Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0091(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0433/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0433/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 04/12/2008 - 7.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0573

Pieņemtie teksti
PDF 384kWORD 76k
Ceturtdiena, 2008. gada 4. decembris - Brisele
Siļķu krājumi uz rietumiem no Skotijas *
P6_TA(2008)0573A6-0433/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 4. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu siļķu krājumam uz rietumiem no Skotijas un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto (COM(2008)0240 – C6-0204/2008 – 2008/0091(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0240),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0204/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A6-0433/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Lai nodrošinātu zvejas iespēju stabilitāti, ir lietderīgi ierobežot KPN ikgadējās izmaiņas, ja attiecīgā krājuma lielums pārsniedz 75 000 tonnu.
(7)  Lai nodrošinātu zvejas iespēju stabilitāti, ir lietderīgi ierobežot KPN ikgadējās izmaiņas.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. pants - 2. punkts - a) apakšpunkts
a) nodrošinot, ka zvejas izraisītās mirstības rādītājs atbilstošās vecuma grupās gadā ir 0,25, ja nārstojošo zivju biomasa pārsniedz 75 000 tonnu;
a) nodrošinot, ka nākamajā gadā zvejas izraisītās mirstības rādītājs atbilstošās vecuma grupās ir 0,25 gadā, ja iepriekšējos gados ICES un ZZTEK aprēķini liecina par to, ka nārstojošo zivju biomasa ir 75 000 tonnu vai lielāka;
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
3. pants - 2. punkts - c) apakšpunkts
c) paredzot apgabala slēgšanu zvejai, ja nārstojošo zivju biomasa sarūk tiktāl, ka ir mazāka par 50 000 tonnu.
c) paredzot noteiktu atjaunošanas plānu, kas balstīts uz ICES un ZZTEK ieteikumiem, ja nārstojošo zivju biomasa sarūk tiktāl, ka ir mazāka par 50 000 tonnu.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
3. pants - 3. punkts
3.  Ja nārstojošo zivju biomasa ir lielāka par 75 000 tonnu, 1. punktā izvirzīto mērķi īsteno, KPN ikgadējām izmaiņām nepārsniedzot 15 %.
3.  1. punktā izvirzīto mērķi īsteno, KPN ikgadējām izmaiņām jebkurā attiecīgajā gadā nepārsniedzot 15 %, ja nārstojošo zivju biomasa ir lielāka par 75 000 tonnām, un KPN maksimālajām izmaiņām jebkurā attiecīgajā gadā nepārsniedzot 20 %, ja nārstojošo zivju biomasa ir mazāka par 75 000 tonnām, bet lielāka par 50 000 tonnām.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
4. pants - 2. punkts
2.  Ja saskaņā ar Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) atzinumu krājuma nārstojošo zivju biomasa gadā, kuram jānosaka KPN, pārsniegs 75 000 tonnu, KPN nosaka tādā apjomā, kas saskaņā ar ZZTEK ieteikumu nodrošinās, ka zvejas izraisītās mirstības rādītājs gadā ir 0,25. Minēto apjomu vajadzības gadījumā koriģē saskaņā ar 5. pantu.
2.  Ja saskaņā ar ZZTEK atzinumu krājuma nārstojošo zivju biomasa gadā, kuram jānosaka KPN, sasniedz vai pārsniedz 75 000 tonnu, KPN nosaka tādā apjomā, kas saskaņā ar ZZTEK ieteikumu nodrošina, ka zvejas izraisītās mirstības rādītājs gadā ir 0,25. Minēto apjomu vajadzības gadījumā koriģē saskaņā ar 5. pantu.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
4. pants - 3. punkts
3.  Ja saskaņā ar ZZTEK atzinumu krājuma nārstojošo zivju biomasa gadā, kuram jānosaka KPN, būs mazāka par 75 000 tonnu, bet lielāka par 50 000 tonnu, KPN nosaka tādā apjomā, kurš saskaņā ar ZZTEK ieteikumu nodrošinās, ka zvejas izraisītās mirstības rādītājs gadā ir 0,2.
3.  Ja saskaņā ar ZZTEK atzinumu krājuma nārstojošo zivju biomasa gadā, kuram jānosaka KPN, ir mazāka par 75 000 tonnām, bet lielāka par 50 000 tonnām, KPN nosaka tādā apjomā, kurš saskaņā ar ZZTEK ieteikumu nodrošina, ka zvejas izraisītās mirstības rādītājs gadā ir 0,2. Nevienā attiecīgajā gadā KPN neatšķiras no iepriekšējā gada KPN par vairāk nekā 20 %. Minēto apjomu vajadzības gadījumā koriģē saskaņā ar 5. panta 2.a punktu un 5. panta 2.b punktu .
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
4. pants - 4. punkts
4.  Ja saskaņā ar ZZTEK atzinumu krājuma nārstojošo zivju biomasa gadā, kuram jānosaka KPN, būs mazāka par 50 000 tonnu, KPN nosaka 0 tonnu apjomā.
4.  Ja saskaņā ar ZZTEK atzinumu krājuma nārstojošo zivju biomasa gadā, kuram jānosaka KPN, ir mazāka par 50 000 tonnām, KPN nosaka, pamatojoties uz noteiktu atjaunošanas plānu, kas balstīts uz ICES un ZZTEK ieteikumiem.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
4. pants - 5.a punkts (jauns)
5.a Jebkurā gadā, kad ICES un ZZTEK nevar sniegt nārstojošo zivju krājumu vai zvejas izraisītās mirstības novērtējumu, KPN vajadzētu palikt nemainīgai salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tomēr nākamajā gadā un visos turpmākajos gados, kuros nav pieejamas zinātniskas prognozes, KPN vajadzētu samazināt par 10 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
5. pants - 2.a punkts (jauns)
2.a Ja 4. panta 3. punkta pirmā teikuma piemērošanas rezultātā KPN līmenis par vairāk nekā 20% pārsniedz iepriekšējā gada KPN līmeni, Padome apstiprina KPN līmeni, kas ir tikai par 20% lielāks nekā attiecīgā gada KPN līmenis.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
5. pants - 2.b punkts (jauns)
2.b Ja 4. panta 3. punkta pirmā teikuma piemērošanas rezultātā KPN līmenis ir par vairāk nekā 20% mazāks nekā iepriekšējā gada KPN līmenis, Padome apstiprina KPN līmeni, kas ir tikai par 20% mazāks nekā attiecīgā gada KPN līmenis.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
6. pants - 4. punkts
4.  Šā panta 3. punktu nepiemēro kuģiem, kuri karoga dalībvalsts zvejas uzraudzības centram, kas paredzēts Regulas (EEK) Nr. 2847/93 3. panta 7. punktā, katru dienu nosūta nozvejas ziņojumus iekļaušanai minētā centra elektroniskajā datu bāzē.
4.  Šā panta 3. punktu nepiemēro kuģiem, kuri karoga dalībvalsts zvejas uzraudzības centram, kas paredzēts Regulas (EEK) Nr. 2847/93 3. panta 7. punktā, katru dienu un jebkurā gadījumā pirms izbraukšanas no apgabala uz rietumiem no Skotijas nosūta nozvejas ziņojumus iekļaušanai minētā centra elektroniskajā datu bāzē.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
8. pants
Ja Komisija, pamatojoties uz ZZTEK atzinumu, konstatē, ka 3. panta 2. punktā norādītie zvejas izraisītās mirstības rādītāji un ar tiem saistītā nārstojošo zivju biomasa nav piemēroti 3. panta 1. punktā izvirzītā mērķa sasniegšanai, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumu par šo daudzumu pārskatīšanu.
Ja Komisija, pamatojoties uz ZZTEK atzinumu, konstatē, ka 3. panta 2. punktā norādītie zvejas izraisītās mirstības rādītāji un ar tiem saistītā nārstojošo zivju biomasa nav piemēroti 3. panta 1. punktā izvirzītā mērķa sasniegšanai, Padome, ievērojot Līguma 37. pantā noteikto procedūru, pieņem lēmumu par šo daudzumu pārskatīšanu.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
9. pants - 1. punkts
1.  Komisija katru gadu pieprasa ZZTEK un Pelaģisko zivju krājumu reģionālās konsultatīvās padomes ieteikumus par daudzgadu plāna mērķu sasniegšanu. Ja ieteikumos atzīts, ka mērķi nav sasniegti, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumu par papildu un/vai alternatīviem pasākumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu.
1.  Komisija katru gadu pieprasa ZZTEK un Pelaģisko zivju krājumu reģionālās konsultatīvās padomes ieteikumus par daudzgadu plāna mērķu sasniegšanu. Komisija arī apsver iespēju ieviest otru un neatkarīgu atjaunošanas rādītāju siļķu krājumiem apgabalā uz rietumiem no Skotijas. Ja ieteikumos atzīts, ka mērķi nav sasniegti, Padome, ievērojot Līguma 37. pantā noteikto procedūru, pieņem lēmumu par papildu un/vai alternatīviem pasākumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
9. pants - 2. punkts
2.  Komisija ne retāk kā reizi četros gados no šīs regulas pieņemšanas dienas novērtē daudzgadu plāna efektivitāti un darbību. Komisija pieprasa ZZTEK un Pelaģisko zivju krājumu reģionālās konsultatīvās padomes ieteikumus par daudzgadu plāna pārskatīšanu. Vajadzības gadījumā Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumu par attiecīgiem daudzgadu plāna pielāgojumiem.
2.  Komisija ne retāk kā reizi četros gados no šīs regulas pieņemšanas dienas novērtē daudzgadu plāna efektivitāti un darbību. Komisija pieprasa ZZTEK un Pelaģisko zivju krājumu reģionālās konsultatīvās padomes ieteikumus par daudzgadu plāna pārskatīšanu. Vajadzības gadījumā Padome, ievērojot Līguma 37. pantā noteikto procedūru, pieņem lēmumu par attiecīgiem daudzgadu plāna pielāgojumiem.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
10. pants - 1.a punkts (jauns)
Regulas (EK) 1198/2006 21. panta a) punkta i) apakšpunkta nolūkā pasākumus šās regulas 3. panta 2. punkta c) apakšpunkta īstenošanai uzskata par atjaunošanas plānu Regulas (EK) Nr. 2371/2002 5. panta nozīmē.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika