Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2664(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0582/2008

Esitatud tekstid :

B6-0582/2008

Arutelud :

PV 19/11/2008 - 12
CRE 19/11/2008 - 12

Hääletused :

PV 20/11/2008 - 6.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0564

Vastuvõetud tekstid
PDF 124kWORD 46k
Neljapäev, 20. november 2008 - Strasbourg
Euroopa kosmosepoliitika
P6_TA(2008)0564B6-0582/2008

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa kosmosepoliitika kohta: konkreetsed sammud kosmosepoliitika edendamiseks

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu 26. septembri 2008. aasta resolutsiooni Euroopa kosmosepoliitika edendamise kohta(1);

–   võttes arvesse ÜRO konventsiooni riikide tegevuspõhimõtete kohta maailmaruumi, sealhulgas Kuu ja teiste taevakehade uurimisel ja kasutamisel (resolutsioon 2222 (XXI) – maailmaruumi konventsioon);

–   võttes arvesse oma 10. juuli 2008. aasta resolutsiooni kosmose ja julgeoleku kohta(2) ja 29. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni Euroopa kosmosepoliitika rakendamise tegevuskava kohta(3), samuti 16. juulil 2007 tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni korraldatud avaliku ärakuulamise arutelusid;

–   võttes arvesse nõukogu 21. mai 2007. aasta resolutsiooni Euroopa kosmosepoliitika kohta(4);

–   võttes arvesse komisjoni 11. septembri 2008. aasta dokumenti "Euroopa kosmosepoliitika eduaruanne" (KOM(2008)0561);

–   võttes arvesse nõukogu 7. oktoobri 2003. aasta otsust EÜ ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise raamlepingu sõlmimise kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut ja Euroopa Liidu lepingut, mida muudetakse Lissaboni lepinguga, ning Euroopa kosmosepoliitikat käsitlevaid sätteid (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 189);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et kosmos omab Euroopa sõltumatuse, julgeoleku ja jõukuse jaoks strateegilist tähtsust ning et nõukogu koos Euroopa Parlamendiga peab olema selles valdkonnas toimuvate muutuste esirinnas;

B.   arvestades, et EL ja mitmed selle liikmesriigid on üle 30 aasta tegelenud kosmoseteaduse ja -tehnoloogia arendamise ja rahastamisega, mille tulemuseks on olnud Euroopa kosmosepoliitika visiooni loomine, ning tunnustades viljakat koostööd Euroopa Kosmoseagentuuriga;

C.   arvestades kasvavat huvi ELi jõulise juhtrolli vastu Euroopa kosmosepoliitikas, mille eesmärk on edendada lahendusi keskkonna-, transpordi-, teadus-, kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas;

D.   arvestades, et eeskätt rakenduste, teenuste ja asjaomaste infrastruktuuride osas tugev Euroopa kosmosepoliitika aitab suurendada ELi ühiskondlikku, kultuurilist, majanduslikku ja teaduslikku mõju, arendada tema tööstuslik-teaduslikku alust, anda panuse majanduskasvu ja tööhõivesse ning ühtsel ja realistlikul moel tagada liidu poliitilist ja tehnoloogilist sõltumatust;

E.   arvestades, et kõigi Euroopa kosmosealaste ettevõtmiste juures järgitakse täiel määral põhimõtet, et maailmaruumi uurimine ja kasutamine toimub kõigi riikide huvides ja nende hüvanguks ning et maailmaruumi peetakse kuuluvaks kogu inimkonnale ja kasutatakse eranditult rahumeelsetel eesmärkidel;

F.   arvestades, et EL on kohustunud edendama kosmose uurimisel ja kasutamisel rahvusvahelist koostööd; jagades nõukogu seisukohta, et Euroopa kosmoseuuringud peaksid toimuma ülemaailmse programmi raames;

G.   arvestades, kui tähtis on Euroopa kosmosepoliitika arengule üldsuse mõistev ja toetav suhtumine kosmosetehnoloogiate arendamisse, samuti ettevõtmiste vastastikuse täiendavuse tagamine ning kosmosevaldkonnas ja mujal toimuvate arengute vahelise sünergia maksimeerimine;

H.   arvestades, et Euroopal on strateegiliselt vajalik jätkuvalt tagada sõltumatu, kindel, jätkusuutlik ja kulutasuv pääs maailmaruumi; selle aluseks on nii piisavate ja konkurentsivõimeliste, maailmatasemel stardiseadeldiste kui ka toimiva Euroopa kosmodroomi olemasolu;

I.   arvestades vajadusega leida Euroopa kosmosepoliitika jaoks piisavad ELi rahastamisvahendid ja -skeemid lisaks teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist (2007–2013) saadavatele eraldistele, nii et erinevad ettevõtjad saaksid oma tegevust keskpikas ja pikas perspektiivis ette planeerida;

J.   arvestades, et kui soovitakse tagada Euroopa kosmosepoliitika tulemuslikkus ning vastavus ELi, Euroopa Kosmoseagentuuri ja asjaomaste liikmesriikide ambitsioonidele, on keskne tähtsus kosmosepoliitika ja selle meetmete küllaldasel juhtimisstruktuuril ning asjakohasel reguleerival raamistikul, mis peavad soodustama uuenduslike ja konkurentsivõimeliste järelteenuste kiiret teket, eelkõige eesmärgiga tagada arvukate kosmosepõhiste rakenduste jätkusuutlik kättesaadavus;

K.   arvestades vajadusega koostada täpne ajakava, et täita Galileo, EGNOSe ja ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire programmi (GMES, mis sai ka nime Kopernikus) eesmärgid, ning vajadusega luua tegevuskava mitmesugustele nende programmide rakendamises osalevatele organisatsioonidele;

L.   arvestades, et praegu annab kosmos tänasele ühiskonnale ainulaadse võimaluse hetkega koguda ja edastada kõikjale üle maailma suuri andmehulki ning et kosmos on ülitähtis globaalsete kliimamuutuste mõistmiseks ja jälgimiseks; kutsudes teisi rahvusvahelisi osalisi suuremale vastutustundlikkusele järelpõlvede ees;

M.   arvestades, et kosmose julgeolekuaspekte arvestades on võimalik saavutada murrangulist edu eelkõige telekommunikatsiooni, jälgimise ja Maa kaugseire valdkonnas;

N.   arvestades, et 22. mail 2007 toimunud Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Kosmoseagentuuri nõukogu (kosmosenõukogu) ühisistungi resolutsioonis nõutakse kosmosega seotud küsimuste otsustusprotsessi optimeerimist Euroopa Liidu Nõukogus ja teistes ELi institutsioonides;

O.   arvestades, et järgmises finantsperspektiivis tuleks ette näha piisavalt vahendeid ja rahastamisskeeme, et võimaldada pikaajalisi ühenduse investeeringuid kosmoseuuringutesse ja jätkusuutlikesse kosmosepõhistesse rakendustesse, mis on Euroopa ja tema kodanike huvides;

P.   arvestades, et EL peaks tugevdama koostööd arenguriikidega,

1.   tervitab nõukogu 26. septembri 2008. aasta järeldusi kui kasulikku poliitilist suundumust Euroopa kosmosepoliitika väljatöötamisel, arvestades, et see aitab tugevdada Euroopa identiteeti; kordab, et tahab olla konstruktiivne ja täiel määral osaleda selle rakendamisel nii, nagu oleks Lissaboni leping jõustunud;

2.   nõustub nõukoguga selles, et praegused prioriteedid on Galileo ja EGNOSe programmide ning GMESi/Kopernikuse programmi õigeaegne rakendamine;

3.   tervitab eriti Galileo institutsioonidevahelise toimkonna loomist, lootes, et sellest kujuneb eeskuju Euroopa kosmosepoliitika arengus;

4.   kutsub komisjoni ja nõukogu üles kehtestama täpse ajakava GMES/Kopernikuse programmi tõhusa juhtimisstruktuuri väljatöötamiseks ning sõnastama nimetatud programmi jaoks selge tegevuskava, et suurendada programmi tõhusust ja täpselt välja arvestada sellele eraldatavad eelarvesummad;

5.   rõhutab, et GMES/Kopernikuse programmil on otsustav roll kasutajast lähtuva algatusena, mille teostamisel on olulist osa etendanud maa- ja kosmosepõhise seire kohapealsed infrastruktuurid; rõhutab andmete ja teenuste järjepidevuse hädavajalikkust; on konkreetsemalt väljendudes seisukohal, et komisjon peaks kõigepealt tellima GMES/Kopernikuse programmi mõjuhinnangu, mis käsitleks programmi võimalikku kasu, eeldatavaid kulusid ja programmi kulgu pikemas perspektiivis, ning seejärel esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule tegevuskava, mis hõlmaks muu hulgas järgmisi aspekte:

   GMES/Kopernikuse programmi õiguslik raamistik;
   GMES/Kopernikuse programmi juhtimine, sealhulgas ELi ja ELi-väliste institutsioonide roll programmi juhtimises;
   GMES/Kopernikuse programmi rahastamine;
   rakenduskava;
   samalaadsete, täiendavate, nii valitsustevaheliste kui ka mitmepoolsete algatuste roll;
   GMES/Kopernikuse programmi rahvusvahelised aspektid ja neist tulenev koostöövajadus;

6.   avaldab kahetsust, et kasutajaskonna selgetest soovitustest hoolimata ei ole pärast seda, kui lõpeb praegu juba orbiidil oleva satelliidi Jason 2 tegevus, tagatud väikese kaldenurgaga orbiidi kõrguste mõõtmise andmete järjepidevus, ning palub komisjonil selgitada Jason 3 rahastamise probleeme, mis võivad ohustada Kopernikuse teenuste jätkusuutlikkust lühemas perspektiivis, ning teavitada parlamenti selles asjas tehtud otsustest;

7.   toetab struktureeritud dialoogi alustamist Euroopa institutsioonide ja valitsustevaheliste osaliste vahel, et tagada kõigile liikmesriikidele avatud ja õiglane juurdepääs Euroopa kosmosepoliitika hüvedele;

8.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles soodustama sünergiat kosmosevaldkonna tsiviil- ja julgeolekuotstarbelise arengu vahel; juhib tähelepanu sellele, et Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõime sõltub muu hulgas ka satelliidipõhiste süsteemide olemasolust ning juurdepääs nendele on ELi jaoks väga tähtis;

9.   palub nõukogul ja komisjonil edendada rahvusvaheliste suhetega seonduvat, täpsemalt konkurentsi rahvusvahelistel eraõiguslikel ja avalik-õiguslikel turgudel; selle eesmärk on tagada, et Euroopa kõneleks ühel häälel ja järgiks kokkulepitud strateegiat;

10.   nõustub nõukoguga, et rahvusvaheline kosmosekoostöö peab teenima Euroopa Liidu huve ning seda arvestades kaasa aitama ülemaailmsetele algatustele; rõhutab, et tähtis on tagada Euroopa poliitiline, tehnoloogiline ja tegevuslik iseseisvus;

11.   tuletab nõukogule ja komisjoniloe meelde, et Euroopa kosmosepoliitika rakenduskavaga seoses on nad teatanud oma kavatsusest esitada parlamendile konkreetsed soovitused või ettepanekud nelja prioriteetse valdkonna kohta:

   kosmos ja kliimamuutused;
   Euroopa kosmosepoliitika osa Lissaboni strateegias;
   kosmos ja julgeolek (võttes aluseks parlamendi 10. juuli 2008. aasta resolutsiooni);
   kosmose uurimine, sealhulgas inimese viibimine kosmoses ja mehitatud kosmoselennud;

12.   rõhutab, et oluline on välja töötada kosmosevaldkonna tööstuspoliitika, mille tähtsaks osaks oleksid õigusraamistik ning standardimisprogramm, mis aitaks kaasa Euroopa järelturgude tekkimisele; tuletab meelde, et määruses Galileo programmi kohta on sätestatud kriteeriumid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kaasamiseks Euroopa kosmosevaldkonna tööstuspoliitikasse;

13.   tunnustab ülemaailmseid ja pikaajalisi uuringuid võimaldavate kosmoseprogrammide suurt rolli kliimamuutuste uurimiseks oluliste andmete kättesaadavaks tegemisel ning tähtsaimate keskkonnapoliitiliste otsuste langetamiseks vajalike lähteandmete pakkumisel;

14.   märgib, et kosmos võib kaasa aidata Lissaboni eesmärkide saavutamisele – ELi majandus-, haridus-, sotsiaal- ja keskkonna-alaste plaanide ning ELi kodanike ootuste täitmisele;

15.   tunnistab, et ELil on vaja astuda praktilisi samme, et olulise tähtsusega kosmosetehnoloogiate, -komponentide ja operatsioonide osas vähendada Euroopa sõltuvust tarnijatest;

16.   märgib, et Euroopa peaks kujundama kosmoseuuringuteks ühtse visiooni ja pikaajalise strateegilise plaani, et olla osaline rahvusvahelistes kosmoseuurimisprogrammides (näiteks Global Exploration Strategy), millesse on kaasatud inimesed ja robotid, arvestades muu hulgas võimalikku mehitatud ekspeditsiooni Marsile;

17.   nõuab, et Lissaboni lepingu kosmosepoliitikat käsitlevate klauslite jõustumise korral kaalutaks võimalust lisada ELi eelarvesse uus, Euroopa kosmosepoliitika peatükk, mis kajastaks ELi jõulist pühendumist kosmosepoliitikale ning suurendaks nimetatud poliitika selgust ja läbipaistvust;

18.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama investeeringuid kosmosega seotud teadusuuringutesse ja tehnoloogiasse;

19.   palub komisjonil esineda asjakohaste algatustega kosmose laialdasemaks kasutamiseks teabe kogumise ja levitamise otstarbel; rõhutab vajadust toetada kosmoseseire tehnoloogilist arengut;

20.   kutsub komisjoni üles võtma vajalike meetmeid, et vältida avakosmose reostumist;

21.   palub komisjonil koostada uuring kosmoseturismi mõju ning kosmoseturismiga seoses vajaliku asjaomase turva-, julgeoleku- ja õigusraamistiku kohta;

22.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles käivitama laialdast tegevust kosmoseuuringute küsimuse läbimõtlemiseks, loomaks visiooni selle kohta, millised peaksid olema Euroopa positsioon ja vahendid tulevastes ülemaailmsetes kosmoseuuringutes; sellega seoses soovib olla tihedalt seotud komisjoni kavandatud tulevase kõrgetasemelise kosmoseuuringute konverentsiga;

23.   toonitab kosmoseuuringute tähtsust Euroopa noorte kutsevaliku suunamisel teaduse ja tehnoloogia valdkonda ning Euroopa teadussuutlikkuse tugevdamisel;

24.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Kosmoseagentuurile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO peasekretärile.

(1) ELT C 268, 23.10.2008, lk 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0365.
(3) ELT C 96 E, 21.4.2004, lk 136.
(4) ELT C 136, 20.6.2007, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika