Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0059(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0449/2008

Ingivna texter :

A6-0449/2008

Debatter :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Omröstningar :

PV 04/12/2008 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0578

Antagna texter
PDF 306kWORD 57k
Torsdagen den 4 december 2008 - Bryssel
Bekämpning av skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner *
P6_TA(2008)0578A6-0449/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 december 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1798/2003 i syfte att bekämpa skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner (KOM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0147),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0155/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0449/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Skäl 17
-1)  Skäl 17 ska ersättas med följande:
"(17) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter*. Europaparlamentet bör informeras till fullo om de planerade åtgärderna, i enlighet med punkt 5 i överenskommelsen mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG**.
________________
* EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
** EUT C 143, 10.6.2008, s. 1."
Ändring 2
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 6
-1a)  I artikel 6 ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 3
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 18 – stycke 1
-1b)  I artikel 18 första stycket ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 4
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 25 – punkt 3
3a)  I artikel 25.3 ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 5
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 25 – punkt 4 – stycke 2
3b)  I artikel 27.4 andra stycket ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 6
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3c (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 29 – punkterna 1 och 2
3c)  I artikel 29.1 och 29.2 ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 7
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3d (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 30 – stycke 1 och 2
3d)  I artikel 30 första och andra stycket ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 8
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3e (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 35
(3e)  Artikel 35 ska ändras på följande sätt:
a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:
"1. Medlemsstaterna och kommissionen ska regelbundet utvärdera tillämpningen av denna förordning. Kommissionen ska sammanställa uppgifter om medlemsstaternas åtgärder mot bedrägerier, offentliggöra de åtgärder som uppnått de bästa resultaten och föreslå de åtgärder den anser bäst lämpade för att korrigera bedrägliga beteenden."
b)  Följande punkt ska införas efter punkt 1:
"1a. Kommissionen ska utarbeta ett antal indikatorer som gör det möjligt att avskilja de områden där risken för skatteförsummelse är störst. Nationella skattemyndigheters åtgärder ska styras av behovet att komma tillrätta med bedrägerier och underlätta fullgörandet av skyldigheterna för ärliga skattebetalare."
c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:
"3. En förteckning över de statistiska uppgifter som behövs för att utvärdera tillämpningen av denna förordning ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2.
På grundval av dessa insamlade uppgifter ska kommissionen utarbeta en samling indikatorer som gör det möjligt att få reda på i vilken grad en medlemsstat samarbetar med kommissionen och de övriga medlemsstaterna genom att underlätta tillgången till uppgifter och genom att lämna det bistånd som är nödvändigt för att komma tillrätta med bedrägerier. Dessa rapporter ska offentliggöras."
Ändring 9
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3f (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 37
3f)  I artikel 37 ska orden "förfarandet i artikel 44.2" ersättas med "det föreskrivande förfarandet i artikel 44.2".
Ändring 10
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3g (nytt)
Förordning (EG) nr 1798/2003
Artikel 44 – punkt 3a (ny)
3g)  I artikel 44 ska följande punkt läggas till:
"3a. Europaparlamentet bör informeras till fullo om de planerade åtgärderna, i enlighet med punkt 5 i överenskommelsen mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG."
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy