Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0091(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0433/2008

Esitatud tekstid :

A6-0433/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/12/2008 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0573

Vastuvõetud tekstid
PDF 302kWORD 71k
Neljapäev, 4. detsember 2008 - Brüssel
Šotimaa lääneranniku vete heeringavarud *
P6_TA(2008)0573A6-0433/2008

Euroopa Parlamendi 4. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava (KOM(2008)0240 – C6-0204/2008 – 2008/0091(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0240);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0204/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0433/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)  Kalapüügivõimaluste stabiilsuse tagamiseks on asjakohane piirata iga-aastaseid lubatud kogupüügi kõikumisi, kui kalavaru suurus on üle 75 000 tonni.
(7)  Kalapüügivõimaluste stabiilsuse tagamiseks on asjakohane piirata iga-aastaseid lubatud kogupüügi kõikumisi.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a
a) hoitakse asjaomaste vanuserühmade aastane kalastussuremus tasemel 0,25, kui kudekarja varu on üle 75 000 tonni;
a) hoitakse asjaomaste vanuserühmade aastane kalastussuremus tasemel 0,25 järgmiseks aastaks nendel aastatel, kui ICES ja STECF prognoosivad kudekarja varu suuruseks 75 000 tonni või rohkem;
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c
c) lõpetatakse kalapüük, kui kudekarja varu peaks langema alla 50 000 tonni.
c) töötatakse välja ICESi and STECFi nõuannete põhjal range taastuskava, kui kudekarja varu peaks langema alla 50 000 tonni.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
3.  Lõikes 1 sätestatud eesmärgi saavutamiseks piiratakse lubatud kogupüügi kõikumist 15%-ga aastas, kui kudekarja varu on üle 75 000 tonni.
3.  Lõikes 1 sätestatud eesmärgi saavutamiseks piiratakse lubatud kogupüügi kõikumist 15 %-ni kõikidel nendel aastatel, kui kudekarja varu on üle 75 000 tonni, ning maksimaalselt 20 %-ni kõikidel nendel aastatel, kui kudekarja varu on alla 75 000 tonni, kuid üle 50 000 tonni.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
2.  Kui vastavalt kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee arvamusele ületab kalavaru kudekarja biomass 75 000 tonni sellel aastal, mille kohta lubatud kogupüük tuleb kindlaks määrata, kehtestatakse lubatud kogupüük tasemel, mis STECFi hinnangul viiks aastase kalastussuremuse tasemele 0,25. Vajaduse korral kohandatakse kõnealust taset kooskõlas artikliga 5.
2.  Kui vastavalt STECFi arvamusele kalavaru kudekarja biomass on või ületab 75 000 tonni sellel aastal, mille kohta lubatud kogupüük tuleb kindlaks määrata, kehtestatakse lubatud kogupüük tasemel, mis STECFi hinnangul viiks aastase kalastussuremuse tasemele 0,25. Vajaduse korral kohandatakse kõnealust taset kooskõlas artikliga 5.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3
3.  Kui vastavalt kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee arvamusele on kalavaru kudekarja biomass alla 75 000 tonni, kuid üle 50 000 tonni sellel aastal, mille kohta lubatud kogupüük tuleb kindlaks määrata, kehtestatakse lubatud kogupüük tasemel, mis STECFi hinnangul viiks aastase kalastussuremuse tasemele 0,2.
3.  Kui vastavalt kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee arvamusele on kalavaru kudekarja biomass alla 75 000 tonni, kuid üle 50 000 tonni sellel aastal, mille kohta lubatud kogupüük tuleb kindlaks määrata, kehtestatakse lubatud kogupüük tasemel, mis STECFi hinnangul viiks aastase kalastussuremuse tasemele 0,2. Lubatud kogupüük ei tohi eelmise aasta lubatud kogupüügist erineda ühelgi aastal rohkem kui 20 %. Vajadusel kohandatakse seda taset vastavalt artikli 5 lõike 2 punktile a ja artikli 5 lõike 2 punktile b.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4
4.  Kui vastavalt kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee arvamusele on kalavaru kudekarja biomass alla 50 000 tonni sellel aastal, mille kohta lubatud kogupüük tuleb kindlaks määrata, kehtestatakse lubatud kogupüük tasemel 0 tonni.
4.  Kui vastavalt kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee arvamusele on kalavaru kudekarja biomass alla 50 000 tonni sellel aastal, mille kohta lubatud kogupüük tuleb kindlaks määrata, kehtestatakse lubatud kogupüügi kohta range taastuskava, mis põhineb ISECi ja STECFi nõuannetel.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5a (uus)
5 a.  Aastatel, mil ICES ja STECF ei suuda prognoosida kudekarja varu või kalastussuremust, peaks lubatud kogupüük jääma eelmise aastaga võrreldes muutmata. Teisel ja igal järgmisel aastal, mille kohta teadusprognoose ei ole, tuleks lubatud kogupüüki võrreldes eelmise aastaga vähendada 10 % võrra.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Kui artikli 4 lõike 3 esimese lause kohaldamise tulemusel oleks lubatud kogupüük eelmise aasta lubatud kogupüügist üle 20 % suurem, kehtestab nõukogu lubatud kogupüügi taseme, mis ületab kõnealuse aasta lubatud kogupüüki ainult 20 % võrra.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)
2 b.  Kui artikli 4 lõike 3 esimese lause kohaldamise tulemusel oleks lubatud kogupüük eelmise aasta lubatud kogupüügist üle 20 % väiksem, kehtestab nõukogu lubatud kogupüügi taseme, mis on kõnealuse aasta lubatud kogupüügist ainult 20 % võrra väiksem.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4
4.  Lõiget 3 ei kohaldata laevade suhtes, mis edastavad iga päev püügiaruande lipuliikmesriigi kalapüügi seirekeskusele elektroonilisse andmebaasi lisamiseks, nagu on sätestatud määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 3 lõikes 7.
4.  Lõiget 3 ei kohaldata laevade suhtes, mis edastavad iga päev, või vähemalt enne Šotimaa lääneranniku piirkonnast lahkumist, püügiaruande lipuliikmesriigi kalapüügi seirekeskusele elektroonilisse andmebaasi lisamiseks, nagu on sätestatud määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 3 lõikes 7.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8
Kui komisjon leiab STEFCi teadusuuringute tulemustele tuginedes, et kalastussuremus ja artikli 3 lõikes 2 kindlaks määratud asjakohane kudekarja biomass ei ole kohane artikli 3 lõikega 1 kindlaks määratud eesmärgi saavutamiseks, võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega vastu otsuse muuta kõnealuseid koguseid.
Kui komisjon leiab STEFCi teadusuuringute tulemustele tuginedes, et kalastussuremus ja artikli 3 lõikes 2 kindlaks määratud asjakohane kudekarja biomass ei ole kohane artikli 3 lõikega 1 kindlaks määratud eesmärgi saavutamiseks, võtab nõukogu asutamislepingu artiklis 37 sätestatud korras vastu otsuse muuta kõnealuseid koguseid.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
1.  Komisjon palub STECFil ja pelaagiliste liikide piirkondlikul nõuandekomisjonil hinnata igal aastal mitmeaastase kava eesmärkide saavutamist. Kui teadusuuringute tulemused näitavad, et eesmärke ei saavutata, võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega vastu otsuse eesmärkide täimise tagamiseks vajalike lisa- ja/või alternatiivmeetmete kohta.
1.  Komisjon palub STECFil ja pelaagiliste liikide piirkondlikul nõuandekomisjonil hinnata igal aastal mitmeaastase kava eesmärkide saavutamist. Peale selle võtab komisjon Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude puhul arvesse teist ja sõltumatut täiendindeksit. Kui teadusuuringute tulemused näitavad, et eesmärke ei saavutata, võtab nõukogu asutamislepingu artiklis 37 sätestatud korras vastu otsuse eesmärkide täimise tagamiseks vajalike lisa- ja/või alternatiivmeetmete kohta.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
2.  Komisjon vaatab läbi mitmeaastase kava tõhususe ja täitmise vähemalt iga nelja aasta järel alates käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäevast. Komisjon palub STECFilt ja pelaagiliste liikide piirkondlikul nõuandekomisjonilt nõuandeid seoses läbivaatamisega. Vajaduse korral võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega vastu otsuse teha mitmeaastases kavas asjakohaseid muudatusi.
2.  Komisjon vaatab läbi mitmeaastase kava tõhususe ja täitmise vähemalt iga nelja aasta järel alates käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäevast. Komisjon palub STECFilt ja pelaagiliste liikide piirkondlikul nõuandekomisjonilt nõuandeid seoses läbivaatamisega. Vajaduse korral võtab nõukogu asutamislepingu artiklis 37 sätestatud korras vastu otsuse teha mitmeaastases kavas asjakohaseid muudatusi.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)
Määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 21 punkti a alapunkti i kohaldamisel käsitatakse käesoleva määruse artikli 3 lõike 2 punktis c sätestatud meetmeid taastamiskavana määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 5 tähenduses.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika