Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2676(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0602/2008

Debatter :

PV 20/11/2008 - 12.2
CRE 20/11/2008 - 12.2

Omröstningar :

PV 20/11/2008 - 13.2

Antagna texter :

P6_TA(2008)0570

Antagna texter
PDF 117kWORD 38k
Torsdagen den 20 november 2008 - Strasbourg
Dödsstraffet i Nigeria
P6_TA(2008)0570RC-B6-0602/2008

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2008 om dödsstraffet i Nigeria

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om brott mot de mänskliga rättigheterna i Nigeria,

–   med beaktande av att Nigerias förbundsregering utfärdat ett moratorium för tillämpningen av dödsstraffet,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som ratificerades av Nigeria den 29 oktober 1993,

–   med beaktande av den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter från 1981, som ratificerades av Nigeria den 22 juni 1983,

–   med beaktande av den afrikanska stadgan om barnets rättigheter och välfärd från 1990, som ratificerades av Nigeria den 23 juli 2001,

–   med beaktande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning från 1984, som ratificerades av Nigeria den 28 juli 2001,

–   med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor från 1979, som ratificerades av Nigeria den 13 juni 1985, och dess fakultativa tilläggsprotokoll från 1999, som ratificerades av Nigeria den 22 november 2004,

–   med beaktande av konventionen om barnets rättigheter från 1989, som ratificerades av Nigeria den 19 april 1991,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I dag uppgår antalet dödsdömda i Nigerias fängelser till över 720 män och 11 kvinnor.

B.  Nigerias nationella arbetsgrupp för utredning av dödsstraffet och presidentens kommission för reform av rättsväsendet har kommit fram till att dödsfångarna nästan undantagslöst är fattiga och inte har någon som driver deras sak inför rätta.

C.  Folkrätten förbjuder visserligen att dödsstraffet utdöms mot underåriga förbrytare, men minst 40 av dödsfångarna var mellan 13 och 17 år gamla då de påstådda brotten skulle ha begåtts.

D.  I tolv av Nigerias 36 delstater har de islamiska shariadomstolarna domsrätt i brottmål. Dessa domstolar fortsätter att avkunna dödsdomar, liksom också att döma till spöstraff och amputation.

E.  47 procent av dödsfångarna väntar på att deras överklaganden ska behandlas färdigt. En fjärdedel av fångarnas överklaganden har behandlats i fem år. Sex procent av fångarna vars överklagande ännu inte har avgjorts har varit fängslad i över 20 år och en fånge har varit fängslad i 24 år i avvaktan på sin avrättning.

F.  Nigerias system för rättskipning i brottmål utmärks av florerande rättsröta, slarv och kännbar brist på resurser.

G.  Tortyr är visserligen förbjuden i Nigeria men förekommer ändå dagligen i landet. Nästan 80 procent av internerna i Nigerias fängelser uppger sig ha utsatts för misshandel, vapenhot eller tortyr i polisens celler.

H.  Många som i fängelse väntar på rättegång eller på att avrättas utsätts för utpressning från polisers sida, som vill att de ska betala poliserna för att försättas på fri fot.

I.  I Över hälften av landets 40 000 fängelseinterner har inte fått sin sak prövad eller dömts.

J.  Kroniska sjukdomar, som dock går att förebygga, såsom hiv, malaria, tuberkulos, influensa och lunginflammation förekommer också i fängelserna.

K.  Nigerias myndighet har vidtagit vissa åtgärder för att åtgärda dess rättssystems misslyckanden. Nigerias nationella arbetsgrupp 2004 för utredning av dödsstraffet och presidentens kommission för reform av rättsväsendet 2007 har uttryckt tvivel om att dödsstraffet har bidragit till att minska brottsfrekvensen och den grasserande brottsligheten i landet, men varken förbundsregeringen eller delstatsregeringarna har gjort något åt de akuta problem som påtalats vid de båda undersökningarna.

L.  Nigeria har officiellt inte rapporterat några avrättningar sedan 2002.

M.  Endast sju av Afrikanska unionens 53 medlemsstater har, enligt tillgängliga uppgifter, verkställt några avrättningar under 2007, medan 13 afrikanska länder avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning och ytterligare 22 har avskaffat det i praktiken.

N.  Medan bara 16 länder avskaffat dödsstraffet för alla brott 1977 har i dag 137 av FN:s 192 medlemsstater avskaffat detta straff i sin lagstiftning eller i praktiken.

1.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias förbundsregering och delstatsregeringar att avskaffa dödsstraffet.

2.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias förbundsregering och delstatsregeringar att, i avvaktan på att dödsstraffet avskaffas, utfärda ett omedelbart moratorium för alla avrättningar, såsom det föreskrivs i FN:s generalförsamlings resolution nr 62/149 av den 26 februari 2008, och utan dröjsmål omvandla alla dödsstraff till fängelsestraff.

3.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias förbundsregering och delstatsregeringar att utveckla en helhetssyn på brottsligheten och förklara hur situationen i fråga om brottslighet kommer att åtgärdas.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Nigerias förbundsregering och delstatsregeringar att ta bort alla stadganden både i förbundsstatens lagstiftning och i delstaternas lagstiftning enligt vilka dödsdomar kan avkunnas mot personer som ej fyllt 18 år vid tidpunkten då det påstådda brottet skulle ha begåtts.

5.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias förbundsregering och delstatsregeringar att se till att de mest rigorösa internationellt erkända och konstitutionella normerna för rättvis rättegång respekteras i sådana mål där den åtalade riskerar dödsstraff, framför allt i fråga om att mindre bemedlade interner inte får tillgång till adekvat juridiskt bistånd samt i fråga om att bekännelser eller bevis utverkats genom våld, tvång eller tortyr, att rättegångarna och överklagandena drar orimligt ut på tiden och att underåriga döms.

6.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias förbundsregering att ratificera det andra fakultativa tilläggsprotokollet från 1989 till Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt det fakultativa tilläggsprotokollet från 2002 till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Nigerias delstatsregeringar att avskaffa alla stadganden om obligatoriskt utdömande av dödsstraff.

8.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias förbundsregering och delstatsregeringar att genomföra rekommendationerna från den nationella arbetsgruppen 2004 för utredning av dödsstraffet och presidentens kommission för reform av rättsväsendet (2007), framför allt att införa ett moratorium för alla avrättningar och omvandla alla dödsstraff.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att ge Nigerias myndigheter tekniskt stöd för att de ska kunna se över lagstiftning med stadganden om dödsstraff för att avskaffa dödsstraffet, samt kunna förbättra den nigerianska polisens utredningsarbete.

10.  Europaparlamentet uppmanar till att arbetsgruppen om dödsstraffet inom Afrikanska kommissionen om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter gest bistånd för att utarbeta ett protokoll till den afrikanska stadgan om förbud mot dödsstraffet, så att detta straff inte heller kan återinföras.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas), Nigerias förbundsregering och parlament, Afrikanska unionen och Panafrikanska parlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy