Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2647(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0580/2008

Ingivna texter :

B6-0580/2008

Debatter :

PV 20/11/2008 - 5
CRE 20/11/2008 - 5

Omröstningar :

PV 20/11/2008 - 6.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0568

Antagna texter
PDF 111kWORD 37k
Torsdagen den 20 november 2008 - Strasbourg
Miljötillsyn i medlemsstaterna
P6_TA(2008)0568B6-0580/2008

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2008 om översynen av rekommendation 2001/331/EG om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/331/EG av den 4 april 2001 om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna(1),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 november 2007 om översynen av rekommendation 2001/331/EG om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna (KOM(2007)0707,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen.

A.  Europaparlamentet och rådet antog år 2001 rekommendation 2001/331/EG med icke bindande kriterier för planering, genomförande, uppföljning av och rapportering om miljötillsyn efter att ha konstaterat att det råder stora skillnader mellan medlemsstaternas tillsynssystem.

B.  Syftet med rekommendationen var att stärka överensstämmelsen med gemenskapens miljölagstiftning och bidra till att denna genomförs och tillämpas mer konsekvent i alla medlemsstater.

C.  I det ovannämnda meddelandet fastställs kommissionens synpunkter vad avser en vidare utveckling av rekommendationen, bland annat baserat på de rapporter som medlemsstaterna har lämnat om sitt genomförande av rekommendationen.

D.  I detta meddelande noterades att de uppgifter som medlemsstaterna lämnade om hur de genomförde rekommendationen var "ofullständiga eller svåra att jämföra".

E.  I de uppgifter som medlemsstaterna lämnade framgick att "det endast [är] ett fåtal som har uppnått fullständigt genomförande" och att "miljötillsynen fortfarande sker på mycket olika sätt inom gemenskapen".

F.  Enligt kommissionen beror denna situation med ofullständigt genomförande delvis på att medlemsstaterna tolkat rekommendationens definitioner och kriterier samt rapporteringskraven på olika sätt.

G.  Kommissionen konstaterar att rekommendationens tillämpningsområde är otillräckligt eftersom det inte inkluderar många viktiga verksamheter som Natura 2000, kontroll av olagliga avfallstransporter, registrering, utvärdering och godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i produkter (t.ex. direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter), handel med utrotningshotade arter samt verksamhet knuten till genetiskt modifierade organismer och producentansvarssystem.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över kommissionens slutsats att ett fullständigt genomförande av gemenskapens miljölagstiftning inte kan säkerställa, eftersom detta inte bara leder till fortsatt skada på miljön utan också till konkurrenssnedvridning.

2.  Europaparlamentet betonar att ett korrekt och enhetligt genomförande av gemenskapens miljölagstiftning är av avgörande betydelse och skulle detta inte ske fullt ut, blir följden att allmänhetens förväntningar inte uppfylls och gemenskapens rykte som en effektiv beskyddare av miljön undermineras.

3.  Europaparlamentet motsätter sig kommissionens avsikt att hantera problemet enbart genom en icke bindande rekommendation och genom att det införs särskilda rättsligt bindande tillsynskrav i de sektorsanknutna rättsakterna.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i stället före utgången av 2009 lägga fram ett förslag till ett direktiv om miljötillsyn där de definitioner och kriterier som anges i rekommendation 2001/331/EG klarläggs och dess tillämpningsområde utökas.

5.  Europaparlamentet anser det är av avgörande betydelse att Europeiska unionens nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftning (Impel) stärks och uppmanar med kraft kommissionen att före utgången av 2009 rapportera om hur detta kan ske, inbegripet inrättandet av en miljötillsynsstyrka inom gemenskapen.

6.  Europaparlamentet förordar ett större fokus på stöd till informations- och utbildningsverksamhet om miljöskydd, där det exakta innehållet bestäms på lokal, regional eller nationell nivå med utgångspunkt från de förekommande behoven och problemen i de aktuella områdena.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 118, 27.4.2001, s. 41.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy