Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2667(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0581/2008

Debatter :

PV 19/11/2008 - 18
CRE 19/11/2008 - 18

Omröstningar :

PV 20/11/2008 - 6.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0566

Antagna texter
PDF 199kWORD 41k
Torsdagen den 20 november 2008 - Strasbourg
Hiv/aids: tidig diagnos och behandling
P6_TA(2008)0566RC-B6-0581/2008

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2008 om hiv/aids: tidig diagnos och behandling

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sin resolution av den 24 april 2007 om bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006–2009(1),

–   med beaktande av Bremenförklaringen av den 13 mars 2007 om ansvar och partnerskap – tillsammans mot hiv/aids,

   med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 om hiv/aids: dags att leverera(2),

   med beaktande av sin resolution av den 30 november 2006 om aids(3),

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 6 juni 2005 om kampen mot hiv/aids,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 december 2005 om bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006–2009 (KOM(2005)0654),

–   med beaktande av Dublinförklaringen om partnerskap för att bekämpa hiv/aids i Europa och Centralasien, som antogs vid ministerkonferensen "Att bryta barriärerna – Partnerskap för kamp mot hiv/aids i Europa och Centralasien", som hölls inom ramen för det irländska ordförandeskapet den 23–24 februari 2004,

–   med beaktande av Unaids (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) och WHO:s Europarapport "Progress on implementing the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia" från 2008,

–   med beaktande av Vilniusförklaringen om åtgärder för att stärka insatserna mot hiv/aids i Europeiska unionen och i angränsade grannländerna, antagen av ministrar och regeringsföreträdare i Europeiska unionen och angränsade grannländerna vid konferensen "Europa och hiv/aids – nya utmaningar, nya möjligheter", som hölls i Vilnius, Litauen, den 16–17 september 2004,

–   med beaktande av WHO:s program mot hiv/aids "Mot allmän tillgång senast 2010", från 2006,

–   med beaktande av Eurobarometerundersökningen om aidsförebyggande insatser från februari 2006,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EuroHIV:s rapport från slutet av 2006 visar att 269 152 människor i Europeiska unionen hade fått diagnosen hiv under 1999–2006 och att 806 258 människor i WHO:s europeiska region hade fått diagnosen hiv.

B.  I Europeiska unionen är 11 procent av alla nya hiv-infektioner unga människor under 25 år, enligt EuroHIV:s rapport från slutet av 2006.

C.  Rapporterna från EuroHIV och Unaids bekräftar att antalet nya hiv-infektioner i EU och grannländerna fortsätter att stiga i skrämmande takt. I vissa länder uppskattas det faktiska antalet smittade vara tre gånger så högt som det officiella antalet.

D.  Trots det ökande antalet hiv-infektioner fortsatte de senaste årens minskning av antalet diagnostiserade aidsfall under 2006, med 40 procent färre fall diagnostiserade i EU 2006 jämfört med 1999, enligt EuroHIV:s rapport från slutet av 2006.

E.  En stor andel av hiv-infektionerna upptäcks aldrig. Många människor vet inte om de är smittade eller inte, och kommer antagligen att upptäcka det först när de drabbas av hiv/aids-relaterade sjukdomar.

F.  Infektiviteten för hiv ökar avsevärt i samband med andra sexuellt överförbara sjukdomar (t.ex. gonorré, klamydia, herpes och syfilis),

G.  Epidemin bland sprutnarkomaner är en av orsakerna till den snabba spridningen av hiv i många östeuropeiska länder.

H.  Hiv/aids är en smittsam sjukdom och personer med oupptäckt smitta riskerar därför att sprida sjukdomen.

I.  Enligt Unaids/WHO:s Europarapport "Progress on implementing the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia" hade enbart ett fåtal av de 53 länderna i den europeiska regionen någon policy när det gäller att ta sig an stigmatisering, diskriminering och mänskliga rättigheter som motsvarar deras åtaganden enligt Dublinförklaringen.

J.  Fullständigt skydd för de mänskliga rättigheterna är absolut nödvändigt i alla aspekter av kampen mot hiv.

K.  Det finns ett skriande behov av gränsöverskridande samarbete för att komma till rätta med epidemin.

L.  Effektiva folkhälsoåtgärder som underlättar tidig hivdiagnos måste införas.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utarbeta en strategi för hiv som

   främjar tidig diagnos och minskar hindren för provtagning samt
   garanterar tidig behandling och information om fördelarna med tidig behandling.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar på lämpligt sätt följer upp och bevakar frågan, bland annat i form av mer exakta uppskattningar av den odiagnostiserade populationen (storlek, särdrag osv.), med respekt för konfidentialitet och skydd av personuppgifter.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att satsa stora politiska, ekonomiska och mänskliga resurser på att genomföra en sådan strategi.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att det finns möjlighet till provtagning, som måste förbli kostnadsfri och anonym.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en strategi för minskning av risken för hiv/aids med inriktning på sårbara grupper och grupper med konstaterat hög risk.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet att se till att kommissionen utarbetar rådets rekommendationer om tillämpning av riktlinjer för evidensbaserad provtagning och behandling i varje medlemsstat.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet att uppdra åt kommissionen att se till att bevakningen av hur kampen mot hiv/aids framskrider i EU och grannländerna i framtiden inbegriper indikatorer som direkt rör och behandlar människorättsfrågor på hiv/aids-området.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sina nationella rättsordningar anta bestämmelser som innebär ett fullständigt förbud mot diskriminering av människor med hiv/aids, inbegripet inskränkningar av deras rörelsefrihet.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram fler informationskampanjer om förebyggande, provtagning och behandling av hiv/aids.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, FN:s generalsekreterare, Unaids och WHO.

(1) EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 348.
(2) EUT C 303 E, 13.12.2006, s. 871.
(3) EUT C 316 E, 22.12.2006, s. 366.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy