Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2647(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0580/2008

Внесени текстове :

B6-0580/2008

Разисквания :

PV 20/11/2008 - 5
CRE 20/11/2008 - 5

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0568

Приети текстове
PDF 266kWORD 39k
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург
Минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки
P6_TA(2008)0568B6-0580/2008

Резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно преразглеждането на Препоръка 2001/331/ЕО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки

Европейският парламент,

–   като взе предвид Препоръка 2001/331/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки(1),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 14 ноември 2007 г. относно преразглеждането на Препоръка 2001/331/ЕО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (COM(2007)0707),

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че през 2001 г. Европейският парламент и Съветът приеха Препоръка 2001/331/ЕО, която съдържа незадължителни критерии за планиране, провеждане, последващи действия и изготвяне на доклади за инспекциите на околната среда, като признаха, че съществуват значителни различия между системите за инспекция в държавите-членки;

Б.   като има предвид, че тази препоръка имаше за цел да подобри съответствието с правото на Общността в областта на околната среда и да спомогне за по-последователното му изпълнение и прилагане във всички държави-членки;

В.   като има предвид, че горепосоченото съобщение излага становището на Комисията относно по-нататъшното развитие на препоръката, въз основа на, наред с другото, докладите относно изпълнението на препоръката, представени от държавите-членки;

Г.   като има предвид, че в съобщението се отбелязва, че представената от държавите-членки информация относно начина на изпълнение на препоръката е "непълна или трудна за съпоставяне";

Д.   като има предвид, че представената от държавите-членки информация показа, че "само няколко от тях са постигнали пълно изпълнение на препоръката" и че "все още са налице големи различия в начина на провеждане на инспекциите на околната среда в Общността";

Е.   като има предвид, че според Комисията положението с непълното изпълнение се дължи отчасти на различното тълкуване от страна на държавите-членки на определенията и критериите на препоръката и на изискванията за докладване;

Ж.   като има предвид, че Комисията признава, че приложното поле на препоръката е неадекватно и не включва много важни дейности като "Натура 2000", контрола на незаконни превози на отпадъци, регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), ограничаването на определени опасни вещества в продуктите (напр. Директивата относно ограничаването на употребата на някои опасни вещества в електрическо и електронно оборудване), търговията със застрашени видове, както и дейности, свързани с генетично модифицирани организми и системи за отговорност на производителите;

1.  Изразява своята загриженост от заключението на Комисията, че не може да се гарантира пълно изпълнение на законодателството в областта на околната среда в Общността, тъй като това води не само до продължително нанасяне на щети на околната среда, но и до нарушаване на конкуренцията;

2.  Подчертава, че правилното и последователно прилагане на законодателството на Общността в областта на околната среда е от съществено значение и че недостатъчната степен на прилагане не отговаря на обществените очаквания и уронва престижа на Общността по отношение на ефективното опазване на околната среда;

3.  Възразява срещу намерението на Комисията да се справи с проблема единствено чрез необвързваща препоръка и чрез създаването на конкретни правно обвързващи изисквания в отрасловото законодателство;

4.  Настоятелно призовава Комисията вместо това преди края на 2009 г. да изготви предложение за директива относно инспекциите на околната среда, като разясни определенията и критериите, установени от Препоръка 2001/331/ЕО и да разшири приложното – поле;

5.  Счита, че е от съществено значение да се укрепи Мрежата на Европейския съюз за прилагане и въвеждане в изпълнение на правото в областта на околната среда (IMPEL) и настоятелно призовава Комисията да докладва преди края на 2009 г. относно възможните начини за постигане на това, включително създаването на орган на Общността за инспекции на околната среда;

6.  Предлага да се обърне по-голямо внимание на подкрепата за осигуряване на образование и информация по отношение на околната среда, чието съдържание да се определя на местно, регионално или национално равнище въз основа на потребностите и проблемите, идентифицирани в дадена област;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 118, 27.4.2001 г., стр. 41.

Правна информация - Политика за поверителност