Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0058(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0448/2008

Teksty złożone :

A6-0448/2008

Debaty :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Głosowanie :

PV 04/12/2008 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0577

Teksty przyjęte
PDF 385kWORD 61k
Czwartek, 4 grudnia 2008 r. - Bruksela
Zwalczanie uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (wspólny system podatku VAT)*
P6_TA(2008)0577A6-0448/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (COM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0147),

–   uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0154/2008),

–   uwzględniając art. 51 regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A6-0448/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły
(1)  Uchylanie się od płacenia podatku od wartości dodanej (VAT) w znacznym stopniu wpływa na wysokość dochodów z podatków w państwach członkowskich oraz zakłóca działalność gospodarczą na rynku wewnętrznym, tworząc nieuzasadniony przepływ towarów i prowadząc do wprowadzania na rynek towarów o nienormalnie niskich cenach.
(1)  Unikanie opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) w znacznym stopniu wpływa na wysokość dochodów z podatków w państwach członkowskich oraz zakłóca działalność gospodarczą na rynku wewnętrznym, tworząc nieuzasadniony przepływ towarów i prowadząc do wprowadzania na rynek towarów o nienormalnie niskich cenach. Co więcej unikanie opodatkowania podatkiem VAT nie tylko negatywnie wpływa na finansowanie budżetów państw członkowskich, lecz również na ogólną równowagę zasobów własnych Unii Europejskiej, gdyż zmniejszenie zasobów własnych opartych na podatku VAT należy kompensować zwiększeniem zasobów własnych opartych na produkcie narodowym brutto (PNB).
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)
(4a)  W celu poprawy i zwiększenia skuteczności stosowania dyrektywy 2006/112/WE Komisja powinna zachęcać organy podatkowe państw członkowskich do rozwijania ich zdolności administracyjnej tak aby mogły otrzymywać oświadczenia jak największej możliwej liczby kategorii podatników drogą elektroniczną.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły
(6)  Uwzględniając zmiany w środowisku pracy i narzędziach pracy podmiotów gospodarczych, należy zapewnić im możliwość dopełnienia obowiązku deklaracji w drodze prostej procedury elektronicznej, tak aby zmniejszyć do minimum ich obciążenie administracyjne.
(6)  Celem niniejszej dyrektywa w żadnym razie nie jest wpłynięcie na działania prowadzone na szczeblu Wspólnoty z myślą o redukcji obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw do 2012 r. o 25 %. W szczególności uwzględniając wynikające z tego zmiany w środowisku pracy i narzędziach pracy przedsiębiorców, pożądane jest zapewnienie im możliwości dopełnienia obowiązku złożenia deklaracji w drodze prostej procedury elektronicznej, tak aby zmniejszyć do minimum ich obciążenie administracyjne.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)
(6a)  Aby lepiej ocenić wpływ nowych obowiązków formalnych, zwłaszcza w odniesieniu do objęcia obowiązkiem informowania również usługodawców, Komisja powinna sporządzić sprawozdanie oceniające wpływ tych obowiązków, szczególnie na koszty administracyjne ponoszone przez podatników i organy administracji oraz skuteczność tych formalnych obowiązków w zwalczaniu unikania opodatkowania. Komisja przedstawi w razie potrzeby wniosek legislacyjny zmieniający zakres wspomnianych obowiązków formalnych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)
(7a)  Komisja powinna zbadać możliwość ustanowienia na poziomie Unii Europejskiej bazy danych, która zawierałaby dane identyfikujące osoby fizyczne, które stworzyły, administrowały lub zarządzały przedsiębiorstwami zaangażowanymi w wewnątrzwspólnotowe transakcje, w których dopuszczono się oszustwa w odniesieniu do podatku VAT. Przed zarejestrowaniem nowego przedsiębiorstwa właściwy organ krajowy powinien wystąpić do krajowych organów podatkowych o wyciąg z rejestru podatkowego UE, wydawany przez nie po dokonaniu wglądu do odpowiedniej bazy danych, z którą powinien on być powiązany.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 263 – ustęp 2 – akapit 2
Jednak państwa członkowskie mogą zezwolić niektórym kategoriom podatników na składanie informacji podsumowujących w inny sposób."
Jednak państwa członkowskie mogą zezwolić niektórym kategoriom podatników na składanie informacji podsumowujących w inny sposób do dnia...*
* 31 grudnia roku w którym dyrektywa .../.../WE (akt zmieniający) wchodzi w życie.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 a (nowy)
Artykuł 1a
Sprawozdanie Komisji
Do dnia…* Komisja opracuje sprawozdanie zawierające ocenę wpływu niniejszej dyrektywy. W sprawozdaniu tym zwraca się szczególną uwagę na koszty administracyjne wynikające dla podatników z nowych obowiązków formalnych oraz na poziom skuteczności tych formalnych obowiązków w zwalczaniu unikania opodatkowania. Komisja przedstawi w razie potrzeby wniosek legislacyjny zmieniający zakres wspomnianych obowiązków formalnych.
* dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności