Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0149(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0396/2008

Ingivna texter :

A6-0396/2008

Debatter :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Omröstningar :

PV 04/12/2008 - 7.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0576

Antagna texter
PDF 202kWORD 32k
Torsdagen den 4 december 2008 - Bryssel
Snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna ***I
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (KOM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0450),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 179.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0280/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0396/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet godkänner de två bifogade gemensamma uttalandena av rådet, Europaparlamentet och kommissionen.

3.  Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i lagstiftningsförslaget inte är förenligt med taket för rubrik 4 i den fleråriga budgetramen om inte taket justeras i enlighet med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1). Parlamentet anser att finansieringen av denna mekanism inte får äventyra finansieringen av EU:s andra prioriteringar och befintliga åtaganden.

4.  Europaparlamentet betonar att bestämmelserna i punkt 14 i det interinstitutionella avtalet ska tillämpas om den lagstiftande myndigheten beslutar att bifalla lagstiftningsförslaget. Parlamentet betonar att det kommer att inleda förhandlingar med budgetmyndighetens andra gren för att så snabbt som möjligt nå en överenskommelse om finansieringen av denna mekanism.

5.  Parlamentet anser att budgetmyndighetens två grenar under dessa förhandlingar bör undersöka alla finansieringsmöjligheter, inbegripet en utökning av reserven för katastrofhjälp. Parlamentet anser att den totala finansieringen inte får överstiga 1 000 000 000 EUR.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Europaparlamentets gemensamma ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna
P6_TC1-COD(2008)0149

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 1337/2008.)


BILAGA

Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen

om artikel 3.1

Parlamentet, rådet och kommissionen är överens om att kommissionens framläggande, så snart som möjligt och före den 1 maj 2009, av den övergripande planen med information om förteckningen över mottagarländer och fördelningen av finansiella resurser mellan de olika stödberättigade enheterna, i enlighet med lämplig balans enligt artikel 4.2 i förordningen, inte är en förutsättning för antagandet av de ursprungliga genomförandeåtgärderna för finansieringsmekanismen i enlighet med artikel 1 i förordningen. De är också överens om att den övergripande planen ska göra det möjligt att vid behov anpassa genomförandet till nya förhållanden.

Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen

om artikel 13

Parlamentet, rådet och kommissionen förklarar att beslutsförfarandet för antagandet av genomförandeåtgärder måste vara så enkelt och så snabbt som möjligt för perioden fram till den 30 april 2009.

Rådet accepterar att tidsperioden för att översända de handlingar som ska läggas fram för kommitténs yttrande bör begränsas till tio arbetsdagar.

Parlamentet accepterar att den tidsperiod det förfogar över för att utöva sin rätt att kontrollera de åtgärder som föreslagits kommittén ska löpa ut fem arbetsdagar efter det datum då registret över kommittéhandlingar mottagit kommitténs yttrande om förslaget till åtgärder.

Rådet och kommissionen accepterar att parlamentets synpunkter läggs fram i form av en skrivelse från ordföranden för utskottet för utveckling till behörig kommissionsledamot och meddelas samtliga parlamentsledamöter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy