Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0059(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0449/2008

Esitatud tekstid :

A6-0449/2008

Arutelud :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Hääletused :

PV 04/12/2008 - 7.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0578

Vastuvõetud tekstid
PDF 311kWORD 65k
Neljapäev, 4. detsember 2008 - Brüssel
Ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega võitlemine *
P6_TA(2008)0578A6-0449/2008

Euroopa Parlamendi 4. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1798/2003, et võidelda ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega (KOM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0147);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, vastavalt millele nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0155/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0449/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Ettepanek võtta vastu määrus   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 1798/2003
Põhjendus 17
(-1) Põhjendus 17 asendatakse järgmise tekstiga:
"Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ*, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu otsuse 1999/468/EÜ rakendamise korra suhtes sõlmitud kokkuleppe** punktile 5 tuleks Euroopa Parlamenti kavandatavatest meetmetest täielikult teavitada.
_________________
* EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
** ELT C 143, 10.6.2008, lk 1.".
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1798/2003
Artikkel 6
(-1a) Artiklis 6 asendatakse sõnad "artikli 44 lõikes 2 sätestatud korras" sõnadega "artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt".
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1798/2003
Artikkel 18 – lõige 1
(-1b) Artikli 18 esimeses lõigus asendatakse sõnad "artikli 44 lõikes 2 sätestatud korras" sõnadega "artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt".
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1798/2003
Artikkel 25 – lõige 3
(3a)  Artikli 25 lõikes 3 asendatakse sõnad "artikli 44 lõikes 2 sätestatud korras" sõnadega "artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt".
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1798/2003
Artikkel 27 – lõige 4 – teine lõik
(3b)  Artikli 27 lõike 4 teises lõigus asendatakse sõnad "artikli 44 lõikes 2 sätestatud korra kohaselt" sõnadega "artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt".
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 1798/2003
Artikkel 29 – esimene ja teine lõik
(3c)  Artikli 29 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad "artikli 44 lõikes 2 sätestatud korras" sõnadega "artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt".
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 d (uus)
Määrus (EÜ) nr 1798/2003
Artikkel 30 – esimene ja teine lõik
(3d)  Artikli 30 esimeses ja teises lõigus asendatakse sõnad "artikli 44 lõikes 2 sätestatud korras" sõnadega "artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt".
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 e (uus)
Määrus (EÜ) nr 1798/2003
Artikkel 35
(3 e)  Artiklit 35 muudetakse järgmiselt:
a)  Lõige 1 asendatakse järgmisega:
"1. Liikmesriigid ja komisjon hindavad korrapäraselt käesoleva määruse kohaldamist. Komisjon kogub teabe liikmesriikide poolt pettuste ärahoidmiseks võetud meetmete kohta, avalikustab neist kõige tulemuslikumad ning teeb ettepaneku pettuste lõpetamiseks kõige sobivamate meetmete kohta.";
(b) lõike 1 järele lisatakse järgmine lõige:
"1 a. Komisjon töötab välja näitajate kogumi, mille abil määrata valdkonnad, kus maksuseaduste eiramise oht on suurem kui mujal. Riiklikud maksuasutused lähtuvad meetmeid võttes vajadusest hoida ära maksupettusi ja teha ausate maksumaksjate jaoks seadustest kinnipidamine lihtsamaks.";
c)  Lõige 3 asendatakse järgmisega:
"3. Käesoleva määruse kohaldamise hindamiseks vajalike statistiliste andmete loend koostatakse artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt. Komisjon töötab sel viisil kogutud andmete põhjal välja näitajate kogumi, mille abil selgitada, mil määral iga liikmesriik teeb olemasolevat teavet andes ja pettuste lõpetamiseks vajalikku abi osutades komisjoni ja teiste liikmesriikidega koostööd. Aruanded avalikustatakse."
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 f (uus)
Määrus (EÜ) nr 1798/2003
Artikkel 37
(3f)  Artiklis 37 asendatakse sõnad "artikli 44 lõikes 2 sätestatud korras" sõnadega "artikli 44 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt".
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 g (uus)
Määrus (EÜ) nr 1798/2003
Artikkel 44 – lõige 3 a (uus)
(3g)  Artiklisse 44 lisatakse järgmine lõige:
"3 a. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu otsuse 1999/468/EÜ rakendamise korra suhtes sõlmitud kokkuleppe** punktile 5 tuleb Euroopa Parlamenti kavandatavatest meetmetest täielikult teavitada."
Õigusteave - Privaatsuspoliitika