Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0058(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0448/2008

Внесени текстове :

A6-0448/2008

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0577

Приети текстове
PDF 377kWORD 61k
Четвъртък, 4 декември 2008 г. - Брюксел
Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки (Обща система на ДДС) *
P6_TA(2008)0577A6-0448/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки (COM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0147),

–   като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0154/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0448/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1
(1)  Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) се отразяват значително върху данъчните приходи на държавите-членки и нарушават икономическата дейност в рамките на вътрешния пазар, като създават неоправдан приток на стоки и като пускат на пазара стоки на цени, по-ниски от нормалните.
(1)  Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) се отразяват значително върху данъчните приходи на държавите-членки и нарушават икономическата дейност в рамките на вътрешния пазар, като създават неоправдан приток на стоки и като пускат на пазара стоки на цени, по-ниски от нормалните. Освен това, измамите с ДДС засягат не само финансирането на бюджетите на държавите-членки, но и общия баланс на собствените ресурси на Европейския съюз, доколкото намаляването на собствените ресурси на основата на ДДС трябва да бъде компенсирано чрез увеличение на собствените ресурси на основата на брутния национален доход.
Изменение 2
Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 а (ново)
(4а) С цел подобряване и повишаване на ефективностна на прилагането на Директива 2006/112/ЕО Комисията следва да насърчава данъчните администрации в държавите-членки да развиват административен капацитет, така че да са способни да получават декларации по електронен път за възможно най-голям брой категории данъчнозадължени лица.
Изменение 3
Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6
(6)  Като се отчита развитието на средата и на работните инструменти на операторите, е целесъобразно на операторите да бъде осигурена възможност да изпълняват декларативните си задължения посредством прости електронни процедури, за да бъде намалена до минимум административната тежест.
(6)   Настоящата директива по никакъв начин няма за цел да засегне действията на общностно равнище за постигане до 2012 г. на 25 % намаление на административната тежест за предприятията. По-специално, като се отчита последващото развитие на стопанската обстановка и на работните инструменти, е желателно на стопанските субекти да бъде осигурена възможност да изпълняват задълженията си във връзка с подаването на декларации посредством прости електронни процедури, за да бъде сведена до минимум административната тежест.
Изменение 4
Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)
(6а) За да се оцени по-добре отражението на новите формални задължения, по-специално що се отнася до разширяването на задължението за предоставяне на информация, така че да обхване предоставянето на услуги, Комисията следва да изготви доклад за оценка на въздействието на тези задължения, по-специално по отношение на административните разходи за данъчнозадължените лица и за администрациите и на ефективността на тези формални задължения при борбата с данъчните измами. Комисията следва да представи законодателно предложение за изменение на съдържанието на формалните задължения, ако това е целесъобразно.
Изменение 5
Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)
(7а) Комисията следва да разгледа възможността за създаване на база данни на равнище Европейски съюз, която да съдържа идентификационните данни на физически лица, основали, ръководили или управлявали предприятия, замесени в измами при вътреобщностни сделки във връзка с ДДС. Преди регистрирането на ново предприятие съответният национален орган следва да поиска от националната данъчна администрация данъчно свидетелство от ЕС, издадено от нея, след справка в съответната база данни, към която тя следва да е свързана.
Изменение 6
Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 263 –параграф 2 – алинея 2
Все пак, държавите-членки могат да разрешат подаване на декларации по друг начин за някои категории данъчнозадължени лица.
Все пак, държавите-членки могат да разрешат подаване на декларации по друг начин за някои категории данъчнозадължени лица до …*.
* ОВ, моля въведете дата: 31 декември на годината в която Директива .../.../EO (изменящата директива) влиза в сила.
Изменение 7
Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 а (нов)
Член 1а
Доклад на Комисията
До ...*, Комисията изготвя доклад относно въздействието на настоящата директива. В този доклад вниманието е насочено по-специално към административните разходи за засегнатите данъчнозадължени лица в резултат от новите формални задължения и също така към степента на ефективност на тези формални задължения в областта на борбата срещу данъчните измами. Комисията представя законодателно предложение за изменение на съдържанието на въпросните формални задължения, ако това е целесъобразно.
* ОВ, моля въведете дата: две години след влизането в сила на настоящата директива.
Правна информация - Политика за поверителност