Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2667(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0581/2008

Keskustelut :

PV 19/11/2008 - 18
CRE 19/11/2008 - 18

Äänestykset :

PV 20/11/2008 - 6.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0566

Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 40k
Torstai 20. marraskuuta 2008 - Strasbourg
HIV/aids: seulonta ja varhainen hoito
P6_TA(2008)0566RC-B6-0581/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 hi-viruksesta/aidsista: varhainen toteaminen ja varhainen hoito

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman HIV:n/aidsin torjunnasta Euroopan unionissa ja unionin naapurimaissa 2006–2009(1),

–   ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2007 hyväksytyn Bremenin julistuksen vastuullisuudesta ja kumppanuudesta sekä yhteisestä toiminnasta hi-viruksen ja aidsin torjunnassa,

–   ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman "HI-viruksesta/aidsista: aika toimia(2)",

–   ottaa huomioon 30. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman aidsista(3),

–   ottaa huomioon 6. kesäkuuta 2005 hyväksytyt neuvoston päätelmät hi-viruksen/aidsin torjunnasta,

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2005 päivätyn komission tiedonannon "Hivin/aidsin torjunta Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa vuosina 2006–2009" (KOM(2005)0654),

–   ottaa huomioon kumppanuudesta hiv/aids-torjunnassa Euroopassa ja Keski-Aasiassa annetun Dublinin julistuksen, joka hyväksyttiin Irlannin puheenjohtajakaudella 23. ja 24. helmikuuta 2004 järjestetyssä asiaa käsitelleessä ministerikokouksessa (Breaking the Barriers – Partnership to fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia),

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien hiv/aids-ohjelman (UNAIDS) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimiston vuonna 2008 antaman raportin, joka koskee kumppanuudesta hiv/aids-torjunnassa Euroopassa ja Keski-Aasiassa annetun Dublinin julistuksen täytäntöönpanon etenemistä,

–   ottaa huomioon hiv/aids-torjunnan tehostamisesta Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa annetun Vilnan julistuksen, jonka Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja niiden naapurimaiden ministerit ja hallitusten edustajat hyväksyivät Vilnassa Liettuassa 16. ja 17. syyskuuta 2004 pidetyssä kokouksessa (Europe and HIV/AIDS – New Challenges, New Opportunities),

–   ottaa huomioon WHO:n vuonna 2006 julkistaman hiv/aids-ohjelman terveyspalveluiden yleisestä saatavuudesta vuoteen 2010 mennessä (Towards Universal Access by 2010),

–   ottaa huomioon helmikuussa 2006 julkaistun aidsin ehkäisemistä koskevan eurobarometri-selvityksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että EuroHIVin vuoden 2006 lopun tilannetta kuvaavan raportin mukaan vuosina 1999–2006 Euroopan unionissa ilmeni 269 152 uutta hiv-tartuntaa ja Maailman terveysjärjestöön kuuluvissa Euroopan maissa uusia tapauksia ilmeni vastaavana aikana 806 258,

B.   ottaa huomioon, että saman EuroHIVin vuoden 2006 lopun tilannetta kuvaavan raportin mukaan 11 prosenttia kaikista Euroopan unionissa ilmenneistä uusista hiv-tartunnoista koski alle 25-vuotiaita,

C.   ottaa huomioon EuroHIVin ja UNAIDSin raporteissa vahvistetut tiedot, että uusien hiv-tartuntojen määrä kasvaa edelleen huolestuttavasti Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa ja että joissakin maissa tartunnan saaneiden arvioitu määrä on lähes kolme kertaa virallisia lukuja suurempi,

D.   ottaa huomioon, että EuroHIVin vuoden 2006 lopun tilannetta koskevan raportin mukaan hiv-infektioiden lukumäärän lisääntymisestä huolimatta diagnosoitujen aids-tapausten tasainen lasku jatkui vuonna 2006 siten, että vuonna 2006 diagnosoitiin 40 prosenttia vähemmän tapauksia kuin vuonna 1999,

E.   ottaa huomioon, että suuri osa hiv-tartunnoista jää toteamatta; ottaa huomioon, että monet eivät tiedä, ovatko he saaneet tartunnan vai eivät, ja että se selviää heille todennäköisesti vasta heidän sairastuttuaan hi-virukseen/aidsiin liittyvään sairauteen,

F.   ottaa huomioon, että hiv tarttuu huomattavasti helpommin muiden sukupuolitautien (kuten tippurin, klamydian, herpeksen ja kupan) yhteydessä,

G.   ottaa huomioon, että suonensisäisten huumeiden käyttö on yksi syy hiv-tartuntojen nopeaan leviämiseen monissa Itä-Euroopan maissa,

H.   ottaa huomioon, että hiv/aids on tarttuva sairaus, minkä vuoksi on olemassa riski, että tartunnan saa henkilöiltä, joiden infektiota ei ole havaittu,

I.  UNAIDSin ja WHO:n Euroopan aluetoimiston raportin, joka koskee kumppanuudesta hiv/aids-torjunnassa Euroopassa ja Keski-Aasiassa annetun Dublinin julistuksen täytäntöönpanon etenemistä koskevan UNAIDSIN ja WHO:n Euroopan aluetoimiston raportin mukaan vain muutama Euroopan alueen 53 maasta on omaksunut sellaisen leimautumisen, syrjinnän ja ihmisoikeuksien loukkaamisen torjumista koskevan lähestymistavan, joka täyttää kyseisten maiden Dublinin julistukseen perustuvat sitoumukset,

J.   katsoo, että ihmisoikeuksien täysimääräinen suojelu on olennaisen tärkeää kaikkien hi-viruksen torjunnan näkökohtien yhteydessä,

K.   katsoo, että epidemian torjunta edellyttää ehdottomasti rajat ylittävää yhteistyötä,

L.   katsoo, että on toteutettava tehokkaita kansanterveystoimia hi-viruksen toteamiseksi jo varhaisessa vaiheessa,

1.   kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan hi-virusta koskevan strategian, jotta voidaan

   edistää varhaista toteamista ja vähentää testaamisen esteitä,
   varmistaa varhainen hoito ja varhaisen hoidon eduista tiedottaminen;

2.   kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) huolehtii asianmukaisesta seurannasta ja valvonnasta ja laatii myös tarkempia arvioita diagnosoimattomasta väestöstä (määrä, ominaispiirteet jne.) kunnioittamalla luottamuksellisuutta ja henkilötietojen suojaa;

3.   kehottaa komissiota myöntämään merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja strategian täytäntöönpanon tukemiseksi;

4.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan pääsyn testeihin, joiden on pysyttävä vapaehtoisina ja anonyymeinä;

5.   kehottaa komissiota perustamaan hiv-viruksen/aidsin riskin vähentämistä koskevan strategian, jossa keskitytään haavoittuviin ryhmiin, joiden riskin tiedetään olevan suuri;

6.   kehottaa neuvostoa antamaan komissiolle ohjeet siitä, miten valmistellaan neuvoston suosituksia todisteisiin perustuvan testaamisen ja hoitoa koskevien suuntaviivojen täytäntöönpanemiseksi kussakin jäsenvaltiossa;

7.   kehottaa neuvostoa antamaan komissiolle ohjeet siitä, miten varmistetaan, että edistymisen tulevaan valvontaan torjuttaessa hi-virusta/aidsia Euroopassa ja naapurimaissa sisällytetään indikaattorit, joiden mukaisesti suoraan käsitellään ja arvioidaan ihmisoikeuskysymyksiä hi-virukseen/aidsiin liittyvissä kysymyksissä;

8.   kehottaa jäsenvaltioita laatimaan säädöksiä, joilla kielletään hiv/aids-tartunnan saaneiden henkilöiden syrjintä valtioiden lainkäyttöalueella, mukaan lukien heidän liikkumisvapaudelle asetetut rajoitukset;

9.   kehottaa jäsenvaltioita lisäämään tiedotus- ja koulutuskampanjoita hi-viruksen/aidsin ehkäisemisestä, testaamisesta ja hoidosta;

10.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, YK:n pääsihteerille, Yhdistyneiden Kansakuntien hiv/aids-ohjelmalle ja Maailman terveysjärjestölle.

(1) EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 348.
(2) EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 871.
(3) EUVL C 316 E, 22.12.2006, s. 366.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö