Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0149(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0396/2008

Esitatud tekstid :

A6-0396/2008

Arutelud :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Hääletused :

PV 04/12/2008 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0576

Vastuvõetud tekstid
PDF 199kWORD 86k
Neljapäev, 4. detsember 2008 - Brüssel
Rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades ***I
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 4. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades (KOM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0450);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 179 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0280/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse arengukomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A6-0396/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   kiidab kaks lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldust heaks;

3.   on seisukohal, et õigusakti ettepanekus osutatud lähtesumma võib olla mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 ülemmääraga ühildatav üksnes juhul, kui ülemmäära kohandatakse vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(1) sätetele; on seisukohal, et kõnealuse rahastamisvahendi rahastamine ei tohiks ohustada Euroopa Liidu teiste prioriteetide ja jooksvate kohustuste rahastamist;

4.   rõhutab, et kui õiguslooja peaks otsustama õigusakti ettepaneku vastu võtta, kohaldatakse institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 14 sätteid; rõhutab, et Euroopa Parlament alustab teise eelarvepädeva institutsiooniga läbirääkimisi, et jõuda õigeaegselt kokkuleppele kõnealuse rahastamisvahendi rahastamises;

5.   on seisukohal, et kaks eelarvepädevat institutsiooni peaksid nende läbirääkimiste käigus uurima kõiki rahastamisvõimalusi, sealhulgas hädaabi reservi suurendamist; on seisukohal, et rahastamise kogumaht ei tohi olla üle 1 miljardi euro;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2008, millega luuakse rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades
P6_TC1-COD(2008)0149

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 1337/2008) lõplikule kujule.)


LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni

ühisavaldus artikli 3 lõike 1 kohta

Parlament, nõukogu ja komisjon nõustuvad, et üldise kava esitamine komisjoni poolt võimalikult kiiresti ja enne 1. maid 2009, milles esitatakse teave sihtriikide loetelu ja rahaliste vahendite jaotamise kohta erinevate abikõlblike üksuste vahel vastavalt määruse artikli 4 lõikes 2 nimetatud sobivale tasakaalule, ei ole eeltingimus määruse artiklis 1 määratletud esialgsete meetmete võtmisele rahastamisvahendi rakendamiseks. Samuti nõustuvad nad, et üldine kava pakub võimaluse rakendamise kohandamiseks vajaduse korral uutele tingimustele.

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni

ühisavaldus artikli 13 kohta

Parlament, nõukogu ja komisjon deklareerivad, et otsustamismenetlus rakendusmeetmete vastuvõtmiseks ajavahemikuks kuni 30. aprillini 2009 peab olema võimalikult lihtne ja kiire.

Nõukogu nõustub, et ajavahemik komitee arvamuse saamiseks esitatavate dokumentide ärasaatmiseks tuleks piirata kümnele tööpäevale.

Parlament nõustub, et lubatav ajavahemik tema kontrolliõiguse teostamiseks komiteele esitatud meetmete üle lõpeb viis tööpäeva pärast seda, kui komiteemenetluse register on saanud kätte komitee arvamuse meetmete eelnõu kohta.

Nõukogu ja komisjon nõustuvad, et parlamendi vastus vormistatakse arengukomisjoni esimehe kirjana Euroopa Komisjoni vastutavale liikmele ning selles teatatakse kõigile parlamendiliikmetele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika