Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0059(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0449/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0449/2008

Keskustelut :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Äänestykset :

PV 04/12/2008 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0578

Hyväksytyt tekstit
PDF 211kWORD 64k
Torstai 4. joulukuuta 2008 - Bryssel
Yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjuminen *
P6_TA(2008)0578A6-0449/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1798/2003 muuttamisesta yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjumiseksi (KOM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0147),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0155/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0449/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1798/2003
Johdanto-osan 17 kappale
-  1) Korvataan johdanto-osan 17 kappale seuraavasti:
"Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY* mukaisesti. Euroopan parlamentin tulee saada täydet tiedot suunnitelluista toimista neuvoston päätöksen 1999/468/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn Euroopan parlamentin ja komission välisen sopimuksen** 5 kohdan mukaisesti.
_________________
* EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
** EUVL C 143, 10.6.2008, s. 1."
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1798/2003
6 artikla
-1 a)  Korvataan 6 artiklassa ilmaisu "44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä" ilmaisulla "44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä".
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1798/2003
18 artikla – 1 kohta
-1 b)  Korvataan 18 artiklan ensimmäisessä  kohdassa ilmaisu "44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä" ilmaisulla "44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä".
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1798/2003
25 artikla – 3 kohta
3 a)  Korvataan 25 artiklan 3 kohdassa ilmaisu "44 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä" ilmaisulla "44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä".
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1798/2003
27 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
3 b)  Korvataan 27 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu "44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä" ilmaisulla "44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä".
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1798/2003
29 artikla – 1 ja 2 kohta
3 c)  Korvataan 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa ilmaisu "44 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä" ilmaisulla "44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä".
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 d kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1798/2003
30 artikla – 1 ja 2 kohta
3 d)  Korvataan 30 artiklan ensimmäisessä ja toisessa kohdassa ilmaisu "44 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä" ilmaisulla "44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä".
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 e kohta (uusi)
Asetus (EY) 1798/2003
35 artikla
3 e)  Muutetaan 35 artikla seuraavasti:
a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Jäsenvaltiot ja komissio arvioivat säännöllisesti tämän asetuksen soveltamista. Komissio kokoaa yhteen tietoja, jotka koskevat jäsenvaltioiden toteuttamia toimia veropetosten torjumiseksi, ilmoittaa, millä toimilla on saavutettu parhaat tulokset, sekä ehdottaa toimia, joita se pitää asianmukaisimpina petoksellisten menettelyjen korjaamiseksi."
b)  Lisätään 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:
"1 a. Komissio laatii luettelon indikaattoreista, joiden avulla voidaan määrittää alat, joilla verovelvollisuuden laiminlyönnin vaara on muita suurempi. Kansallisten veroviranomaisten toimien on määräydyttävä sen perusteella, että on torjuttava petoksia ja helpotettava sitä, että rehelliset veronmaksajat voivat täyttää velvollisuutensa.";
c)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"3. Tämän asetuksen soveltamisen arvioimiseen tarvittavien tilastotietojen luettelo määritellään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
Komissio laatii kerättyjen tietojen perusteella luettelon indikaattoreista, joiden avulla voidaan saada selville, kuinka paljon yhteistyötä kukin jäsenvaltio tekee komission ja muiden kanssa siten, että se helpottaa muiden mahdollisuuksia tutustua saatavilla oleviin tietoihin ja auttaa näitä torjumaan petoksia. Kyseiset kertomukset on julkistettava."
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 f kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1798/2003
37 artikla
3 f)  Korvataan 37 artiklassa ilmaisu "44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä" ilmaisulla "44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä".
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 g kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1798/2003
44 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 g)  Lisätään 44 artiklaan kohta seuraavasti:
"3 a. Euroopan parlamentin tulee saada täydet tiedot suunnitelluista toimista neuvoston päätöksen 1999/468/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn Euroopan parlamentin ja komission välisen sopimuksen 5 kohdan mukaisesti."
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö