Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2664(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0582/2008

Předložené texty :

B6-0582/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 12
CRE 19/11/2008 - 12

Hlasování :

PV 20/11/2008 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0564

Přijaté texty
PDF 225kWORD 59k
Čtvrtek, 20. listopadu 2008 - Štrasburk
Evropská politika pro oblast vesmíru: jak přiblížit vesmír Zemi
P6_TA(2008)0564B6-0582/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o evropské politice pro oblast vesmíru: jak přiblížit vesmír Zemi

Evropský parlament,

-   s ohledem na usnesení Rady ze dne 26. září 2008 o dosažení pokroku v evropské politice pro oblast vesmíru(1),

-   s ohledem na Smlouvu OSN o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles (rezoluce č. 2222 (XXI) – smlouva o využívání kosmického prostoru),

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 10. července 2008 o vesmíru a bezpečnosti(2) a ze dne 29. ledna 2004 o akčním plánu pro provádění evropské vesmírné politiky(3) a s ohledem na úvahy, jež zazněly na veřejném slyšení, které uspořádal Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku dne 16. července 2007,

-   s ohledem na usnesení Rady ze dne 21. května 2007 o evropské politice v oblasti vesmíru(4),

-   s ohledem na dokument Komise ze dne 11. září 2008 nazvaný "Zpráva o pokroku v oblasti evropské vesmírné politiky" (KOM(2008)0561),

-   s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 7. října 2003 o uzavření rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Evropskou kosmickou agenturou,

-   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU) a Smlouvu o Evropské unii (SEU) ve znění návrhu Lisabonské smlouvy a s ohledem na příslušná ustanovení o evropské politice pro oblast vesmíru (článek 189 SFEU),

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že vesmír je strategickým statkem, jenž má zásadní význam pro nezávislost, bezpečnost a prosperitu Evropy, a proto je nezbytné, aby Rada spolu s Parlamentem řídila politický vývoj v této oblasti,

B.   vzhledem k tomu, že Unie a některé členské státy se již více než 30 let podílejí na financování a rozvoji vesmírné vědy a techniky, což dalo vzniknout vizi evropské politiky pro oblast vesmíru (ESP), přičemž je třeba ocenit úspěšnou spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ASE),

C.   vzhledem k rostoucímu zájmu o silnou a vedoucí úlohu Unie v evropské politice pro oblast vesmíru, která by pomohla nalézt řešení v oblasti životního prostředí, dopravy, výzkumu, obrany a bezpečnosti,

D.   vzhledem k tomu, že důrazná evropská politika pro oblast vesmíru z hlediska aplikací, služeb a související infrastruktury zvýší společenský, kulturní, hospodářský a vědecký vliv Unie, přispěje k rozvoji její průmyslové a vědecké základny, podpoří růst a zaměstnanost v EU a zajistí její politickou a technologickou nezávislost koherentním a realistickým způsobem,

E.   vzhledem k tomu, že Evropa při jakékoli činnosti, kterou v souvislosti s vesmírem provádí, ctí bezvýhradně zásadu, že průzkum a využívání vesmíru má být ku prospěchu a v zájmu všech zemí, a uznává vesmír jako pole působnosti celého lidstva, které má sloužit výhradně k mírovým účelům,

F.   vzhledem k tomu, že Unie se zavázala prosazovat na poli průzkumu a využívání vesmíru mezinárodní spolupráci, a s ohledem na názor Rady, který Parlament sdílí, že Evropa by měla svou činnost v oblasti průzkumu vesmíru vyvíjet v rámci celosvětového programu,

G.   vzhledem k tomu, že pro rozvoj ESP je důležité zvýšit povědomí veřejnosti a posílit podporu rozvoje vesmírných technologií, zajistit doplňkovost činností a maximalizovat součinnost s vývojem v ostatních oblastech,

H.   vzhledem k tomu, že je ze strategických důvodů třeba, aby Evropa zaručovala trvalý autonomní, spolehlivý, udržitelný a hospodárný přístup do vesmíru díky tomu, že bude mít k dispozici jednak vhodné a konkurenceschopné odpalovací zařízení světové úrovně, a jednak provozuschopné evropské vesmírné středisko,

I.   vzhledem k tomu, že je nezbytné nalézt pro ESP vhodné nástroje a programy financování na úrovni Unie, které by doplnily prostředky vyčleněné ze 7. rámcového programu pro výzkum a technický rozvoj (2007-2013), a umožnit tak různým hospodářským subjektům střednědobé a dlouhodobé plánování jejich činnosti,

J.   vzhledem k tomu, že zajistit, aby ESP přinesla výsledky a naplnila ambice Unie, ASE a jednotlivých členských států, lze pouze v případě, že bude pro politiku a činnosti v oblasti vesmíru vybudována vhodná struktura řízení a správy a vytvořen odpovídající předpisový rámec, který přispěje k rychlému vzniku inovačních a konkurenceschopných návazných služeb, a to především s cílem zaručit trvalý přístup ke spektru pro všechny vesmírné aplikace,

K.   vzhledem k tomu, že je zapotřebí stanovit přesný časový rozvrh plnění cílů v rámci programů Galileo a EGNOS a v rámci programu Kopernikus pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES) a že je třeba vypracovat podrobný plán činnosti pro různé subjekty, jež se podílejí na provádění těchto programů,

L.   vzhledem k tomu, že vesmír v dnešní společnosti představuje jedinečný nástroj pro okamžitý sběr a celosvětové šíření velkého množství údajů a je rovněž klíčovým nástrojem pro pochopení a sledování celosvětové změny klimatu, což je oblast, v níž Evropa zaujímá přední místo; vyzývaje ostatní mezinárodní aktéry, aby projevovali větší odpovědnost vůči budoucím generacím,

M.   vzhledem k tomu, že z hlediska bezpečnosti lze v oblasti vesmíru dosáhnout významných průlomových výsledků, především na poli telekomunikací, sledování a pozorování Země,

N.   vzhledem k tomu, že usnesení ze čtvrtého zasedání Rady pro vesmír (společné zasedání Rady Evropské unie a Rady ASE) ze dne 22. května 2007 vyzývá k optimalizaci rozhodovacího procesu Rady Evropské unie a dalších orgánů EU, pokud jde o oblast vesmíru,

O.   vzhledem k tomu, že příští finanční rámec by měl zohlednit odpovídající nástroje a programy financování Unie, aby se tak umožnily dlouhodobé investice Společenství do vesmírného výzkumu a do provozování udržitelných vesmírných aplikací ve prospěch Evropy a jejích občanů,

P.   vzhledem k tomu, že je třeba, aby Unie posílila svou spolupráci s rozvojovými zeměmi,

1.   vítá závěry Rady ze dne 26. září 2008, jež považuje za prospěšný politický závazek postupně vytvořit evropskou politiku pro oblast vesmíru, která výrazným způsobem přispěje k evropské identitě, a znovu opakuje, že je připraven postupovat konstruktivně a plně se účastnit uplatňování této politiky, jako by návrh Lisabonské smlouvy již vstoupil v platnost;

2.   sdílí názor Rady, že stávajícími prioritami jsou včasná realizace programů Galileo a EGNOS a GMES/Kopernikus;

3.   vítá zejména vytvoření interinstitucionální skupiny odborníků pro program Galileo, která může sloužit jako vzor v rozvoji evropské politiky pro oblast vesmíru;

4.   vyzývá Komisi a Radu, aby stanovily přesný harmonogram budování účinných struktur řízení pro program GMES/Kopernikus a aby pro tento program vypracovaly jasný a podrobný plán činnosti s cílem zvýšit jeho efektivitu a určit výši rozpočtových prostředků vyčleněných na tento program;

5.   je přesvědčen o rozhodující úloze programu GMES/Kopernikus, neboť se jedná o iniciativu vycházející z potřeb uživatelů, která probíhá díky zásadnímu přispění in-situ infrastruktury pro pozorování umístěné jak na Zemi, tak ve vesmíru; zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit kontinuitu údajů a služeb; konkrétně zastává názor, že Komise by měla nejprve nechat vypracovat hodnocení potenciálních přínosů, nákladů a dlouhodobého vývoje programu GMES/Kopernikus a poté předložit Evropskému parlamentu a Radě akční plán, ve kterém by se věnovala těmto hlediskům:

   - právnímu rámci programu GMES/Kopernikus,
   - řízení a správě programu GMES/Kopernikus, včetně úlohy subjektů Unie a subjektů z třetích zemí,
   - financování programu GMES/Kopernikus,
   - plánu provádění,
   - úloze podobných, ačkoli doplňkových iniciativ prováděných na mezivládní a mnohostranné úrovni,
   - mezinárodním aspektům programu GMES/Kopernikus, a tedy nezbytné spolupráci;

6.   vyjadřuje politování nad tím, že i přes jasná doporučení ze strany uživatelů není po skončení životnosti družice Jason 2, která se již nachází na oběžné dráze, zajištěna kontinuita altimetrických dat z družice obíhající po dráze s nízkým sklonem, a žádá Komisi, aby vyřešila problémy s financováním družice Jason 3, které mohou ohrozit krátkodobou udržitelnost služeb programu Kopernikus, a aby Parlament informovala o rozhodnutích, která v této souvislosti přijala;

7.   doporučuje zahájení strukturovaného dialogu mezi evropskými institucionálními činiteli a mezivládními činiteli, který všem členským státům zajistí otevřený a spravedlivý přístup k výhodám plynoucím z ESP;

8.   vyzývá Radu a Komisi, aby podporovaly součinnost vývoje v oblasti vesmíru pro civilní a bezpečnostní účely; upozorňuje na skutečnost, že schopnost Evropy zajistit bezpečnost a obranu závisí mj. na dostupnosti družicových systémů a že přístup k nim je pro Unii klíčový;

9.   žádá Radu a Komisi, aby pokročily v otázce mezinárodních vztahů, konkrétně ve věci hospodářské soutěže na mezinárodních obchodních a vládních trzích, a aby zajistily, že Evropa bude vystupovat jednotně a dodržovat dohodnutou strategii;

10.   souhlasí s Radou, že mezinárodní spolupráce v oblasti vesmíru musí sloužit zájmům Evropy a že by v tomto smyslu měla přispívat k celosvětovým iniciativám; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby Evropa byla po politické, technologické a provozní stránce nezávislá;

11.   připomíná Radě a Komisi, že ohlásily záměr předložit Parlamentu v souvislosti s plánem provádění ESP konkrétní doporučení či návrhy, které se s ohledem na povahu čtyř prioritních oblastí budou týkat:

   - vesmíru a změny klimatu,
   - přínosu ESP pro Lisabonskou strategii,
   - vesmíru a bezpečnosti (v návaznosti na usnesení ze dne 10. července 2008),
   - průzkumu vesmíru, včetně lidské přítomnosti a letu do vesmíru s lidskou posádkou;

12.   zdůrazňuje, že je důležité, aby byla vypracována průmyslová politika pro oblast vesmíru, a že rozhodujícím prvkem této politiky je vesmírný předpisový rámec a standardizační program, který přispívá ke vzniku nových evropských navazujících trhů; připomíná, že nařízení o programu Galileo představuje referenční rámec pro zapojení malých a středních podniků do evropské průmyslové politiky pro oblast vesmíru;

13.   uznává jedinečný přínos vesmírných programů, které umožňují celosvětové a dlouhodobé pokrytí a přístup k údajům důležitým pro výzkum změny klimatu a také poskytují základní podklady pro klíčová rozhodnutí, která je třeba přijmout v rámci politiky v oblasti životního prostředí;

14.   uznává, že vesmír může přispět k dosažení cílů Lisabonské smlouvy tak, aby byly naplněny ambice Unie v hospodářské, sociální, environmentální a vzdělávací oblasti i očekávání jejích občanů;

15.   uznává, že je třeba, aby Unie přijala praktická opatření, která umožní snížit závislost Evropy co se týče určitých vesmírných technologií, komponentů a činností, které mají pro vesmírný program rozhodující význam;

16.   domnívá se, že Evropa by měla vypracovat společnou vizi a dlouhodobý strategický plán průzkumu vesmíru, aby zaujala významné místo v mezinárodních programech lidského a robotického průzkumu (jako je globální strategie pro průzkum), jež by zahrnovaly možnost vyslat lidskou expedici na Mars;

17.   naléhavě žádá, aby bylo zváženo, zda by nebylo vhodné vytvořit v rozpočtu Unie novou položku, která by byla vyhrazena ESP, a odrážela tak silné odhodlání Unie v této oblasti a zvyšovala přehlednost a transparentnost této politiky, pokud vstoupí v platnost ustanovení Lisabonské smlouvy, která politiku pro oblast vesmíru upravují;

18.   vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly investice do vesmírné vědy a techniky;

19.   vyzývá Komisi, aby zahájila vhodné iniciativy, které podnítí rozvoj využívání vesmíru ke shromažďování a šíření informací, a trvá na tom, že je nutné podporovat technický rozvoj v oblasti sledování a pozorování vesmíru;

20.   vyzývá Komisi, aby přijala opatření nezbytná pro prevenci znečištění vesmíru;

21.   vyzývá Komisi, aby vypracovala studii o dopadu vesmírné turistiky a nutnosti vytvořit příslušný bezpečnostní předpisový rámec;

22.   vyzývá Radu a Komisi, aby se zasadily o zahájení široké debaty o průzkumu vesmíru, která bude směřovat k definování vize, jakou úlohu by na tomto poli měla hrát Evropa v budoucím celosvětovém úsilí o průzkum vesmíru a jaké zdroje má Evropa k dispozici k tomuto účelu; v této souvislosti vyslovuje přání, aby byl úzce zapojen do nadcházející konference na vysoké úrovni o průzkumu vesmíru, k jejímuž uspořádání dala podnět Komise;

23.   zdůrazňuje význam průzkumu vesmíru pro povzbuzení mladých Evropanů k tomu, aby se rozhodli pro kariéru v oblasti vědy a techniky a posílili evropský výzkumný potenciál;

24.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské kosmické agentuře, vládám a parlamentům členských států a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

(1) Úř. věst. C 268, 23.10.2008, s. 1.
(2) Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2008)0365.
(3) Úř. věst. C 96 E, 21.4.2004, s. 136.
(4) Úř. věst. C 136, 20.6.2007, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí