Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2664(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0582/2008

Indgivne tekster :

B6-0582/2008

Forhandlinger :

PV 19/11/2008 - 12
CRE 19/11/2008 - 12

Afstemninger :

PV 20/11/2008 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0564

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 57k
Torsdag den 20. november 2008 - Strasbourg
Europæisk rumpolitik
P6_TA(2008)0564B6-0582/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om den europæiske rumpolitik: Hvorledes rummet bringes ned på jorden

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets resolution af 26. september 2008 om fremme af den europæiske rumpolitik(1),

-   der henviser til FN-traktaten om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer (resolution 2222 (XXI) – FN-traktaten om det ydre rum),

-   der henviser til sin beslutning af 10. juli 2008 om rummet og sikkerhed(2) og sin beslutning af 29. januar 2004 om handlingsplanen for gennemførelsen af den europæiske rumpolitik(3) og til drøftelserne under den offentlige høring i Udvalget om Industri, Forskning og Energi den 16. juli 2007,

-   der henviser til Rådets resolution af 21. maj 2007 om den europæiske rumpolitik(4),

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 11. september 2008 "Situationsrapport om europæisk rumpolitik" (KOM(2008)0561),

-   der henviser til Rådets beslutning af 7. oktober 2003 om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Rumorganisation,

-   der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og traktaten om den Europæiske Union (TEU), som ændret ved Lissabontraktaten, og til de relevante bestemmelser om den europæiske rumpolitik (artikel 189 i TEUF),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at rummet har afgørende strategisk betydning for Europas uafhængighed, sikkerhed og velstand, og at Rådet bør føre an i den politiske udvikling på dette område, bistået af Parlamentet,

B.   der henviser til, at EU og en række medlemsstater har deltaget i finansieringen og udviklingen af rumteknologi og rumforskning i mere end 30 år, hvilket har ført til formulering af en vision for den europæiske rumpolitik, og bifalder i den forbindelse det givtige samarbejde med Den Europæiske Rumorganisation (ESA),

C.   der henviser til den stigende tilslutning til, at EU spiller en stærk og ledende rolle i en europæisk rumpolitik med henblik på at udvikle løsninger på udfordringerne inden for miljø, transport, forskning og sikkerhed,

D.   der henviser til, at en veltilrettelagt europæisk rumpolitik, især hvad angår applikationer, serviceydelser og tilhørende infrastruktur, vil fremme EU's sociale, kulturelle, økonomiske og videnskabelige indflydelse, støtte udviklingen af Unionens industrielle og videnskabelige basis, bidrage til vækst og beskæftigelse og sikre dens politiske og teknologiske uafhængighed på en sammenhængende og realistisk måde,

E.   der henviser til, at alle rumfartsaktiviteter i EU-regi sker med fuld respekt for princippet om, at udforskningen og udnyttelsen af det ydre rum skal være til fordel og gavn for alle lande, og anser det ydre rum for at være hele menneskehedens indflydelsessfære, der kun må bruges til fredelige formål,

F.   der henviser til, at EU bestræber sig på at fremme det internationale samarbejde om udforskning og udnyttelse af det ydre rum, og deler Rådets synspunkt, at EU bør gennemføre sine rumudforskningsaktiviteter inden for rammerne af et verdensomspændende program,

G.   der henviser til, at det er vigtigt for udviklingen af den europæiske rumpolitik at styrke offentlighedens forståelse for og opbakning til udviklingen af rumfartsteknologi ved at sikre, at tiltagene gensidigt supplerer hinanden, og sikre optimal synergi med udviklingstiltag på andre områder,

H.   der henviser til Europas strategiske behov for at sikre fortsat uafhængig, pålidelig, bæredygtig og omkostningseffektiv adgang til rummet, hvilket forudsætter, at der står både løfteraketter af tilstrækkelig og konkurrencedygtig topkvalitet og en operationsdygtig europæisk rumhavn til rådighed,

I.   der henviser til, at det er nødvendigt at fremskaffe tilstrækkelige EU-instrumenter og finansieringsplaner til den europæiske rumpolitik for at supplere bevillingerne fra det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013), således at det bliver muligt for de forskellige økonomiske aktører at lægge planer på mellemlang og lang sigt,

J.   der henviser til, at tilstrækkelige ledelsesstrukturer på området for rumpolitik og rumfartsaktiviteter og en hensigtsmæssig lovgivningsramme, der kan lette den hurtige fremvækst af innovative og konkurrencedygtige, afledte serviceydelser, især med det formål at sikre alle rumbaserede programmer adgang til spektret, er afgørende for, at den europæiske rumpolitik opnår de ventede resultater og indfrier de forventninger, som EU, ESA og deres respektive medlemsstater har stillet,

K.   der henviser til, at det er nødvendigt at fastsætte en nøjagtig tidsplan for opfyldelsen af Kopernikus- (program for global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES)), Galileo- og Egnos-programmernes målsætninger og udarbejde en køreplan for de forskellige instanser, der er involveret i gennemførelsen af disse programmer,

L.   der henviser til, at rummet er et enestående redskab til øjeblikkelig indsamling og verdensomspændende udsendelse af store mængder data i det moderne samfund, og at det tillige er et afgørende redskab til forståelse og overvågning af de globale klimaændringer - et område, hvor EU spiller en fremtrædende rolle - og opfordrer andre internationale aktører til at udvise større ansvar over for de fremtidige generationer,

M.   der henviser til, at der kan opnås betydelige gennembrud vedrørende sikkerhedsaspekter i rummet, først og fremmest inden for telekommunikation, overvågning og jordobservation,

N.   der henviser til, at resolutionen, vedtaget på det fjerde Rumråd (møde mellem EU-Rådet og Rådet for ESA) den 22. maj 2007, kræver en optimering af beslutningsprocessen vedrørende rumspørgsmål både i Rådet og i andre EU-institutioner,

O.   der henviser til, at den næste finansielle ramme bør omfatte passende EU-instrumenter og -finansieringsordninger, som giver mulighed for at foretage langsigtede EU-investeringer i rumrelateret forskning og bæredygtige, rumbaserede applikationer til gavn for Europa og dets borgere,

P.   der henviser til, at der er behov for, at EU styrker samarbejdet med udviklingslandene,

1.   glæder sig over Rådets konklusioner af 26. september 2008, som det anser for at være en effektiv politisk forpligtelse til udvikling af en europæisk rumpolitik, som bidrager stærkt til den europæiske identitet, og gentager sit tilsagn om at bidrage konstruktivt til gennemførelse af denne politik, som hvis Lissabontraktaten var trådt i kraft;

2.   deler Rådets opfattelse, at de nuværende prioriteringer bør være en snarlig gennemførelse af Galileo- og Egnosprogrammerne og GMES/Kopernikus-programmet;

3.   glæder sig især over oprettelsen af Det Interinstitutionelle Galileopanel, som kan tjene som model i udviklingen af den europæiske rumpolitik;

4.   opfordrer Kommissionen og Rådet til at fastsætte en nøjagtig tidsplan for opstillingen af effektive ledelsesstrukturer for GMES/Kopernikus-programmet og udarbejde en præcis køreplan for programmet for at gøre det mere effektivt og udspecificere budgetbevillingerne hertil;

5.   pointerer, at GMES/Kopernikus-programmet spiller en afgørende rolle som brugerbaseret initiativ, der gennemføres takket være de nødvendige bidrag fra de hensigtsmæssige infrastrukturer for jord- og rumobservation; understreger, at kontinuerlige data og løbende vedligeholdelse er uundværligt; er især af den opfattelse, at Kommissionen først bør bestille en konsekvensanalyse for at fastslå de potentielle fordele og udgifter samt de langsigtede udviklingsperspektiver ved GMES/Kopernikus-programmet, og derefter forelægge Parlamentet og Rådet en handlingsplan, der blandt andet omfatter følgende aspekter:

   - de juridiske rammer for GMES/Kopernikus-programmet
   - styringen af GMES/Kopernikus-programmet, herunder de funktioner, som EU-instanser og andre instanser hver især udfører
   - finansieringen af GMES/Kopernikus-programmet
   - gennemførelsesplan
   - ensartede, men supplerende initiativers rolle, både på mellemstatsligt og multilateralt niveau
   - de internationale aspekter af GMES/Kopernikus-programmet og det heraf følgende samarbejde;

6.   beklager, at det – til trods for tydelige anbefalinger fra brugerside – ikke er garanteret, at der fortsat vil blive leveret højdemålingsdata med lav inklination, når Jason 2-satellitten, som allerede er i rummet, holder op med at fungere, og anmoder Kommissionen om at løse finansieringsproblemerne for Jason 3, der risikerer at bringe Kopernikustjenesternes bæredygtighed på kort sigt i fare, og at forelægge en beretning for Europa-Parlamentet om de beslutninger, der træffes i den henseende;

7.   opfordrer til, at der indledes en struktureret dialog mellem de institutionelle EU-aktører og de internationale aktører for således at sikre, at alle medlemsstater får lige adgang til fordelene ved den europæiske rumpolitik;

8.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at fremme synergien mellem de civile og sikkerhedsmæssige aspekter af udviklingen på rumområdet; bemærker, at sikkerheds- og forsvarsmulighederne i Europa bl.a. afhænger af tilstedeværelsen af satellitbaserede systemer, og at det er yderst vigtigt for EU at have adgang til disse;

9.   anmoder Råder og Kommissionen om at gøre fremskridt, når det gælder de internationale forbindelser, især konkurrencen på de internationale kommercielle og offentlige markeder, med det formål at sikre, at EU står samlet og følger en aftalt strategi på dette område;

10.   er enigt med Rådet i, at det internationale rumsamarbejde skal tjene Europas interesser og med henblik herpå bør bidrage til globale initiativer; understreger betydningen af at sikre Europas politiske, teknologiske og operationelle uafhængighed;

11.   minder Rådet og Kommissionen om, at de har givet tilsagn om, i forbindelse med planen for gennemførelse af den europæiske rumpolitik, at forelægge Parlamentet specifikke henstillinger eller forslag for hvert af de fire prioriteringsområder:

   - rummet og klimaændringer
   - den europæiske rumpolitiks bidrag til Lissabonstrategien
   - rummet og sikkerhed, på baggrund af Parlamentets beslutning af 10. juli 2008
   - udforskning af rummet, herunder menneskelig tilstedeværelse og bemandede rumflyvninger;

12.   understreger betydningen af, at der udvikles en rumrelateret industripolitik, hvor vigtige elementer er den lovgivningsmæssige ramme og standardiseringsprogrammet, som bidrager til udvikling af nye europæiske downstream-markeder, og minder om, at Galileoforordningen er retningsgivende for de små og mellemstore virksomheders deltagelse i den europæiske rumrelaterede industripolitik;

13.   erkender det enestående bidrag, som rumprogrammerne yder, idet de gennem global og langsigtet dækning leverer betydningsfulde data til forskning inden for klimaændringer og endvidere leverer evidensgrundlaget for centrale beslutninger på det miljøpolitiske område;

14.   erkender, at rummet kan bidrage til at nå Lissabonmålene og således opfylde EU's ambitiøse økonomiske, uddannelsesmæssige, sociale og miljømæssige mål samt borgernes forventninger;

15.   erkender behovet for, at EU træffer praktiske foranstaltninger for fortsat at mindske Europas afhængighed, når det gælder udvalgte særlig vigtige rumteknologier, -komponenter og -operationer;

16.   er af den opfattelse, at Europa bør udvikle en fælles vision og en langsigtet strategisk planlægning for udforskning af rummet, som kan indgå i internationale programmer om udforskning foretaget af mennesker eller robotter (f.eks. programmet om global udforskningsstrategi), herunder også muligheden for at foretage bemandede ekspeditioner til Mars;

17.   kræver, at det undersøges, om det er muligt at oprette et nyt specifikt kapitel for den europæiske rumpolitik i EU's budget for dermed at signalere EU's stærke engagement i rumpolitikken og for at gøre denne politik mere entydig og gennemskuelig, såfremt Lissabontraktatens bestemmelser om rumpolitik skulle træde i kraft;

18.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge investeringerne i rumrelateret videnskab og teknologi;

19.   opfordrer Kommissionen til at tage hensigtsmæssige initiativer til udvikling af metoder til udnyttelse af rummet til indsamling og udsendelse af information og fremhæver behovet for at fremme teknologiske fremskridt inden for overvågning og rumobservation;

20.   opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening af det ydre rum;

21.   opfordrer Kommissionen til at foretage en undersøgelse af indvirkningerne af rumturisme og de nødvendige, relevante sikkerhedsmæssige og juridiske rammer på området;

22.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage initiativ til, at udforskning af rummet bliver genstand for nøjere overvejelser, der indebærer formulering af en vision for Europas rolle i den fremtidige globale indsats på området og udarbejdelse af et skøn over ressourcerne hertil; ønsker i den forbindelse at blive inddraget tæt i den forestående konference på højt niveau om udforskning af rummet, som Kommissionen har foreslået;

23.   understreger den værdi, som udforskning af rummet har med hensyn til at inspirere unge europæere til at vælge en karriere inden for videnskab og teknologi og styrke forskningskapaciteterne i Europa;

24.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Rumorganisation, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og De Forenede Nationers generalsekretær.

(1) EUT C 268 af 23.10.2008, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0365.
(3) EUT C 96 E af 21.4.2004, s. 136.
(4) EUT C 136 af 20.6.2007, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik