Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0149(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0396/2008

Předložené texty :

A6-0396/2008

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Hlasování :

PV 04/12/2008 - 7.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0576

Přijaté texty
PDF 286kWORD 81k
Čtvrtek, 4. prosince 2008 - Brusel
Nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích ***I
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. prosince 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích (KOM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0450),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 179 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0280/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0396/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   schvaluje dvě společná stanoviska Evropského parlamentu, Rady a Komise, která jsou přiložena k tomuto usnesení;

3.   domnívá se, že referenční částka uvedená v legislativním návrhu může souladu se stropem okruhu 4 víceletého finančního rámce dosáhnout pouze za předpokladu, že tento strop bude upraven podle ustanovení interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (IIA); domnívá se, že financování tohoto nástroje by nemělo ohrozit financování ostatních priorit a stávajících závazků Evropské Unie;

4.   zdůrazňuje, že se použijí ustanovení bodu 14 IIA, pokud legislativní orgán rozhodne ve prospěch přijetí tohoto legislativního návrhu; zdůrazňuje, že Parlament zahájí jednání s druhou složkou rozpočtového orgánu s cílem dosáhnout včasné dohody ohledně financování tohoto nástroje;

5.   domnívá se, že by v průběhu těchto jednání měly obě složky rozpočtového orgánu zvážit veškeré možnosti financování včetně navýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech; domnívá se, že toto celkové financování nesmí překročit 1 miliardu EUR;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. prosince 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích
P6_TC1-COD(2008)0149

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č.1337/2008.)


PŘÍLOHA

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

o čl. 3 odst. 1

Parlament, Rada a Komise se dohodly na tom, že přijetí úvodních opatření k provádění finančního nástroje uvedených v článku 1 tohoto nařízení, není nutně podmíněno tím, zda Komise předloží co nejdříve, avšak před 1. květnem 2009, celkový plán, v němž budou uvedeny informace ohledně seznamu cílových zemí a rozdělení finančních prostředků mezi různé způsobilé subjekty v souladu s vhodnou rovnováhou zmiňovanou v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení. Rovněž se dohodly na tom, že celkový plán počítá s možností, že prováděná opatření budou v případě potřeby přizpůsobena novým okolnostem.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

o článku 13

Parlament, Rada a Komise prohlašují, že rozhodovací proces týkající se přijetí prováděcích opatření musí být pro období do 30. dubna 2009 co nejednodušší a nejrychlejší.

Rada souhlasí s tím, že by se časová lhůta pro předložení dokumentů výboru ke stanovisku měla omezit na deset pracovních dnů.

Parlament souhlasí s tím, že období, v němž může vykonávat své právo přezkoumat opatření předkládaná výboru, skončí uplynutím pěti pracovních dnů po dni obdržení stanoviska výboru o návrhu opatření Rejstříkem postupů projednávání ve výborech.

Rada a Komise souhlasí s tím, že odpověď Parlamentu bude mít formu dopisu předsedy Výboru pro rozvoj příslušnému členu Komise s tím, že bude dána na vědomí všem poslancům Parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí