Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2645(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0579/2008

Indgivne tekster :

B6-0579/2008

Forhandlinger :

PV 19/11/2008 - 20
CRE 19/11/2008 - 20

Afstemninger :

PV 20/11/2008 - 6.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0567

Vedtagne tekster
PDF 18kWORD 40k
Torsdag den 20. november 2008 - Strasbourg
Situationen inden for bival
P6_TA(2008)0567B6-0579/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om situationen i biavlssektoren

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at biavlere i hele verden og europæiske biavlere i særdeleshed står over for meget alvorlige problemer,

B.   der henviser til, at biavl gavner hele økosystemet og især er væsentlig for landbrugsøkosystemet,

C.   der henviser til, at det er nødvendigt at bevare biodiversiteten, som biavlen yder et vigtigt bidrag til gennem krydsbestøvning,

D.   der henviser til, at der har været drevet biavl i Europa i flere tusind år, og at biavl er en integrerende del af Europas kulturarv og landbrugsarv,

E.   der henviser til biavlsprodukters nyttige egenskaber på både det ernæringsmæssige og det medicinske plan,

F.   der henviser til, at de europæiske biavlere takket være deres knowhow og de forskellige klimatiske forhold, der findes i Europa, frembringer et varieret udbud af honning og andre produkter af høj kvalitet som f.eks. gelé royal, propolis, bigift og bivoks,

G.   der henviser til, at sektoren er udsat for illoyal konkurrence fra produkter, der importeres fra tredjelande til Fællesskabet,

H.   der henviser til, at honning kan importeres fra forskellige dele af verden, men at bestøvningen kun kan sikres af bier i et tilstrækkeligt antal,

I.   der henviser til, at der er alvorlig fare for en reduktion af bibestandene som følge af den stærkt nedsatte pollen- og nektarforsyning,

J.   der henviser til den drastiske nedgang i antallet af bisamfund i verden,

K.   der henviser til, at sundhedskrisen hos bierne bl.a. skyldes den fortsatte forekomst af parasitten Varroa spp., fænomenet "colony collapse disorder", hvor hele bisamfund bryder sammen, og den stigende hyppighed af Nosema ceranae,

L.   der henviser til, at 76 % af fødevareproduktionen er afhængig af biavlssektoren,

M.   der henviser til, at 84 % af de plantearter, der dyrkes i Europa, er afhængige af bestøvning,

N.   der henviser til, at forskrifter og god praksis alt for ofte ignoreres i forbindelse med anvendelse af biocider,

O.   der henviser til, at der endnu ikke er fundet metoder til udryddelse af visse bisygdomme, som svækker biernes modstandsdygtighed og fører til en nedgang i antallet af bistader,

1.   mener, at der straks må reageres på sundhedskrisen hos bierne på en passende måde og med effektive redskaber;

2.   mener, at der må træffes foranstaltninger til imødegåelse af den illoyale konkurrence fra biavlsprodukter fra tredjelande som følge af bl.a. lavere produktionsomkostninger, navnlig med hensyn til prisen på sukker og arbejdskraft;

3.   opfordrer Kommissionen til snarest at optrappe forskningen i de parasitter og sygdomme, der reducerer bibestandene, samt i andre potentielle årsager, f. eks. forringelse af den genetiske diversitet og dyrkning af genmodificerede afgrøder, og til at stille yderligere budgetmidler til rådighed til denne forskning;

4.   mener, at det bør gøres obligatorisk at angive oprindelseslandet på etiketten til bihonning;

5.   anmoder Kommissionen om i tilknytning til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik at indføre foranstaltninger for at fremme oprettelsen af økologiske kompensationsområder (som brakmarker til bier), særlig i store opdyrkede landbrugsområder; kræver, at disse kompensationsområder lægges i de mest vanskeligt opdyrkelige dele, hvor der kan dyrkes planter som honningurt, hjulkrone, agersennep eller hvidkløver, der udgør betydelige pollen- og nektarkilder i biernes trækområder;

6.   opfordrer Rådet og Kommissionen til i alle drøftelser og fremtidige lovgivningstiltag vedrørende dyrkning af genmodificerede afgrøder i EU at tage behørigt hensyn til biernes sundhed, mulighederne for at markedsføre biprodukter og de økonomiske følger for biavlssektoren;

7.   anmoder Kommissionen om at fremme de nødvendige foranstaltninger til begrænsning af risiciene for en utilstrækkelig bestøvning af hensyn til både biavlere og landbrugere, hvis produktion kunne øges betydeligt;

8.   anmoder Kommissionen om at sikre, at kvaliteten af overfladevand kontrolleres og overvåges, da bier er meget følsomme over for enhver forringelse af deres miljø;

9.   anmoder Kommissionen om at iværksætte forskning med henblik på at påvise sammenhængen mellem bidødelighed og brug af pesticider som f.eks. thiamethoxam, imidacloprid, clothianidin og fipronil, således at den i givet fald kan træffe hensigtsmæssige foranstaltninger vedrørende godkendelse af disse produkter;

10.   opfordrer Kommissionen til at koordinere alle de oplysninger om situationen, der for indeværende er til rådighed i de enkelte medlemsstater; mener, at Kommissionen bør samarbejde med anerkendte organisationer med henblik på udveksling af videnskabelige oplysninger om pesticiders indvirkning på bier;

11.   mener, at der bør indføres et krav om analyse af importeret honning for at påvise en eventuel forekomst af bakterier af amerikansk bipest;

12.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå en ordning med økonomisk støtte til biavlere, der er i vanskeligheder på grund af bidødelighed;

13.   opfordrer Kommissionen til at integrere forskning i og bekæmpelse af bisygdomme i sin veterinærpolitik;

14.   anmoder Kommissionen om at opfordre samtlige medlemsstater til straks at yde støtte til biavlssektoren;

15.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik