Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2676(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0602/2008

Rozpravy :

PV 20/11/2008 - 12.2
CRE 20/11/2008 - 12.2

Hlasovanie :

PV 20/11/2008 - 13.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0570

Prijaté texty
PDF 124kWORD 45k
Štvrtok, 20. novembra 2008 - Štrasburg
Trest smrti v Nigérii
P6_TA(2008)0570RC-B6-0602/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o treste smrti v Nigérii

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o porušovaní ľudských práv v Nigérii,

–   so zreteľom na existujúce moratórium na využívanie trestu smrti federálnou vládou Nigérie,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ratifikovaný Nigériou 29. októbra 1993,

–   so zreteľom na Africkú chartu o ľudských právach a právach národov z roku 1981, ratifikovanú Nigériou 22. júna 1983,

–   so zreteľom na Africkú chartu o právach a blahu dieťaťa z roku 1990, ratifikovanú Nigériou 23. júla 2001,

–   so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984, ratifikovaný Nigériou 28. júla 2001,

–   so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979, ratifikovaný Nigériou 13. júna 1985, a na jeho opčný protokol z roku 1999, ratifikovaný Nigériou 22. novembra 2004,

–   so zreteľom na Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, ratifikovaný Nigériou 19. apríla 1991,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže trest smrti hrozí viac ako 720 mužom a 11 ženám v nigérijských väzniciach,

B.   keďže nigérijská Národná študijná skupina o treste smrti a Prezidentská komisia o reforme správy súdnictva zistili, že väzni, ktorí čakajú na vykonanie trestu smrti, sú takmer výlučne chudobní a bez právneho zastúpenia,

C.   keďže napriek tomu, že medzinárodné právo zakazuje ukladanie trestu smrti mladistvým páchateľom, najmenej 40 väzňov v cele smrti bolo v čase údajného spáchania trestného činu vo veku 13 až 17 rokov,

D.   keďže do trestnoprávnej jurisdikcie islamských súdov založených na práve šaríja patrí 12 z 36 nigérijských štátov; keďže tieto súdy aj naďalej vydávajú rozsudky smrti, ako aj rozsudky bičovania a amputácií,

E.   keďže 47 % väzňov v cele smrti čaká na ukončenie svojho odvolacieho konania, štvrtina odvolacích konaní väzňov trvala päť rokov, 6 % väzňov s neukončeným odvolacím konaním čakalo vyše 20 rokov a jeden väzeň strávil v cele smrti 24 rokov,

F.   keďže nigérijský systém trestného súdnictva je presiaknutý korupciou a zanedbávaním povinností a trpí výrazným nedostatkom zdrojov,

G.   keďže mučenie je každodenným javom napriek tomu, že je v Nigérii zakázané, a keďže takmer 80 % väzňov v nigérijských väzniciach uviedlo, že ich v policajných celách bili, ohrozovali zbraňami alebo mučili,

H.   keďže mnohých väzňov, ktorí čakajú na súdne konanie a ktorí sú v celách smrti, vydierali príslušníci polície, ktorí za ich prepustenie požadovali peniaze,

I.   keďže v prípade viac ako polovice zo 40 000 väzňov, ktorí sú vo väzniciach tejto krajiny, sa neuskutočnilo súdne konanie alebo títo väzni neboli odsúdení,

J.   keďže vo väzniciach sa takisto vyskytujú chronické choroby, ktorým sa však dá predchádzať, ako je HIV, malária, tuberkulóza, chrípka a zápal pľúc,

K.   keďže nigérijské orgány sa niekoľkokrát pokúšali riešiť nedostatky súdneho systému tejto krajiny; keďže Národná študijná skupina o treste smrti (2004) a Prezidentská komisia o reforme správy súdnictva (2007) vyjadrili pochybnosti o tom, či trest smrti pomáha znižovať úroveň a rozsah zločinnosti v Nigérii; keďže však federálna vláda ani vlády jednotlivých štátov federácie neprijali opatrenia na riešenie naliehavých problémov, na ktoré poukázali tieto dve študijné skupiny,

L.   keďže Nigéria oficiálne neoznámila žiadne popravy od roku 2002,

M.   keďže iba o siedmich z 53 členských štátov Africkej únie je známe, že vykonali v roku 2007 popravy, zatiaľ čo 13 afrických krajín zrušilo trest smrti vo svojich právnych predpisoch a ďalších 22 trest smrti nevykonáva,

N.   keďže v roku 1977 zrušilo trest smrti pri všetkých trestných činoch iba 16 krajín; keďže v súčasnosti už 137 zo 192 členských štátov OSN zrušilo trest smrti vo svojich právnych predpisoch alebo ho nevykonáva,

1.   vyzýva federálnu vládu Nigérie a vlády jednotlivých štátov federácie, aby zrušili trest smrti;

2.   vyzýva federálnu vládu Nigérie a vlády jednotlivých štátov federácie, aby do zrušenia trestu smrti vyhlásili okamžité moratórium na všetky popravy, ako stanovuje rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 62/149 z 26. februára 2008, a aby bezodkladne zmenili všetky rozsudky smrti na tresty odňatia slobody;

3.   vyzýva federálnu vládu Nigérie a vlády jednotlivých štátov federácie, aby vypracovali komplexný prístup v oblasti trestnej činnosti a aby vysvetlili, ako budú riešiť situáciu v tejto oblasti;

4.   naliehavo žiada federálnu vládu Nigérie a vlády jednotlivých štátov federácie, aby z právnych predpisov federácie aj jednotlivých štátov vypustili všetky ustanovenia, ktoré stanovujú uloženie trestu smrti ľuďom, ktorí v čase údajného spáchania trestného činu nedovŕšili 18 rokov;

5.   vyzýva federálnu vládu Nigérie a vlády jednotlivých štátov federácie, aby zabezpečili, že v prípadoch odsúdení na trest smrti sa budú dodržiavať najprísnejšie medzinárodne uznávané a ústavné normy pre spravodlivý súdny proces, najmä v prípadoch nedostatočného právneho zastúpenia chudobnejších väzňov, v prípadoch priznaní alebo dôkazov získaných prostredníctvom násilia, nátlaku alebo mučenia, v prípadoch neprimerane dlhého trvania súdnych alebo odvolacích konaní, ako aj v prípadoch odsúdenia mladistvých;

6.   vyzýva federálnu vládu Nigérie, aby ratifikovala Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach z roku 1989 a Opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 2002;

7.   naliehavo žiada vlády jednotlivých štátov Nigérie, aby zrušili všetky ustanovenia, na základe ktorých je povinné uloženie trestu smrti;

8.   vyzýva federálnu vládu Nigérie a vlády jednotlivých štátov federácie, aby uplatňovali odporúčania Národnej študijnej skupiny o treste smrti (2004) a Prezidentskej komisie o reforme správy súdnictva (2007) a aby predovšetkým vyhlásili moratórium na popravy a zmenili všetky rozsudky smrti;

9.   vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby poskytli technickú pomoc nigérijským orgánom s cieľom prehodnotiť právne predpisy, ktoré ustanovujú trest smrti, zrušiť trest smrti a zlepšiť vyšetrovacie postupy nigérijskej polície;

10.   vyzýva na podporu činností pracovnej skupiny Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov o treste smrti pri vypracovaní protokolu k Africkej charte, ktorý bude obsahovať zákaz trestu smrti a znemožní jeho opätovné zavedenie;

11.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, Hospodárskemu spoločenstvu západoafrických štátov, federálnej vláde a parlamentu Nigérie, Africkej únii a Panafrickému parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia