Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0091(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0433/2008

Ingivna texter :

A6-0433/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/12/2008 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0573

Antagna texter
PDF 222kWORD 60k
Torsdagen den 4 december 2008 - Bryssel
Sillbeståndet väster om Skottland *
P6_TA(2008)0573A6-0433/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 december 2008 om förslaget till rådets förordning om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (KOM(2008)0240 – C6-0204/2008 – 2008/0091(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0240),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0204/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0433/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  För att kunna garantera stabila fiskemöjligheter bör variationen från år till år i totala tillåtna fångstmängder begränsas när bestånden är större än 75 000 ton.
(7)  För att kunna garantera stabila fiskemöjligheter bör variationen från år till år i totala tillåtna fångstmängder begränsas.
Ändring 2
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a
a) fiskedödligheten behålls på 0,25 per år i relevanta åldersgrupper när lekbeståndet är större än 75 000 ton,
a) fiskedödligheten behålls på 0,25 per år i relevanta åldersgrupper för det följande året när ICES och STECF:s uppskattningar för ett givet år visar på ett lekbestånd på minst 75 000 ton,
Ändring 3
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c
c) fisket fredas om lekbeståndet skulle bli mindre än 50 000 ton.
c) en strikt återhämtningsplan, grundad på rådgivning från ICES och STECF, införs om lekbeståndet skulle bli mindre än 50 000 ton.
Ändring 4
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
3.  Syftet i punkt 1 ska uppnås med en högsta variation i TAC på 15 % per år när lekbeståndet är större än 75 000 ton.
3.  Syftet i punkt 1 ska uppnås med en högsta variation i TAC på 15 % för ett givet år när lekbeståndet är större än 75 000 ton och med en högsta variation i TAC på 20 % för ett givet år när lekbeståndet är mindre än 75 000 ton men större än 50 000 ton.
Ändring 5
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Om lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att överskrida 75 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas på en nivå som enligt STECF:s rådgivning kommer att resultera i en fiskedödlighet på 0,25 per år. Vid behov ska den nivån justeras i enlighet med artikel 5.
2.  Om lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att uppgå till minst 75 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas på en nivå som enligt STECF:s rådgivning kommer att resultera i en fiskedödlighet på 0,25 per år. Vid behov ska den nivån justeras i enlighet med artikel 5.
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
3.  Om lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att vara mindre än 75 000 ton, men större än 50 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas på en nivå som enligt STECF:s rådgivning kommer att resultera i en fiskedödlighet på 0,2 per år.
3.  Om lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att vara mindre än 75 000 ton, men större än 50 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas på en nivå som enligt STECF:s rådgivning kommer att resultera i en fiskedödlighet på 0,2 per år. TAC får inte under något år avvika från föregående års TAC med mer än 20 %. Den nivån ska vid behov justeras i enlighet med artikel 5.2a och artikel 5.2b.
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
4.  Om lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att vara mindre än 50 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC fastställas till 0 ton.
4.  Om lekbeståndets biomassa, enligt STECF:s utlåtande, kommer att vara mindre än 50 000 ton under det år för vilket TAC ska fastställas, ska TAC omfattas av en strikt återhämtningsplan grundad på rådgivning från ICES och STECF.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)
5a.  Om ICES och STECF för ett givet år inte kan tillhandahålla uppskattningar av lekbeståndets storlek eller fiskedödligheten ska TAC förbli oförändrad i förhållande till föregående år. Från och med det andra året och för alla följande år för vilka det inte finns några vetenskapliga uppskattningar ska TAC minskas med 10 % i förhållande till det föregående året.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)
2a.  Om tillämpningen av artikel 4.3 första meningen resulterar i en TAC som överskrider det föregående årets TAC med mer än 20 %, ska rådet anta en TAC som endast är 20 % högre än det årets TAC.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2b (ny)
2b.  Om tillämpningen av artikel 4.3 första meningen resulterar i en TAC som understiger det föregående årets TAC med mer än 20 %, ska rådet anta en TAC som endast är 20 % lägre än det årets TAC.
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
4.  Punkt 3 gäller inte fartyg som dagligen lämnar sina fångstrapporter till flaggmedlemsstatens centrum för fiskekontroll (FMC) i enlighet med artikel 3.7 i förordning (EEG) nr 2847/93 så att de kan föras in i dess databas.
4.  Punkt 3 gäller inte fartyg som dagligen lämnar sina fångstrapporter och som under alla omständigheter lämnar dem innan de lämnar området väster om Skottland till flaggmedlemsstatens centrum för fiskekontroll (FMC) i enlighet med artikel 3.7 i förordning (EEG) nr 2847/93 så att de kan föras in i dess databas.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 8
Om kommissionen på grundval av STECF:s rådgivning anser att fiskedödligheten och tillhörande nivåer på lekbeståndets biomassa enligt artikel 3.2 inte är lämpliga för att uppnå syftet i artikel 3.1 ska rådet på förslag från kommissionen och med kvalificerad majoritet besluta att revidera mängderna.
Om kommissionen på grundval av STECF:s rådgivning anser att fiskedödligheten och tillhörande nivåer på lekbeståndets biomassa enligt artikel 3.2 inte är lämpliga för att uppnå syftet i artikel 3.1 ska rådet i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 37 i fördraget besluta att revidera mängderna.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
1.  Kommissionen ska varje år rådfråga STECF och den regionala rådgivande nämnden för pelagiska bestånd om i vilken utsträckning målen för den fleråriga planen har uppnåtts. Om det av rådgivningen framgår att målen inte kommer att nås, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen besluta om vilka ytterligare och/eller alternativa åtgärder som krävs för att målen ska uppnås.
1.  Kommissionen ska varje år rådfråga STECF och den regionala rådgivande nämnden för pelagiska bestånd om i vilken utsträckning målen för den fleråriga planen har uppnåtts. Kommissionen ska dessutom överväga att utarbeta ett andra, oberoende rekryteringsindex för sillbestånden i området väster om Skottland. Om det av rådgivningen framgår att målen inte kommer att nås, ska rådet i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 37 i fördraget besluta om vilka ytterligare och/eller alternativa åtgärder som krävs för att målen ska uppnås.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Kommissionen ska minst vart fjärde år från och med den dag då denna förordning antas se över den fleråriga planens genomförande och funktion. Kommissionen ska rådfråga STECF och den regionala rådgivande nämnden för pelagiska bestånd om översynen. Vid behov ska rådet besluta med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen om lämpliga ändringar av den fleråriga planen.
2.  Kommissionen ska minst vart fjärde år från och med den dag då denna förordning antas se över den fleråriga planens genomförande och funktion. Kommissionen ska rådfråga STECF och den regionala rådgivande nämnden för pelagiska bestånd om översynen. Vid behov ska rådet besluta i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 37 i fördraget om lämpliga ändringar av den fleråriga planen.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)
För tillämpningen av artikel 21 a i i förordning (EG) nr 1198/2006, ska åtgärderna för genomförandet av artikel 3.2 c i denna förordning vara en återhämtningsplan i den betydelse som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2371/2002.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy