Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0149(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0396/2008

Indgivne tekster :

A6-0396/2008

Forhandlinger :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Afstemninger :

PV 04/12/2008 - 7.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0576

Vedtagne tekster
PDF 15kWORD 37k
Torsdag den 4. december 2008 - Bruxelles
Stigende fødevarepriser i udviklingslandene ***I
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene (KOM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0450),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 179, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0280/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0396/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   godkender de to fælles erklæringer fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen som bilagt til denne beslutning;

3.   mener, at det referencebeløb, der er angivet i lovgivningsforslaget, ikke er foreneligt med loftet for udgiftsområde 4 i den nuværende flerårige finansielle ramme, medmindre loftet justeres i henhold til bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1); mener, at finansieringen af denne facilitet ikke må gå ud over finansieringen af andre af EU's prioriteringer og nuværende forpligtelser;

4.   understreger, at bestemmelserne i punkt 14 i den interinstitutionelle aftale bør finde anvendelse i tilfælde af, at lovgivningsmyndigheden beslutter at vedtage lovgivningsforslaget; understreger, at Parlamentet vil føre forhandlinger med budgetmyndighedens anden part med henblik på i tide at nå frem til en aftale om finansieringen af denne finansieringsfacilitet;

5.   mener, at budgetmyndighedens to parter under disse forhandlinger bør undersøge alle finansieringsmuligheder, herunder udvidelsen af nødhjælpsreserven; mener, at den samlede finansiering ikke må overstige 1 mia. EUR;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene
P6_TC1-COD(2008)0149

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 1337/2008).


BILAG

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring

om artikel 3, stk. 1

Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om, at Kommissionens forelæggelse hurtigst muligt og senest den 1. maj 2009 af den samlede plan med oplysninger vedrørende listen over mållande og fordelingen af finansielle midler mellem de forskellige støtteberettigede organer i overensstemmelse med den passende balance, der er omhandlet i forordningens artikel 4, stk. 2, ikke er en forudsætning for vedtagelse af indledende foranstaltninger for gennemførelse af finansieringsfaciliteten, jf. forordningens artikel 1. De er også enige om, at den samlede plan vil muliggøre tilpasning af gennemførelsen til nye omstændigheder, hvis det bliver nødvendigt.

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring

om artikel 13

Parlamentet, Rådet og Kommissionen erklærer, at beslutningsproceduren for vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger skal være så enkel og hurtig som mulig, hvad angår perioden frem til den 30. april 2009.

Rådet accepterer, at fristen for fremsendelse af dokumenter, der vedrører udvalgets udtalelse, bør begrænses til ti arbejdsdage.

Parlamentet accepterer, at den tilladte frist for udøvelse af indsigelsesretten, hvad angår de foranstaltninger, der er fremsendt til udvalget, slutter fem arbejdsdage efter den dato, hvor komitologiregisteret har modtaget udvalgets udtalelse om udkastet til foranstaltninger.

Rådet og Kommissionen accepterer, at Parlamentets svar vil blive udarbejdet i form af en skrivelse fra formanden for Udviklingsudvalget til det ansvarlige medlem af Kommissionen med underretning af alle Parlamentets medlemmer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik