Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0149(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0396/2008

Teksty złożone :

A6-0396/2008

Debaty :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Głosowanie :

PV 04/12/2008 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0576

Teksty przyjęte
PDF 286kWORD 45k
Czwartek, 4 grudnia 2008 r. - Bruksela
Instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się ***I
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się (COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0450),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 179 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0280/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju, jak również opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0396/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zatwierdza dwa wspólne oświadczenia Parlamentu, Rady I Komisji załączone do niego;

3.   jest zdania, że kwota referencyjna podana we wniosku legislacyjnym nie jest zgodna z pułapem działu 4 wieloletnich ram finansowych, chyba że pułap zostanie skorygowany zgodnie z postanowieniami porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1); uważa, że finansowanie tego instrumentu nie może zagrozić finansowaniu innych priorytetów i bieżących zobowiązań UE;

4.   podkreśla, że postanowienia punktu 14 porozumienia międzyinstytucjonalnego mają zastosowanie, jeżeli organ legislacyjny opowie się za przyjęciem wniosku legislacyjnego; podkreśla, że Parlament rozpocznie negocjacje z drugim organem władzy budżetowej z myślą o terminowym osiągnięciu porozumienia w sprawie finansowania omawianego instrumentu;

5.   jest zdania, że w toku tych negocjacji oba organy władzy budżetowej powinny zbadać wszystkie możliwości finansowania, łącznie z rozszerzeniem rezerwy na pomoc nadzwyczajną; uważa, że całkowita kwota finansowania nie może przekroczyć 1 mld euro;

6.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2008 ustanawiającego instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się
P6_TC1-COD(2008)0149

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 1337/2008.)


ZAŁĄCZNIK

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

w sprawie art. 3 ust. 1

Parlament, Rada i Komisja zgadzają się, że przedstawienie przez Komisję w jak najkrótszym czasie i przed 1 maja 2009 r. ogólnego planu zawierającego listę państw docelowych oraz informacje o przydziale środków finansowych podmiotom kwalifikowalnym z zachowaniem należytej równowagi, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia, nie jest warunkiem niezbędnym do podjęcia wstępnych środków wdrażających ten instrument finansowania zgodnie z art. 1 rozporządzenia. Parlament, Rada i Komisja zgadzają się również, by ogólny plan umożliwił w razie potrzeby dostosowanie wdrażania do nowych okoliczności.

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

w sprawie art. 13.

Parlament, Rada i Komisja oświadczają, że procedura podejmowania decyzji o podjęciu środków wykonawczych w odniesieniu do okresu do dnia 30 kwietnia 2009 r. powinna być możliwie jak najprostsza i jak najkrótsza.

Rada zgadza się, by okres przewidziany na przedłożenie dokumentów do zaopiniowania przez komitet został ograniczony do dziesięciu dni roboczych.

Parlament zgadza się, by okres przeznaczony na wykonanie prawa kontroli przysługującego mu w odniesieniu do środków przedstawionych komisji upływał po pięciu dniach roboczych od dnia wpłynięcia do rejestru procedury komitologii opinii komitetu w sprawie projektu środków.

Rada i Komisja zgadzają się, by odpowiedź Parlamentu przyjęła formę pisma przewodniczącego Komisji Rozwoju do właściwego komisarza oraz z powiadomieniem wszystkich posłów do Parlamentu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności