arbete, utan även de som har beviljats inresa för andra ändamål och som har lämnats tillträde till den medlemsstatens arbetsmarknad i enlighet med andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen eller nationell lagstiftning, inbegripet familjemedlemmar till en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa i medlemsstaten enligt rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening samt tredjelandsmedborgare som beviljas inresa till en medlemsstats territorium enligt rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete och forskare som har beviljats inresa enligt rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 13
13)  Tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium för en vistelse som inte överstiger sex månader under någon tolvmånadersperiod för säsongsarbete bör inte omfattas av direktivet med hänsyn till att deras ställning är av tillfällig art.
13)  Tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium för säsongsarbete bör inte omfattas av direktivet med hänsyn till att deras ställning är av tillfällig art och med beaktande av att de omfattas av ett särdirektiv.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
13a)  Direktivets gemensamma uppsättning rättigheter bör också gälla för personer som omfattas av ordningar för tillfälligt skydd från och med att de fått tillstånd att lagligen arbeta på en medlemsstats territorium.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)
18a)  Detta direktiv bör genomföras utan att det påverkar tillämpningen av förmånligare bestämmelser i gemenskapslagstiftningen och i internationella instrument.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Skäl 18b (nytt)
18b)  Medlemsstaterna bör ratificera den internationella konventionen om skydd av migrerande arbetstagare och deras familjer, som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 18 december 1990.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 19
19)  Medlemsstaterna bör genomföra bestämmelserna i detta direktiv utan diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, i enlighet med rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung och rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet.
19)  Medlemsstaterna bör genomföra bestämmelserna i detta direktiv utan diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, i enlighet med rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung och rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, samt i enlighet med kommande lagstiftning på detta område, såsom den som blir resultat av förslaget till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (KOM(2008)0426).
Ändring 8
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led a
a) ett enda ansökningsförfarande för utfärdande av ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium, i syfte att förenkla deras inresa och att underlätta kontrollen av deras ställning, och
a) ett enda ansökningsförfarande för utfärdande av ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium, i syfte att förenkla förfarandet för deras inresa och att underlätta kontrollen av deras ställning, och
Ändring 9
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led b
b) en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat.
b) en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, oavsett för vilka ändamål de ursprungligen tillåtits inresa på en medlemsstats territorium.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)
Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas behörighet när det gäller tredjelandsmedborgares inresa i syfte att träda in på deras nationella arbetsmarknader.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d
d) ett enda ansökningsförfarande: varje förfarande som, på grundval av en enda ansökan från en tredjelandsmedborgare, leder till ett beslut om ett kombinerat tillstånd för denne att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium.
d) ett enda ansökningsförfarande: varje förfarande som leder till ett beslut om ett kombinerat tillstånd för en tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium, på grundval av en ansökan från tredjelandsmedborgaren eller från den framtida arbetsgivaren.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led da (nytt)
da) gränsöverskridande arbete: arbete som utförs i en annan medlemsstat än bosättningsstaten av en gränsarbetare enligt artikel 1 b i förordning (EEG) nr 1408/71.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b
b) arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat.
b) arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, oavsett för vilka ändamål de ursprungligen tillåtits inresa på en medlemsstats territorium.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen
2.  Direktivet ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgare
2.  Direktivets bestämmelser om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium ska inte tillämpas på tredjelandsmedborgare
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led d
d) som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium för en vistelse som inte överstiger sex månader under någon tolvmånadersperiod för säsongsarbete,
d) som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium för säsongsarbete,
Ändring 16
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)
da) som har beviljats inresa till en medlemsstat för att arbeta där under högst sex månader; i detta fall är det bara föreskrifterna om ett enda ansökningsförfarande som inte ska tillämpas,
Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led f
f) som vistas i en medlemsstat i egenskap av sökande av internationellt skydd eller enligt ordningar för tillfälligt skydd,
f) som vistas i en medlemsstat i egenskap av sökande av internationellt skydd,
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)
1a.  Det är medlemsstaternas uppgift att fastställa om ansökan om ett kombinerat tillstånd ska lämnas av den berörde tredjelandsmedborgaren, av den framtida arbetsgivaren eller av vilken som helst av dessa parter.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1b (ny)
1b.  Då ansökan om ett kombinerat tillstånd lämnas av den berörda tredjelandsmedborgaren ska denna ansökan lämnas och behandlas antingen då tredjelandsmedborgaren vistas utanför den medlemsstat till vilken ansökan har gjorts, eller då tredjelandsmedborgaren redan vistas lagligen på den berörda medlemsstatens territorium.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
Om sökandens tillstånd upphör att gälla innan ett beslut om dennes ansökan om förnyande av tillståndet fattats, ska den medlemsstat som är ansvarig för att handlägga ansökan ge den berörda personen samt i förekommande fall hans familj tillstånd att vistas lagligen på dess territorium fram till dess att ett beslut har fattats om förnyande av det kombinerade tillståndet.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4
4.  Om de uppgifter som ges in till stöd för ansökan är otillräckliga, ska den utsedda myndigheten underrätta sökanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs. Den tidsfrist som anges i punkt 2 ska upphöra att löpa fram till dess att myndigheten har mottagit de ytterligare uppgifter som krävs.
4.  Om de uppgifter som ges in till stöd för ansökan inte uppfyller kriterier som offentligen tillkännagivits ska den utsedda myndigheten underrätta sökanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs. Den tidsfrist som anges i punkt 2 ska upphöra att löpa fram till dess att myndigheten har mottagit de ytterligare uppgifter som krävs.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)
4a.  Om den tidsfrist för att anta beslutet som avses i punkt 2 skjuts upp eller förlängs ska sökanden bli vederbörligen informerad om detta av den behöriga myndigheten.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)
2a.  En medlemsstat får till innehavare av ett kombinerat tillstånd som utfärdats av en annan medlemsstat utfärda ett tillstånd som gör det möjligt att utföra gränsöverskridande arbete. Ett sådant tillstånd ska utfärdas i enlighet med den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där det gränsöverskridande arbetet utförs. Giltighetstiden för ett sådant tillstånd får inte överstiga giltighetstiden för det kombinerade tillstånd.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1
1.  Beslut om att avvisa en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om att inte bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller att återkalla ett kombinerat tillstånd som fattas på grundval av kriterier som anges i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning ska motiveras i den skriftliga underrättelsen.
1.  Beslut om att avvisa en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om att inte bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller att återkalla ett kombinerat tillstånd som fattas på grundval av kriterier som anges i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning ska motiveras av objektiva och verifierbara skäl i den skriftliga underrättelsen. Dessa villkor och kriterier ska vara objektiva och öppna för allmänheten så att ett avslag kan verifieras.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2
2.  Varje beslut om att avvisa en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om att inte bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller att återkalla ett kombinerat tillstånd ska kunna överklagas till domstol i den berörda medlemsstaten. I den skriftliga underrättelsen ska det anges vilka överklagandeförfaranden som står till buds och inom vilken tid ett överklagande ska ske.
2.  Varje beslut om att avvisa en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om att inte bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller att återkalla ett kombinerat tillstånd ska kunna överklagas till den behöriga myndighet i den berörda medlemsstaten, som utsetts med stöd av nationell lag. I den skriftliga underrättelsen ska det anges vilka överklagandeförfaranden som står till buds, inbegripet vem den behöriga myndigheten är, och inom vilken tid ett överklagande ska ske. Överklagandet ska medföra uppskov med verkställigheten av det administrativa beslutet, till dess att slutligt beslut fattats.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 9
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att informera tredjelandsmedborgaren och den framtida arbetsgivaren om all skriftlig bevisning de behöver lämna för att ansökan ska vara fullständig.
Varje medlemsstat ska se till att regelbundet uppdaterad information om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa till och vistelse på dess territorium för arbete görs tillgänglig för allmänheten, bland annat via deras konsulat. Medlemsstaterna ska särskilt vidta nödvändiga åtgärder för att informera tredjelandsmedborgaren och den framtida arbetsgivaren om all skriftlig bevisning de behöver lämna för att ansökan ska vara fullständig, och om den totala kostnaden för att behandla deras ansökan.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 10
Medlemsstaterna får begära att sökande betalar avgift för handläggningen av ansökningar i enlighet med detta direktiv. Avgiftsnivåerna ska vara proportionerliga och de får bygga på principen om att avgifter ska motsvara den tjänst som faktiskt tillhandahålls.
Medlemsstaterna får begära att sökande betalar avgift för handläggningen av ansökningar i enlighet med detta direktiv. Avgiftsnivåerna ska vara proportionerliga och rimliga och får inte överstiga den nationella förvaltningens verkliga kostnader. I den nationella lagstiftningen ska det fastställas ett högsta totalbelopp som i förekommande fall ska omfatta de entreprenadkostnader som uppstått då externa firmor anlitats för att samla in nödvändiga ärendehandlingar i samband med ansökan om tillstånd.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen
1.  Det kombinerade tillståndet ska under dess giltighetstid som ett minimum ge innehavaren rätt att
1.  Det kombinerade tillståndet ska under sin giltighetstid, vilken ska fastställas av varje medlemsstat skilt för sig, som ett minimum ge innehavaren rätt att
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led c
c) ha fri tillgång till hela territoriet för den medlemsstat som utfärdar det kombinerade tillståndet, inom de gränser som föreskrivs i nationell lagstiftning av säkerhetshänsyn,
c) ha fri tillgång till hela territoriet för den medlemsstat som utfärdar det kombinerade tillståndet, varvid medlemsstaterna får uppställa territoriella begränsningar för rätten till vistelse och rätten till arbete, inom de gränser som föreskrivs i nationell lagstiftning av säkerhetshänsyn, i de fall då samma begränsningar gäller för deras egna medborgare,
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)
Artikel 11a
Underrättelse och information
De underrättelser och den information som avses i artiklarna 5, 8 och 9 ska överföras på sådant sätt att sökanden förstår innehållet i dem och konsekvenserna av dem.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led a
a)  Arbetsvillkor, inbegripet löne- och uppsägningsvillkor samt villkor som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
a)  Arbetsvillkor, inbegripet löne-, semester-, arbetstids- och uppsägningsvillkor samt villkor som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led b
b)  Föreningsfrihet och frihet att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller någon annan organisation vars medlemmar utövar ett visst yrke, inklusive de förmåner som sådana organisationer tillhandahåller, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om allmän ordning och säkerhet.
b)  Föreningsfrihet och frihet att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller någon annan organisation vars medlemmar utövar ett visst yrke, inklusive de förmåner som sådana organisationer tillhandahåller, bland annat information och stöd, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om allmän ordning och säkerhet.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c
c)  Utbildning och yrkesutbildning.
c)  Utbildning i uttryckets breda bemärkelse (språkinlärning och kulturell anpassning i syfte att förbättra integrationen) och yrkesutbildning.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led d
d)  Erkännande av examensbevis, utbildningsbevis för teoretiska utbildningar och andra yrkeskvalifikationer i enlighet med relevanta nationella förfaranden.
d)  Erkännande av examensbevis, utbildningsbevis för teoretiska utbildningar och andra yrkeskvalifikationer i enlighet med relevanta nationella förfaranden som kan tillämpas med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer1.
1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led f
f)   Utbetalning av intjänade pensioner vid flytt till ett tredjeland.
f)  Överföring av pensionsrättigheter eller livränta på grund av hög ålder, dödsfall (eller invaliditet) enligt den ersättningsnivå som tillämpas enligt lagstiftningen i gäldenärsmedlemsstaten eller gäldenärsmedlemsstaterna vid flytt till ett tredjeland.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led g
g)  Skatteförmåner.
g)  Skatteförmåner, förutsatt att arbetstagaren anses ha sin skattemässiga hemvist i medlemsstaten i fråga.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led ha (nytt)
ha)  Informations- och rådgivningstjänster som erbjuds av arbetsförmedlingar.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen
2.  Medlemsstaterna får begränsa rätten till likabehandling i förhållande till egna medborgare genom att
2.  Medlemsstaterna får bara begränsa rätten till likabehandling i förhållande till egna medborgare genom att
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led c
c) begränsa de rättigheter som följer av punkt 1 h i fråga om allmännyttiga bostäder till fall där tredjelandsmedborgaren har vistats eller har rätt att vistas på deras territorium i minst tre år,
c) begränsa de rättigheter som följer av punkt 1 h i fråga om bostäder,
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led d
d) begränsa de rättigheter som följer av punkt 1 a, b och g till tredjelandsmedborgare som har anställning,
utgår
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led e
e) begränsa de rättigheter som följer av punkt 1 a, b och g till tredjelandsmedborgare som har anställning,
utgår
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna måste vidta nödvändiga åtgärder för att se till att varje åsidosättande av den rätt som fastställs i detta direktiv bemöts med effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 14
Artikel 14
utgår
Varje medlemsstat ska se till att regelbundet uppdaterad information om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa till och vistelse på dess territorium för arbete görs tillgänglig för allmänheten.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy