Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2645(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0579/2008

Esitatud tekstid :

B6-0579/2008

Arutelud :

PV 19/11/2008 - 20
CRE 19/11/2008 - 20

Hääletused :

PV 20/11/2008 - 6.15
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0567

Vastuvõetud tekstid
PDF 108kWORD 37k
Neljapäev, 20. november 2008 - Strasbourg
Mesinduse olukord
P6_TA(2008)0567B6-0579/2008

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon mesindussektori olukorra kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et mesindussektor kogeb kogu maailmas ja eelkõige Euroopas väga tõsiseid raskusi;

B.   arvestades, et mesindusel on kasulik mõju ökosüsteemile tervikuna ning eriti oluline on mesindus põllumajanduse ökosüsteemi seisukohast;

C.   arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on hädavajalik ning mesindus aitab sellele risttolmlemise tõttu märgatavalt kaasa;

D.   arvestades, et mesindusega on Euroopas tegeletud tuhandeid aastaid ning mesindus on Euroopa kultuuri- ja põllumajanduspärandi oluline osa;

E.   arvestades mesindussaaduste toitumisalast kasu ja raviomadusi;

F.   arvestades Euroopa mesindussektoris toodetava mee ja muude mesindussaaduste (nagu mesilaspiim, taruvaik, mesilasmürk ja vaha) mitmekesisust ja kõrget kvaliteeti, mis on oskusteadmiste ja klimaatiliste erinevuste tulemus;

G.   arvestades, et sektoris valitseb ebaaus konkurents kolmandatest riikidest pärinevate toodete tõttu, mida imporditakse ühenduse turule;

H.   arvestades, et mett saab importida maailma eri piirkondadest, kuid ainult piisava arvu mesilastega saab tagada tolmlemise;

I.   arvestades mesilasperede vähenemise tõsise ohuga, kuna õietolmu ja nektari kogus on vähenenud märkimisväärselt;

J.   arvestades, et maailmas on mesilasperede arv järsult langenud;

K.   arvestades, et mesilaste tervist ohustavad muu hulgas pidev varroalesta esinemine tarudes, mesilasperede kollaps ning nosema ceranae levimine;

L.   arvestades, et 76% inimeste tarbeks mõeldud toiduainete tootmisest sõltub mesindussektorist;

M.   arvestades, et 84% Euroopas kasvatatavatest juurviljasortidest sõltuvad tolmlemisest;

N.   arvestades, et liiga tihti eiratakse biotsiidide kasutamise juhendit ja head tava;

O.   tuletades meelde, et praegu ei ole olemas ühtegi meetodit, millega hävitada teatavaid mesilaste haiguseid, mille tulemusel väheneb mesilaste vastupanuvõime ja nende tarud hävinevad,

1.   peab väga oluliseks, et mesilaste tervisega seonduvale kriisile reageeritakse viivitamatult asjakohasel viisil ja tõhusate vahenditega;

2.   on seisukohal, et tuleks võtta meetmeid, et tegeleda kolmandatest riikidest tarnitavate mesindussaadustega kaasneva ebaausa konkurentsiga, mis on osaliselt madalamate tootmiskulude, eelkõige madalate suhkruhindade ja tööjõukulude tulemus;

3.   kutsub komisjoni üles laiendama viivitamata edasist uurimistegevust mesilaspopulatsiooni hävitavate parasiitide ja haiguste ning muude mesilaste hävinemisega seotud võimalike põhjuste (näiteks geneetilise mitmekesisuse vähenemine ja geneetiliselt muundatud põllukultuuride kasvatamine) kohta, andes selleks juurde eelarvevahendeid;

4.   on arvamusel, et väga oluline on muuta kohustuslikuks mee päritolumaa märkimine etikettidel;

5.   kutsub komisjoni ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise raames üles kehtestama meetmeid, millega nähtaks ette ökoloogiliste taastusalade loomine (nagu mesinduse jaoks kesasse jäetud maa-alad), eelkõige suurtel aladel, kus kasvatatakse põllukultuure; nõuab, et nimetatud maa-alad asuksid põldude nendes osades, mida on raske harida ning kus võiks kasvatada selliseid taimi nagu keerispea, kurgirohi, põldsinep ja valge ristik, mis on rikkad nektariallikad mesilaste korjemaadel;

6.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles pöörama mesilaste tervisele ning mesindussaaduste turustamise võimalustele ja mesindussektorile avalduvale majanduslikule mõjule asjakohast tähelepanu kõikidel aruteludel ja edasistes õigusaktides, mis käsitlevad geneetiliselt muundatud põllukultuuride kasvatamist Euroopa Liidus;

7.   kutsub komisjoni üles edendama ebapiisava tolmlemise vähendamiseks vajalikke meetmeid, millest oleks kasu nii mesinikele kui ka põllumajandustootjatele, kelle toodang võiks oluliselt suureneda;

8.   kutsub komisjoni üles tagama pinnavee kvaliteedi jälgimist ja kontrolli, kuna mesilased on väga tundlikud igasuguse nende keskkonnas halvemuse poole toimuva muutuse suhtes;

9.   kutsub komisjoni üles korraldama uuringuid seoste kohta mesilaste suremuse ja selliste pestitsiidide nagu tiametoksaami, imidaklopriidi, klotianidiini ja fiproniili kasutamise vahel, et võtta vajaduse korral nende toodete lubamise suhtes asjakohaseid meetmeid;

10.   kutsub komisjoni üles koordineerima kogu kõnealuse olukorraga seotud teavet, mis on praegu igas liikmesriigis kättesaadav; on arvamusel, et komisjon peaks tegema koostööd tunnustatud organisatsioonidega selleks, et vahetada teaduslikku teavet, mida neil on mõju kohta, mida pestitsiidid mesilastele avaldavad;

11.   on arvamusel, et väga oluline on kehtestada nõue imporditud mee analüüsimise kohta, et tuvastada ameerika haudmemädaniku bakterite võimalikku olemasolu;

12.   nõuab, et komisjon teeks ettepaneku finantsabi mehhanismi loomise kohta nende mesilate kasuks, mis on mesilaste suremuse tõttu raskustes;

13.   nõuab, et komisjon kaasaks veterinaarpoliitikasse mesilaste haiguste uurimise ja meetmed nendega tegelemiseks;

14.   kutsub komisjoni üles nõudma kõikidelt liikmesriikidelt, et nad asuksid viivitamata mesindussektorit toetama;

15.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika