Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0149(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0396/2008

Внесени текстове :

A6-0396/2008

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0576

Приети текстове
PDF 292kWORD 49k
Четвъртък, 4 декември 2008 г. - Брюксел
Създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни ***I
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни (COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0450),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 179, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0280/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по развитие и становищата на Комисията по бюджети и на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0396/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Одобрява двете съвместни декларации на Парламента, Съвета и Комисиията, приложени към настоящата резолюция;

3.  3 Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, не е съвместима с тавана на позиция 4 от многогодишната финансова рамка, без да се адаптира таванът в съответствие с разпоредбите, установени от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС); счита, че финансирането на този инструмент не следва да застрашава финансирането на други приоритети и текущи ангажименти на Европейския съюз;

4.  Подчертава, че разпоредбите на точка 14 от МИС се прилагат, в случай че законодателният орган реши в полза на приемането на законодателното предложение; подчертава, че Парламентът ще започне преговори с другото направление на бюджетния орган с оглед постигане на своевременно споразумение относно финансирането на този инструмент;

5.  Счита, че в хода на тези преговори двете направления на бюджетния орган следва да разгледат всички възможности за финансиране, в това число разширяването на резерва за спешна помощ; счита, че това цялостно финансиране не трябва да надхвърля 1 милиард евро;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 декември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008/ на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни
P6_TC1-COD(2008)0149

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 1337/2008.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията

относно член 3, параграф 1

Парламентът, Съветът и Комисията считат, че внасянето от страна на Комисията, възможно най-скоро и преди 1 май 2009 г., на цялостния план, който ще предостави информация относно списъка с целеви държави и разпределянето на финансови средства между различните допустими за финансиране субекти, в съответствие с подходящия баланс, посочен в член 4, параграф 2 от Регламента, не е предварително условие за приемането на първоначални мерки за изпълнение на инструмента за финансиране, както е предвидено в член 1 от Регламента. Те считат също така, че общият план ще предвижда възможността за адаптиране на разпоредбите за изпълнение към нови обстоятелства, ако това е необходимо.

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията

относно член 13

Парламентът, Съветът и Комисията заявяват, че процедурата по вземане на решение за приемането на мерките за изпълнение трябва да бъдат колкото се може по-прости и бързи, за периода до 30 април 2009 г.

Съветът приема, че срокът за разпространение на документите, които трябва да бъдат внесени за становището на комитета, следва да се ограничи до десет работни дни.

Парламентът приема, че срокът за упражняването на правото на контрол над мерките, внесени в комитета, ще изтича пет дни след датата на получаване от Регистъра по комитология на становището на комитета относно проектомерки.

Съветът и Комисията приемат, че отговорът на Парламента ще бъде под формата на писмо от председателя на Комисията по развитие до съответния член на Комисията и ще бъде предоставен на вниманието на всички членове на Парламента.

Правна информация - Политика за поверителност