Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2647(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0580/2008

Indgivne tekster :

B6-0580/2008

Forhandlinger :

PV 20/11/2008 - 5
CRE 20/11/2008 - 5

Afstemninger :

PV 20/11/2008 - 6.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0568

Vedtagne tekster
PDF 115kWORD 37k
Torsdag den 20. november 2008 - Strasbourg
Mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne
P6_TA(2008)0568B6-0580/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om gennemgangen af henstilling 2001/331/EF om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/331/EF af 4. april 2001 om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne(1),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. november 2007 om gennemgangen af henstilling 2001/331/EF om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (KOM(2007)0707),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at Parlamentet og Rådet i 2001 med den begrundelse, at der var stor forskel på inspektionsordningerne i medlemsstaterne, vedtog henstilling 2001/331/EF, der indeholder ikke-bindende krav til planlægning, gennemførelse, opfølgning og rapportering af miljøinspektioner,

B.   der henviser til, at formålet med henstillingen var at sikre bedre overholdelse af Fællesskabets miljølovgivning og bidrage til en mere konsekvent gennemførelse og håndhævelse af den i alle medlemsstater,

C.   der henviser til, at den ovennævnte meddelelse udstikker Kommissionens synspunkter om henstillingens videre udvikling, som bl.a. bygger på medlemsstaternes rapporter om deres gennemførelse af henstillingen,

D.   der henviser til, at det i meddelelsen bemærkes, at de oplysninger, medlemsstaterne har indsendt om deres gennemførelse af henstillingen, er "ufuldstændige eller vanskeligt sammenlignelige",

E.   der henviser til, at oplysningerne fra medlemsstater viser, at "kun nogle få [har]gennemført den fuldt ud", og at "der stadig er stor forskel på den måde, hvorpå miljøinspektionerne udføres i Fællesskabet",

F.   der henviser til, at situationen med ufuldstændig gennemførelse ifølge Kommissionen delvis skyldes medlemsstaternes forskellige fortolkninger af henstillingens definitioner og kriterier og af rapporteringskravene,

G.   der henviser til, at Kommissionen erkender, at anvendelsesområdet for henstillingen er uhensigtsmæssigt og ikke omfatter mange betydelige aktiviteter såsom Natura 2000, kontrol af affaldsoverførsler, registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), begrænsning af visse farlige stoffer i produkter (f.eks. direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - RoHS direktivet), handel med udryddelsestruede arter og aktiviteter i forbindelse med genetisk modificerede organer og produktansvarssystemer,

1.   er foruroliget over, at Kommissionen konkluderer, at der ikke kan sikres en fuldstændig gennemførelse af miljølovgivningen i Fællesskabet, eftersom dette ikke kun indebærer yderligere skader på miljøet, men også fører til konkurrencefordrejninger;

2.   understreger, at en god og ensartet gennemførelse af EU's miljølovgivning er af afgørende betydning, og at alt andet skuffer offentlighedens forventninger og undergraver EU's omdømme som en effektiv beskytter af miljøet;

3.   er uenig med Kommissionen i, at problemet udelukkende bør løses ved hjælp af en ikke-bindende henstilling og indførelse af specifikke retligt bindende krav i sektorbestemte retsakter;

4.   opfordrer i stedet Kommissionen til inden udgangen af 2009 at forelægge et forslag til direktiv om miljøinspektioner, der præciserer de definitioner og kriterier, der fremgår af henstilling 2001/331/EF, og udvider anvendelsesområdet;

5.   finder det afgørende, at Den Europæiske Unions Netværk for Gennemførelse og Håndhævelse af Miljølovgivning (Impel) styrkes, og opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2009 at udarbejde en rapport om mulige fremgangsmåder, herunder oprettelse af en fælles miljøinspektionsstyrke;

6.   foreslår, at der lægges større vægt på at støtte miljøuddannelses- og oplysningsforanstaltninger, hvis indhold bør fastlægges på lokalt, regionalt eller nationalt plan ud fra de behov og problemer, der identificeres i de enkelte områder;

7.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 118 af 27.4.2001, s. 41.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik