Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0058(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0448/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0448/2008

Keskustelut :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Äänestykset :

PV 04/12/2008 - 7.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0577

Hyväksytyt tekstit
PDF 199kWORD 54k
Torstai 4. joulukuuta 2008 - Bryssel
Yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjuminen (yhteinen arvonlisäverojärjestelmä) *
P6_TA(2008)0577A6-0448/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjumiseksi (KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0147),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0154/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0448/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Arvonlisäveropetokset vaikuttavat merkittävästi jäsenvaltioiden verotuloihin ja vääristävät taloudellista toimintaa sisämarkkinoilla synnyttämällä perusteettomia tavaravirtoja ja tuomalla markkinoille tavaroita, joiden hinnat ovat epänormaalin alhaiset.
(1)  Arvonlisäveropetokset vaikuttavat merkittävästi jäsenvaltioiden verotuloihin ja vääristävät taloudellista toimintaa sisämarkkinoilla synnyttämällä perusteettomia tavaravirtoja ja tuomalla markkinoille tavaroita, joiden hinnat ovat epänormaalin alhaiset. Lisäksi arvonlisäveron (ALV) kierto vaikuttaa paitsi jäsenvaltioiden talousarvioiden rahoittamiseen myös Euroopan unionin omien varojen yleiseen tasapainoon, sillä arvonlisäveroon perustuvien omien varojen väheneminen on korvattava lisäämällä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen määrää.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Direktiivin 2006/112/EY soveltamisen parantamiseksi ja sen tehokkuuden lisäämiseksi komission olisi kannustettava jäsenvaltioiden verohallintoja kehittämään hallinnollista suorituskykyään, jotta ilmoitus voidaan toimittaa sähköisessä muodossa mahdollisimman monessa verovelvollisten luokassa.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Talouden toimijoiden työympäristön ja työvälineiden kehityksen huomioon ottamiseksi olisi varmistettava, että toimijoilla on mahdollisuus hoitaa ilmoitusvelvollisuutensa yksinkertaisten sähköisten menettelyjen avulla, jotta niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän hallinnollisia rasitteita.
(6)   Tällä direktiivillä ei ole tarkoitus millään tavoin vaikuttaa niihin toimiin, joita toteutetaan yhteisön tasolla tavoitteena yritysten kannettavana olevan hallinnollisen taakan vähentäminen 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Erityisesti aiheutuvan talouden toimijoiden työympäristön ja työvälineiden kehityksen huomioon ottamiseksi on toivottavaa varmistaa, että toimijoilla on mahdollisuus hoitaa ilmoitusvelvollisuutensa yksinkertaisten sähköisten menettelyjen avulla, jotta niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän hallinnollisia rasitteita.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Jotta voidaan arvioida paremmin uusien virallisten velvollisuuksien vaikutuksia, erityisesti palvelujen tarjoamiseen laajennettavan tietojen toimittamista koskevan velvollisuuden vaikutusta, komission olisi laadittava arviointikertomus uusien virallisten velvollisuuksien vaikutuksista, erityisesti veronmaksajille ja hallintoelimille aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista sekä kyseisten virallisten velvollisuuksien tehokkuudesta veropetosten torjunnassa. Komission olisi tarvittaessa esitettävä lainsäädäntöehdotus kyseisten virallisten velvollisuuksien sisällön muuttamiseksi.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Komission olisi selvitettävä mahdollisuutta perustaa Euroopan unionin tasolla tietokanta, joka sisältäisi tunnistetiedot niistä luonnollisista henkilöistä, jotka ovat perustaneet, hallinnoineet tai johtaneet yhtiöitä, jotka ovat olleet mukana yhteisöliiketoimissa, joihin on liittynyt arvonlisäveropetoksia. Ennen uuden yhtiön rekisteröimistä toimivaltaisen kansallisen elimen olisi pyydettävä kansalliselta verohallinnolta EU:n tason verotiedot, jotka tämä toimittaa tehtyään kyselyn asianomaiseen tietokantaan, johon sillä tulisi olla yhteys.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
263 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia, että tietyt verovelvollisten luokat antavat yhteenvetoilmoitukset muilla tavoin."
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia, että tietyt verovelvollisten luokat antavat yhteenvetoilmoitukset muilla tavoin ...* saakka."
__________
* Joulukuun 31 päivä sinä vuonna, jolloin direktiivi .../.../EY (muutossäädös) tulee voimaan.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 a artikla (uusi)
1 a artikla
Komission kertomus
Komissio laatii ...* mennessä kertomuksen, jossa arvioidaan tämän direktiivin vaikutusta. Kertomuksessa käsitellään erityisesti uusista virallisista velvollisuuksista veronmaksajille aiheutuvia hallintokustannuksia sekä kyseisten virallisten velvollisuuksien tehokkuutta veropetosten torjunnassa. Komissio esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen kyseisten virallisten velvollisuuksien sisällön muuttamiseksi.
__________
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö