Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2667(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0581/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 18
CRE 19/11/2008 - 18

Hlasování :

PV 20/11/2008 - 6.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0566

Přijaté texty
PDF 240kWORD 45k
Čtvrtek, 20. listopadu 2008 - Štrasburk
HIV/AIDS: včasná diagnóza a včasná léčba
P6_TA(2008)0566RC-B6-0581/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o včasné diagnóze HIV/AIDS a včasné léčbě

Evropský parlament,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 24. dubna 2007 o boji proti HIV/AIDS v EU a v sousedních zemích v období 2006–2009(1),

-   s ohledem na Brémskou deklaraci ze dne 13. března 2007 "Odpovědnost a partnerství – společně proti HIV/AIDS",

-   s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2006 o HIV/AIDS: Čas jednat(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 30. listopadu 2006 o AIDS(3),

-   s ohledem na závěry Rady ze dne 6. června 2005 o boji proti HIV/AIDS,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. prosince 2005 o boji proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích na období 2006–2009 (KOM(2005)0654),

-   s ohledem na Dublinskou deklaraci o partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a Střední Asii, která byla přijata na ministerské konferenci "Překonávání překážek – partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a Střední Asii" konané v rámci irského předsednictví EU ve dnech 23.–24. února 2004,

-   s ohledem na zprávu společného programu o HIV/AIDS Organizace Spojených národů (UNAIDS) a evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO Europe) s názvem "Pokrok při provádění Dublinské deklarace o partnerství v boji s HIV/AIDS v Evropě a Střední Asii v roce 2008,

-   s ohledem na Vilniuskou deklaraci o opatřeních k posílení reakce na HIV/AIDS v Evropské unii a sousedních zemích, kterou ministři a zástupci vlád z Evropské unie a sousedních zemích přijali na konferenci "Evropa a HIV/AIDS – nové výzvy, nové možnosti" konané v litevském Vilniusu ve dnech 16.–17. září 2004,

-   s ohledem na program WHO pro boj s HIV/AIDS z roku 2006 "Do roku 2010 přístup pro všechny",

-   s ohledem na výsledky průzkumu Eurobarometru o prevenci AIDS z února 2006,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že výroční zpráva střediska EuroHIV za rok 2006 uvádí, že v období 1999–2006 byl v Evropské unii virus HIV nově diagnostikován u 269 152 nakažených osob, přičemž v evropském regionu Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo ve stejném období diagnostikováno 806 258 nakažených osob,

B.   vzhledem k tomu, že podle výroční zprávy EuroHIV za rok 2006 jde u 11 % nových případů nákazy virem HIV v Evropské unii o mladé lidi ve věku do 25 let,

C.   vzhledem k tomu, že zprávy střediska EuroHIV a UNAIDS potvrzují, že počet nových infekcí HIV se jak v Evropské unii, tak i v sousedních zemích neustále znepokojivým tempem zvyšuje a že v některých zemích je odhadovaný počet osob nakažených infekcí HIV téměř třikrát vyšší, než se oficiálně uvádí,

D.   vzhledem k tomu, že podle zprávy střediska EuroHIV za rok 2006 se sice zvýšil počet osob infikovaných virem HIV, ale stabilní pokles počtu osob trpících chorobou AIDS zaznamenaný v posledních letech pokračoval i v roce 2006, přičemž počet případů zjištěných v roce 2006 byl v EU o 40 % nižší než v roce 1999,

E.   vzhledem k tomu, že nákaza virem HIV není v mnoha případech vůbec zjištěna; vzhledem k tomu, že mnoho lidí si není své nákazy vědomo a většinou ji zjistí až poté, kdy onemocní chorobami souvisejícími s HIV/AIDS,

F.   vzhledem k tomu, že infekčnost HIV podstatně vzrůstá, pokud jedinec trpí dalšími sexuálně přenosnými chorobami (kapavka, chlamydie, herpes či syfilis),

G.   vzhledem k tomu, že jedním z důvodů velmi rychlého šíření infekce HIV v mnoha východoevropských zemích je epidemie mezi osobami aplikujícími si drogy nitrožilně,

H.   vzhledem k tomu, že HIV/AIDS je přenosnou chorobou, a hrozí tedy nebezpečí nákazy od infikovaných osob, u nichž přítomnost viru nebyla zjištěna,

I.   vzhledem k tomu, že podle zjištění UNAIDS a WHO Europe o "pokroku při provádění Dublinské deklarace o partnerství v boji s HIV/AIDS v Evropě a Střední Asii" zaujal jen malý počet z celkem 53 zemí evropského regionu takový přístup k problému stigmatizace, diskriminace a dodržování lidských práv, který by byl v souladu se závazky přijatými v rámci Dublinské deklarace,

J.   vzhledem k tomu, že důsledná ochrana lidských práv je nedílnou součástí všech aspektů boje s HIV,

K.   vzhledem k tomu, že při řešení otázek spojených s touto epidemií je naprosto nezbytná přeshraniční spolupráce,

L.   vzhledem k tomu, že je třeba zavést účinná opatření v rámci veřejného zdravotnictví, která umožní včasné stanovení diagnózy HIV,

1.   vyzývá Radu a Komisi, aby formulovaly strategii o HIV, která bude:

   - podporovat včasnou diagnózu a odstraňování překážek, které brání provádění testů,
   - zajišťovat včasnou péči a informovanost o výhodách podchycení nákazy v ranějším stádiu;

2.   vyzývá Komisi, aby zajistila důsledné sledování a dohled ze strany Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, jehož součástí by byly i přesnější odhady nediagnostikované populace (velikost, charakteristika apod.), při nichž však bude zajištěno zachování důvěrnosti a ochrana osobních údajů;

3.   vyzývá Komisi, aby na podporu provádění této strategie vyčlenila rozsáhlé politické, finanční a lidské zdroje;

4.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily přístup k testům, které musí být poskytovány i nadále bezplatně a anonymně;

5.   vyzývá Komisi, aby vytvořila strategii pro omezení rizika HIV/AIDS, která se zaměří na ohrožené a vysoce rizikové skupiny;

6.   vyzývá Radu, aby Komisi uložila vypracování doporučení Rady o provádění pokynů pro testování a léčbu vycházející z výsledků klinických studií v každém členském státě;

7.   vyzývá Radu, aby Komisi pověřila úkolem zajistit, aby sledování pokroku v boji s HIV/AIDS v Evropě a sousedních zemích bylo napříště zaměřeno na ukazatele, které se přímo týkají a hodnotí problematiku lidských práv u osob nakažených virem HIV/AIDS;

8.   žádá členské státy, aby v rámci své jurisdikce přijaly ustanovení, která účinně postaví mimo zákon diskriminaci lidí nakažených HIV/AIDS včetně omezení, jež negativně ovlivňují jejich svobodu pohybu;

9.   vyzývá členské státy, aby zintenzivnily informační a osvětové kampaně o prevenci, testování a léčbě HIV/AIDS;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Společnému programu o HIV/AIDS Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizaci.

(1) Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 348.
(2) Úř. věst. C 303 E, 13.12.2006, s. 871.
(3) Úř. věst. C 316 E, 22.12.2006, s. 366.

Právní upozornění - Ochrana soukromí