Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0149(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0396/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0396/2008

Συζήτηση :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 04/12/2008 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0576

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 275kWORD 40k
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες ***I
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες (COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0450),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 179, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0280/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0396/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   εγκρίνει τις δύο συνημμένες κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

3.   θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση δεν είναι συμβατό με το ανώτατο όριο του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, χωρίς προσαρμογή του ανώτατου ορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1)· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτού του μέσου διευκόλυνσης δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση άλλων προτεραιοτήτων και σημερινών δεσμεύσεων της ΕΕ·

4.   τονίζει ότι οι διατάξεις του σημείου 14 της διοργανικής συμφωνίας θα εφαρμοστούν εάν η νομοθετική αρχή αποφασίσει υπέρ της έγκρισης της νομοθετικής πρότασης· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το άλλο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής με στόχο να επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία σχετικά με την χρηματοδότηση αυτού του μέσου διευκόλυνσης·

5.   φρονεί ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας· φρονεί ότι η συνολική αυτή χρηματοδότηση δεν πρέπει να υπερβεί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Δεκεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες
P6_TC1-COD(2008)0149

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1337/2008.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σχετικά με το άρθρο 3, παράγραφος 1

Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι η υποβολή εκ μέρους της Επιτροπής, το συντομότερο δυνατόν και πριν από την 1η Μαΐου 2009, του συνολικού σχεδίου το οποίο θα παράσχει πληροφορίες όσον αφορά τον κατάλογο των χωρών-στόχων και τον καταμερισμό των χρηματοοικονομικών πόρων μεταξύ των διαφόρων επιλέξιμων οντοτήτων, σύμφωνα με την κατάλληλη ισορροπία που εμφαίνεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 του κανονισμού, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση των αρχικών μέτρων που αποσκοπούν στην εφαρμογή της διευκόλυνσης που προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού. Συμφωνούν επίσης ότι το συνολικό σχέδιο θα προβλέπει τη δυνατότητα προσαρμογής της εφαρμογής σε νέες περιστάσεις, εάν χρειασθεί.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σχετικά με το άρθρο 13

Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεως για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και ταχεία, για το χρονικό διάστημα έως τις 30 Απριλίου 2009.

Το Συμβούλιο δέχεται ότι το χρονικό διάστημα για τη διεκπεραίωση των προς υποβολή εγγράφων για γνωμοδότηση της κοινοβουλευτικής επιτροπής πρέπει να περιορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες.

Το Κοινοβούλιο δέχεται ότι το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα για την άσκηση του δικαιώματος ελέγχου των μέτρων που υποβάλλονται στο Συμβούλιο λήγει πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της γνωμοδότησης της κοινοβουλευτικής επιτροπής από το μητρώο των εγγράφων επιτροπολογίας.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή δέχονται ότι η απάντηση του Κοινοβουλίου θα λάβει τη μορφή επιστολής από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης προς το αρμόδιο μέλος της Επιτροπής, με κοινοποίηση σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου