Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2647(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0580/2008

Esitatud tekstid :

B6-0580/2008

Arutelud :

PV 20/11/2008 - 5
CRE 20/11/2008 - 5

Hääletused :

PV 20/11/2008 - 6.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0568

Vastuvõetud tekstid
PDF 106kWORD 33k
Neljapäev, 20. november 2008 - Strasbourg
Liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded
P6_TA(2008)0568B6-0580/2008

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon soovituse 2001/331/EÜ (milles sätestatakse liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded) läbivaatamise kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aasta soovitust 2001/331/EÜ, milles sätestatakse liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded(1);

–   võttes arvesse komisjoni 14. novembri 2007. aasta teatist soovituse 2001/331/EÜ (milles sätestatakse liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded) läbivaatamise kohta (KOM(2007)0707);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 2001. aastal vastu soovituse 2001/331/EÜ, milles on esitatud mittesiduvad kriteeriumid keskkonnajärelevalve kavandamise, teostamise, jälgimise ja seda käsitleva aruandluse koostamise kohta, ning milles tõdeti, et liikmesriikide järelevalvesüsteemide vahel eksisteerisid suured erinevused;

B.   arvestades, et soovituse eesmärk oli parandada ühenduse keskkonnaalaste õigusaktide järgimist ja aidata kaasa nende järjekindlamale rakendamisele ning jõustamisele kõikides liikmesriikides;

C.   arvestades, et eelnimetatud teatises sätestatakse komisjoni seisukohad soovituse edasiarendamisel, mis põhinevad muu hulgas liikmesriikide esitatud aruannetel soovituse rakendamise kohta;

D.   arvestades, et selles teatises märgiti, et liikmesriikide esitatud teave selle kohta, kuidas nad soovitust rakendavad, oli "puudulik või raskesti võrreldav";

E.   arvestades, et liikmesriikide esitatud teave näitas, et "vaid vähesed on soovituse täielikult rakendanud" ning et "keskkonnajärelevalvet teostatakse ühenduses väga erineval viisil";

F.   arvestades, et komisjoni arvates tuleneb puudulik rakendamine osaliselt eri viisidest, kuidas liikmesriigid soovituse mõisteid ja kriteeriume ning aruandlusnõudeid tõlgendavad;

G.   arvestades, et komisjon tunnistab, et soovituse kohaldamisala on ebapiisav ning ei sisalda mitmeid olulisi tegevusi, näiteks Natura 2000, ebaseaduslike jäätmesaadetiste kontrollimine, kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine (REACH), teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine toodetes (nt direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes), ohustatud looma- ja taimeliikidega kauplemine ning geneetiliselt muundatud organismide ja tootjavastutusel põhinevate süsteemidega seonduvad tegevused,

1.   väljendab muret seoses komisjoni arvamusega, mille kohaselt ühenduse keskkonnaalaste õigusaktide täielikku rakendamist ei ole võimalik tagada, mis toob kaasa nii keskkonna jätkuva kahjustamise kui ka konkurentsimoonutused;

2.   rõhutab, et oluline on ühenduse keskkonnaalaste õigusaktide täitmise asjakohane ja ühtlane tagamine ning kõik alla selle ei vasta üldsuse ootustele ja kahjustab ühenduse mainet keskkonna tõhusa kaitsjana;

3.   on vastu komisjoni kavatsusele tegeleda probleemiga vaid mittesiduva soovituse kaudu ning õiguslikult siduvate erinõuete lisamise kaudu valdkondlikesse õigusaktidesse;

4.   nõuab tungivalt, et komisjon esitaks selle asemel enne 2009. aasta lõppu ettepaneku võtta vastu direktiiv keskkonnajärelevalve kohta, milles täpsustataks soovituses 2001/331/EÜ esitatud mõisteid ja kriteeriume ning laiendataks selle kohaldamisala;

5.   peab oluliseks keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise Euroopa Liidu võrgustiku (IMPEL) tugevdamist, ning nõuab tungivalt, et komisjon teavitaks enne 2009. aasta lõppu selle teostamise võimalikest viisidest, sealhulgas ühenduse keskkonnajärelevalvejõu loomine;

6.   soovitab pöörata rohkem tähelepanu keskkonnakaitsealasele koolitusele ja teavitamisele, mille täpne sisu tuleks kindlaks määrata kohalikul, piirkondlikul või riigi tasandil vastavalt konkreetses piirkonnas esinevatele probleemidele;

7.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 118, 27.4.2001, lk 41.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika