Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0058(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0448/2008

Esitatud tekstid :

A6-0448/2008

Arutelud :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Hääletused :

PV 04/12/2008 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0577

Vastuvõetud tekstid
PDF 286kWORD 54k
Neljapäev, 4. detsember 2008 - Brüssel
Ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega võitlemine (ühine käibemaksusüsteem) *
P6_TA(2008)0577A6-0448/2008

Euroopa Parlamendi 4. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi), et võidelda ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega (KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0147);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0154/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0448/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1
(1)  Käibemaksupettused mõjutavad märkimisväärselt liikmesriikide maksutulusid ning häirivad majandustegevust siseturul, tekitades ebaseaduslikke kaubavoogusid ning paisates turule ebaloomulikult madalate hindadega kaupu.
(1)  Käibemaksupettused mõjutavad märkimisväärselt liikmesriikide maksutulusid ning häirivad majandustegevust siseturul, tekitades ebaseaduslikke kaubavoogusid ning paisates turule ebaloomulikult madalate hindadega kaupu. Lisaks ei mõjuta käibemaksupettused mitte üksnes liikmesriikide eelarvete täitmist, vaid ka Euroopa Liidu omavahendite üldist tasakaalu, sest käibemaksuga seotud omavahendite vähenemine tuleb kompenseerida rahvamajanduse kogutuluga seotud omavahendite kasvuga.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)
(4 a)  Direktiivi 2006/112/EÜ kohaldamise parandamiseks ja tõhustamiseks peaks komisjon ergutama liikmesriikide maksuhaldureid edasi arendama oma haldussuutlikkust, et olla võimeline võtma vastu koondaruandeid elektroonilisel teel võimalikult paljude maksukohustuslaste kategooriate puhul.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6
6)  Võttes arvesse ettevõtjate töökeskkonna ja töövahendite arengut, tuleks veenduda, et neil on võimalik täita oma deklareerimiskohustust lihtsate elektrooniliste menetluste abil, et vähendada halduskulusid maksimaalselt.
(6)   Käesoleva direktiiviga ei kavandata mingil juhul mõjutada ühenduse tasandil võetud meetmeid, mille eesmärk on saavutada ettevõtjate halduskulude vähendamine 25 % võrra 2012. aastaks. Võttes eelkõige arvesse ettevõtjate töökeskkonnast ja töövahenditest tulenevat arengut, on soovitatav veenduda, et neil on võimalik täita oma deklareerimiskohustust lihtsate elektrooniliste menetluste abil, et vähendada halduskulusid maksimaalselt.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)
(6 a)  Uute ametlike kohustuste mõju paremaks hindamiseks, eelkõige seoses teabekohustuse laienemisega teenuste osutamisele, peaks komisjon koostama hindamisaruande uute ametlike kohustuste mõju kohta, eriti seoses maksukohustuslaste ja ametiasutuste halduskuludega, ning nende ametlike kohustuste tõhususe kohta maksupettustega võitlemisel. Komisjon peaks esitama õigusloomega seotud ettepaneku, millega vajaduse korral muudetakse kõnealuste ametlike kohustuste sisu.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)
(7 a)  Komisjon peaks uurima võimalust luua Euroopa Liidu tasandil andmebaas, mis sisaldaks selliste füüsiliste isikute isikuandmeid, kes on asutanud, hallanud või juhtinud äriühinguid, mis on osalenud ühendusesiseste tehingutega seotud käibemaksupettustes. Enne uue äriühingu registreerimist peaks asjaomane siseriiklik asutus paluma riigi maksuhaldurilt Euroopa tasandi maksuandmeid, mille viimane väljastab pärast päringu esitamist vastavale andmebaasile, millega ta peaks ühenduses olema.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 263 – lõige 2 – teine lõik
Siiski võivad liikmesriigid teatavate maksukohustuslaste kategooriate puhul lubada koondaruannete esitamist ka muul viisil."
Siiski võivad liikmesriigid teatavate maksukohustuslaste kategooriate puhul lubada koondaruannete esitamist ka muul viisil kuni ...*."
* Direktiivi .../.../EÜ (muutmisakti) jõustumise aasta 31. detsember.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 a (uus)
Artikkel 1 a
Komisjoni aruanne
Hiljemalt …* koostab komisjon aruande, milles hinnatakse käesoleva direktiivi mõju. Selles aruandes pööratakse erilist tähelepanu halduskuludele, mis uutest ametlikest kohustustest maksukohustuslastele tulenevad, ning nende ametlike kohustuste tõhususele võitluses maksupettustega. Komisjon teeb vajaduse korral õigusakti ettepaneku, millega muudetakse kõnealuste ametlike kohustuste sisu.
* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika