Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2645(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0579/2008

Внесени текстове :

B6-0579/2008

Разисквания :

PV 19/11/2008 - 20
CRE 19/11/2008 - 20

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.15
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0567

Приети текстове
PDF 268kWORD 42k
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург
Състояние на пчеларството
P6_TA(2008)0567B6-0579/2008

Резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно състоянието на пчеларството

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя Правилник,

A.   като има предвид, че пчеларството в световен план, и в частност европейското пчеларство, среща много големи трудности;

Б.   като има предвид благотворното въздействие на пчеларството върху цялата екосистема и неговата изключителна важност в частност за селскостопанските екосистеми;

В.   като има предвид изключителната важност на опазването на биологичното разнообразие, за което пчеларството има съществен принос благодарение на кръстосаното опрашване;

Г.   като има предвид, че в Европа пчеларството е дейност, упражнявана от хилядолетия насам, и е неразделна част от културното наследство и наследството в областта на селското стопанство;

Д.   като има предвид, че продуктите от пчеларството имат полезен ефект по отношение на храненето и медицината;

Е.   като има предвид разнообразието и високото качество на меда и другите пчелни продукти като пчелното млечице, прополиса (пчелния клей), пчелната отрова и пчелния восък, произвеждани от европейските пчелари, благодарение на познанията им в тази област и богатството на климатичната среда;

Ж.   като има предвид, че секторът страда от нелоялната конкуренция на продуктите, внасяни на пазара на Общността от трети държави;

З.   като има предвид, че мед може да се внася от различни райони на света, но единствено пчелите и то в достатъчен брой, позволяват да се гарантира опрашването;

И.   като има предвид, че съществува сериозна опасност от намаляване броя на пчелните семейства вследствие на силното намаляване на източниците на пчелен прашец и нектар;

Й.   като има предвид драстичното намаляване на броя на пчелните семейства по целия свят;

К.   като има предвид, че причина за кризата със заболяванията на пчелите е, наред с други, непрекъснатото наличие в кошерите на паразити Varroa spp., разпадането на пчелните семейства и разпространението на Nosema ceranae;

Л.   като има предвид, че 76 % от производството на хранителни продукти, предназначени за използване от човека, се осигуряват от пчеларството;

М.   като има предвид, че 84 % от растителните видове, отглеждани в Европа, зависят от опрашването;

Н.   като има предвид, че при използването на биоциди твърде често се пренебрегват инструкциите и добрите практики;

О.   като има предвид, че все още не съществуват начини за изкореняване на някои болести по пчелите, водещи до намалената им устойчивост и до загубата на кошери;

1.  Счита, че е от съществено значение да се реагира незабавно на кризата със заболяванията на пчелите по подходящ начин и с ефективни средства;

2.  Счита, че следва да се намери решение на проблема с нелоялната конкуренция на продукти от пчеларството от трети страни, която е отчасти резултат от по-ниските производствени разходи, по-специално по отношение на цената на захарта и на работната сила;

3.  Призовава Комисията да ускори незабавно научните изследвания, свързани с паразитите, болестите, както и други потенциални причини като обедняването на генетичното многообразие и отглеждането на генетично модифицирани култури, които водят до масово измиране на пчелите, като предостави допълнителни бюджетни средства за тези изследвания;

4.  Счита за изключително важно да се въведе задължение за отбелязване на страната на произход на пчелния мед върху етикетите;

5.  Призовава Комисията да въведе в рамките на проверката на състоянието на Общата селскостопанска политика мерки за насърчаване създаването на райони за компенсиране на екологичните последствия (като площи под угар, ползвани от пчеларите), особено в основните региони на отглеждане на полски култури; призовава такива райони да се разполагат в най-трудните за обработване части, където биха могли да се отглеждат растения като фацелия, пореч, дива горчица и бяла детелина, които са богат източник на нектар за медосборния район на пчелите;

6.  Призовава Съветът и Комисията да обърнат необходимото внимание на здравето на пчелите, на възможностите за маркетинг на пчелните продукти и на икономическото отражение на пчеларството при всички разисквания и бъдещи законодателни стъпки относно отглеждането на генетично модифицирани култури в Европейския съюз;

7.  Призовава Комисията да насърчава необходимите мерки за ограничаването на рисковете от недостатъчно опрашване, както за пчеларите, така и за земеделците, чиято производителност би могла да нарасне значително;

8.  Призовава Комисията да гарантира контрола и наблюдението на качеството на повърхностните води, тъй като пчелите са силно чувствителни към всяко влошаване на състоянието на тяхната околна среда;

9.  Призовава Комисията да направи проучване относно връзката между смъртността при пчелите и използването на средствата за растителна защита като тиаметоксам, имидаклоприд, клотианидин и фипронил, така че при необходимост да може вземе целесъобразни мерки по отношение разрешаването на такива продукти;

10.  Призовава Комисията да координира цялата информация по въпроса, с която разполагат държавите-членки към настоящия момент; изразява своето желание Комисията да сътрудничи с компетентните органи с оглед обмен на научната информация, с която последните разполагат във връзка с влиянието на пестицидите върху пчелите;

11.  Счита за изключително важно въвеждането на задължително изследване на вносния мед за наличието на спори на американски гнилец;

12.  Настоятелно призовава Комисията да предложи механизъм за финансова помощ за стопанствата, срещащи трудности вследствие на смъртността в техните кошери;

13.  Призовава Комисията да включи в рамките на своята ветеринарна политика научните изследвания и борбата срещу заболяванията на пчелите;

14.  Призовава Комисията настоятелно да прикани всички държави-членки към оказване на незабавна подкрепа за сектора на пчеларството;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съъответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност