Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0123(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0429/2008

Esitatud tekstid :

A6-0429/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/12/2008 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0575

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 32k
Neljapäev, 4. detsember 2008 - Brüssel
Mõõtevahendid ja metroloogilise kontrolli meetodid (uuesti sõnastamine) ***I
P6_TA(2008)0575A6-0429/2008

Euroopa Parlamendi 4. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta (uuesti sõnastamine) (KOM(2008)0357 – C6-0237/2008 – 2008/0123(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0357);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0237/2008);

–   võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(1);

–   võttes arvesse nõukogu esindaja 3. detsembri 2008. aasta kirjas võetud kohustust võtta ettepanek kooskõlas EÜ asutamislepingu artikli 251 lõikega 2 ja Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustega vastu;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 a ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0429/2008),

A.   arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi,

1.   kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika